376/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

376
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. októbra 1973 bol v Mníchove podpísaný Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) a Revízia znenia textu Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) bola uzavretá 29. novembra 2000 v Mníchove.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom a revíziou dohovoru uznesením č. 1920 z 15. februára 2002 a súčasne rozhodla, že ide o dohovor a revíziu dohovoru podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listiny o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru a revízii dohovoru 22. marca 2002. Listiny o prístupe boli uložené na Ministerstve zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko, depozitára dohovoru a revízie dohovoru, 17. apríla 2002.
Dohovor a revízia dohovoru nadobudnú platnosť pre Slovenskú republiku 1. júla 2002.
DOHOVOR
O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKY PATENTOVÝ DOHOVOR)
z 5. októbra 1973
text v znení aktu revidujúceho článok 63 EPD zo 17. decembra 1991 a aktu revidujúceho EPD z 29. novembra 2000
PREAMBULA
Zmluvné štáty,
želajúc si posilniť spoluprácu medzi európskymi štátmi v oblasti ochrany vynálezov;
želajúc si, aby takúto ochranu bolo možné v týchto štátoch získať na základe jednotného konania o udelení patentu a zavedení určitých jednotných pravidiel upravujúcich takto udelené patenty;
želajúc si na tento účel uzavrieť Európsky patentový dohovor (ďalej len „Dohovor“), ktorým sa zakladá Európska patentová organizácia a ktorý predstavuje osobitnú dohodu podľa článku 19 Dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva podpísaného v Paríži 20. marca 1883 a naposledy revidovaného 14. júla 1967, ako aj Zmluvu o regionálnom patente podľa článku 45 ods. 1 Zmluvy o patentovej spolupráci z 19. júna 1970,
dohodli sa takto:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ A INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Európsky zákon o udeľovaní patentov
Týmto Dohovorom sa ustanovuje systém zákonov na udeľovanie patentov na vynálezy spoločný pre všetky zmluvné štáty.
Článok 2
Európsky patent
1) Patenty udelené podľa tohto Dohovoru sa nazývajú európske patenty.
2) Európsky patent má v každom zmluvnom štáte, pre ktorý bol udelený, rovnaký účinok a podlieha rovnakým predpisom ako v tomto štáte udelený národný patent, pokiaľ tento Dohovor nestanoví inak.
Článok 3
Územný dosah
Udelenie európskeho patentu je možné požadovať pre jeden alebo viacero zmluvných štátov.
Článok 4
Európska patentová organizácia
1) Týmto Dohovorom sa zakladá Európska patentová organizácia (ďalej len „organizácia"), ktorá má správnu a finančnú autonómiu.
2) Orgány organizácie sú:
a) Európsky patentový úrad;
b) Správna rada.
3) Úlohou organizácie je udeľovať európske patenty. Túto úlohu plní Európsky patentový úrad pod dohľadom Správnej rady.
Článok 4a
Konferencia ministrov zmluvných štátov
Konferencia ministrov zmluvných štátov zodpovedných za patentové záležitosti sa bude stretávať aspoň každý piaty rok, aby diskutovala o otázkach týkajúcich sa Organizácie a európskeho patentového systému.
HLAVA II
EURÓPSKA PATENTOVÁ ORGANIZÁCIA
Článok 5
Právne postavenie
1) Organizácia je právnickou osobou.
2) Organizácia má v každom štáte najširšiu možnú spôsobilosť na právne úkony, akú vnútroštátne právo priznáva právnickým osobám; môže najmä nadobúdať a disponovať hnuteľným majetkom a nehnuteľným majetkom a má procesnú spôsobilosť.
3) Organizáciu zastupuje prezident Európskeho patentového úradu.
Článok 6
Sídlo
1) Organizácia má sídlo v Mníchove.
2) Európsky patentový úrad má sídlo v Mníchove. Pobočku má v Haagu.
Článok 7
Agentúry Európskeho patentového úradu
V prípade potreby môžu byť rozhodnutím Správnej rady zriadené v zmluvných štátoch a pri medzivládnych organizáciách pre oblasť ochrany priemyselného vlastníctva, na základe súhlasu týchto štátov alebo organizácií, agentúry Európskeho patentového úradu na informačné účely alebo na účely styku.
Článok 8
Výsady a imunity
Protokol o výsadách a imunitách, ktorý je prílohou tohto Dohovoru, stanoví podmienky, na základe ktorých organizácia, členovia Správnej rady, zamestnanci Európskeho patentového úradu a iné osoby uvedené v tomto protokole, ktoré sa podieľajú na práci organizácie, požívajú na území každého zmluvného štátu výsady a imunity nevyhnutné na splnenie ich povinností.
Článok 9
Zodpovednosť
1) Zmluvná zodpovednosť organizácie sa riadi právom, ktoré je platné pre príslušnú zmluvu.
2) Mimozmluvná zodpovednosť organizácie za škody, ktoré sú spôsobené organizáciou alebo zamestnancami Európskeho patentového úradu pri výkone povinností, sa riadi ustanoveniami práva Nemeckej spolkovej republiky. Pokiaľ je škoda spôsobená pobočkou v Haagu alebo niektorou agentúrou, alebo ich zamestnancami, použijú sa ustanovenia práva zmluvného štátu, v ktorom sa pobočka alebo agentúra nachádza.
3) Osobná zodpovednosť zamestnancov Európskeho patentového úradu voči organizácii je upravená služobným poriadkom alebo zamestnaneckými podmienkami.
4) Na riešenie sporov podľa odsekov 1 a 2 sú príslušné nasledovné súdy:
a) pre spory podľa odseku 1 príslušné súdy Nemeckej spolkovej republiky, pokiaľ v zmluve uzavretej medzi stranami nie je určený súd iného štátu;
b) pre spory podľa odseku 2 je príslušný súd Nemeckej spolkovej republiky alebo príslušný súd štátu, v ktorom sa nachádza pobočka alebo agentúra.
HLAVA III
EURÓPSKY PATENTOVÝ ÚRAD
Článok 10
Riadenie
1) Európsky patentový úrad riadi prezident, ktorý zodpovedá za svoju činnosť Správnej rade.
2) Na tento účel má prezident najmä nasledovné úlohy a právomoci:
a) vykonáva všetky nevyhnutné opatrenia vrátane prijímania interných administratívnych inštrukcií a publikovania smerníc pre verejnosť s cieľom zaistenia činnosti Európskeho patentového úradu;
b) určuje, ktoré úkony sa majú vykonávať v Európskom patentovom úrade v Mníchove a ktoré v jeho pobočke v Haagu, pokiaľ tento Dohovor neobsahuje príslušné ustanovenia;
c) môže predkladať Správnej rade návrhy zmien tohto Dohovoru a návrhy všeobecných nariadení alebo rozhodnutí patriacich do právomoci Správnej rady;
d) pripravuje a vykonáva rozpočet, jeho zmeny alebo dodatky;
e) každoročne predkladá Správnej rade správu o činnosti;
f) vykonáva riadenie a dohľad nad zamestnancami;
g) s výhradou ustanovení článku 11 menuje a povyšuje zamestnancov;
h) vykonáva disciplinárnu právomoc nad zamestnancami, ktorí nie sú uvedení v článku 11, a môže navrhnúť Správnej rade disciplinárne opatrenie voči zamestnancom uvedeným v článku 11 odsekoch 2 a 3;
i) svoje funkcie a právomoci môže delegovať.
3) Prezident má niekoľko viceprezidentov. Ak je prezident neprítomný alebo indisponovaný, zastupuje ho niektorý z viceprezidentov spôsobom určeným Správnou radou.
Článok 11
Menovanie vyšších úradníkov
1) Prezident Európskeho patentového úradu je menovaný Správnou radou.
2) Viceprezidenti sú menovaní Správnou radou po predchádzajúcej konzultácii s prezidentom.
3) Členovia sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu, vrátane ich predsedov sú menovaní Správnou radou na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu. Po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu môžu byť Správnou radou menovaní opätovne.
4) Správna rada vykonáva disciplinárnu právomoc voči zamestnancom uvedeným v odsekoch 1 až 3.
5) Po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu môžu byť Správnou radou za členov veľkého sťažnostného senátu menovaní právne kvalifikovaní členovia vnútroštátnych súdov alebo kvázi-súdnych orgánov členských štátov, ktorí môžu pokračovať v sudcovskej činnosti na národnej úrovni. Takíto členovia sú menovaní na obdobie troch rokov a môžu byť menovaní opätovne.
Článok 12
Služobné povinnosti
Zamestnanci Európskeho patentového úradu nesmú, a to ani po ukončení pracovného pomeru, zverejňovať a využívať informácie, ktoré svojou povahou tvoria služobné tajomstvo.
Článok 13
Spory medzi organizáciou a zamestnancami Európskeho patentového úradu
1) Zamestnanci alebo bývalí zamestnanci Európskeho patentového úradu, alebo ich právni nástupcovia sa môžu v prípade sporov s Európskou patentovou organizáciou obrátiť na Správny súd Medzinárodnej organizácie práce v súlade so štatútom tohto súdu a v lehotách a za podmienok vyplývajúcich zo služobného poriadku pre stálych zamestnancov alebo z dôchodkového poriadku alebo vyplývajúcich zo zamestnaneckých podmienok iných zamestnancov.
2) Odvolanie je prípustné iba vtedy, keď príslušná osoba vyčerpala všetky ostatné odvolacie prostriedky, ktoré jej poskytujú služobný poriadok, dôchodkový poriadok alebo zamestnanecké podmienky.
Článok 14
Jazyky Európskeho patentového úradu, európske patentové prihlášky a ostatné dokumenty
1) Úradné jazyky Európskeho patentového úradu sú angličtina, francúzština a nemčina.
2) Európska patentová prihláška sa podáva v jednom z úradných jazykov alebo, ak je podaná v inom jazyku, preloží sa do jedného z úradných jazykov v zmysle vykonávacieho predpisu. Počas celého konania pred Európskym patentovým úradom sa môže takýto preklad uvádzať do súladu s pôvodným znením prihlášky. Ak požadovaný preklad nie je podaný v stanovenom termíne, prihláška sa považuje za vzatú späť.
3) Úradný jazyk Európskeho patentového úradu, v ktorom bola európska patentová prihláška podaná alebo do ktorého bola preložená, sa bude používať ako jazyk konania vo všetkých konaniach pred Európskym patentovým úradom, pokiaľ nie je vykonávacím predpisom určené inak.
4) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú svoje bydlisko alebo sídlo na území zmluvného štátu, ktorého úradný jazyk je iný ako angličtina, francúzština alebo nemčina, a štátni príslušníci tohto štátu, ktorí majú bydlisko v zahraničí, môžu podať písomnosti, ktoré je nevyhnutné podať v stanovenej lehote, v úradnom jazyku tohto štátu. Preklad do jedného z úradných jazykov však musia na Európsky patentový úrad podať v súlade s vykonávacím predpisom. Ak písomnosť, okrem dokumentov tvoriacich európsku patentovú prihlášku, nie je podaná v stanovenom jazyku alebo ak preklad nie je podaný v stanovenom termíne, písomnosť sa považuje za nepodanú.
5) Európske patentové prihlášky sa zverejňujú v jazyku, v ktorom prebieha konanie.
6) Európske patentové spisy sa zverejňujú v jazyku, v ktorom prebieha konanie; obsahujú aj preklad patentových nárokov do ostatných dvoch úradných jazykov Európskeho patentového úradu.
7) V troch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu sa zverejňuje
a) Európsky patentový vestník,
b) Úradný vestník Európskeho patentového úradu.
8) Zápisy do európskeho patentového registra sa vykonávajú v troch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu. V prípade pochybností je rozhodujúci zápis v jazyku konania.
Článok 15
Útvary pre konanie
Na uskutočnenie konaní stanovených v tomto Dohovore sa v Európskom patentovom úrade zriaďujú:
a) prijímacie oddelenie;
b) rešeršné oddelenia;
c) prieskumové oddelenia;
d) námietkové oddelenia;
e) právne oddelenie;
f) sťažnostné senáty;
g) veľký sťažnostný senát.
Článok 16
Prijímacie oddelenie
Prijímacie oddelenie je príslušné na vykonávanie vstupného prieskumu podania a prieskumu na formálne náležitosti európskych patentových prihlášok.
Článok 17
Rešeršné oddelenia
Rešeršné oddelenia sú príslušné na vyhotovenie správ o európskej rešerši.
Článok 18
Prieskumové oddelenia
1) Prieskumové oddelenia sú príslušné na vykonávanie prieskumu európskych patentových prihlášok.
2) Prieskumové oddelenie pozostáva z troch technicky kvalifikovaných členov. Až do vydania rozhodnutia o európskej patentovej prihláške je vykonaním prieskumu spravidla poverený jeden člen prieskumového oddelenia. Ústne konanie prebieha pred celým prieskumovým oddelením. Prieskumové oddelenie sa doplní o právne kvalifikovaného člena, ak to podľa jeho názoru vyžaduje povaha rozhodnutia. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu prieskumového oddelenia.
Článok 19
Námietkové oddelenie
1) Námietkové oddelenie je príslušné na prerokovanie námietok proti európskym patentom.
2) Námietkové oddelenie pozostáva z troch technicky kvalifikovaných členov, z ktorých sa aspoň dvaja nezúčastnili konania o udelenie európskeho patentu, ktorý je predmetom námietok. Člen, ktorý sa zúčastnil na konaní o udelenie európskeho patentu, nesmie byť predsedom. Až do vydania konečného rozhodnutia o námietkach môže námietkové oddelenie poveriť jedného zo svojich členov preskúmaním námietok. Ústne pojednávanie prebieha pred námietkovým oddelením. Ak to námietkové oddelenie považuje podľa povahy rozhodnutia za žiaduce, doplní sa o právne kvalifikovaného člena, ktorý sa nezúčastnil konania o udelení patentu. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu námietkového oddelenia.
Článok 20
Právne oddelenie
1) Právne oddelenie je príslušné na rozhodovanie o zápisoch údajov do európskeho patentového registra a rozhodovanie o zápisoch do a výmazoch zo zoznamu oprávnených zástupcov.
2) Rozhodnutia právneho oddelenia vydáva jeden právne kvalifikovaný člen.
Článok 21
Sťažnostné senáty
1) Sťažnostné senáty sú príslušné na prerokovanie sťažnosti proti rozhodnutiu prijímacieho oddelenia, rešeršných oddelení, námietkových oddelení a právneho oddelenia.
2) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu prijímacieho oddelenia alebo právneho oddelenia tvoria sťažnostný senát traja právne kvalifikovaní členovia.
3) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu prieskumového oddelenia sťažnostný senát pozostáva
a) z dvoch technicky kvalifikovaných členov a jedného právne kvalifikovaného člena, ak sa rozhodnutie týka zamietnutia európskej patentovej prihlášky alebo udelenia, obmedzenia či zrušenia európskeho patentu a bolo vydané prieskumovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov,
b) z troch technicky kvalifikovaných členov a z dvoch právne kvalifikovaných členov, ak bolo rozhodnutie vydané prieskumovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov alebo pokiaľ to podľa názoru sťažnostného senátu vyžaduje povaha sťažnosti,
c) z troch právne kvalifikovaných členov vo všetkých ostatných prípadoch.
4) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu námietkového oddelenia sťažnostný senát pozostáva
a) z dvoch technicky kvalifikovaných členov a z jedného právne kvalifikovaného člena, pokiaľ bolo rozhodnutie vydané námietkovým oddelením, ktoré pozostávalo z troch členov,
b) z troch technicky kvalifikovaných členov a z dvoch právne kvalifikovaných členov, pokiaľ bolo rozhodnutie vydané námietkovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov alebo pokiaľ to podľa názoru sťažnostného senátu vyžaduje povaha sťažnosti.
Článok 22
Veľký sťažnostný senát
1) Veľký sťažnostný senát je príslušný na
a) rozhodovanie o právnych otázkach, ktoré mu boli predložené sťažnostnými senátmi,
b) zaujatie stanoviska k právnym otázkam, ktoré mu boli predložené podľa článku 112 prezidentom Európskeho patentového úradu,
c) rozhodovanie o žiadostiach o preskúmanie rozhodnutí sťažnostného senátu podľa článku 112a.
2) Veľký sťažnostný senát je zložený z piatich právne kvalifikovaných členov a z dvoch technicky kvalifikovaných členov v konaniach podľa odseku 1 písm. a) a b). V konaniach podľa odseku 1 písm. c) je veľký sťažnostný senát zložený z troch alebo z piatich členov v zmysle vykonávacieho predpisu. Právne kvalifikovaný člen je predsedom vo všetkých konaniach.
Článok 23
Nezávislosť členov senátov
1) Členovia veľkého sťažnostného senátu a sťažnostných senátov sú menovaní na dobu piatich rokov a počas tohto obdobia môžu byť zo svojich funkcií odvolaní len zo závažných dôvodov a len na základe rozhodnutia Správnej rady vydaného na návrh veľkého sťažnostného senátu. Bez ohľadu na prvú vetu, funkčné obdobie členov senátov končí ich rezignáciou alebo odchodom do dôchodku v zmysle služobného poriadku stálych zamestnancov Európskeho patentového úradu.
2) Členovia senátov nesmú byť členmi prijímacieho oddelenia, prieskumových oddelení, námietkových oddelení alebo právneho oddelenia.
3) Členovia senátov nie sú pri svojom rozhodovaní viazaní žiadnymi pokynmi a riadia sa len ustanoveniami tohto Dohovoru.
4) Rokovacie poriadky sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu budú prijaté v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu a podliehajú schváleniu Správnou radou.
Článok 24
Vylúčenie a námietka zaujatosti
1) Členovia sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu sa nesmú zúčastniť na vybavovaní sťažnosti, ak na nej majú akýkoľvek osobný záujem, ak boli vo veci predtým zúčastnení ako zástupcovia jednej zo strán alebo ak sa podieľali na vydaní rozhodnutia, ktoré je predmetom sťažnosti.
2) Ak sa niektorý z členov sťažnostného senátu alebo veľkého sťažnostného senátu domnieva, že sa z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo z iných dôvodov nemôže zúčastniť na vybavovaní sťažnosti, oznámi to senátu.
3) Účastník konania môže z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo z dôvodu podozrenia zaujatosti vzniesť voči členom sťažnostného senátu alebo veľkého sťažnostného senátu námietku zaujatosti. Námietka zaujatosti nie je prípustná, ak účastník konania vedomý si dôvodov na námietku zaujatosti už vykonal procesný úkon. Námietka zaujatosti nemôže byť založená na štátnej príslušnosti člena.
4) Sťažnostné senáty a veľký sťažnostný senát rozhodujú v prípadoch podľa odsekov 2 a 3 bez účasti príslušného člena. Pri tomto rozhodovaní je namietaný člen nahradený náhradníkom.
Článok 25
Technický posudok
Na žiadosť príslušného vnútroštátneho súdu, ktorý prerokúva žalobu o porušenie práva alebo zrušovaciu žalobu, je Európsky patentový úrad povinný za primeraný poplatok poskytnúť technický posudok týkajúci sa európskeho patentu, ktorý je predmetom sporu. Na vydanie tohto posudku je príslušné prieskumové oddelenie.
HLAVA IV
SPRÁVNA RADA
Článok 26
Členovia
1) Správna rada je zložená zo zástupcov a náhradných zástupcov zmluvných štátov. Každý zmluvný štát má právo určiť jedného zástupcu v Správnej rade a jeho náhradného zástupcu.
2) Členom Správnej rady môžu, v rozsahu stanovenom jej rokovacím poriadkom, asistovať poradcovia alebo odborníci.
Článok 27
Predsedníctvo
1) Správna rada volí zo zástupcov a náhradných zástupcov zmluvných štátov predsedu a podpredsedu. Ak predseda nemôže plniť svoje povinnosti, z moci úradnej ho zastúpi podpredseda.
2) Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je trojročné. Do funkcie môžu byť zvolení opätovne.
