390/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

390
ZÁKON
z 18. júna 2002,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 251/2000 Z. z. a zákona č. 430/2001 Z. z. sa mení takto:
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Sadzby dane
(1)
Sadzby dane sa určujú takto:
a) tiché víno 0 Sk/hl,
b) šumivé víno s výnimkou šumivého vína podľa písmena c) 2 400 Sk/hl,
c) šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu 1 700 Sk/hl,
d) medziprodukty 2 400 Sk/hl.
(2)
Ak bol medziprodukt vyrobený v tuzemsku a súčet spotrebnej dane z liehu a dane podľa tohto zákona, ktoré sa už uplatnili na lieh a víno použité na výrobu medziproduktu, je nižší ako sadzba dane pripadajúca na medziprodukt podľa odseku 1 písm. d), uplatní sa na medziprodukt daň, ktorá je rozdielom medzi sadzbou dane pripadajúcou na medziprodukt a súčtom daní pripadajúcich na lieh a víno, ktoré boli použité na výrobu medziproduktu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.