403/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2002 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

403
ZÁKON
z 26. júna 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 4 znie:
" (4) Žiadateľ svoju slovenskú národnosť alebo slovenský etnický pôvod preukazuje úradným dokladom (ďalej len „doklad") potvrdzujúcim túto skutočnosť. Dokladom potvrdzujúcim túto skutočnosť je najmä rodný list alebo krstný list, výpis z matriky, osvedčenie o štátnom občianstve alebo osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa, ak obsahuje zápis o slovenskej národnosti podľa práva štátu, ktorého orgán osvedčenie vydal.".
2.
V § 4 odsek 5 znie:
„(5)
Postavenie zahraničného Slováka zaniká
a)
nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin spáchaný na území Slovenskej republiky,3) alebo
b)
dňom doručenia listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky.3a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 3a znejú:
„3)
§ 17 Trestného zákona.
3a)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z.“.
3.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Držiteľ preukazu je povinný v prípade zániku postavenia zahraničného Slováka preukaz odovzdať orgánu, ktorý ho vydal.“.
4.
Nadpis nad § 6 sa umiestňuje pod označenie § 6.
5.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1 a vypúšťajú sa poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10.
6.
§ 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:
㤠7
Vláda Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky
a)
koordinuje tvorbu a výkon politiky štátu vo vzťahu k zahraničným Slovákom,
b)
vypracúva dlhodobú koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k zahraničným Slovákom v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy,
c)
koordinuje a zabezpečuje pomoc štátnych a neštátnych subjektov Slovenskej republiky zahraničným Slovákom v záujme udržania ich národného povedomia a kultúrnej identity,
d)
koordinuje a zabezpečuje v rámci štátneho informačného systému dokumentačnú činnosť o zahraničných Slovákoch a utvára podmienky na sprostredkovanie informácií o dianí na Slovensku pre zahraničných Slovákov.
§ 8
Ministerstvo zahraničných vecí
Ministerstvo zahraničných vecí
a)
rozhoduje o priznaní postavenia zahraničného Slováka,
b)
vedie evidenciu držiteľov preukazu.“.
7.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
a)
zabezpečuje podporu rozvoja kultúry zahraničných Slovákov s cieľom uchovávať ich národné povedomie a kultúrnu identitu,
b)
zabezpečuje rozpracovanie programov a systémových koncepcií podpory kultúry zahraničných Slovákov v spolupráci s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.“.
8.
V § 10 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 13.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy".
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.