Článok 28
Predstavenstvo
1) Pokiaľ je počet zmluvných štátov aspoň osem, môže Správna rada vytvoriť predstavenstvo, ktoré tvoria piati členovia.
2) Predseda a podpredseda Správnej rady sú členmi predstavenstva z moci úradnej; ostatní traja členovia sú volení Správnou radou.
3) Funkčné obdobie členov predstavenstva volených Správnou radou je trojročné. Do funkcie nemôžu byť zvolení opätovne.
4) Predstavenstvo plní úlohy, ktoré mu v súlade s rokovacím poriadkom ukladá Správna rada.
Článok 29
Zasadanie
1) Zasadania Správnej rady zvoláva jej predseda.
2) Na rokovaniach Správnej rady sa zúčastňuje prezident Európskeho patentového úradu.
3) Správna rada má riadne zasadanie jedenkrát do roka; okrem toho sa schádza na podnet predsedu alebo na žiadosť jednej tretiny zmluvných štátov.
4) Rokovanie Správnej rady sa uskutočňuje podľa programu a v súlade s rokovacím poriadkom.
5) Predbežný program obsahuje všetky otázky, ktorých zaradenie požaduje ktorýkoľvek zmluvný štát v súlade s rokovacím poriadkom.
Článok 30
Účasť pozorovateľov
1) Svetová organizácia duševného vlastníctva je na zasadaniach Správnej rady zastúpená na základe Dohovoru, ktorý uzavrie Európska patentová organizácia so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva.
2) Iné medzivládne organizácie, ktoré sú poverené vykonávaním medzinárodných konaní v oblasti patentov a s ktorými organizácia uzavrela zmluvu, sú na zasadnutiach Správnej rady zastúpené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
3) Ostatné medzivládne a medzinárodné mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú činnosť, ktorá sa týka organizácie, môžu byť pozvané Správnou radou, aby sa dali zastúpiť na jej zasadaniach pri prerokúvaní otázok spoločného záujmu.
Článok 31
Jazyky Správnej rady
1) Správna rada používa pri svojich rokovaniach nemecký, anglický a francúzsky jazyk.
2) Dokumenty predkladané Správnej rade a zápisnice z jej zasadaní sa vyhotovujú v troch jazykoch uvedených v odseku 1.
Článok 32
Zamestnanci, priestory a vybavenie
Európsky patentový úrad poskytne Správnej rade a orgánom, ktoré vytvorí, zamestnancov, priestory a vybavenie, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh.
Článok 33
Právomoci Správnej rady v stanovených prípadoch
1) Správna rada je oprávnená meniť tieto ustanovenia Dohovoru:
a) lehoty stanovené v tomto Dohovore,
b)časti II až VIII a časť X tohto Dohovoru tak, aby boli v súlade s medzinárodnými dohovormi týkajúcimi sa patentov alebo legislatívou Európskeho spoločenstva, ktorá sa vzťahuje na patenty,
c) vykonávací predpis.
2) Správna rada je oprávnená v súlade s týmto Dohovorom prijať alebo meniť tieto predpisy:
a) finančný poriadok,
b) služobný poriadok stálych zamestnancov a zamestnanecké podmienky ostatných zamestnancov Európskeho patentového úradu, mzdové tarify stálych a ostatných zamestnancov, ako aj druhy a pravidlá na poskytovanie ďalších výhod,
c) dôchodkový poriadok a zvyšovanie dôchodkových dávok v súlade so zvyšovaním platov,
d) poplatkový poriadok,
e) svoj rokovací poriadok.
3) Bez ohľadu na ustanovenie článku 18 odsek 2 je Správna rada na základe skúsenosti oprávnená rozhodnúť, že v niektorých prípadoch budú prieskumové oddelenia tvorené jedným technicky kvalifikovaným členom. Toto rozhodnutie je možné aj odvolať.
4) Správna rada je oprávnená poveriť prezidenta Európskeho patentového úradu rokovaním a, s jej súhlasom, uzavretím dohôd v mene Európskej patentovej organizácie so štátmi alebo s medzivládnymi organizáciami ako aj s dokumentačnými strediskami založenými na základe dohôd s týmito organizáciami.
5) Správna rada nesmie prijímať rozhodnutia podľa odseku 1 písmeno b)
- týkajúce sa medzinárodnej dohody pred jej vstupom do platnosti,
- týkajúce sa legislatívy Európskeho spoločenstva pred jej vstupom do platnosti alebo, ak táto legislatíva poskytuje obdobie pre svoju implementáciu, pred uplynutím tohto obdobia.
Článok 34
Hlasovacie právo
1) Právo hlasovať v Správnej rade majú iba zmluvné štáty.
2) Každý zmluvný štát má jeden hlas, pokiaľ sa nepoužije ustanovenie článku 36.
Článok 35
Hlasovanie
1) Správna rada prijíma svoje rozhodnutie, s výhradou odsekov 2 a 3, väčšinou zastúpených a hlasujúcich zmluvných štátov.
2) Trojštvrtinová väčšina zastúpených a hlasujúcich zmluvných štátov je potrebná pre rozhodnutia, ktoré je Správna rada oprávnená prijímať podľa článku 7, článku 11 odsek 1, článku 33 odsek 1 písmeno a) a c) a odsekov 2 až 4, článku 39 odsek 1, článku 40 odsekov 2 a 4, článku 46, článku 134a, článku 149a odsek 2, článku 152, článku 153 odsek 7, článku 166 a článku 172.
3) Jednohlasné hlasovanie zmluvných štátov je potrebné pre rozhodnutia, ktoré je Správna rada oprávnená prijímať podľa článku 33 odsek 1 písmeno b). Správna rada prijíma takéto rozhodnutia len za prítomnosti všetkých zmluvných štátov. Rozhodnutie prijaté na základe článku 33 odsek 1 písmeno b) nevstúpi do platnosti, ak zmluvný štát vyhlási do dvanástich mesiacov od prijatia takéhoto rozhodnutia, že nechce byť viazaný takýmto rozhodnutím.
4) Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.
Článok 36
Počítanie hlasov
1) Na prijatie alebo zmenu poplatkového poriadku a na prijatie rozpočtu, jeho zmien alebo dodatkov, ak sa tým zvyšujú finančné príspevky zmluvných štátov, môže každý zmluvný štát po prvom hlasovacom kole, v ktorom má každý štát jeden hlas, nezávisle od výsledku tohto hlasovania požiadať, aby sa ihneď uskutočnilo druhé hlasovanie, v ktorom budú štátom pridelené hlasy podľa odseku 2. Rozhodnutie je určené výsledkom tohto druhého kola hlasovania.
2) Počet hlasov každého zmluvného štátu v druhom hlasovacom kole sa stanoví takto:
a) percento, vyplývajúce pre každý zmluvný štát z podielového kľúča pre zvláštne príspevky podľa článku 40 odsekov 3 a 4, sa násobí počtom zmluvných štátov a delí piatimi;
b) takto vypočítaný počet hlasov sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom hore;
c) k tomuto počtu sa pripočíta ďalších päť hlasov;
d) žiadny zmluvný štát však nemá viac ako 30 hlasov.
HLAVA V
FINANČNÉ USTANOVENIA
Článok 37
Financovanie rozpočtu
Rozpočet organizácie je financovaný
a) vlastnými prostriedkami organizácie,
b) platbami zmluvných štátov na základe získaných udržiavacích poplatkov za európske patenty v týchto štátoch,
c) v prípade potreby zvláštnymi finančnými príspevkami zmluvných štátov,
d) prípadne príjmami uvedenými v článku 146,
e) prípadne pôžičkami tretích strán zabezpečenými pozemkom alebo budovami, ale len v prípade hmotných aktív,
f) prípadne financovaním konkrétnych projektov treťou stranou.
Článok 38
Vlastné prostriedky organizácie
Vlastné prostriedky organizácie tvoria
a) všetky príjmy vyplývajúce z poplatkov a iných zdrojov, ako aj rezervy organizácie,
b) zdroje dôchodkového rezervného fondu, s ktorým sa nakladá ako so špeciálnym aktívom organizácie na účely poskytnutia podpory dôchodkového poistenia organizácie tým, že sa poskytnú primerané rezervy.
Článok 39
Platby zmluvných štátov na základe udržiavacích poplatkov za európske patenty
1) Každý zmluvný štát platí organizácii za každý v tomto štáte udržiavaný európsky patent čiastku rovnajúcu sa pomernej časti tohto poplatku stanovenej Správnou radou; pomerná časť nesmie prekročiť 75 % a je pre všetky zmluvné štáty rovnaká. Pokiaľ tejto pomernej časti zodpovedá čiastka nižšia, ako je jednotná minimálna čiastka stanovená Správnou radou, platí zmluvný štát organizácii túto minimálnu čiastku.
2) Každý zmluvný štát oznámi organizácii všetky údaje, ktoré organizácia považuje za potrebné na stanovenie výšky týchto platieb.
3) Dátum splatnosti týchto platieb stanoví Správna rada.
4) Pokiaľ nie sú platby uhradené včas v plnej výške, musí zmluvný štát platiť úroky za dlžnú čiastku odo dňa splatnosti.
Článok 40
Výška poplatkov a platieb - zvláštne finančné príspevky
1) Výška poplatkov podľa článku 38 a pomerná časť podľa článku 39 sa stanoví tak, aby tieto príjmy zabezpečili vyrovnanosť rozpočtu organizácie.
2) Pokiaľ organizácia nie je schopná dosiahnuť vyrovnaný rozpočet podľa odseku 1, zaplatia zmluvné štáty organizácii zvláštne finančné príspevky, ktorých výšku pre príslušný rozpočtový rok stanoví Správna rada.
3) Zvláštne finančné príspevky sa stanovia pre každý zmluvný štát na základe počtu patentových prihlášok podaných v predposlednom roku pred nadobudnutím platnosti tohto Dohovoru a na základe tohto kľúča:
a) z jednej polovice podľa počtu patentových prihlášok podaných v príslušnom zmluvnom štáte,
b) z druhej polovice podľa druhého najvyššieho počtu patentových prihlášok podaných v ostatných zmluvných štátoch fyzickými osobami alebo právnickými osobami s bydliskom alebo so sídlom na území tohto zmluvného štátu alebo v iných zmluvných štátoch. Čiastky, ktorými majú prispieť štáty, v ktorých bolo podaných viac ako 25 000 patentových prihlášok, sa ako celok rozdelia znovu podľa celkového počtu podaných patentových prihlášok v týchto štátoch.
4) Pokiaľ výšku príspevku zmluvného štátu nie je možné stanoviť podľa odseku 3, stanoví ju Správna rada po dohode s týmto štátom.
5) Na zvláštne finančné príspevky sa primerane použije článok 39 odseky 3 a 4,
6) Zvláštne finančné príspevky sa vracajú aj s úrokom, výška ktorého je jednotná pre všetky zmluvné štáty. Vrátenie sa uskutoční hneď, ako je možné zaistiť tieto prostriedky v rozpočte; tieto prostriedky sa rozdelia medzi zmluvné štáty podľa kľúča uvedeného v odsekoch 3 a 4.
7) Zvláštne finančné príspevky zaplatené v určitom rozpočtovom roku sa vracajú v plnej výške predtým, než sa vrátia späť celkom alebo sčasti zvláštne finančné príspevky zaplatené v neskoršom rozpočtovom roku.
Článok 41
Zálohy
1) Na žiadosť prezidenta Európskeho patentového úradu zmluvné štáty poskytnú organizácii zálohy na platby a príspevky vo výške stanovenej Správnou radou. Tieto zálohy sú rozvrhnuté podľa výšky čiastok, ktoré majú tieto štáty zaplatiť za príslušný rozpočtový rok.
2) Ustanovenie článku 39 odsekov 3 a 4 sa primerane použije na zálohy.
Článok 42
Rozpočet
1) Rozpočet organizácie musí byť vyrovnaný. Rozpočet musí byť zostavený v súlade so všeobecne prijatými účtovnými princípmi, ktoré sú stanovené vo finančnom poriadku. V prípade potreby možno zostaviť rozpočet pozmeňujúci alebo doplnkový.
2) Rozpočet sa zostavuje v účtovnom útvare stanovenom finančným poriadkom.
Článok 43
Schvaľovanie výdavkov
1) Výdavky uvedené v rozpočte sa schvaľujú na rozpočtový rok, pokiaľ finančný poriadok neustanovuje inak.
2) Za podmienok uvedených vo finančnom poriadku možno prostriedky, ktoré neboli vyčerpané do konca rozpočtového roku, previesť do nasledujúceho rozpočtového roku; prevod prostriedkov súvisiacich s výdavkami na zamestnancov nie je prípustný.
3) Prostriedky sa členia do kapitol podľa druhu a účelu výdavkov; pokiaľ je to potrebné, sú kapitoly ďalej členené v súlade s finančným poriadkom.
Článok 44
Prostriedky na nepredpokladané výdavky
1) Rozpočet organizácie môže obsahovať prostriedky na nepredpokladané výdavky.
2) Použitie týchto prostriedkov organizáciou podlieha predchádzajúcemu súhlasu Správnej rady.
Článok 45
Rozpočtový rok
Rozpočtový rok sa začína 1. januára a končí 31. decembra.
Článok 46
Návrh a schválenie rozpočtu
1) Prezident Európskeho patentového úradu predkladá Správnej rade návrh rozpočtu najneskôr ku dňu stanovenému finančným poriadkom.
2) Rozpočet a jeho zmeny alebo dodatky schvaľuje Správna rada.
Článok 47
Predbežný rozpočet
1) V prípade, že na začiatku rozpočtového roku nie je ešte rozpočet Správnou radou schválený, možno v súlade s finančným poriadkom pre každú kapitolu alebo každý ďalší oddiel čerpať mesačné výdavky až do výšky jednej dvanástiny rozpočtových prostriedkov na predchádzajúci rozpočtový rok za predpokladu, že prostriedky, ktorými prezident Európskeho patentového úradu disponuje, nepresiahnu jednu dvanástinu prostriedkov stanovených v návrhu rozpočtu.
2) Správna rada môže za podmienky dodržania ostatných podmienok stanovených v odseku 1 schváliť výdavky prevyšujúce jednu dvanástinu prostriedkov.
3) Platby podľa článku 37 písmeno b) sa predbežne uskutočňujú podľa podmienok stanovených podľa článku 39 na predchádzajúci rozpočtový rok.
4) Zmluvné štáty platia každý mesiac predbežne a podľa kľúča stanoveného v článku 40 odsekoch 3 a 4 všetky špeciálne finančné príspevky potrebné na to, aby sa zabezpečilo vykonanie odsekov 1 a 2 tohto článku. Ustanovenie článku 39 odsek 4 sa primerane použije na tieto príspevky.
Článok 48
Plnenie rozpočtu
1) Prezident Európskeho patentového úradu plní rozpočet a jeho zmeny a dodatky na vlastnú zodpovednosť a v medziach pridelených prostriedkov.
2) Prezident Európskeho patentového úradu môže v rámci rozpočtu, v súlade s finančným poriadkom, previesť prostriedky medzi jednotlivými kapitolami alebo oddielmi.
Článok 49
Kontrola rozpočtu
1) Príjmový a výdavkový účet, ako aj účtovnú súvahu organizácie kontrolujú audítori, ktorí musia byť nezávislí a ktorí sú menovaní Správnou radou na obdobie piatich rokov; menovanie môže byť predĺžené alebo obnovené.
2) Auditom, ktorý sa vykonáva na základe účtovných dokladov a v prípade potreby sa uskutočňuje aj na mieste, sa zisťuje oprávnenosť a správnosť príjmov a výdavkov, ako aj hospodárnosť pri plnení rozpočtu. Po uzávierke každého rozpočtového roku vyhotovujú audítori správu.
3) Prezident Európskeho patentového úradu každoročne predkladá Správnej rade účtovnú uzávierku za uplynulý rozpočtový rok a účtovnú súvahu o majetku a záväzkoch organizácie, spolu so správou audítorov.
4) Správna rada schvaľuje ročnú účtovú uzávierku spolu so správou audítorov a udeľuje prezidentovi patentového úradu absolutórium, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu.
Článok 50
Finančný poriadok
Finančný poriadok určuje predovšetkým
a) spôsob zostavenia a plnenia rozpočtu, ako aj predkladanie a preverovanie účtov,
b) spôsob a postup, podľa ktorého zmluvné štáty poskytujú organizácii platby a príspevky podľa článku 37 a zálohy podľa článku 41,
c) predpisy o zodpovednosti účtovníkov a pokladníkov a príslušné kontrolné opatrenia,
d) úrokové sadzby podľa článkov 39, 40 a 47,
e) spôsob výpočtu príspevkov platených na základe článku 146,
f) zloženie a úlohy rozpočtového a finančného výboru, ktorý vytvorí Správna rada,
g) všeobecne prijaté účtovné princípy, na ktorých je založený rozpočet a ročná účtovná uzávierka.
Článok 51
Poplatky
1) Európsky patentový úrad môže vyberať poplatky za akýkoľvek úradný výkon alebo úkon, ktorý je uskutočnený na základe tohto Dohovoru.
2) Vykonávací predpis stanovuje lehoty na uhradenie poplatkov, ktoré nie sú určené týmto Dohovorom.
3) Ak vykonávací predpis stanoví povinnosť uhradiť poplatok, potom stanoví aj následky neuhradenia takéhoto poplatku v lehote.
4) Poplatkový poriadok určí najmä výšku poplatkov a spôsob ich uhradenia.
DRUHÁ ČASŤ
HMOTNÉ PATENTOVÉ PRÁVO
HLAVA I
PATENTOVATEĽNOSŤ
Článok 52
Patentovateľné vynálezy
1) Európske patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.
2) Za vynálezy podľa odseku 1 sa nepovažujú najmä
a) objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
b) estetické výtvory,
c) plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hrania hier alebo vykonávania obchodnej činnosti, ako aj počítačové programy,
d) podávanie informácií.
3) Odsek 2 vylučuje patentovateľnosť predmetov alebo činností uvedených v tomto ustanovení len v rozsahu, v ktorom sa európska patentová prihláška alebo európsky patent vzťahuje na tieto predmety alebo činnosti ako také.
Článok 53
Výluky z patentovateľnosti
Európske patenty sa neudeľujú na
a) vynálezy, ktorých obchodné využitie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, pričom túto skutočnosť nie je možné vyvodiť len z toho, že využitie vynálezu je vo všetkých alebo v niektorých zmluvných štátoch zakázané zákonom alebo iným právnym predpisom,
b) odrody rastlín alebo plemená zvierat, alebo v podstate biologické spôsoby pestovania rastlín, alebo chovu zvierat; toto ustanovenie sa nevzťahuje na mikrobiologické postupy a na výrobky týmito postupmi získané;
c) spôsoby chirurgického alebo terapeutického liečenia ľudského tela alebo zvieracieho organizmu a diagnostické spôsoby uplatňované na ľudskom tele alebo zvieracom organizme; toto ustanovenie neplatí pre výrobky, najmä látky alebo zmesi, na využitie pri niektorom z uvedených spôsobov.
Článok 54
Novosť
1) Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky.
2) Stav techniky tvorí všetko, čo bolo pred dňom podania európskej patentovej prihlášky prístupné verejnosti písomným alebo ústnym opisom, využívaním alebo iným spôsobom.
3) Za súčasť stavu techniky sa tiež považuje obsah všetkých európskych patentových prihlášok v znení, v akom boli podané, ktoré majú skorší deň podania, ako je deň uvedený v odseku 2, a ktoré boli zverejnené až tento deň alebo po tomto dni.
4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 nevylučujú patentovateľnosť látky alebo zmesi, ktorá je súčasťou stavu techniky na využitie pri spôsobe uvedenom v článku 53 písmeno c), ak jej využitie pri takomto spôsobe nie je súčasťou stavu techniky.
5) Ustanovenia odsekov 2 a 3 taktiež nevylučujú patentovateľnosť látky alebo zmesi uvedenej v odseku 4 na akékoľvek špecifické využitie pri spôsobe uvedenom v článku 53 písmeno c), ak takéto využitie nie je súčasťou stavu techniky.
