385/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

385
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 30 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
výnos z 3. júla 2002 č. 125.495/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah štandardného vybavenia bytu.
Výnosom sa s účinnosťou od 15. júla 2002 ustanovuje rozsah štandardného vybavenia bytu vedúceho diplomatickej misie a rozsah štandardného vybavenia bytu ostatných štátnych zamestnancov a zamestnancov. Výnos je záväzný pre štátnych zamestnancov a zamestnancov s miestom výkonu práce v zahraničí.
Do textu výnosu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.