401/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

401
ZÁKON
z 25. júna 2002
o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)
Zriaďuje sa zdravotnícka vysoká škola ako štátna vysoká škola1) s názvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.
(2)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vzniká zo Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave.
(3)
Sídlo Slovenskej zdravotníckej univerzity je Bratislava.
(4)
Na Slovenskej zdravotníckej univerzite sa zriaďujú
a)
fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií,
b)
fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií,
c)
fakulta verejného zdravotníctva.
§ 2
(1)
Dňom zriadenia zdravotníckej vysokej školy podľa § 1 zaniká Slovenská postgraduálna akadémia medicíny v Bratislave.3)
(2)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je právnym nástupcom Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave. Tým prechádzajú zo Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave všetky povinnosti a práva vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave.
§ 3
(1)
Účastníci ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve4) pokračujú v ďalšom vzdelávaní na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave; toto vzdelávanie dokončia podľa doterajších právnych predpisov.5)
(2)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná uskutočňovať ďalšie vzdelávanie podľa doterajších predpisov4) až do roku 2010.
Čl. II
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave".
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 5 ods. 1, § 42 písm. c) a § 45 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 23 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.
5)
§ 22 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.