Článok 55
Zverejnenie, ktoré nie je prekážkou
1) Pre použitie článku 54 sa neberie do úvahy také zverejnenie vynálezu, ku ktorému nedošlo skôr ako šesť mesiacov pred podaním európskej patentovej prihlášky a ktoré priamo alebo nepriamo vyplýva:
a) zo zrejmého zneužitia vzhľadom na prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu;
b) zo skutočnosti, že prihlasovateľ alebo jeho právny predchodca vystavili vynález na úradnej alebo úradne uznanej medzinárodnej výstave v zmysle Dohody o medzinárodných výstavách podpísanej v Paríži 22. novembra 1928 a naposledy revidovanej 30. novembra 1972.
2) V prípade uvedenom v odseku 1 písmeno b) sa použije odsek 1 len vtedy, keď prihlasovateľ pri podaní európskej patentovej prihlášky vyhlási, že vynález bol skutočne vystavený, a keď v lehote a za podmienok uvedených vo vykonávacom predpise predloží príslušné osvedčenie na podporu svojich tvrdení.
Článok 56
Vynálezcovská činnosť
Vynález sa považuje za vynález, zahŕňajúci vynálezcovskú činnosť, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky. Ak stav techniky obsahuje aj dokumenty uvedené v článku 54 odsek 3, tieto sa neberú do úvahy pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti.
Článok 57
Priemyselná využiteľnosť
Vynález sa považuje za priemyselne využiteľný, ak môže byť vyrábaný alebo využívaný v akomkoľvek odvetví priemyslu, vrátane poľnohospodárstva.
HLAVA II
OSOBY OPRÁVNENÉ ŽIADAŤ A ZÍSKAŤ EURÓPSKY PATENT - UVEDENIE PÔVODCU VYNÁLEZU
Článok 58
Právo podať európsku patentovú prihlášku
Európsku patentovú prihlášku môže podať každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ako aj každý subjekt, ktorý má podľa práva, ktorým sa riadi, postavenie právnickej osoby.
Článok 59
Niekoľko prihlasovateľov
Európsku patentovú prihlášku môže tiež podať niekoľko spoluprihlasovateľov alebo dvaja alebo viac prihlasovateľov, ktorí určia rôzne zmluvné štáty.
Článok 60
Právo na európsky patent
1) Právo na európsky patent má vynálezca alebo jeho právny nástupca. Keď je vynálezca zamestnancom, riadi sa právo na európsky patent právom štátu, v ktorom je zamestnanec prevažne zamestnaný; pokiaľ nie je možné stanoviť, v ktorom štáte je zamestnanec prevažne zamestnaný, použije sa právo toho štátu, na ktorého území je podnik, ku ktorému zamestnanec patrí.
2) Pokiaľ vytvorilo vynález viac osôb nezávisle od seba, právo na európsky patent prináleží osobe, ktorej európska patentová prihláška má najstarší deň podania; to však platí len vtedy, ak bola táto prvá prihláška zverejnená.
3) Na účely konania pred Európskym patentovým úradom sa predpokladá, že prihlasovateľ je oprávnený uplatniť právo na európsky patent.
Článok 61
Európske patentové prihlášky podané neoprávnenými osobami
1) Pokiaľ právoplatné rozhodnutie priznáva právo na udelenie európskeho patentu osobe, ktorá nie je prihlasovateľom, môže táto osoba v zmysle vykonávacieho predpisu
a) pokračovať s európskou patentovou prihláškou v konaní ako s vlastnou namiesto prihlasovateľa,
b) podať novú európsku patentovú prihlášku na ten istý vynález alebo
c) požiadať, aby európska patentová prihláška bola zamietnutá.
2) Na novú európsku patentovú prihlášku podanú podľa odseku 1 písmeno b) sa primerane použije ustanovenie článku 76 odsek 1.
Článok 62
Právo na uvedenie pôvodcu vynálezu
Pôvodca vynálezu má voči prihlasovateľovi alebo majiteľovi európskeho patentu právo, aby bol pred Európskym patentovým úradom ako taký uvedený.
HLAVA III
ÚČINKY EURÓPSKEHO PATENTU A EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY
Článok 63
Doba platnosti európskeho patentu
1) Doba platnosti európskeho patentu je dvadsať rokov odo dňa podania prihlášky.
2) Ustanovením odseku 1 sa neobmedzuje právo zmluvného štátu predĺžiť dobu platnosti európskeho patentu alebo udeliť zodpovedajúcu ochranu, ktorá nasleduje bezprostredne po uplynutí doby platnosti patentu za rovnakých podmienok, aké platia pre národné patenty:
a) v prípade vojnového alebo obdobného krízového stavu postihujúceho tento štát;
b) ak je predmetom európskeho patentu výrobok alebo spôsob výroby alebo využitia výrobku, ktorý sa pred uvedením na trh v tomto štáte musí podrobiť povoľovaciemu správnemu konaniu.
3) Odsek 2 sa primerane použije na európske patenty udelené spoločne pre skupinu zmluvných štátov podľa článku 142.
4) Zmluvný štát, ktorý uplatní ustanovenie o predĺžení doby platnosti patentu alebo zodpovedajúcej ochrany podľa odseku 2 písmeno b), môže v súlade s dohodou uzavretou s organizáciou poveriť Európsky patentový úrad úlohami súvisiacimi s vykonaním príslušných ustanovení.
Článok 64
Práva z európskeho patentu
1) S výhradou ustanovení odseku 2 európsky patent poskytuje svojmu majiteľovi odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho udelení v každom zmluvnom štáte, pre ktorý bol udelený, rovnaké práva, aké by mu poskytoval národný patent udelený v tomto štáte.
2) Keď je predmetom európskeho patentu spôsob, vzťahuje sa ochrana aj na výrobky týmto spôsobom priamo získané.
3) Porušenie európskeho patentu sa prerokúva podľa vnútroštátneho práva.
Článok 65
Preklad európskeho patentu
1) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že ak európsky patent v znení, v akom bol udelený, zmenený alebo obmedzený, nie je vyhotovený v niektorom z jeho úradných jazykov, musí majiteľ patentu predložiť na ústrednom úrade priemyselného vlastníctva preklad tohto znenia do niektorého z jeho úradných jazykov podľa svojej voľby, alebo pokiaľ príslušný štát stanovil používanie jedného určitého jazyka, preklad do tohto jazyka. Lehota na predloženie prekladu sú tri mesiace odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu alebo zachovania európskeho patentu v zmenenej forme alebo obmedzenia európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku, ak príslušný štát neurčí lehotu dlhšiu.
2) Každý zmluvný štát, ktorý prijal ustanovenia podľa odseku 1, môže stanoviť, že majiteľ patentu musí v lehote týmto štátom určenej zaplatiť v plnej výške alebo sčasti náklady za zverejnenie tohto prekladu.
3) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že ak nebudú dodržané ustanovenia prijaté na základe odsekov 1 a 2, považuje sa európsky patent v tomto štáte za neplatný od počiatku.
Článok 66
Rovnocennosť európskej patentovej prihlášky a národnej prihlášky
Európska patentová prihláška, ktorej bol priznaný dátum podania, má v určených zmluvných štátoch rovnaké účinky ako riadne podaná národná prihláška, vrátane prípadného práva prednosti uplatneného pre európsku patentovú prihlášku.
Článok 67
Práva z európskej patentovej prihlášky po zverejnení
1) Odo dňa zverejnenia poskytuje európska patentová prihláška prihlasovateľovi v zmluvných štátoch určených vo zverejnenej prihláške prechodnú ochranu podľa článku 64.
2) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že európska patentová prihláška neposkytuje ochranu stanovenú v článku 64. Ochrana vyplývajúca zo zverejnenia európskej patentovej prihlášky však nemôže byť menšia, ako je ochrana, ktorú právo príslušného štátu spája s povinným zverejnením národných patentových prihlášok bez prieskumu. V každom prípade každý štát stanoví aspoň to, že odo dňa zverejnenia európskej patentovej prihlášky sa môže prihlasovateľ domáhať náhrady primeranej okolnostiam od každého, kto v tomto zmluvnom štáte využíval vynález, ak by bol podľa vnútroštátneho práva zodpovedný za porušenie národného patentu.
3) Každý zmluvný štát, ktorého úradným jazykom nie je jazyk, v ktorom prebieha konanie, môže stanoviť, že dočasná ochrana podľa odsekov 1 a 2 je účinná až od doby, keď preklad nárokov do niektorého z jeho úradných jazykov podľa voľby prihlasovateľa, alebo ak tento štát stanovil používanie jedného určitého úradného jazyka, preklad do tohto jazyka
a) bol sprístupnený verejnosti spôsobom stanoveným vnútroštátnym právom alebo
b) bol doručený tomu, kto v tomto zmluvnom štáte využíva vynález.
4) Ak je európska patentová prihláška vzatá späť, považovaná za vzatú späť alebo ak je právoplatne zamietnutá, má sa za to, že účinky uvedené v odsekoch 1 a 2 nikdy nenastali. To isté platí pre účinky európskej patentovej prihlášky v zmluvnom štáte, ktorého určenie bolo vzaté späť alebo sa považuje za vzaté späť.
Článok 68
Účinok zrušenia alebo obmedzenia európskeho patentu
Ak bol patent zrušený alebo obmedzený v konaní o námietkach, konaní o obmedzení patentu alebo v konaní o zrušení patentu, má sa za to, že európska patentová prihláška a na jej predmet udelený patent nemali od počiatku účinky uvedené v článkoch 64 a 67, a to v rozsahu, v ktorom bol patent zrušený alebo obmedzený.
Článok 69
Rozsah ochrany
1) Rozsah ochrany vyplývajúcej z európskeho patentu alebo z európskej patentovej prihlášky je určený patentovými nárokmi. Na výklad patentových nárokov sa však použije aj opis a výkresy.
2) Pre obdobie do udelenia európskeho patentu je rozsah ochrany vyplývajúcej z európskej patentovej prihlášky určený patentovými nárokmi, ktoré sú obsiahnuté v prihláške tak, ako bola pôvodne podaná. Európsky patent, tak ako bol udelený alebo zmenený v konaní o námietkach, konaní o obmedzení patentu alebo konaní o zrušení patentu, však určuje spätne rozsah ochrany vyplývajúci z európskej patentovej prihlášky, pokiaľ tým nie je táto ochrana rozšírená.
Článok 70
Autentické znenie európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu
1) Znenie európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu v jazyku konania je autentickým znením pre všetky konania pred Európskym patentovým úradom a vo všetkých zmluvných štátoch.
2) Ak však európska patentová prihláška nie je podaná v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, takéto znenie sa stane pôvodne podaným znením prihlášky v zmysle významu tohto pojmu podľa tohto Dohovoru.
3) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že preklad do úradného jazyka tohto štátu, v zmysle tohto Dohovoru, sa považuje v tomto štáte za autentické znenie s výnimkou konania o zrušení patentu, ak z európskej patentovej prihlášky alebo z európskeho patentu v jazyku prekladu vyplýva ochrana užšia, ako je ochrana vyplývajúca z tejto prihlášky alebo z tohto patentu v jazyku konania.
4) Každý zmluvný štát, ktorý prijme ustanovenie podľa odseku 3
a) musí umožniť prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu podať opravený preklad európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu. Opravený preklad nadobúda právny účinok až po splnení podmienok stanovených zmluvným štátom podľa článku 65 odsek 2 a článku 67 odsek 3,
b) môže stanoviť, že každý, kto v tomto štáte v dobrej viere začal vynález využívať alebo vykonal skutočné a vážne prípravy na takéto využívanie, pričom toto využívanie by neznamenalo porušenie prihlášky alebo patentu v znení pôvodného prekladu, môže aj potom, keď opravený preklad nadobudol právne účinky, bezplatne pokračovať v jeho využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku.
HLAVA IV
EURÓPSKA PATENTOVÁ PRIHLÁŠKA AKO PREDMET VLASTNÍCTVA
Článok 71
Prevedenie a vznik práv
Európska patentová prihláška môže byť prevedená alebo môže založiť práva pre jeden alebo niekoľko určených zmluvných štátov.
Článok 72
Prevod
Prevod európskej patentovej prihlášky sa uskutočňuje v písomnej forme a vyžaduje podpis zmluvných strán.
Článok 73
Zmluvná licencia
Európska patentová prihláška môže byť celá alebo sčasti predmetom licencií pre celé územie alebo časť území určených zmluvných štátov.
Článok 74
Použiteľné právo
Pokiaľ nie je v tomto Dohovore určené inak, riadi sa európska patentová prihláška ako predmet vlastníctva v každom určenom zmluvnom štáte a s účinkom pre tento štát právom, ktoré v tomto štáte sa vzťahuje na národné patentové prihlášky.
TRETIA ČASŤ
EURÓPSKA PATENTOVÁ PRIHLÁŠKA
HLAVA I
PODANIE EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY A JEJ NÁLEŽITOSTI
Článok 75
Podanie európskej patentovej prihlášky
1) Európsku patentovú prihlášku je možné podať
a) v Európskom patentovom úrade alebo,
b) ak to pripúšťa právo zmluvného štátu a s výhradou článku 76 odsek 1, na ústrednom úrade priemyselného vlastníctva alebo inom príslušnom orgáne tohto štátu. Takto podaná prihláška má rovnaký účinok, ako keby bola podaná v ten istý deň Európskemu patentovému úradu.
2) Odsek 1 nebráni použitiu právnych predpisov, ktoré v zmluvnom štáte
a) platia pre vynálezy, ktoré vzhľadom na povahu ich predmetu nesmú byť bez predchádzajúceho súhlasu príslušných úradov tohto štátu odovzdané do zahraničia, alebo
b) určujú, že všetky patentové prihlášky musia byť najskôr podané na národnom úrade alebo podmieňujú priame podanie na inom úrade predchádzajúcim súhlasom.
Článok 76
Európska vylúčená prihláška
1) Európska vylúčená prihláška sa podáva priamo v Európskom patentovom úrade v zmysle vykonávacieho predpisu. Môže byť podaná len na predmet, ktorý nepresahuje obsah pôvodnej prihlášky v tom znení, ako bola podaná; ak je táto požiadavka splnená, považuje sa vylúčená prihláška za podanú v deň podania pôvodnej prihlášky a požíva právo prednosti.
2) V európskej vylúčenej prihláške môžu byť určené len tie zmluvné štáty, ktoré boli určené v pôvodnej prihláške.
Článok 77
Odovzdanie európskej patentovej prihlášky
1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu je povinný odovzdať Európskemu patentovému úradu európske patentové prihlášky, ktoré boli podané na tomto úrade alebo na iných príslušných orgánoch tohto štátu v zmysle vykonávacieho predpisu.
2) Európske patentové prihlášky, ktorých predmet bol utajený, sa Európskemu patentovému úradu neodovzdávajú.
3) Európske patentové prihlášky, ktoré nebudú doručené Európskemu patentovému úradu v predpísanej lehote, sa považujú za vzaté späť.
Článok 78
Náležitosti európskej patentovej prihlášky
1) Európska patentová prihláška obsahuje
a) žiadosť o udelenie európskeho patentu,
b) opis vynálezu,
c) jeden alebo niekoľko patentových nárokov,
d) výkresy, na ktoré opis alebo nároky odkazujú,
e) anotáciu,
a spĺňa podmienky, ktoré sú uvedené vo vykonávacom predpise.
2) Európska patentová prihláška podlieha zaplateniu prihlasovacieho poplatku a poplatku za rešerš. Prihláška sa považuje za vzatú späť, ak prihlasovací poplatok a poplatok za rešerš nie je uhradený v stanovenej lehote.
Článok 79
Určenie zmluvných štátov
1) Všetky zmluvné štáty, ktoré sú v čase podania európskej patentovej prihlášky členmi tohto Dohovoru, sa považujú v žiadosti o udelenie európskeho patentu za určené.
2) Určenie zmluvného štátu môže podliehať zaplateniu poplatku za určenie.
3) Určenie zmluvného štátu je možné kedykoľvek, až do udelenia európskeho patentu, vziať späť.
Článok 80
Deň podania
Dňom podania európskej patentovej prihlášky je deň, v ktorom sú všetky náležitosti stanovené vo vykonávacom predpise splnené.
Článok 81
Uvedenie pôvodcu vynálezu
V európskej patentovej prihláške musí byť uvedený pôvodca vynálezu. Ak prihlasovateľ nie je pôvodcom vynálezu alebo jediným pôvodcom vynálezu, musí uvedenie obsahovať vyhlásenie o pôvode práva na európsky patent.
Článok 82
Jednotnosť vynálezu
Európska patentová prihláška sa môže týkať iba jedného vynálezu alebo skupiny vynálezov navzájom tak spojených, že tvoria jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku.
Článok 83
Objasnenie vynálezu
Vynález musí byť v európskej patentovej prihláške objasnený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.
Článok 84
Patentové nároky
Patentové nároky vymedzujú predmet, na ktorý sa požaduje ochrana. Musia byť jasné a stručné a podložené opisom.
Článok 85
Anotácia
Anotácia slúži výhradne na technickú informáciu; nie je možné použiť ju na iné účely, najmä nie na určenie rozsahu požadovanej ochrany alebo na účely použitia článku 54 odsek 3.
Článok 86
Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku
1) Za európsku patentovú prihlášku sa platia Európskemu patentovému úradu udržiavacie poplatky v súlade s vykonávacím predpisom. Tieto poplatky sa platia za tretí a každý ďalší rok, počítané odo dňa podania prihlášky. Ak nie je udržiavací poplatok uhradený včas, považuje sa prihláška za vzatú späť.
2) Povinnosť platiť udržiavacie poplatky sa končí zaplatením poplatku splatného za rok, v ktorom bolo zverejnené rozhodnutie o udelení európskeho patentu.
HLAVA II
PRÁVO PREDNOSTI
Článok 87
Právo prednosti
1) Každý, kto riadne podal v niektorom alebo pre niektorý z členských štátov
a) Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo
b) Svetovej obchodnej organizácie
prihlášku patentu alebo prihlášku na zápis úžitkového vzoru alebo na osvedčenie o užitočnosti, alebo jeho právny nástupca požíva na účely podania európskej patentovej prihlášky na ten istý vynález právo prednosti, a to po dobu dvanástich mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky.
2) Za prihlášku, ktorá zakladá právo prednosti, sa považuje každá riadna národná prihláška podľa vnútroštátneho práva štátu, kde bola podaná, alebo podľa dvojstranných, alebo mnohostranných zmlúv vrátane tohto Dohovoru.
3) Za riadnu národnú prihlášku sa považuje každá prihláška, ktorá postačuje na zistenie dátumu, kedy bola podaná, bez ohľadu na jej ďalší osud.
4) Za prvú prihlášku sa na účely určenia práva prednosti považuje aj neskoršia prihláška, ktorá má rovnaký predmet ako skoršia prvá prihláška a je podaná v tom istom štáte alebo pre ten istý štát, ak táto skoršia prihláška bola ku dňu podania neskoršej prihlášky vzatá späť, došlo k jej vzdaniu sa alebo bola zamietnutá bez toho, že bola predložená na verejné nahliadnutie a bez toho, že by z nej pretrvali akékoľvek práva, a ak nebola podkladom na uplatnenie práva prednosti. Skoršiu prihlášku už potom nemožno použiť ako podklad na uplatnenie práva prednosti.
5) Ak bola podaná prvá prihláška na orgáne priemyselného vlastníctva, ktorý nepodlieha Parížskemu dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú, ak tento orgán podľa zverejneného oznámenia prezidenta Európskeho patentového úradu priznáva na základe prvého podania v Európskom patentom úrade právo prednosti za podmienok a s účinkami, ktoré sú rovnocenné podmienkam a účinkom stanoveným Parížskym dohovorom.
Článok 88
Uplatnenie práva prednosti
1) Prihlasovateľ, ktorý chce uplatniť právo prednosti zo skoršej prihlášky, musí predložiť vyhlásenie o práve prednosti, ako aj ostatné požadované dokumenty v zmysle vykonávacieho predpisu.
