392/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

392
ZÁKON
z 18. júna 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 59/1999 Z. z., zákona č. 341/1999 Z. z. a zákona č. 252/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 písmeno g) znie:
„g)
zúčtovania manka alebo škody na majetku16) s výnimkou zúčtovania škody, ku ktorej došlo znehodnotením liehu v dôsledku technickej alebo technologickej poruchy pred vznikom daňovej povinnosti podľa písmena a) a znehodnotený lieh bol preukázateľne zneškodnený na podnet oprávneného orgánu16a) pod dohľadom správcu dane,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
§ 19 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 11 ods. 3 sa slová „h) a i)" nahrádzajú slovami „h), i) a m)".
3.
V § 12 ods. 1 písm. a) sa za slová „potravinárskych" vkladajú slová „výrobkov okrem vína23a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa dopĺňa citáciou, ktorá znie:
„§ 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 13 odsek 2 znie:
„(2)
Nárok na nákup liehu oslobodeného od dane vzniká dňom určeným v povolení vydanom Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky.“.
6.
V § 14 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane v prípadoch
a)
preukázateľného použitia liehu nakúpeného za cenu s daňou (ďalej len „zdanený lieh") v rámci podnikateľskej činnosti na výrobu výrobku, ktorý je predmetom dane,
b)
preukázateľného vrátenia zdaneného liehu odberateľom z dôvodu nedodržania dohodnutých zmluvných podmienok,
c)
preukázateľného vrátenia zdaneného liehu komisionárom,5)
d)
zamietnutia žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie pri skončení podnikateľskej činnosti, ak daňová povinnosť vznikla podľa § 9 písm. i) a m).
(2)
Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane podľa odseku 1 písm. a), b) a c), ak splnil tieto podmienky:
a)
prevzal zdanený lieh na sklad,
b)
zaplatil daň, ktorú žiada vrátiť,
c)
má daňový doklad preukazujúci nákup zdaneného liehu a doklad o zaplatení dane; v prípade podľa odseku 1 písm. b) má aj dobropis a doklad o vrátení dane odberateľovi; v prípade podľa odseku 1 písm. c) má aj preberací protokol.“.
7.
V § 14 ods. 4 sa slová „bezhotovostnej platbe prostredníctvom banky" nahrádzajú slovami „bezhotovostnej platbe alebo hotovostnej platbe prostredníctvom banky alebo pobočky zahraničnej banky26b) (ďalej len „banka")".
Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:
„26b) § 2 ods. 1 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
V § 16 ods. 3 sa za slová „bezhotovostnej platbe" vkladajú slová „alebo hotovostnej platbe".
9.
V § 26 odsek 2 znie:
„(2)
Nárok na dovoz liehu oslobodeného od dane vzniká dňom určeným v povolení vydanom Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky.“.
10.
V § 27 ods. 4 sa za slová „bezhotovostnej platbe" vkladajú slová „alebo hotovostnej platbe".
11.
Slová „uskladnenie v colnom sklade" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „uskladňovanie v colnom sklade" v príslušnom tvare.
12.
Slová „Ústredné daňové riaditeľstvo" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Daňové riaditeľstvo" v príslušnom tvare.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.