382/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

382
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. marca 2000 nadobudnutím platnosti Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dvojstranných zmluvných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Ukrajiny do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1.
Dohoda o nadviazaní diplomatických stykov s dohodou o škrtnutí finančných záväzkov vzniknutých z revolúcie medzi Republikou československou a Zväzom sovietskych socialistických republík uzavretá výmenou nót
(Ženeva 9. júna 1934)
2.
Zmluva medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine, Protokol k Zmluve
(Moskva 29. júna 1945)
3.
Protokol o popise štátnej hranice medzi Československom a Zväzom sovietskych socialistických republík stanovenej v dobe od novembra 1945 do apríla 1946
(Užhorod 8. mája 1946)
4.
Zmluva o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík
(Moskva 11. decembra 1947)
5.
Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o konečnom skoncovaní majetkových a finančných otázok súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou
(Moskva 6. júla 1957)
6.
Protokol k Dohode medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o konečnom skoncovaní majetkových a finančných otázok súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou z 6. júla 1957
(Moskva 6. júla 1957)
7.
Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vysporiadaní zostávajúcich majetkových a finančných otázok vzniknutých pred 9. májom 1945
(výmena nót 7. 5./13. 7. 1959)
(Moskva 13. júla 1959)
8.
Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení a Protokol k Dohode
(Praha 2. decembra 1959)
9.
Dohoda medzi ČSSR a Zväzom sovietskych socialistických republík o ďalšom rozšírení spolupráce pri mierovom využívaní jadrovej energie
(Praha 17. apríla 1962)
10.
Dohoda o vzájomnom uznávaní úradných značiek ručných strelných športovo-poľovníckych zbraní
(Moskva 21. decembra 1970)
11.
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci
(Moskva 28. februára 1972)
12.
Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík
(Moskva 27. apríla 1972)
13.
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vzájomnej ochrane autorských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam
(Praha 18. marca 1975)
14.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti výskumu, vývoja a výroby leteckej techniky
(Praha 21. mája 1975)
15.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri predchádzaní činom nezákonného zasahovania do činnosti civilného letectva
(Praha 14. decembra 1981)
16.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov
(Praha 17. decembra 1981)
17.
Protokol k Dohode o vzájomnom uznávaní úradných značiek ručných strelných športovo-poľovníckych zbraní podpísaný 21. decembra 1970 (ČSSR-ZSSR)
(Praha 31. marca 1982)
18.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných
(Moskva 12. augusta 1982)
19.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zjednodušenom spôsobe prekračovania štátnych hraníc občanmi s trvalým pobytom v pohraničných obciach
(Praha 6. decembra 1985)
20.
Program spolupráce medzi ČSSR a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti rozvoja jadrovej energetiky v ČSSR do roku 2000
(Praha 4. júla 1988)
21.
Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnom uznávaní typových osvedčení spôsobilosti na leteckú prevádzku civilných lietadiel
(Praha 17. apríla 1991)
22.
Protokol z XI. zasadnutia Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách
(Košice 18. mája 1979)
23.
Protokol z XII. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách podpísaný v Bratislave 26. novembra 1968
(Kyjev 20. mája 1980)
24.
Protokol z XIII. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách podpísaný v Bratislave 26. novembra 1968
(Bratislava 24. mája 1981)
25.
Protokol z XIV. zasadania Spoločnej komisie československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách podpísaný v Bratislave 26. novembra 1968
(Užhorod 17. mája 1982)
26.
Protokol z XV. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách podpísaný v Bratislave 26. novembra 1968
(Bratislava 21. mája 1983)
27.
Protokol zo XVI. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách podpísaný v Bratislave 26. novembra 1968
(Kyjev 27. mája 1984)
28.
Protokol zo XVII. zasadnutia Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968
(Bratislava 19. mája 1985)
29.
Protokol z XVIII. zasadnutia Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie (STK) o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách
(Užhorod 20. septembra 1986)
30.
Protokol z XIX. zasadnutia Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968
(Bratislava 14. júna 1987)
31.
Protokol z XXI. zasadnutia Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách
(Bratislava 21. mája 1989)
32.
Platobná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajiny
(Kyjev 15. novembra 1991)
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou sa skončila 3. marca 2000 platnosť týchto zmluvných dokumentov:
1.
Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnej výmene študentov a ašpirantov na štúdium na vysokých školách a vedeckovýskumných ústavoch
(Moskva 17. októbra 1957)
2.
Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vysielania československých odborníkov do ZSSR a sovietskych odborníkov do ČSR za účelom poskytnutia technickej pomoci a iných služieb
(Moskva 5. septembra 1958)
3.
Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach výrobno-technického zaškoľovania československých a sovietskych odborníkov a robotníkov
(Moskva 5. septembra 1958)
4.
Protokol o organizácii jednostrannej colnej kontroly obchodného tovaru prepravovaného medzi ČSSR a ZSSR
(Moskva 6. januára 1966)
5.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o dodávkach kompletného zariadenia a o technickej spolupráci pri výstavbe objektov chemického priemyslu a priemyslu na spracovanie ropy v Československu
(Moskva 7. septembra 1966)
6.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v spojoch
(Praha 23. novembra 1967)
7.
Dohoda o nadviazaní priamej vedecko-technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti meliorácie a vodného hospodárstva
(Bratislava 6. mája 1971)
8.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri budovaní jednotného systému prostriedkov elektronickej výpočtovej techniky
(Moskva 15. júla 1971)
9.
Protokol o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík
(Praha 6. júna 1972)
10.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
(Moskva 8. júna 1972)
11.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri rozvoji niektorých druhov ferozliatin zo ZSSR do ČSSR
(Moskva 4. decembra 1974)
12.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri rozvoji výroby surovín obsahujúcich železo na území ZSSR a s tým súvisiacich dodávok surovín obsahujúcich železo zo ZSSR do ČSSR
(Moskva 4. decembra 1974)
13.
Dohoda o špecializácii a kooperácii výroby unifikovanej rady elektromotorov (ČSSR-ZSSR)
(Praha 25. februára 1977)
14.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vykonávaní špeciálneho technického preberania zariadenia vyrábaného v podnikoch ČSSR pre jadrové elektrárne
(Moskva 2. februára 1978)
15.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe vodného diela „Gabčíkovo“, ktoré je súčasťou sústavy vodných diel „Gabčíkovo – Nagymaros“ na rieke Dunaji
(Moskva 15. júna 1978)
16.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva
(Moskva 6. júna 1980)
17.
Dohoda o špecializácii a kooperácii výroby zariadení pre hutníctvo
(Riga 15. mája 1981)
18.
Dohoda o špecializácii a kooperácii výroby zariadení železničných koľajových vozidiel
(Riga 15. mája 1981)
19.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti špecializácie a kooperácie pri výrobe jednotlivých druhov chemických prísad a syntetických kaučukov na výrobu pneumatík a technickej gumy
(Praha 4. decembra 1984)
20.
Protokol k Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach výrobno-technického zaškoľovania československých a sovietskych odborníkov z 5. septembra 1958
(Praha 21. decembra 1984)
21.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti technickej normalizácie, metrológie a starostlivosti o akosť
(Svetozarev 25. júna 1986)
22.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o základných princípoch vytvárania a činnosti spoločných podnikov, medzinárodných združení a organizácií
(Bukurešť 4. novembra 1986)
23.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o priamych výrobných a vedecko-technických vzťahoch medzi združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a ZSSR
(Bukurešť 4. novembra 1986)
24.
Dohoda o spolupráci, špecializácii a kooperácii pri výrobe katalyzátorov
(Moskva 11. septembra 1987)
25.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o poskytnutí ČSSR technickej pomoci pri vývoji a organizácii výroby špeciálnej techniky
(Praha 18. decembra 1987)
26.
Protokol o zriadení Medzivládnej komisie pre spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a vedy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík
(Moskva 11. apríla 1988)
27.
Dohoda o colných úľavách pre občanov ČSSR a Zväzu sovietskych socialistických republík, ktorí pracujú alebo študujú na území druhého štátu
(Praha 16. februára 1989)
28.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia
(Moskva 17. februára 1989)
Zoznam zmlúv uzavretých medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, ktoré si vyžadujú oddelené posúdenie:
1.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe a prevádzke linky elektrického vedenia 750 kV Vinnica – Západoukrajinská (ZSSR) – Albertirša (MĽR) a rozvodom Vinnica, Západoukrajinská a Albertirša
(Moskva 26. mája 1976)
2.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe Chmelnickej atómovej elektrárne na území Zväzu sovietskych socialistických republík a s tým spojených dodávok elektrickej energie do Československej socialistickej republiky
(Moskva 29. marca 1979)
3.
Protokol k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu okysličených rúd na území ZSSR
(Moskva 24. septembra 1986)
4.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu okysličených rúd na území ZSSR
(Moskva 24. septembra 1986)
5.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach pobytu a činnosti dodávateľských organizácií ČSSR na území ZSSR pri výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu okysličených rúd na území ZSSR
(Praha 27. októbra 1986)
6.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o poskytnutí úveru vláde ZSSR
(Moskva 10. novembra 1989)
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa netýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.