2) Pri európskej patentovej prihláške je možné uplatniť niekoľko práv prednosti, aj keď pochádzajú z rôznych štátov. Niekoľko práv prednosti je možné uplatniť aj pre jeden patentový nárok. Pokiaľ je uplatnených niekoľko práv prednosti, lehoty, ktoré začínajú plynúť odo dňa vzniku práva prednosti, plynú od najstaršieho dňa prednosti.
3) Ak sa pre európsku patentovú prihlášku uplatňuje jedno alebo niekoľko práv prednosti, právo prednosti pokrýva iba tie znaky európskej patentovej prihlášky, ktoré sú obsiahnuté v prihláške alebo v prihláškach, z ktorých sa právo prednosti uplatňuje.
4) Ak nie sú niektoré znaky vynálezu, na ktoré sa uplatňuje právo prednosti, obsiahnuté v patentových nárokoch skoršej prihlášky, právo prednosti je možné priznať, ak sú z podkladov skoršej prihlášky ako celku tieto znaky zjavné.
Článok 89
Účinok práva prednosti
Právo prednosti má ten účinok, že sa deň práva prednosti považuje pre použitie článku 54 odsekov 2 a 3 a článku 60 odseku 2 za deň podania európskej patentovej prihlášky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONANIE O UDELENIE PATENTU
Článok 90
Prieskum pri podaní a prieskum na formálne náležitosti
1) Európsky patentový úrad v zmysle vykonávacieho predpisu zisťuje, či európska patentová prihláška spĺňa podmienky na priznanie dňa podania.
2) Ak sa nemôže priznať deň podania, nebude sa o prihláške konať ako o európskej patentovej prihláške.
3) Ak je európskej patentovej prihláške priznaný deň podania, Európsky patentový úrad zisťuje, v zmysle vykonávacieho predpisu, splnenie požiadaviek v článkoch 14, 78, 81 a tam, kde je to vhodné, aj v článku 88 odsek 1 a v článku 133 odsek 2, ako aj splnenie ostatných požiadaviek, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise.
4) Ak pri vykonávaní prieskumu podľa odsekov 1 až 3 Európsky patentový úrad zistí nedostatky, ktoré je možné odstrániť, poskytne prihlasovateľovi možnosť, aby tieto nedostatky odstránil.
5) Ak nedostatky zistené pri vykonávaní prieskumu podľa odseku 3 nie sú odstránené, európska patentová prihláška sa zamietne. Ak sa nedostatky týkajú práva prednosti, dôjde k strate tohto práva pre prihlášku.
Článok 92
Vyhotovenie správy o európskej rešerši
Európsky patentový úrad vyhotoví a uverejní, v zmysle vykonávacieho predpisu, správu o európskej rešerši európskej patentovej prihlášky na základe patentových nárokov a s náležitým ohľadom na opis a výkresy.
Článok 93
Zverejnenie európskej patentovej prihlášky
1) Európsky patentový úrad zverejní európsku patentovú prihlášku čo najskôr
a) po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov odo dňa podania alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku práva prednosti, alebo
b) pred uplynutím tejto lehoty na žiadosť prihlasovateľa.
2) Ak rozhodnutie o udelení európskeho patentu nadobudne účinnosť pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 písmeno a), zverejní sa európska patentová prihláška aj európsky patentový spis súčasne.
Článok 94
Prieskum európskej patentovej prihlášky
1) Na základe žiadosti a v zmysle vykonávacieho predpisu vykoná Európsky patentový úrad prieskum, či európska patentová prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za prieskum.
2) Ak žiadosť nie je podaná v určenej lehote, európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť.
3) Ak prieskum preukáže, že prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, nespĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, prieskumové oddelenie vyzve prihlasovateľa, tak často, ako je to nutné, aby podal svoje pripomienky a vykonal zmeny v prihláške v zmysle článku 123 odsek 1.
4) Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote neodpovie na výzvy prieskumového oddelenia, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.
Článok 97
Zamietnutie prihlášky alebo udelenie patentu
1) Ak je prieskumové oddelenie toho názoru, že európska patentová prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o udelení európskeho patentu za predpokladu splnenia podmienok, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise.
2) Ak je prieskumové oddelenie toho názoru, že táto prihláška alebo vynález, ktorý je jej predmetom, nespĺňa podmienky tohto Dohovoru, zamietne európsku patentovú prihlášku, ak tento Dohovor nestanoví inú sankciu.
3) Rozhodnutie o udelení európskeho patentu nadobúda účinnosť dňom zverejnenia oznámenia o tomto udelení v Európskom patentovom vestníku.
Článok 98
Zverejnenie európskeho patentového spisu
Európsky patentový úrad zverejní európsky patentový spis čo najskôr po oznámení o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku.
PIATA ČASŤ
KONANIE O NÁMIETKACH A OBMEDZENÍ PATENTU
Článok 99
Námietky
1) V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku môže každý v súlade s vykonávacím predpisom podať na Európskom patentovom úrade námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa považujú za podané iba po zaplatení poplatku za námietky.
2) Námietky sa vzťahujú na európsky patent vo všetkých zmluvných štátoch, v ktorých je účinný.
3) Účastníci konania o námietkach sú osoby, ktoré námietky podali, a majiteľ patentu.
4) Ak niekto preukáže, že v niektorom zo zmluvných štátov bol na základe právoplatného rozhodnutia zapísaný do patentového registra tohto štátu namiesto doterajšieho majiteľa patentu, nahradí na základe svojej žiadosti pre tento štát doterajšieho majiteľa. Bez ohľadu na ustanovenie článku 118 sa doterajší majiteľ patentu a ten, ktorý takto uplatnil svoje právo, nepovažujú za spolumajiteľov, iba ak by o to obaja požiadali.
Článok 100
Dôvody na podanie námietok
Námietky môžu byť podané len z dôvodov, že
a) predmet európskeho patentu nie je patentovateľný podľa článkov 52 až 57;
b) európsky patent neobjasňuje vynález natoľko jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť;
c) predmet európskeho patentu presahuje obsah prihlášky v tom znení, v akom bola podaná, alebo ak bol patent udelený na základe európskej vylúčenej prihlášky alebo novej prihlášky podanej podľa článku 61, obsah skoršej prihlášky v tom znení, ako bola podaná.
Článok 101
Preskúmanie námietok - zrušenie alebo zachovanie európskeho patentu
1) Ak sú námietky prípustné, námietkové oddelenie preskúma v zmysle vykonávacieho predpisu, či aspoň jeden z dôvodov na podanie námietok podľa článku 100 bráni zachovaniu európskeho patentu. Pri konaní o námietkach vyzýva námietkové oddelenie účastníkov tak často, ako je to nutné, aby predložili pripomienky k jeho výmerom alebo k podaniam ostatných účastníkov konania.
2) Ak je námietkové oddelenie toho názoru, že aspoň jeden z dôvodov na podanie námietok bráni zachovaniu európskeho patentu, patent zruší. V opačnom prípade námietky zamietne.
3) Ak je námietkové oddelenie toho názoru, s prihliadnutím na zmeny, ktoré majiteľ patentu vykonal v priebehu námietkového konania, že patent a vynález, ktorý je jeho predmetom,
a) spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o zachovaní patentu tak, ako bol zmenený, za predpokladu splnenia podmienok, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise,
b) nespĺňa požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o zrušení patentu.
Článok 103
Zverejnenie nového európskeho patentového spisu
Ak je patent zachovaný tak, ako bol zmenený v zmysle článku 101 odsek 3 písmeno a), Európsky patentový úrad zverejní nový európsky patentový spis čo najskôr po oznámení o rozhodnutí o námietkach v Európskom patentovom vestníku.
Článok 104
Náklady
1) Každý účastník námietkového konania znáša náklady, ktoré mu vznikli, pokiaľ námietkové oddelenie v súlade s vykonávacím predpisom nerozhodne z dôvodov spravodlivosti o inom rozdelení nákladov.
2) Postup pri stanovení nákladov upravuje vykonávací predpis.
3) Každé konečné rozhodnutie Európskeho patentového úradu o stanovení výšky nákladov je v každom zmluvnom štáte na účely výkonu rozhodnutia považované za právoplatné rozhodnutie vydané civilným súdom štátu, na ktorého území má byť výkon rozhodnutia uskutočnený. Overenie tohto rozhodnutia sa obmedzí iba na jeho pravosť.
Článok 105
Pristúpenie údajného porušovateľa patentu do konania
1) V súlade s vykonávacím predpisom môže po uplynutí lehoty na podanie námietky pristúpiť do konania o námietkach akákoľvek tretia strana,
a) ak preukáže, že proti nej bolo začaté konanie vo veci porušenia patentu, alebo
b) ak preukáže, že po tom, ako ju majiteľ patentu vyzval, aby upustila od údajného porušovania patentu, začala proti tomuto majiteľovi súdne konanie vo veci určenia, že neporušuje jeho patent.
2) Prípustné pristúpenie do konania sa považuje za námietku.
Článok 105a
Žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie patentu
1) Zmenou patentových nárokov môže byť na žiadosť majiteľa európsky patent zrušený alebo obmedzený. Majiteľ podáva žiadosť na Európsky patentový úrad v zmysle vykonávacieho predpisu. Žiadosť sa považuje za podanú iba po zaplatení poplatku za obmedzenie alebo zrušenie patentu.
2) Žiadosť nesmie byť podaná v čase námietkového konania o predmetnom európskom patente.
Článok 105b
Obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu
1) Európsky patentový úrad preskúma, či sú splnené požiadavky týkajúce sa obmedzenia alebo zrušenia európskeho patentu, stanovené vykonávacím predpisom.
2) Ak je Európsky patentový úrad toho názoru, že žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu spĺňa tieto požiadavky, rozhodne o obmedzení alebo zrušení európskeho patentu v súlade s vykonávacím predpisom. V opačnom prípade žiadosť zamietne.
3) Rozhodnutie o obmedzení alebo zrušení európskeho patentu sa vzťahuje na európsky patent vo všetkých zmluvných štátoch, v ktorých bol udelený. Rozhodnutie sa stáva právoplatné v deň zverejnenia oznámenia o rozhodnutí v Európskom patentovom vestníku.
Článok 105c
Zverejnenie zmeneného patentového spisu
Ak v zmysle článku 105b odsek 2 dôjde k obmedzeniu európskeho patentu, Európsky patentový úrad zverejní zmenený európsky patentový spis čo najskôr po oznámení o obmedzení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku.
ŠIESTA ČASŤ
KONANIE O SŤAŽNOSTI
Článok 106
Rozhodnutia, proti ktorým je možné podať sťažnosť
1) Sťažnosť je možné podať proti rozhodnutiam prijímacieho oddelenia, prieskumových oddelení, námietkových oddelení a právneho oddelenia. Sťažnosť má odkladný účinok.
2) Proti rozhodnutiu, ktorým sa pre niektorého z účastníkov nekončí konanie, je možné podať sťažnosť len spolu s konečným rozhodnutím, pokiaľ toto rozhodnutie nepripúšťa samostatnú sťažnosť.
3) Právo na podanie sťažnosti proti rozhodnutiu o stanovení výšky nákladov za konanie o námietkach môže byť obmedzené vykonávacím predpisom.
Článok 107
Osoby oprávnené podať sťažnosť a byť účastníkmi konania o sťažnosti
Proti rozhodnutiu, ktorým bol účastník konania nepriaznivo dotknutý, môže podať sťažnosť. Ostatní účastníci tohto konania sa stávajú účastníkmi konania o sťažnosti ex lege.
Článok 108
Lehoty a forma sťažnosti
Sťažnosť sa podáva v zmysle vykonávacieho predpisu v Európskom patentovom úrade v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje. Sťažnosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za sťažnosť. Odôvodnenie sťažnosti musí byť podané v zmysle vykonávacieho predpisu v lehote štyroch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia.
Článok 109
Autoremedúra
1) Ak považuje útvar, proti rozhodnutiu ktorého bola podaná sťažnosť, sťažnosť za prípustnú a odôvodnenú, sťažnosti vyhovie sám. To neplatí, ak proti tomu, kto podal sťažnosť, stojí iný účastník konania.
2) Ak sa sťažnosti nevyhovie v lehote troch mesiacov po predložení odôvodnenia, sťažnosť je bezodkladne postúpená sťažnostnému senátu bez zaujatia vecného stanoviska.
Článok 110
Preskúmanie sťažnosti
Ak je sťažnosť prípustná, sťažnostný senát preskúma, či je možné jej vyhovieť. Preskúmanie sťažnosti sa vykonáva v súlade s vykonávacím predpisom.
Článok 111
Rozhodnutie o sťažnosti
1) Po preskúmaní sťažnosti z hľadiska jej oprávnenosti sťažnostný senát rozhodne o sťažnosti. Sťažnostný senát môže buď rozhodnúť v rámci právomoci útvaru, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, alebo vráti vec tomuto útvaru na ďalšie konanie.
2) Ak sťažnostný senát vráti vec na ďalšie konanie útvaru, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, je tento útvar viazaný rozhodnutím sťažnostného senátu, pokiaľ je skutkový stav zachovaný. Ak bolo napadnuté rozhodnutie vydané prijímacím oddelením, je rozhodnutím sťažnostného senátu viazané aj prieskumové oddelenie.
Článok 112
Rozhodnutie alebo stanovisko veľkého sťažnostného senátu
1) Na zabezpečenie jednotnej aplikácie práva, alebo ak vznikne právny problém zásadného významu,
a) sťažnostný senát počas konania vo veci z úradnej moci alebo na návrh účastníka konania predloží veľkému sťažnostnému senátu akúkoľvek otázku, ak považuje jeho rozhodnutie za žiaduce z vyššie uvedených dôvodov. Ak sťažnostný senát žiadosť zamietne, uvedie dôvody v konečnom rozhodnutí;
b) prezident Európskeho patentového úradu môže veľkému sťažnostnému senátu predložiť právnu otázku, ak dva sťažnostné senáty vydali o tejto otázke rozdielne rozhodnutia.
2) V prípade podľa odseku 1 písmeno a) sú účastníci konania o sťažnosti aj účastníkmi konania pred veľkým sťažnostným senátom.
3) Rozhodnutie veľkého sťažnostného senátu podľa odseku 1 písmeno a) je záväzné pre sťažnostný senát pri rozhodovaní o príslušnej sťažnosti.
Článok 112a
Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia veľkým sťažnostným senátom
1) Strana, ktorá podľa rozhodnutia sťažnostného senátu nebola v konaní o sťažnosti úspešná, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia veľkým sťažnostným senátom.
2) Žiadosť môže byť podaná len z dôvodov, že
a) člen sťažnostného senátu sa zúčastnil takéhoto rozhodovania, porušujúc článok 24 odsek 1, alebo napriek svojmu vylúčeniu v zmysle rozhodnutia podľa článku 24 odsek 4,
b) sťažnostný senát obsahoval osobu, ktorá nebola vymenovaná za jej člena,
c) došlo k závažnému porušeniu článku 113,
d) v konaní o sťažnosti došlo k inej závažnej, vo vykonávacom predpise určenej procesnej chybe alebo
e) na rozhodnutie mohol mať dosah trestný čin vykonaný za podmienok stanovených vo vykonávacom predpise.
3) Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia nemá odkladný účinok.
4) Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia sa podáva v zmysle vykonávacieho predpisu a musí byť odôvodnená. Ak je žiadosť založená na ustanovení odseku 2 písmeno a) až d), podáva sa v lehote dvoch mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o rozhodnutí sťažnostného senátu. Ak je žiadosť založená na ustanovení odseku 2 písmeno e), podáva sa v lehote dvoch mesiacov odo dňa, v ktorom bol trestný čin vykonaný, avšak v žiadnom prípade nie neskôr ako päť rokov odo dňa zverejnenia oznámenia o rozhodnutí sťažnostného senátu.
5) Veľký sťažnostný senát preskúma žiadosť o preskúmanie rozhodnutia v súlade s vykonávacím predpisom. Ak je žiadosť prípustná, veľký sťažnostný senát zruší pôvodné rozhodnutie a opätovne odkáže na konanie pred sťažnostným senátom v zmysle vykonávacieho predpisu.
6) Každý, kto v dobrej viere začal v zmluvnom štáte v období od rozhodnutia sťažnostného senátu, ktoré je predmetom preskúmavania, do zverejnenia oznámenia o rozhodnutí veľkého sťažnostného senátu o takejto žiadosti využívať vynález, ktorý je predmetom zverejnenej európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, alebo vykonal účinné a vážne prípravy na jeho využívanie, môže bezplatne v tomto využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku pokračovať.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
HLAVA I
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE KONANIE
Článok 113
Podklady pre rozhodnutie
1) Rozhodnutia Európskeho patentového úradu sa môžu zakladať iba na dôvodoch alebo dôkazoch, o ktorých mali účastníci konania možnosť vyjadriť sa.
2) Európsky patentový úrad koná a rozhoduje o európskej patentovej prihláške alebo o európskom patente len v znení, ktoré predložil alebo schválil prihlasovateľ alebo majiteľ patentu.
Článok 114
Zisťovanie z úradnej moci
1) V priebehu konania Európsky patentový úrad zisťuje skutočnosti z úradnej moci; nie je pritom obmedzený na dôvody, dôkazy a návrhy účastníkov konania.
2) Európsky patentový úrad nie je povinný prihliadať na skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas.
Článok 115
Pripomienky tretích osôb
Po zverejnení európskej patentovej prihlášky môže v zmysle vykonávacieho predpisu akákoľvek tretia strana v konaní pred Európskym patentovým úradom predložiť pripomienky k patentovateľnosti vynálezu, ktorý je predmetom prihlášky. Ten, kto predložil pripomienky, sa nestáva účastníkom konania pred Európskym patentovým úradom.
Článok 116
Ústne pojednávanie
1) Ústne pojednávanie sa uskutočňuje z úradnej moci, ak to Európsky patentový úrad považuje za účelné, alebo na návrh účastníka konania. Európsky patentový úrad však môže návrh na ďalšie ústne pojednávanie pred rovnakým útvarom zamietnuť, ak sa nezmenili účastníci konania alebo skutočnosti, ktoré sú predmetom konania.
2) Na prijímacom oddelení sa ústne pojednávanie uskutoční na návrh prihlasovateľa len vtedy, ak to oddelenie považuje za účelné alebo má v úmysle európsku patentovú prihlášku zamietnuť.
3) Ústne pojednávanie na prijímacom oddelení, prieskumových oddeleniach a na právnom oddelení nie je verejné.
4) Ústne pojednávanie vrátane vydania rozhodnutia pred sťažnostným senátom a veľkým sťažnostným senátom, po zverejnení európskej patentovej prihlášky, a konanie pred námietkovým oddelením je verejné, ak príslušné oddelenie nerozhodne inak v prípade, kedy by verejné pojednávanie mohlo spôsobiť najmä účastníkovi konania závažné a neoprávnené nevýhody.
Článok 117
Dokazovanie
1) V konaní pred Európskym patentovým úradom sú prípustné tieto dôkazové prostriedky:
a) výsluch účastníkov,
b) vyžiadanie informácií,
c) predloženie listín,
d) výsluch svedkov,
e) znalecký posudok,
f) obhliadka na mieste,
g) písomné miestoprísažné vyhlásenie.
2) Postup pri vykonávaní dôkazov upravuje vykonávací predpis.
Článok 118
Jednotnosť európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu
Ak nie sú prihlasovatelia alebo majitelia európskeho patentu pre rôzne určené zmluvné štáty totožní, považujú sa na účely konania pred Európskym patentovým úradom za spoluprihlasovateľov alebo spolumajiteľov. Jednotnosť prihlášky alebo patentu v konaní pred Európskym patentovým úradom tým nie je dotknutá; najmä znenie prihlášky alebo patentu je vo všetkých určených zmluvných štátoch jednotné, pokiaľ nie je v tomto Dohovore stanovené inak.
Článok 119
Doručovanie
Európsky patentový úrad doručuje rozhodnutia a predvolania, ako aj výmery a oznámenia v zmysle vykonávacieho predpisu. Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, je možné doručenie vykonať prostredníctvom ústredných úradov priemyselného vlastníctva členských štátov.
Článok 120
Lehoty
Vykonávací predpis stanoví
a) lehoty, ktoré sú záväzné v konaní pred Európskym patentovým úradom, a nie sú stanovené v tomto Dohovore,
b) spôsob počítania lehôt, ako aj podmienky, za ktorých je možné tieto lehoty predĺžiť,
c) minimálnu a maximálnu dĺžku lehôt, ktoré určí Európsky patentový úrad.
Článok 121
Pokračovanie v konaní o európskej patentovej prihláške
1) Prihlasovateľ môže požiadať o pokračovanie v konaní o európskej patentovej prihláške v prípade, že nedodržal lehotu voči Európskemu patentovému úradu.
2) Európsky patentový úrad vyhovie žiadosti za predpokladu splnenia požiadaviek, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise. V opačnom prípade žiadosť zamietne.
3) Ak sa žiadosti vyhovie, predpokladá sa, že právne účinky nedodržania lehoty nenastali.
4) Pokračovanie v konaní je vylúčené, pokiaľ ide o lehoty stanovené v článku 87 odsek 1, článku 108 a článku 112a odsek 4, ako aj lehoty pre žiadosť o pokračovanie v konaní alebo o uvedenie do predošlého stavu. Vykonávací predpis môže vylúčiť pokračovanie v konaní aj pre iné lehoty.
Článok 122
Uvedenie do predošlého stavu
1) Prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu, ktorý napriek všetkej, okolnostiam primeranej snahe nemohol voči Európskemu patentovému úradu dodržať lehotu, sú na jeho žiadosť navrátené práva, ak je priamym dôsledkom zmeškania zamietnutie európskej patentovej prihlášky alebo žiadosti skutočnosť, že sa európska patentová prihláška považuje za vzatú späť, zrušenie európskeho patentu alebo strata iného práva alebo opravného prostriedku.
2) Európsky patentový úrad vyhovie žiadosti za predpokladu splnenia podmienok podľa odseku 1, ako aj ostatných požiadaviek stanovených vo vykonávacom predpise. V opačnom prípade žiadosť zamietne.
3) Ak sa žiadosti vyhovie, predpokladá sa, že právne účinky nedodržania lehoty nenastali.
4) Uvedenie do predošlého stavu je vylúčené, pokiaľ ide o lehoty pre žiadosť o uvedenie do predošlého stavu. Vykonávací predpis môže vylúčiť uvedenie do predošlého stavu aj pre iné lehoty.
5) Každý, kto v dobrej viere začal v zmluvnom štáte v období od straty práv uvedenej v odseku 1 do zverejnenia oznámenia o uvedení do predošlého stavu využívať vynález, ktorý je predmetom európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, alebo vykonal účinné a vážne prípravy na jeho využívanie, môže bezplatne v tomto využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku pokračovať.
6) Tento článok sa netýka práva zmluvného štátu upraviť uvedenie do predošlého stavu aj pre lehoty, ktoré sú stanovené týmto Dohovorom a ktoré majú byť dodržané voči orgánom tohto štátu.
Článok 123
Zmeny
1) Podmienky, na základe ktorých je možné v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente počas konania pred Európskym patentovým úradom vykonať zmeny, stanoví vykonávací predpis. V každom prípade môže prihlasovateľ z vlastného podnetu prihlášku aspoň raz zmeniť.
2) V európskej patentovej prihláške a európskom patente nie je možné vykonať také zmeny, ktoré by viedli k rozšíreniu ich predmetu nad rámec obsahu prihlášky v tom znení, v akom bola podaná.
3) V európskom patente nie je možné vykonať také zmeny, ktoré by viedli k rozšíreniu ochrany z neho vyplývajúcej.
Článok 124
Údaje o stave techniky
1) Európsky patentový úrad môže v súlade s vykonávacím predpisom vyzvať prihlasovateľa, aby poskytol informácie týkajúce sa stavu techniky, ktoré sa brali do úvahy v národnom alebo regionálnom konaní o patente a týkali sa vynálezu, ktorý je predmetom európskej patentovej prihlášky.
2) Ak prihlasovateľ výzve podľa odseku 1 nevyhovie v stanovenej lehote, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.
Článok 125
Odkaz na všeobecné zásady
Ak tento Dohovor neobsahuje príslušné procesné ustanovenie, prihliadne Európsky patentový úrad na zásady procesného práva všeobecne uznávané v zmluvných štátoch.
HLAVA II
INFORMOVANIE VEREJNOSTI A ÚRADOV
Článok 127
Európsky patentový register
Európsky patentový úrad vedie európsky patentový register, v ktorom sú zapísané údaje určené vykonávacím predpisom. Žiadny zápis do registra sa nevykoná pred zverejnením európskej patentovej prihlášky. Register je prístupný na verejné nahliadnutie.
Článok 128
Nahliadnutie do spisu
1) Spisy týkajúce sa európskej patentovej prihlášky, ktorá ešte nebola zverejnená, je možné poskytnúť na nahliadnutie iba so súhlasom prihlasovateľa.
2) Každý, kto preukáže, že prihlasovateľ proti nemu uplatnil práva z európskej patentovej prihlášky, môže nahliadnuť do spisu aj pred zverejnením tejto prihlášky a bez súhlasu prihlasovateľa.
3) Po zverejnení európskej vylúčenej prihlášky alebo novej európskej patentovej prihlášky podanej podľa článku 61 odsek 1 môže každý nahliadnuť do spisu pôvodnej prihlášky aj pred jej zverejnením a bez súhlasu prihlasovateľa.
4) Po zverejnení európskej patentovej prihlášky je možné do spisu týkajúceho sa tejto prihlášky a patentu na jej základe udeleného nahliadnuť na žiadosť s výhradou obmedzení stanovených vykonávacím predpisom.
5) Ešte pred zverejnením európskej patentovej prihlášky môže Európsky patentový úrad tretím osobám oznámiť alebo zverejniť údaje, ktoré určuje vykonávací predpis.
Článok 129
Periodicky vydávané publikácie
Európsky patentový úrad vydáva periodicky tieto publikácie:
a) Európsky patentový vestník, ktorý obsahuje zápisy, ktorých zverejňovanie je predpísané týmto Dohovorom, vykonávacím predpisom alebo prezidentom Európskeho patentového úradu,
b) Úradný vestník Európskeho patentového úradu, ktorý obsahuje všeobecné oznámenia a informácie všeobecnej povahy vydávané prezidentom Európskeho patentového úradu a všetky ďalšie informácie týkajúce sa tohto Dohovoru a jeho implementácie.
Článok 130
Výmena informácií
1) Pokiaľ nie je v tomto Dohovore alebo vnútroštátnym právom určené inak, Európsky patentový úrad a ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov si na žiadosť vzájomne oznamujú všetky užitočné údaje o európskych alebo národných patentových prihláškach a patentoch, ako aj o priebehu konania o týchto prihláškach a patentoch.
2) Odsek 1 sa použije aj na výmenu informácií na základe pracovných dohôd medzi Európskym patentovým úradom a
a) ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva iných štátov,
b) medzivládnymi organizáciami poverenými udeľovať patenty,
c) inou organizáciou.
3) Výmena informácií podľa odsekov 1 a 2 písmen a) a b) nepodlieha obmedzeniam uvedeným v článku 128. Správna rada môže rozhodnúť, že ani výmena informácií podľa odseku 2 písmeno c) nepodlieha takýmto obmedzeniam, ak príslušná organizácia nakladá s odovzdanými informáciami až do zverejnenia Európskej patentovej prihlášky ako s dôvernými.
Článok 131
Administratívna a právna spolupráca
1) Ak tento Dohovor alebo vnútroštátne právo nestanoví inak, Európsky patentový úrad a súdy alebo orgány zmluvných štátov si na žiadosť vzájomne pomáhajú podávaním informácií alebo sprístupnením spisov na nahliadnutie. Ak Európsky patentový úrad poskytne spisy na nahliadnutie súdom, štátnym zastupiteľstvám alebo ústredným úradom priemyselného vlastníctva, nepodlieha toto nahliadnutie obmedzeniam uvedeným v článku 128.
2) Na základe žiadosti o právnu pomoc zo strany Európskeho patentového úradu vykonajú súdy alebo iné príslušné orgány zmluvných štátov pre tento úrad v rámci svojich právomocí zisťovanie alebo iné súdne opatrenie.
Článok 132
Výmena publikácií
1) Európsky patentový úrad a ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov si na požiadanie vzájomne poskytujú pre vlastnú potrebu a bezplatne jeden alebo niekoľko výtlačkov príslušných publikácií.
2) Európsky patentový úrad môže uzavrieť zmluvy o výmene alebo poskytovaní publikácií.
HLAVA III
ZASTUPOVANIE
Článok 133
Všeobecné zásady zastupovania
1) S výhradou odseku 2 nie je nikto povinný dať sa v konaní podľa tohto Dohovoru zastupovať oprávneným zástupcom.
2) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú bydlisko alebo sídlo v zmluvnom štáte, musia byť zastúpené oprávneným zástupcom a vystupovať jeho prostredníctvom vo všetkých konaniach podľa tohto Dohovoru s výnimkou podania európskej patentovej prihlášky; ďalšie výnimky môže stanoviť vykonávací predpis.
3) Fyzické osoby alebo právnické osoby s bydliskom alebo sídlom v niektorom zmluvnom štáte môžu byť v konaní podľa tohto Dohovoru zastúpené zamestnancom, ktorý nemusí byť oprávneným zástupcom, ale musí byť splnomocnený v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu. Vykonávací predpis môže stanoviť, či a za akých podmienok môže zamestnanec právnickej osoby zastupovať aj iné právnické osoby, ktoré majú sídlo v zmluvnom štáte a majú s ňou ekonomické väzby.
4) Vykonávací predpis môže stanoviť zvláštne ustanovenia o spoločnom zastupovaní účastníkov konajúcich spoločne.
Článok 134
Oprávnení zástupcovia
1) Zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby v konaniach podľa tohto Dohovoru môžu iba oprávnení zástupcovia zapísaní v zozname, ktorý na tento účel vedie Európsky patentový úrad.
2) Do zoznamu oprávnených zástupcov môže byť zapísaná každá fyzická osoba, ktorá
a) je občanom niektorého zmluvného štátu,
b) má sídlo alebo miesto výkonu práce v zmluvnom štáte,
c) zložila európsku kvalifikačnú skúšku.
3) V priebehu jedného roka odo dňa, v ktorom pristúpenie štátu k Dohovoru nadobudlo účinnosť, môže o zápis do zoznamu oprávnených zástupcov požiadať každá fyzická osoba, ktorá
a) je občanom zmluvného štátu,
b) má sídlo alebo miesto výkonu práce v štáte, ktorý pristúpil k Dohovoru, a
c) je oprávnená zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby v konaniach vo veciach patentových pred ústredným úradom priemyselného vlastníctva tohto štátu. Ak oprávnenie nie je podriadené požiadavke zvláštnej odbornej kvalifikácie, musí takáto fyzická osoba v danom štáte vykonávať túto činnosť bežne aspoň päť rokov.
4) Zápis sa uskutoční na základe žiadosti s priloženými osvedčeniami o splnení podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3.
5) Osoby zapísané do zoznamu oprávnených zástupcov sú oprávnené zastupovať vo všetkých konaniach podľa tohto Dohovoru.
6) Každá osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov, je oprávnená mať na účely výkonu činnosti oprávneného zástupcu sídlo v každom zmluvnom štáte, v ktorom prebiehajú konania podľa tohto Dohovoru, s prihliadnutím na Protokol o centralizácii, ktorý je prílohou tohto Dohovoru. Orgány tohto štátu môžu toto oprávnenie odobrať len v jednotlivých prípadoch a iba pri použití právnych predpisov na ochranu verejného poriadku a verejnej bezpečnosti. Prijatiu takého opatrenia musia predchádzať konzultácie s prezidentom Európskeho patentového úradu.
7) Prezident Európskeho patentového úradu môže udeliť výnimku
a) z ustanovenia odseku 2 písmeno a) alebo odseku 3 písmeno a) za zvláštnych okolností,
b) z ustanovenia odseku 3 písmeno c) druhá veta, ak žiadateľ preukáže, že požadovanú kvalifikáciu získal iným spôsobom.
8) Rovnako ako oprávnený zástupca môže v konaniach podľa tohto Dohovoru zastupovať aj advokát oprávnený pôsobiť v niektorom zmluvnom štáte, ktorý má v tomto štáte sídlo, v rozsahu, v akom je oprávnený pôsobiť v tomto štáte, rovnako ako oprávnený zástupca vo veciach patentových. Ustanovenie odseku 6 sa použije primerane.
Článok 134a
Inštitút oprávnených zástupcov pred Európskym patentovým úradom
1) Správna rada je oprávnená prijať a meniť nariadenia týkajúce sa
a) Inštitútu oprávnených zástupcov pred Európskym patentovým úradom (ďalej len „inštitút"),
b) vzdelania a výcviku vyžadovaných na prijatie na európsku kvalifikačnú skúšku a vykonanie tejto skúšky,
c) disciplinárnej právomoci tohto inštitútu alebo Európskeho patentového úradu voči týmto osobám,
d) záväzku dôvernosti oprávneného zástupcu a výsady utajenia v konaniach pred Európskym patentovým úradom, pokiaľ ide o komunikáciu medzi oprávneným zástupcom a jeho klientom alebo akoukoľvek inou osobou.
2) Na základe ustanovenia článku 134 odsek 1 sa členom inštitútu stáva osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov.
ÔSMA ČASŤ
DOPADY NA VNÚTROŠTÁTNE PRÁVO
HLAVA I
ZMENA NA NÁRODNÚ PATENTOVÚ PRIHLÁŠKU
Článok 135
Žiadosť o národné konanie
1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva určeného zmluvného štátu začne konanie o udelenie národného patentu na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, a to v týchto prípadoch:
a) ak sa európska patentová prihláška považuje za vzatú späť podľa ustanovenia článku 77 odsek 3,
b) v ďalších prípadoch stanovených vnútroštátnym právom, keď je podľa tohto Dohovoru európska patentová prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo sa považuje za vzatú späť, alebo je európsky patent podľa tohto Dohovoru zrušený.
2) V prípade, na ktorý sa odkazuje v odseku 1 písmeno a), sa žiadosť o zmenu podáva ústrednému úradu priemyselného vlastníctva, na ktorom bola európska patentová prihláška podaná. Tento úrad, s výhradou ustanovení predpisov o národnej bezpečnosti, odovzdá žiadosť priamo ústredným úradom priemyselného vlastníctva zmluvných štátov uvedených v žiadosti.
3) V prípade, na ktorý sa odkazuje v odseku 1 písmeno b), sa žiadosť o zmenu podáva Európskemu patentovému úradu v zmysle vykonávacieho predpisu. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za zmenu. Európsky patentový úrad odovzdá žiadosť ústredným úradom priemyselného vlastníctva zmluvných štátov uvedených v žiadosti.
4) Ak žiadosť nie je podaná včas, účinky európskej patentovej prihlášky uvedené v článku 66 zaniknú.
Článok 137
Formálne náležitosti zmeny
1) Európska patentová prihláška odovzdaná podľa článku 135 odsek 2 alebo odsek 3 nepodlieha formálnym náležitostiam vnútroštátneho práva, ktoré sú odlišné alebo dodatočné vzhľadom na náležitosti podľa Dohovoru.
2) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva, ktorému je odovzdaná európska patentová prihláška, môže požadovať, aby prihlasovateľ v lehote najmenej dva mesiace
a) zaplatil národný prihlasovací poplatok,
b) predložil preklad pôvodného znenia európskej patentovej prihlášky do niektorého z úradných jazykov tohto štátu, prípadne aj preklad znenia zmeneného počas konania pred Európskym patentovým úradom, na základe ktorého si prihlasovateľ želá vykonať národné konanie.
HLAVA II
ZRUŠENIE A STARŠIE PRÁVA
Článok 138
Zrušenie európskeho patentu
1) S výhradou ustanovení článku 139 môže byť podľa práva zmluvného štátu európsky patent zrušený s účinkom na jeho území iba z týchto dôvodov:
a) ak predmet európskeho patentu nie je patentovateľný v zmysle článkov 52 až 57,
b) ak európsky patent neobjasňuje vynález natoľko jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť,
c) ak predmet európskeho patentu presahuje obsah prihlášky v tom znení, ako bola podaná, alebo ak bol patent udelený na základe európskej vylúčenej patentovej prihlášky alebo novej prihlášky podanej podľa článku 61, presahujúc obsah pôvodnej prihlášky v znení, ako bola podaná,
d) ak bola ochrana vyplývajúca z európskeho patentu rozšírená, alebo
e) ak majiteľ európskeho patentu naň podľa ustanovenia článku 60 odsek 1 nemá právo.
2) Ak sa dôvody na zrušenie týkajú len časti európskeho patentu, vykoná sa zodpovedajúce obmedzenie tohto patentu zmenou patentových nárokov a jeho čiastočným zrušením.
3) Majiteľ patentu má v konaní pred kompetentným súdom alebo orgánom o otázke platnosti európskeho patentu právo obmedziť patent zmenou vykonanou v nárokoch. Takto obmedzený patent je základom konania.
Článok 139
Staršie práva a práva, ktoré vznikli v rovnaký deň
1) V každom určenom zmluvnom štáte má európska patentová prihláška a európsky patent vo vzťahu k národnej patentovej prihláške alebo k národnému patentu rovnaké účinky práva prednosti ako národná patentová prihláška alebo národný patent.
2) Národná patentová prihláška a národný patent v zmluvnom štáte má vo vzťahu k európskemu patentu, v ktorom je tento zmluvný štát určený, rovnaké účinky práva prednosti, ako má vo vzťahu k národnému patentu.
3) Každý zmluvný štát môže stanoviť, či a za akých podmienok je možné na vynález objasnený súčasne v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente a v národnej patentovej prihláške alebo v národnom patente s rovnakým dňom podania, alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, s rovnakým dňom vzniku práva prednosti poskytnúť ochranu zároveň oboma prihláškami alebo patentmi.
HLAVA III
ĎALŠIE ÚČINKY
Článok 140
Národné úžitkové vzory a osvedčenia o užitočnosti
Články 66, 124, 135, 137 a 139 sa použijú na úžitkové vzory a osvedčenia o užitočnosti a na ich prihlášky v zmluvných štátoch, ktorých právo upravuje tieto druhy ochrany.
Článok 141
Udržiavacie poplatky za európsky patent
1) Obnovovacie poplatky za európsky patent je možné vyberať len za roky, ktoré nasledujú za rokom uvedeným v článku 86 odsek 2.
2) Ak nastane splatnosť udržiavacích poplatkov do dvoch mesiacov po zverejnení oznámenia o udelení európskeho patentu, považujú sa tieto poplatky za riadne zaplatené, ak sú zaplatené v tejto lehote. Príplatok stanovený vnútroštátnym právom sa nevyberá.
DEVIATA ČASŤ
OSOBITNÉ DOHODY
Článok 142
Jednotné patenty
1) Skupina zmluvných štátov, ktorá v osobitnej dohode stanovila, že európsky patent udelený pre tieto štáty má na celom ich území jednotnú povahu, môže stanoviť, že európsky patent je možné udeliť iba spoločne pre všetky tieto štáty.
2) Ak skupina zmluvných štátov využije možnosti uvedené v odseku 1, použijú sa ustanovenia tejto časti.
Článok 143
Zvláštne útvary Európskeho patentového úradu
1) Skupina zmluvných štátov môže poveriť Európsky patentový úrad ďalšími úlohami.
2) Na vykonávanie ďalších úloh uvedených v odseku 1 môžu byť v rámci Európskeho patentového úradu vytvorené zvláštne útvary spoločné pre štáty patriace do tejto skupiny. Tieto zvláštne útvary riadi prezident Európskeho patentového úradu; článok 10 odseky 2 a 3 sa použije primerane.
Článok 144
Zastupovanie pred zvláštnymi útvarmi
Skupina zmluvných štátov môže vydať osobitné ustanovenia o zastupovaní účastníkov pred útvarmi uvedenými v článku 143 odsek 2.
Článok 145
Užší výbor Správnej rady
1) Skupina zmluvných štátov môže vytvoriť užší výbor Správnej rady na kontrolu činnosti zvláštnych útvarov vytvorených podľa článku 143 odseku 2; Európsky patentový úrad poskytne tomuto výboru zamestnancov, priestory a vybavenie potrebné na plnenie úloh. Prezident Európskeho patentového úradu je zodpovedný užšiemu výboru Správnej rady za činnosť zvláštnych útvarov.
2) Zloženie, právomoc a činnosť užšieho výboru určí skupina zmluvných štátov.
Článok 146
Krytie nákladov na vykonávanie zvláštnych úloh
Ak skupina zmluvných štátov uloží Európskemu patentovému úradu ďalšie úlohy podľa článku 143, znáša táto skupina náklady, ktoré organizácii vznikli pri vykonávaní týchto úloh. Ak sú na vykonávanie týchto úloh v Európskom patentovom úrade vytvorené osobitné útvary, znáša skupina zmluvných štátov náklady na zamestnancov, priestory a vybavenie týchto útvarov. Článok 39 odseky 3 a 4, článok 41 a článok 47 sa použijú primerane.
Článok 147
Poplatky za udržiavanie jednotných patentov
Ak skupina zmluvných štátov stanoví spoločný sadzobník udržiavacích poplatkov, vypočíta sa pomerná čiastka uvedená v článku 39 odseku 1 na základe spoločného sadzobníka; minimálna čiastka uvedená v článku 39 odseku 1 platí aj pre jednotný patent. Článok 39 odseky 3 a 4 sa použije primerane.
Článok 148
Európska patentová prihláška ako predmet vlastníctva
1) Ak skupina zmluvných štátov nestanoví inak, použije sa článok 74.
2) Skupina zmluvných štátov môže stanoviť, že európska patentová prihláška, v ktorej sú tieto zmluvné štáty určené, môže byť predmetom prevodu zaťažená alebo byť predmetom exekúcie iba vo vzťahu ku všetkým zmluvným štátom skupiny a iba v súlade s ustanoveniami osobitnej dohody.
Článok 149
Spoločné určenie
1) Skupina zmluvných štátov môže ustanoviť, že tieto štáty môžu byť určené iba spoločne a že určenie jedného alebo niekoľkých štátov tejto skupiny sa považuje za určenie všetkých týchto zmluvných štátov.
2) Ak je Európsky patentový úrad úradom určeným podľa článku 153 odsek 1, použije sa odsek 1, ak prihlasovateľ v medzinárodnej prihláške uviedol, že chce získať európsky patent v jednom alebo v niekoľkých určených štátoch patriacich do tejto skupiny. Toto ustanovenie sa použije aj vtedy, ak prihlasovateľ v medzinárodnej prihláške určí jeden zo zmluvných štátov patriacich do tejto skupiny, ktorého vnútroštátne právo stanovuje, že určenie tohto štátu má účinok európskej patentovej prihlášky.
Článok 149a
Ostatné dohody uzavreté medzi zmluvnými štátmi
1) Nič v tomto Dohovore by sa nemalo chápať ako obmedzujúce právo niektorých alebo všetkých zmluvných štátov uzavrieť osobitné dohody týkajúce sa európskych patentových prihlášok alebo patentov, ktoré podľa tohto Dohovoru podliehajú a riadia sa vnútroštátnym právom, a to najmä
a) dohody ustanovujúcej Európsky patentový súd, ktorý je spoločný pre zmluvné štáty,
b) dohody ustanovujúce subjekt, ktorý by bol spoločný pre zmluvné štáty a ktorý by sa na žiadosť vnútroštátnych súdov a kvázi - súdnych orgánov vyjadroval k otázkam európskeho alebo harmonizovaného vnútroštátneho patentového práva,
c) dohody, na základe ktorej členské štáty netrvajú na úplnom alebo čiastočnom preklade európskych patentov podľa článku 65,
d) dohody, na základe ktorých členské štáty určia, že preklady európskych patentov podľa článku 65 môžu byť podané na Európsky patentový úrad a ním aj zverejnené.
2) Správna rada je oprávnená rozhodnúť, či
a) členovia sťažnostného senátu, ako aj veľkého sťažnostného senátu môžu zastávať funkciu v Európskom patentovom súde alebo v spoločnom subjekte a či sa môžu zúčastňovať ich konaní v súlade s danou dohodou,
b) Európsky patentový úrad poskytne takémuto spoločnému subjektu zamestnancov, priestory a vybavenie, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh, a či budú výdavky tohto subjektu hradené plne alebo čiastočne organizáciou.
DESIATA ČASŤ
MEDZINÁRODNÁ PRIHLÁŠKA PODĽA ZMLUVY O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI EURO-PCT PRIHLÁŠKA
Článok 150
Použitie Zmluvy o patentovej spolupráci
1) Zmluva o patentovej spolupráci z 19. júna 1970 (ďalej len „PCT") sa použije v súlade s ustanoveniami tejto časti.
2) Medzinárodné PCT prihlášky môžu byť predmetom konania pred Európskym patentovým úradom. V tomto konaní sa použijú ustanovenia PCT a jej vykonávacieho predpisu a doplnia sa ustanoveniami tohto Dohovoru. Ak sú ustanovenia tohto Dohovoru v rozpore s ustanoveniami PCT alebo jeho vykonávacím predpisom, majú prednosť ustanovenia PCT.
Článok 151
Európsky patentový úrad ako prijímací úrad
Európsky patentový úrad je prijímacím úradom podľa PCT v zmysle vykonávacieho predpisu. Článok 75 odsek 2 sa použije primerane.
Článok 152
Európsky patentový úrad ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo medzinárodný predbežný prieskum
V súlade s dohodou uzavretou medzi organizáciou a Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva je Európsky patentový úrad orgánom pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum v zmysle PCT pre občanov alebo štátnych príslušníkov zmluvných štátov tohto Dohovoru. Tento Dohovor môže určiť, že Európsky patentový úrad bude orgánom aj pre iných prihlasovateľov.
Článok 153
Európsky patentový úrad ako určený alebo zvolený úrad
1) Európsky patentový úrad je
a) určeným úradom pre tie zmluvné štáty tohto Dohovoru, pre ktoré PCT nadobudla platnosť a ktoré boli určené v medzinárodnej prihláške a pre ktoré si prihlasovateľ praje získať európsky patent, a
b) úradom zvoleným, ak si prihlasovateľ zvolil štát, ktorý je určený v zmysle ustanovenia písmena a).
2) Medzinárodná prihláška, pre ktorú je Európsky patentový úrad úradom určeným alebo zvoleným a ktorej bol pridelený dátum medzinárodného podania, je rovnocenná riadnej európskej prihláške (Euro-PCT prihláška).
3) Medzinárodné zverejnenie Euro-PCT prihlášky v jednom z oficiálnych jazykov Európskeho patentového úradu nahrádza zverejnenie európskej patentovej prihlášky a je oznámené v Európskom patentovom vestníku.
4) Ak je Euro-PCT prihláška zverejnená v inom jazyku, potom sa jej preklad do jedného z niektorých úradných jazykov podáva na Európsky patentový úrad, ktorý ho zverejní. S výhradou ustanovení článku 67 odsek 3 je dočasná ochrana podľa článku 67 odsekov 1 a 2 účinná až odo dňa tohto zverejnenia.
5) S Euro-PCT prihláškou je nakladané ako s európskou patentovou prihláškou a považuje sa za súčasť stavu techniky podľa článku 54 odsek 3 za predpokladu, že podmienky stanovené v odseku 3 alebo v odseku 4 a vo vykonávacom predpise sú splnené.
6) Správa o medzinárodnej rešerši vyhotovená k Euro-PCT prihláške alebo vyhlásenie, ktoré ju nahrádza, a ich medzinárodné zverejnenie nahrádza správu o európskej rešerši, ako aj oznámenie o tomto zverejnení v Európskom patentovom vestníku.
7) Podľa ustanovenia odseku 5 sa ku každej Euro-PCT prihláške vyhotoví dodatočná správa o európskej rešerši. Správna rada môže rozhodnúť o upustení od dodatočnej správy o európskej rešerši a o znížení poplatku za rešerš.
DVANÁSTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 164
Vykonávací predpis a protokoly
1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dohovoru je vykonávací predpis, Protokol o uznávaní, Protokol o výsadách a imunitách, Protokol o centralizácii, Protokol o výklade ustanovenia článku 69 a Protokol o stave zamestnancov.
2) V prípade rozporu medzi ustanoveniami tohto Dohovoru a vykonávacím predpisom ustanovenia tohto Dohovoru majú prednosť.
Článok 165
Podpis - ratifikácia
1) Tento Dohovor je do 5. apríla 1974 otvorený na podpis pre štáty, ktoré sa zúčastnili medzivládnej konferencie o vytvorení európskeho systému udeľovania patentov alebo ktoré boli informované o konaní tejto konferencie, a ktorým bola navrhnutá možnosť účasti na nej.
2) Tento Dohovor podlieha ratifikácii; ratifikačné listiny budú uložené na vláde Nemeckej spolkovej republiky.
Článok 166
Prístup
1) Tento Dohovor je otvorený na prístup
a) pre štáty uvedené v článku 165 odseku 1;
b) pre každý ďalší európsky štát, a to na pozvanie Správnej rady.
2) Každý štát, ktorý bol stranou tohto Dohovoru a na základe článku 172 odseku 4 ním prestal byť, môže sa prístupom k Dohovoru znovu stať členským štátom.
3) Listiny o prístupe sa ukladajú na vláde Nemeckej spolkovej republiky.
Článok 168
Územná platnosť
1) Každý zmluvný štát môže vyhlásiť v ratifikačnej listine, v listine o prístupe alebo neskôr v písomnom oznámení vláde Nemeckej spolkovej republiky, že tento Dohovor platí aj pre jedno alebo niekoľko území, za ktorých zahraničné vzťahy je zodpovedný. Európske patenty udelené pre tento zmluvný štát sú účinné aj na územiach, pre ktoré toto vyhlásenie nadobudlo účinnosť.
2) Ak je vyhlásenie uvedené v odseku 1 obsiahnuté v ratifikačnej listine alebo v listine o prístupe, stáva sa účinným v rovnaký deň ako ratifikácia alebo prístup; ak je vyhlásenie vykonané oznámením po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, nadobúda účinnosť šesť mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté vládou Nemeckej spolkovej republiky.
3) Každý zmluvný štát môže kedykoľvek vyhlásiť, že Dohovor skončí svoju platnosť pre niektoré alebo všetky územia, vo vzťahu ku ktorým vykonal vyhlásenia podľa odseku 1. Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť jeden rok odo dňa, v ktorom bolo oznámenie prijaté vládou Nemeckej spolkovej republiky.
Článok 169
Nadobudnutie platnosti
1) Tento Dohovor nadobudne platnosť tri mesiace po uložení poslednej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe šiestich štátov, na územiach ktorých bolo v roku 1970 podaných spolu aspoň 180 000 patentových prihlášok.
2) Každá ratifikácia alebo každý prístup po nadobudnutí platnosti tohto Dohovoru nadobúda účinnosť prvý deň tretieho mesiaca po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.
Článok 170
Úvodný príspevok
1) Každý štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor alebo k nemu pristúpi po nadobudnutí jej platnosti, zaplatí organizácii úvodný príspevok, ktorý sa nevracia.
2) Úvodný príspevok predstavuje 5 % zo sumy, ktorej výška sa vypočíta s použitím percentuálnej sadzby zistenej pre tento štát ku dňu, keď ratifikácia alebo prístup nadobúda účinnosť, podľa kľúča uvedeného v článku 40 odsekoch 3 a 4, a to z celkovej sumy zvláštnych finančných príspevkov ostatných členských štátov v rozpočtovom roku predchádzajúcom vyššie uvedenému dátumu.
3) V prípade, že v rozpočtovom roku, ktorý predchádza obdobiu uvedenému v odseku 2, neboli vyžadované osobitné finančné príspevky, platí platobný kľúč uvedený v odseku 2, ktorý by platil pre príslušný štát na základe posledného rozpočtového roku, v ktorom boli zvláštne finančné príspevky požadované.
Článok 171
Platnosť Dohovoru
Tento Dohovor sa uzaviera na dobu neurčitú.
Článok 172
Revízia
1) Tento Dohovor možno revidovať konferenciou zmluvných štátov.
2) Konferenciu pripraví a zvoláva Správna rada. Konferencia je uznášaniaschopná, ak sú na nej zastúpené aspoň tri štvrtiny zmluvných štátov. Na prijatie revidovaného znenia Dohovoru na jeho schválenie je potrebná trojštvrtinová väčšina zmluvných štátov zastúpených na konferencii a hlasujúcich. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za odovzdaný hlas.
3) Revidované znenie nadobudne platnosť po uložení ratifikačných listín alebo listín o prístupe konferenciou stanoveným počtom zmluvných štátov a ku dňu stanovenému konferenciou.
4) Štáty, ktoré revidované znenie Dohovoru neratifikovali alebo k nemu nepristúpili do dňa, keď nadobúda platnosť, prestávajú od toho dňa byť stranami Dohovoru.
Článok 173
Spory medzi zmluvnými štátmi
1) Všetky spory medzi zmluvnými štátmi týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru, ktoré neboli vyriešené rokovaním, sa predložia na žiadosť niektorého zo zúčastnených štátov Správnej rade, ktorá sa bude usilovať o dosiahnutie dohody medzi týmito štátmi.
2) Ak sa takáto dohoda nedosiahne do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol spor predložený Správnej rade, môže každý zo zúčastnených štátov predložiť spor Medzinárodnému súdnemu dvoru, aby vydal záväzné rozhodnutie.
Článok 174
Vypovedanie Dohovoru
Každý zmluvný štát môže Dohovor kedykoľvek vypovedať. Výpoveď sa oznámi vláde Nemeckej spolkovej republiky a nadobúda účinnosť jeden rok po prijatí tohto oznámenia.
Článok 175
Zachovanie získaných práv
1) Ak prestane byť štát podľa článku 172 odseku 4 alebo článku 174 stranou Dohovoru, práva podľa tohto Dohovoru nadobudnuté predtým tým nie sú dotknuté.
2) O európskych patentových prihláškach, ktoré sú v konaní v dobe, kedy určený štát prestáva byť stranou Dohovoru, bude vo vzťahu k tomuto štátu Európskym patentovým úradom ďalej konané, ako by pre ne Dohovor v aktuálnom znení platil aj po tomto dni.
3) Odsek 2 platí aj pre európske patenty, pri ktorých ku dňu uvedenom v tomto odseku ešte prebieha konanie o námietkach alebo lehota na ich podanie ešte neuplynula.
4) Týmto článkom nie je dotknuté právo štátu, ktorý prestal byť stranou tohto Dohovoru, používať vo vzťahu k európskym patentom ustanovenia Dohovoru v znení, keď bol jej stranou.
Článok 176
Finančné práva a povinnosti štátu, ktorý prestal byť stranou Dohovoru
1) Každému štátu, ktorý prestal byť podľa článku 172 odseku 4 alebo článku 174 stranou Dohovoru, budú organizáciou vrátené osobitné finančné príspevky, ktoré zaplatil podľa článku 40 odseku 2, iba vtedy a za podmienok, že Organizácia vráti osobitné finančné prostriedky zaplatené v tom istom rozpočtovom roku ostatnými štátmi.
2) Štát uvedený v odseku 1 platí aj po tom, čo prestal byť stranou Dohovoru, naďalej podľa článku 39 pomernú sumu z udržiavacích poplatkov za európske patenty platné v tomto štáte, a to podľa percentuálnej sadzby stanovenej ku dňu, keď prestal byť stranou Dohovoru.
Článok 177
Jazyky Dohovoru
1) Tento Dohovor, vyhotovený v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku, je uložený v archíve vlády Nemeckej spolkovej republiky; všetky tri znenia sú rovnako autentické.
2) Znenie tohto Dohovoru vyhotovené v iných úradných jazykoch zmluvných štátov, ako sú uvedené v odseku 1, sa považujú za úradné znenia, ak boli schválené Správnou radou. V prípade rozporu pri výklade rôznych znení sú rozhodujúce znenia uvedené v odseku 1.
Článok 178
Odovzdanie a oznámenie
1) Vláda Nemeckej spolkovej republiky vyhotoví overené kópie Dohovoru a odovzdá ich vládam všetkých štátov, ktoré Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili.
2) Vláda Nemeckej spolkovej republiky oznámi vládam uvedeným v odseku 1
a) každý podpis;
b) uloženie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe;
c) každú výhradu alebo odvolanie výhrady podľa článku 167;
d) každé vyhlásenie alebo oznámenie, ktoré prevezme podľa článku 168;
e) deň nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru;
f) každé vypovedanie, ktoré prevezme podľa článku 174, a deň, keď toto vypovedanie nadobudne účinnosť.
3) Vláda Nemeckej spolkovej republiky zabezpečí registráciu tohto Dohovoru na sekretariáte Organizácie Spojených národov.
Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia, predložiac riadne plné moci, podpísali tento Dohovor.
Dané v Mníchove 5. októbra 1973.
VYKONÁVACÍ PREDPIS
k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor)
z 5. októbra 1973
novelizovaný rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie zo 7. decembra 2006
ČASŤ I
VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI I DOHOVORU
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Pravidlo 1
Písomné konanie
V písomnom konaní pred Európskym patentovým úradom musí byť splnená požiadavka používať písomnú formu, ak sa obsah dokumentov môže na papieri reprodukovať čitateľnou formou.
Pravidlo 2
Podanie a formálne požiadavky na dokumenty
(1) V konaní pred Európskym patentovým úradom dokumenty možno podať osobným doručením, poštou alebo technickými komunikačnými prostriedkami. Prezident Európskeho patentového úradu stanoví detaily a podmienky a prípadne aj špeciálne formálne alebo technické požiadavky na podanie dokumentov. Najmä môže určiť, že musí byť vydané potvrdenie. Ak takéto potvrdenie nebude vydané v príslušnej lehote, európska patentová prihláška bude zamietnutá; následne podané dokumenty sa nebudú považovať za prijaté.
(2) Ak Dohovor stanovuje, že dokument musí byť podpísaný, pravosť dokumentu možno potvrdiť vlastnoručným podpisom alebo inými vhodnými prostriedkami, ktorých použitie povoľuje prezident Európskeho patentového úradu. Dokument overený týmito inými prostriedkami spĺňa zákonné požiadavky na podpis tým istým spôsobom ako dokument s vlastnoručným podpisom, ktorý bol podaný v papierovej forme.
Pravidlo 3
Jazyk v písomnom konaní
(1) V písomnom konaní pred Európskym patentovým úradom môže každý účastník používať ktorýkoľvek z úradných jazykov Európskeho patentového úradu. Preklad podľa článku 14 odsek 4 možno podať v ktoromkoľvek úradnom jazyku Európskeho patentového úradu.
(2) Zmeny v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente musia byť podané v jazyku konania.
(3) Písomnosti, ktoré slúžia ako dôkaz pred Európskym patentovým úradom, najmä zverejnenia, možno podať v ktoromkoľvek jazyku. Európsky patentový úrad môže vyžadovať, aby bol v stanovenej lehote predložený preklad do jedného z úradných jazykov. Ak nie je požadovaný preklad predložený v príslušnej lehote, nemusí Európsky patentový úrad brať príslušný dokument do úvahy.
Pravidlo 4
Jazyk v ústnom konaní
(1) Každý účastník ústneho konania pred Európskym patentovým úradom môže namiesto jazyka konania používať ktorýkoľvek úradný jazyk Európskeho patentového úradu iný, ako je jazyk konania, pokiaľ to Európskemu patentovému úradu oznámi najneskôr jeden mesiac pred dňom stanoveným na ústne konanie alebo pokiaľ si sám zabezpečí tlmočenie do jazyka konania. Každý účastník môže tiež používať úradný jazyk zmluvného štátu, ak zabezpečí tlmočenie do jazyka konania. Európsky patentový úrad môže povoliť výnimky z ustanovení tohto odseku.
(2) Zamestnanci Európskeho patentového úradu môžu počas ústneho konania používať iný úradný jazyk Európskeho patentového úradu, ako je jazyk konania.
(3) Pri dokazovaní môže každý účastník, svedok alebo znalec, ktorý má byť vypočutý a neovláda dostatočne niektorý z úradných jazykov Európskeho patentového úradu alebo niektorého zmluvného štátu, používať aj iný jazyk. Pokiaľ bolo dokazovanie nariadené na žiadosť účastníka, môžu byť účastníci, svedkovia alebo znalci, ktorí hovoria iným jazykom, ako sú úradné jazyky Európskeho patentového úradu, vypočúvaní iba vtedy, ak účastník, ktorý žiadosť podal, zaistí tlmočenie do jazyka konania; Európsky patentový úrad však môže povoliť aj preklad do iného zo svojich úradných jazykov.
(4) So súhlasom všetkých účastníkov a Európskeho patentového úradu možno použiť ľubovoľný jazyk.
(5) V prípade potreby Európsky patentový úrad zabezpečí na vlastné náklady tlmočenie do jazyka konania alebo do iných jeho úradných jazykov, pokiaľ nie je za tlmočenie zodpovedný niektorý z účastníkov.
(6) Vyjadrenia zamestnancov Európskeho patentového úradu, účastníkov konania, svedkov alebo znalcov vykonané v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu sa protokolárne zapisujú v tomto jazyku. Vyhlásenia v inom jazyku sa zaznamenávajú v úradnom jazyku, do ktorého boli preložené. Zmeny v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente sa protokolárne zapisujú v jazyku konania.
Pravidlo 5
Overenie prekladov
Ak sa vyžaduje preklad písomnosti, môže Európsky patentový úrad vyžadovať, aby v stanovenej lehote bolo predložené osvedčenie, že preklad zodpovedá pôvodnému textu. Ak nie je osvedčenie predložené včas, považuje sa písomnosť za nepodanú, pokiaľ nie je v Dohovore stanovené inak.
Pravidlo 6
Predkladanie prekladov a zníženie poplatkov
(1) Preklad podľa čl. 14 ods. 2 sa musí podať do dvoch mesiacov od podania európskej patentovej prihlášky.
(2) Preklad podľa čl. 14 ods. 4 musí byť podaný do jedného mesiaca od podania písomnosti. To sa vzťahuje aj na žiadosti podľa čl. 105a. Ak je touto písomnosťou námietka alebo sťažnosť, alebo podanie dôvodov sťažnosti, alebo žiadosť o preskúmanie, predlžuje sa uvedená lehota až do uplynutia lehoty na podanie námietok alebo sťažností, alebo preskúmania, ak táto lehota uplynie neskôr.
(3) Pokiaľ osoba, na ktorú sa vzťahuje čl. 14 ods. 4, podá európsku patentovú prihlášku alebo žiadosť o prieskum v jazyku prípustnom podľa uvedeného ustanovenia, zníži sa prihlasovací poplatok alebo poplatok za prieskum podľa pravidiel týkajúcich sa poplatkov.
(4) Znížiť poplatok podľa odseku 3 možno pre:
(a) malé a stredné podniky,
(b) fyzické osoby alebo
(c) neziskové organizácie, univerzity alebo verejné výskumné organizácie.
(5) Na účely odseku 4 písm. a) sa uplatňuje Odporúčanie Komisie 2003/361/EC zo 6. mája 2003, ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, zv. 46, 20. 5. 2003).
(6) Prihlasovateľ, ktorý chce využiť zníženie poplatku uvedeného v odseku 3, poskytne vyhlásenie o tom, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou v zmysle odseku 4.
V prípade dôvodných pochybností o pravdivosti takého vyhlásenia môže Európsky patentový úrad vyžadovať predloženie dôkazu.
(7) V prípade viacerých prihlasovateľov musí každý z nich byť právnickou osobou alebo fyzickou osobou v zmysle odseku 4.
Pravidlo 7
Právna záväznosť prekladu európskej patentovej prihlášky
Ak sa nedokáže opak, Európsky patentový úrad môže pri zisťovaní, či predmet európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu nepresahuje obsah prihlášky v tom znení, v ktorom bola podaná, predpokladať, že preklad podľa článku 14 odsek 2 alebo podľa pravidla 40 odsek 3 je presným prekladom pôvodného znenia prihlášky.
HLAVA II
ORGANIZÁCIA EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU
Sekcia 1
Všeobecné otázky
Pravidlo 8
Patentové triedenie
Európsky patentový úrad používa triedenie uvedené v článku 1 Štrasburskej dohody o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971, ďalej uvádzané ako medzinárodné triedenie.
Pravidlo 9
Administratívna štruktúra Európskeho patentového úradu
(1) Európsky patentový úrad sa administratívne delí na generálne riaditeľstvá, ku ktorým patria oddelenia uvedené v článku 15, a služby určené pre právne otázky a vnútornú správu úradu.
(2) Každé generálne riaditeľstvo riadi viceprezident. Viceprezidenta generálneho riaditeľstva vymenuje správna rada po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu.
Pravidlo 10
Príslušnosť prijímacieho oddelenia a prieskumového oddelenia
(1) Prijímacie oddelenie je príslušné na vykonanie prieskumu podania a prieskumu formálnych náležitostí európskej patentovej prihlášky až do okamihu, keď sa prieskumové oddelenie stane príslušným na vykonanie prieskumu európskej patentovej prihlášky podľa článku 94 odsek 1.
(2) Podľa odsekov 3 a 4 prieskumové oddelenie je príslušné na vykonanie prieskumu európskej patentovej prihlášky podľa článku 94 odsek 1 až od okamihu, keď je podaná žiadosť o vykonanie prieskumu.
(3) Ak je žiadosť o vykonanie prieskumu podaná skôr, európska rešeršná správa je postúpená prihlasovateľovi, prieskumové oddelenie je podľa odseku 4 príslušné až od okamihu, keď Európsky patentový úrad získa oznámenie podľa pravidla 70 odsek 2.
(4) Ak je žiadosť o vykonanie prieskumu podaná skôr, ako je európska rešeršná správa postúpená prihlasovateľovi, a ak sa prihlasovateľ vzdal práva podľa pravidla 70 odsek 2, prieskumové oddelenie je príslušné až od okamihu, keď je rešeršná správa postúpená prihlasovateľovi.
Pravidlo 11
Rozdelenie povinností medzi útvarmi prvej inštancie
(1) Technicky kvalifikovaní pracovníci pôsobiaci ako členovia rešeršných, prieskumových a námietkových oddelení patria pod riaditeľstvá. Prezident Európskeho patentového úradu rozdelí povinnosti medzi riaditeľstvá na základe medzinárodného triedenia.
(2) Prezident Európskeho patentového úradu môže uložiť prihlasovaciemu oddeleniu, rešeršným oddeleniam, prieskumovým oddeleniam, námietkovým oddeleniam a právnemu oddeleniu aj ďalšie povinnosti okrem povinností, ktoré vyplývajú z Dohovoru.
(3) Prezident Európskeho patentového úradu môže plnením úloh, ktoré patria do náplne rešeršných, prieskumových alebo námietkových oddelení a ktoré nie sú technicky alebo právne náročné, poveriť aj pracovníkov, ktorí nie sú technicky ani právne vzdelanými prieskumovými pracovníkmi.
Sekcia 2
Organizácia sťažnostných senátov a Veľký sťažnostný senát
Pravidlo 12
Prezídium sťažnostných senátov
(1) Samostatný orgán v rámci organizačnej jednotky, zahŕňajúci sťažnostné senáty (prezídium sťažnostných senátov), pozostáva z viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty, ktorý vystupuje ako predseda, a dvanástich členov sťažnostných senátov; šiesti ako predsedovia a šiesti ako ostatní členovia.
(2) Všetci členovia prezídia sú volení predsedami a členmi sťažnostných senátov na dva pracovné roky. Ak sa nedosiahne úplné obsadenie prezídia, prázdne miesta budú obsadené vymenovaním najstarších predsedov a členov.
(3) Prezídium prijíma pravidlá o konaní pred sťažnostným senátom a pravidlá pre voľbu a vymenovanie jeho členov. Ďalej má prezídium poradnú funkciu pre viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty vo veciach týkajúcich sa celkovej činnosti sťažnostných senátov.
(4) Pred začiatkom každého pracovného roka zadelí prezídium, rozšírené o predsedov, povinnosti sťažnostným senátom. V rovnakom zložení rozhodne aj o sporoch týkajúcich sa zadelenia povinností medzi dvoma alebo viacerými sťažnostnými senátmi. Rozšírené prezídium určuje stálych a náhradných členov rôznych sťažnostných senátov. Ktorýkoľvek člen sťažnostného senátu môže byť vymenovaný ako člen viacerých sťažnostných senátov. Tieto opatrenia sa môžu v prípade potreby meniť počas príslušného pracovného roka.
(5) Prezídium môže rozhodnúť, len ak je prítomných minimálne päť jeho členov; musí zahŕňať viceprezidenta zodpovedného za sťažnostné senáty alebo jeho zástupcu a predsedov dvoch sťažnostných senátov. Čo sa týka úloh v odseku 4, musí byť prítomných 9 členov spolu s viceprezidentom zodpovedným za sťažnostné senáty alebo jeho zástupcom a predsedovia troch sťažnostných senátov. Rozhodnutia sa prijímajú väčšinou hlasov; v prípade rovnosti hlasov má predseda alebo jeho zástupca rozhodujúci hlas. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.
(6) Administratívna rada môže zadeliť povinnosti sťažnostným senátom podľa článku 134a odsek 1 písmeno c).
Pravidlo 13
Schéma na rozdeľovanie záležitostí pre Veľký sťažnostný senát a prijímanie pravidiel konania
(1) Pred začiatkom každého pracovného roka určia členovia Veľkého sťažnostného senátu, vymenovaní podľa článku 11 odsek 3, stálych a náhradných členov Veľkého sťažnostného senátu v konaní podľa článku 22 odsek 1 písmeno a) a b) a stálych a náhradných členov v konaní podľa článku 22 odsek 1 písmeno c).
(2) Členovia Veľkého sťažnostného senátu, vymenovaní podľa článku 11 odsek 3, prijímajú pravidlá konania Veľkého sťažnostného senátu.
(3) Rozhodnutia o záležitostiach podľa odsekov 1 a 2 sa môžu prijímať len za prítomnosti aspoň piatich členov vrátane predsedu Veľkého sťažnostného senátu alebo jeho zástupcu; v prípade rovnosti hlasov má predseda alebo jeho zástupca rozhodujúci hlas. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.
ČASŤ II
VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI II DOHOVORU
HLAVA I
KONANIE, KEĎ PRIHLASOVATEĽ NIE JE OPRÁVNENOU OSOBOU
Pravidlo 14
Prerušenie konania
(1) Ak tretia osoba predloží dôkaz, že začala konanie proti prihlasovateľovi, žiadajúca rozhodnutie v zmysle článku 61 odsek 1, preruší sa konanie o udelení, pokiaľ tretia osoba nedoručí Európskemu patentovému úradu písomný súhlas s pokračovaním tohto konania. Tento súhlas je neodvolateľný. Konanie o udelení patentu však nemožno prerušiť pred zverejnením európskej patentovej prihlášky.
(2) Ak je predložený dôkaz, že bolo vydané konečné rozhodnutie v zmysle článku 61 odsek 1, oznámi Európsky patentový úrad prihlasovateľovi a ďalším účastníkom, že sa v konaní o udelení patentu bude odo dňa uvedeného v oznámení pokračovať, pokiaľ nebola podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) podaná nová európska patentová prihláška pre všetky určené zmluvné štáty. Ak bolo vydané rozhodnutie v prospech tretej osoby, možno pokračovať v konaní až po uplynutí lehoty troch mesiacov odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, ak tretia osoba požiadala, aby sa v konaní pokračovalo.
(3) Po prerušení konania o udelení alebo neskôr môže Európsky patentový úrad stanoviť dátum, ku ktorému mieni v tomto konaní o udelení pokračovať, bez ohľadu na stav dosiahnutý v národnom konaní začatom podľa odseku 1. Tento dátum sa oznámi tretej osobe, prihlasovateľovi a prípadne ďalším účastníkom. Ak k tomuto dátumu nie je predložený dôkaz, že bolo vydané konečné rozhodnutie, môže Európsky patentový úrad v konaní pokračovať.
(4) Prerušením sa prerušujú aj lehoty, ktoré v deň prerušenia konania plynuli, s výnimkou lehôt na platenie udržiavacích poplatkov. Tá časť lehôt, ktorá ešte neuplynula, začne plynúť odo dňa, od ktorého sa v konaní pokračuje. Avšak zvyšok lehoty, ktorá má ešte plynúť v rámci pokračovania, nesmie byť kratší ako dva mesiace.
Pravidlo 15
Obmedzenie vzatia prihlášky späť
Odo dňa, keď tretia strana predložila dôkaz, že začala národné konanie podľa pravidla 14 odsek 1, až do dňa, keď sa pokračuje v konaní o udelení, ani európsku patentovú prihlášku, ani určenie zmluvného štátu nemožno vziať späť.
Pravidlo 16
Konanie podľa článku 61 odsek 1
(1) Jedine osoba oprávnená na udelenie patentu môže využiť opravné prostriedky podľa článku 61 odsek 1, ak:
a) tak urobí do troch mesiacov, odkedy sa rozhodnutie o jeho oprávnení stalo právoplatným, a
b) ešte nebol udelený európsky patent.
(2) Tieto opravné prostriedky sa uplatňujú len so zreteľom na zmluvné štáty určené v európskej patentovej prihláške, pre ktoré bolo rozhodnutie vydané alebo uznané alebo musí byť uznané na základe Protokolu o uznaní.
Pravidlo 17
Podanie novej európskej patentovej prihlášky oprávnenou osobou
(1) Ak osoba, ktorej bol konečným rozhodnutím priznaný nárok na udelenie európskeho patentu, podá podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) novú európsku patentovú prihlášku, považuje sa pôvodná prihláška vo vzťahu k určeným zmluvným štátom, pre ktoré bolo rozhodnutie vydané alebo uznané alebo musí byť uznané na základe Protokolu o uznaní, za vzatú späť ku dňu podania novej prihlášky.
(2) Prihlasovací poplatok a rešeršný poplatok musia byť uhradené do jedného mesiaca od podania novej prihlášky. Ak prihlasovací alebo rešeršný poplatok nie je uhradený včas, prihláška sa pokladá za vzatú späť.
(3) Určovací poplatok musí byť zaplatený do šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie európskej rešeršnej správy pre novú prihlášku. Platí pravidlo 39 odseky 2 a 3.
Pravidlo 18
Čiastočný prevod práv na európsky patent
(1) Ak konečné rozhodnutie určí, že je tretia osoba oprávnená na udelenie európskeho patentu len vzhľadom na časť predmetu zverejnenú v pôvodnej európskej patentovej prihláške, použije sa na túto časť článok 61 a pravidlá 16 a 17.
(2) V prípade potreby pôvodná európska patentová prihláška obsahuje pre určené zmluvné štáty, v ktorých bolo rozhodnutie vykonané alebo uznané alebo musí byť uznané na základe Protokolu o uznaní, odlišné nároky, opis a výkresy ako pre ostatné určené štáty.
HLAVA II
UVEDENIE PÔVODCU VYNÁLEZU
Pravidlo 19
Určenie pôvodcu vynálezu
(1) Žiadosť o udelenie európskeho patentu musí obsahovať určenie pôvodcu vynálezu. Ak však nie je prihlasovateľ pôvodcom vynálezu alebo ak nie je jediným pôvodcom vynálezu, musí byť určenie pôvodcu vynálezu podané na samostatnej listine. Určenie musí uvádzať priezvisko, meno a úplnú adresu pôvodcu vynálezu a musí obsahovať vyhlásenie podľa článku 81 a podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.
(2) Európsky patentový úrad neoveruje správnosť určenia pôvodcu vynálezu.
(3) Ak prihlasovateľ nie je pôvodcom vynálezu alebo nie je jediným pôvodcom vynálezu, Európsky patentový úrad oznámi určenému pôvodcovi vynálezu informáciu, ktorá ho v listine označuje, a tieto údaje:
a) číslo európskej patentovej prihlášky;
b) dátum podania európskej patentovej prihlášky, a ak bolo uplatnené právo prednosti, dátum, štát a podacie číslo predchádzajúcej prihlášky;
c) meno prihlasovateľa;
d) názov vynálezu;
e) určené zmluvné štáty.
(4) Prihlasovateľ a pôvodca vynálezu sa nemôžu domáhať vynechania oznámenia podľa odseku 3 ani chýb v ňom obsiahnutých.
Pravidlo 20
Zverejnenie uvedenia pôvodcu vynálezu
(1) Určený pôvodca vynálezu je uvedený v zverejnenej európskej patentovej prihláške a v európskom patentovom spise, pokiaľ Európskemu patentovému úradu písomne neoznámi, že sa vzdáva svojho práva byť takto uvedený.
(2) Ak tretia osoba predloží Európskemu patentovému úradu konečné rozhodnutie, na základe ktorého je prihlasovateľ alebo majiteľ patentu povinný označiť ju ako pôvodcu vynálezu, použije sa ustanovenie odseku 1.
Pravidlo 21
Oprava určenia pôvodcu vynálezu
(1) Nesprávne určenie pôvodcu vynálezu je opravené na žiadosť a len so súhlasom nesprávne určenej osoby, a pokiaľ je takáto žiadosť podaná treťou osobou, so súhlasom prihlasovateľa alebo majiteľa patentu. Ustanovenia pravidla 19 platia primerane.
(2) Ak bolo nesprávne určenie pôvodcu vynálezu zapísané v európskom patentovom registri alebo zverejnené v Európskom patentovom vestníku, oprava alebo vymazanie sa tam tiež zapíše alebo zverejnení.
HLAVA III
ZÁPIS PREVODOV, LICENCIÍ A INÝCH PRÁV
Pravidlo 22
Zápis prevodov
(1) Prevod európskej patentovej prihlášky sa na žiadosť zainteresovanej strany zapíše do európskeho patentového registra na základe poskytnutia písomností dokazujúcich tento prevod.
(2) Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení správneho poplatku. Zamietnutá môže byť len vtedy, ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1.
(3) Prevod nadobúda účinnosť voči Európskemu patentovému úradu len v deň, keď, a v rozsahu, v akom boli písomnosti podané podľa odseku 1.
Pravidlo 23
Zápis licencií a iných práv
(1) Pravidlo 22 odseky 1 a 2 sa použijú primerane na zápis udelenia alebo prevodu licencie, na zápis založenia alebo prevodu vecného práva na európsku patentovú prihlášku a zápis všetkých právnych spôsobov exekúcie týkajúcich sa tejto prihlášky.
(2) Zápis podľa odseku 1 sa na žiadosť vymaže; k žiadosti musia byť priložené písomnosti dokazujúce, že právo zaniklo, alebo písomný súhlas majiteľa práva s výmazom zápisu. Primerane platí pravidlo 22 odsek 2.
Pravidlo 24
Zvláštne záznamy pri zápisoch licencií
Licencia týkajúca sa európskej patentovej prihlášky bude zapísaná:
a) ako výlučná licencia, ak o to prihlasovateľ a nadobúdateľ licencie požiadajú;
b) ako sublicencia, ak ju poskytne majiteľ licencie, ktorého licencia je zapísaná v európskom patentovom registri.
HLAVA IV
POTVRDENIE O VYSTAVENÍ
Pravidlo 25
Potvrdenie o vystavení
Prihlasovateľ musí v lehote štyroch mesiacov od podania európskej patentovej prihlášky predložiť potvrdenie uvedené v článku 55 odsek 2, ktoré:
a) je vydané počas výstavy orgánom povereným zaisťovať na tejto výstave ochranu priemyselného vlastníctva;
b) uvádza, že vynález bol na nej skutočne vystavený;
c) uvádza dátum otvorenia výstavy a prípadne aj dátum prvého zverejnenia vynálezu, ak nie je totožný s dátumom otvorenia výstavy;
d) musí obsahovať aj listiny identifikujúce vynález a riadne overené vyššie uvedeným orgánom.
HLAVA V
BIOTECHNOLOGICKÉ VYNÁLEZY
Pravidlo 26
Všeobecné definície
(1) Pre prihlášky európskych patentov a patentov týkajúcich sa biotechnologických vynálezov platia príslušné ustanovenia Dohovoru a sú interpretované podľa ustanovení tejto hlavy. Doplnkom k interpretácii je aj nariadenie 98/44/EK o právnej ochrane biotechnologických vynálezov zo 6. júla 1998.
(2) „Biotechnologické vynálezy“ sú vynálezy týkajúce sa produktu pozostávajúceho alebo obsahujúceho biologický materiál alebo proces, ktorého výsledkom je biologický materiál alebo ktorý biologický materiál spracúva alebo používa.
(3) „Biologický materiál“ je materiál obsahujúci genetickú informáciu a je schopný reprodukcie alebo sa reprodukuje v biologickom systéme.
(4) „Rastlinná odroda“ znamená skupinu rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického taxónu, ktorého zoskupenie bez ohľadu na to, či boli splnené podmienky na priznanie práva na rastlinnú odrodu, sa môže:
a) definovať vyjadrením typických znakov, ktoré sú výsledkom daného genotypu alebo kombinácie genotypov;
b) odlišovať od ostatných rastlinných skupín aspoň jedným typickým znakom a
c) považovať za celok vhodný na šírenie bez zmeny.
(5) Proces produkcie rastlín alebo živočíchov je zásadne biologický, ak pozostáva výlučne z prirodzených javov, ako je kríženie alebo selekcia.
(6) „Mikrobiologický proces“ je proces zahŕňajúci mikrobiologický materiál alebo pracujúci s mikrobiologickým materiálom, alebo je jeho výsledkom.
Pravidlo 27
Patentovateľné biotechnologické vynálezy
Biotechnologické vynálezy sú patentovateľné, ak sa týkajú:
a) biologického materiálu, ktorý je izolovaný od svojho prirodzeného prostredia alebo je produktom technického procesu, aj keď sa predtým v prírode vyskytol;
b) rastlín alebo živočíchov, ak technická realizovateľnosť vynálezu nie je obmedzená len na určitý rastlinný alebo živočíšny druh;
c) mikrobiologického alebo iného technického procesu alebo produktu získaného týmto procesom, ktorý je iný ako rastlinný alebo živočíšny druh.
Pravidlo 28
Výnimky z patentovateľnosti
Podľa článku 53 písmeno a) sa európske patenty neudelia, ak sa biologické vynálezy týkajú:
a) spôsobov na klonovanie ľudských bytostí;
b) spôsobov úpravy genetickej identity zárodočnej línie ľudských jedincov;
c) využitia ľudských embryí na priemyselné alebo komerčné účely;
d) spôsobov úpravy genetickej identity zvierat, ktoré zvieratám môžu spôsobiť utrpenie, pričom nemajú podstatný medicínsky úžitok pre ľudí alebo zvieratá, alebo tiež pre zvieratá, ktoré sú výsledkom takýchto spôsobov.
Pravidlo 29
Ľudské telo a jeho časti
(1) Ľudské telo nemôže v akejkoľvek etape jeho vzniku a vývoja a v jednoduchom objavení jeho častí, vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu, tvoriť patentovateľný vynález.
(2) Element oddelený od ľudského tela alebo vytvorený technickým spôsobom, vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu, môže tvoriť patentovateľný vynález, aj keď štruktúra tohto elementu je totožná s prirodzeným elementom.
(3) Priemyselné použitie sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu musí byť opísané v prihláške patentu.
Pravidlo 30
Náležitosti európskych patentových prihlášok týkajúcich sa nukleotidových a aminokyselinových sekvencií
(1) Ak sú v európskej patentovej prihláške objasňované nukleotidové alebo aminokyselinové sekvencie, opis musí obsahovať sekvenčný protokol vyhotovený podľa pravidiel stanovených prezidentom Európskeho patentového úradu pre jednotné znázornenie nukleotidových a aminokyselinových sekvencií.
(2) Sekvenčný protokol predložený po dni podania nie je súčasťou opisu.
(3) V prípade, že prihlasovateľ nepodal sekvenčný protokol spĺňajúci náležitosti podľa odseku 1 v deň podania, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil takýto sekvenčný protokol a zaplatil príslušný poplatok za oneskorenie. Ak prihlasovateľ nepredloží požadovaný sekvenčný protokol a nezaplatí požadovaný poplatok za oneskorenie v lehote dvoch mesiacov po výzve, prihláška sa zamietne.
Pravidlo 31
Uloženie biologického materiálu
(1) Ak vynález zahŕňa použitie biologického materiálu alebo ak sa týka biologického materiálu, ktorý nie je prístupný verejnosti a ktorý nie je možné v európskej patentovej prihláške opísať tak, aby mohol odborník vynález uskutočniť, považuje sa vynález za objasnený v zmysle článku 83 iba vtedy, ak:
a) vzorka biologického materiálu bola uložená v uznávanej depozitnej inštitúcii podľa rovnakých podmienok, ako sú uvedené v Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania z 28. apríla 1977, najneskôr v deň podania prihlášky;
b) prihláška v znení, v akom bola podaná, obsahuje príslušné informácie o vlastnostiach biologického materiálu, ktoré mal prihlasovateľ k dispozícii;
c) v prihláške je uvedená depozitná inštitúcia a poradové číslo uloženého biologického materiálu;
d) v prípade, že biologický materiál bol uložený inou osobou, ako je prihlasovateľ, je v prihláške uvedené meno a adresa ukladateľa a Európskemu patentovému úradu je predložený doklad o tom, že ukladateľ poskytol prihlasovateľovi oprávnenie urobiť v prihláške odkaz na biologický materiál a že dal bezvýhradný a neodvolateľný súhlas na to, aby bol uložený materiál podľa pravidla 33 sprístupnený verejnosti.
(2) Údaje uvedené v odseku 1 písmeno c) a d) je možné predložiť:
a) do šestnástich mesiacov odo dňa podania prihlášky alebo, ak je uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku práva prednosti, pričom táto lehota sa považuje za dodržanú, ak sú údaje oznámené pred ukončením technických príprav na zverejnenie európskej patentovej prihlášky;
b) až do dňa predloženia žiadosti podľa článku 93 odsek 1 písmeno b);
c) do jedného mesiaca po tom, čo Európsky patentový úrad oznámil prihlasovateľovi, že má právo na nahliadnutie do spisov podľa článku 128 odsek 2.
Rozhodujúca je tá lehota, ktorá uplynie skôr. Oznámenie týchto údajov sa považuje za bezvýhradný a neodvolateľný súhlas prihlasovateľa so sprístupnením biologického materiálu verejnosti v súlade s pravidlom 33.
Pravidlo 32
Riešenie znalca
(1) Až do ukončenia technických príprav na zverejnenie prihlášky môže prihlasovateľ informovať Európsky patentový úrad, že
a) do zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu alebo prípadne
b) počas dvadsiatich rokov od dátumu podania, ak bola prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo považovaná za vzatú späť,
sa sprístupnenie podľa pravidla 33 vykonáva iba vydaním vzorky znalcovi, ktorého uvedie žiadateľ.
(2) Znalcom môže byť:
a) každá fyzická osoba, ak žiadateľ pri podaní žiadosti preukáže, že prihlasovateľ s týmto uvedením súhlasí;
b) každá fyzická osoba, ktorá bola uznaná ako znalec prezidentom Európskeho patentového úradu.
K uvedeniu znalca musí byť priložené vyhlásenie znalca pre prihlasovateľa, ktorým je poverený podľa pravidla 33, buď do dňa, keď sa končí platnosť patentu vo všetkých určených štátoch, alebo ak bola žiadosť zamietnutá, vzatá späť alebo sa pokladá za vzatú späť, do dňa podľa odseku 1 písmeno b), žiadateľ sa pokladá za tretiu osobu.
Pravidlo 33
Dostupnosť biologického materiálu
(1) Biologický materiál uložený podľa pravidla 31 je odo dňa zverejnenia európskej patentovej prihlášky prístupný každému, kto o to požiada, a pred týmto dňom každému, kto má právo nahliadnuť do spisu podľa článku 128 odsek 2. Podľa pravidla 32 sa sprístupnením vykoná vydanie vzorky biologického materiálu osobe, ktorá o to požiadala (ďalej iba „žiadateľ“).
(2) Uvedené vydanie sa vykoná iba vtedy, ak sa žiadateľ zaručí prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu, že neposkytne biologický materiál alebo biologický materiál z neho odvodený tretej osobe a že tento biologický materiál bude používať iba na experimentálne účely, a to až do doby, kedy bude patentová prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo považovaná za vzatú späť, alebo až do zániku patentu vo všetkých určených zmluvných štátoch, ak sa prihlasovateľ alebo majiteľ patentu tohto záväzku vyslovene nezriekne.
Záväzok používať biologický materiál iba na experimentálne účely sa neuplatní, ak žiadateľ používa tento materiál na základe nútenej licencie. Pojem „nútená licencia“ sa vykladá ako licencia z moci úradnej i právo využívať patentované vynálezy vo verejnom záujme.
(3) Na účely odseku 2 sa za odvodený biologický materiál považuje každý materiál, ktorý ešte vykazuje tie znaky uloženého materiálu, ktoré sú podstatné na uskutočnenie vynálezu. Záväzok podľa odseku 2 nebráni uloženiu odvodeného biologického materiálu, ktorý je potrebný na patentové konanie.
(4) Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva Európskemu patentovému úradu na tlačive schválenom týmto úradom. Európsky patentový úrad na tlačive potvrdí, že bola podaná európska patentová prihláška, v ktorej je odkaz na uloženie biologického materiálu, a že žiadateľ alebo ním uvedený znalec podľa pravidla 32 je oprávnený na vydanie vzorky tohto materiálu. Žiadosť môže byť predložená Európskemu patentovému úradu aj po udelení európskeho patentu.
(5) Kópiu žiadosti spolu s potvrdením podľa odseku 4 odovzdá Európsky patentový úrad depozitnej inštitúcii, ako aj prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu.
(6) Európsky patentový úrad zverejní v Úradnom vestníku Európskeho patentového úradu zoznam depozitných inštitúcií a znalcov uznávaných na účely pravidiel 31 až 34.
Pravidlo 34
Nové uloženie biologického materiálu
Ak biologický materiál uložený podľa pravidla 31 už nie je dostupný v inštitúcii, kde bol uložený, potom sa predpokladá, že sprístupnenie nebolo prerušené, ak sa nové uloženie tohto materiálu uskutoční uznanou depozitnou inštitúciou za rovnakých podmienok, ako ich ukladá Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania z 28. apríla 1977, a ak je kópia prevzatia nového uloženia vydaná depozitnou inštitúciou doručená Európskemu patentovému úradu do štyroch mesiacov odo dňa nového uloženia a uvádza číslo európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu.
ČASŤ III
VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI III DOHOVORU
HLAVA I
PODANIE EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY
Pravidlo 35
Všeobecné ustanovenia
(1) Európske patentové prihlášky sa podávajú písomne na Európsky patentový úrad v Mníchove, Haagu alebo Berlíne alebo na úrady podľa článku 75 odsek 1 písmeno b).
(2) Úrad, v ktorom bola európska patentová prihláška podaná, vyznačí na písomnosti, ktoré tvoria túto prihlášku, dátum ich prijatia a bezodkladne vydá prihlasovateľovi potvrdenie, na ktorom je uvedené aspoň číslo prihlášky, druh, číslo a dátum prijatia.
(3) Ak je európska patentová prihláška podaná na úrad, ktorý je uvedený v článku 75 odsek 1 písmeno b), tento úrad bezodkladne informuje Európsky patentový úrad o prijatí prihlášky a najmä o druhu a dátume prijatia písomností, o čísle prihlášky a o dátume uplatňovaného práva prednosti.
(4) Ak Európsky patentový úrad dostal európsku patentovú prihlášku prostredníctvom ústredného úradu priemyselného vlastníctva zmluvného štátu, informuje o tom prihlasovateľa s udaním dátumu prijatia.
Pravidlo 36
Európske vylúčené prihlášky
(1) Prihlasovateľ môže podať vylúčenú prihlášku týkajúcu sa ktorejkoľvek skoršej európskej patentovej prihlášky, ktorá je v konaní.
(2) Vylúčená prihláška musí byť podaná v jazyku konania o skoršej prihláške. Ak neskoršia prihláška nie je v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, vylúčená prihláška môže byť podaná v jazyku skoršej prihlášky; potom musí byť podaný preklad do jazyka konania o skoršej prihláške do dvoch mesiacov od podania vylúčenej prihlášky. Vylúčená prihláška musí byť podaná na Európsky patentový úrad v Mníchove, Haagu alebo Berlíne.
(3) Prihlasovací poplatok a rešeršný poplatok za vylúčenú prihlášku musia byť zaplatené do jedného mesiaca od jej podania. Ak nie je v stanovenej lehote prihlasovací alebo rešeršný poplatok uhradený, prihláška sa považuje za vzatú späť.
(4) Určovací poplatok musí byť zaplatený do šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie európskej rešeršnej správy pre vylúčenú prihlášku. Platí pravidlo 39 odseky 2 a 3.
Pravidlo 37
Odosielanie európskych patentových prihlášok
(1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu musí v čo najkratšom čase v zhode s národným právom týkajúcim sa utajenia vynálezov v záujme štátu odoslať európske patentové prihlášky na Európsky patentový úrad a musí vykonať všetky náležité kroky na zabezpečenie tohto odoslania do:
a) šiestich týždňov od podania, ak predmet prihlášky zreteľne nepodlieha utajeniu podľa národného práva, alebo
b) štyroch mesiacov od podania, alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, štrnástich mesiacov od dátumu prednosti, ak si prihláška vyžaduje hlbší prieskum, čo sa týka povinnosti jej utajenia.
(2) Ak Európsky patentový úrad nedostane európsku patentovú prihlášku do štrnástich mesiacov od podania, alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, od dátumu prednosti, pokladá sa prihláška za vzatú späť. Všetky poplatky uhradené v súvislosti s takouto prihláškou budú refundované.
Pravidlo 38
Prihlasovací poplatok a rešeršný poplatok
(1) Prihlasovací poplatok a rešeršný poplatok musia byť zaplatené do jedného mesiaca od podania európskej patentovej prihlášky.
(2) Ak prihláška obsahuje viac ako 35 strán, môžu pravidlá týkajúce sa poplatkov ustanoviť príplatok ako súčasť prihlasovacieho poplatku.
(3) Príplatok podľa odseku 2 musí byť zaplatený do jedného mesiaca od podania európskej patentovej prihlášky alebo do jedného mesiaca od podania prvého súboru nárokov, alebo do jedného mesiaca od podania overenej kópie podľa pravidla 40 odseku 3 podľa toho, ktorá lehota uplynie ako posledná.
(4) Pravidlá týkajúce sa poplatkov môžu stanoviť dodatočný poplatok ako súčasť prihlasovacieho poplatku v prípade vylúčenej prihlášky podanej v súvislosti s akoukoľvek predchádzajúcou prihláškou, ktorá sama je vylúčenou prihláškou.
Pravidlo 39
Určovacie poplatky
(1) Určovací poplatok musí byť zaplatený do šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie európskej rešeršnej správy.
(2) Ak nie je určovací poplatok zaplatený včas alebo sú určenia všetkých zmluvných štátov vzaté späť, európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť.
(3) Okrem ustanovenia pravidla 37 odseku 2 druhej vety sa určovací poplatok nevracia.
Pravidlo 40
Dátum podania
(1) Dátum podania európskej patentovej prihlášky je dátum, keď písomnosti podané prihlasovateľom obsahujú:
a) údaj, že bol vynájdený európsky patent;
b) informáciu, ktorá identifikuje prihlasovateľa alebo umožňuje prihlasovateľa kontaktovať, a
c) opis alebo odkaz na skôr podanú prihlášku.
(2) Odkaz na skôr podanú prihlášku podľa odseku 1 písmeno c) má uvádzať dátum podania a číslo prihlášky a úrad, kde bola podaná. Tento odkaz udáva, že nahrádza opis a výkresy.
(3) Ak prihláška obsahuje odkaz podľa odseku 2, overená kópia predtým podanej prihlášky musí byť podaná do dvoch mesiacov od podania prihlášky. Ak nie je predtým podaná prihláška v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, musí byť podaný v tejto lehote aj preklad do jedného z týchto jazykov. Primerane platí pravidlo 53 odsek 2.
HLAVA II
USTANOVENIA O PRIHLÁŠKE
Pravidlo 41
Žiadosť o udelenie
(1) Žiadosť o udelenie európskeho patentu sa podáva na formulári vyhotovenom Európskym patentovým úradom.
(2) Žiadosť obsahuje:
a) žiadosť o udelenie európskeho patentu;
b) názov vynálezu, ktorý musí jasne a stručne vyjadriť technické určenie vynálezu a nesmie obsahovať žiadne fantazijné názvy;
c) meno, adresu a štátnu príslušnosť prihlasovateľa a štát, v ktorom má bydlisko alebo hlavné sídlo podniku.
V menách fyzických osôb musí byť uvedené priezvisko a meno (mená). Názvy právnických osôb, ako aj spoločností rovnajúcich sa právnickým osobám podľa príslušného zákona sa uvádzajú ich úradným označením. Adresy sa uvádzajú v súlade s obvyklými právnymi náležitosťami na rýchle poštové doručenie a musia obsahovať všetky príslušné administratívne údaje vrátane prípadného domového čísla. Odporúča sa uviesť faxové a telefónne číslo;
d) ak prihlasovateľ ustanovil zástupcu, jeho meno a adresu sídla jeho podniku podľa písmena c);
e) prípadný údaj o tom, že ide o európsku vylúčenú prihlášku a číslo skoršej európskej patentovej prihlášky;
f) v prípadoch uvedených v článku 61 odsek 1 písmeno b) číslo pôvodnej európskej patentovej prihlášky;
g) prípadne vyhlásenie uplatňovania práva prednosti skôr podanej prihlášky a uvedenie dátumu podania prihlášky a krajiny, v ktorej alebo pre ktorú bola skoršia prihláška podaná;
h) podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu;
i) zoznam písomností pripojených k žiadosti; v tomto zozname sa uvedie počet listov opisu, nárokov, výkresov a anotácií, ktoré sa podávajú so žiadosťou;
j) uvedenie pôvodcu vynálezu, ak je pôvodcom vynálezu prihlasovateľ.
(3) Ak je viac prihlasovateľov ako jeden, mala by žiadosť obsahovať ustanovenie jedného prihlasovateľa alebo zástupcu ako spoločného zástupcu.
Pravidlo 42
Obsah opisu
(1) V opise sa musí:
a) spresniť oblasť techniky, ktorej sa vynález týka;
b) uviesť stav techniky, ktorý je prihlasovateľovi známy a môže sa považovať za užitočný pre pochopenie vynálezu, pre vyhotovenie správy o európskej rešerši a pre prieskum európskej patentovej prihlášky a pokiaľ možno sa uvedú aj dokumenty, z ktorých známy stav techniky vyplýva;
c) objasniť vynález tak, ako je nárokovaný, takým spôsobom, aby bol zrozumiteľný aj technický problém, aj keď nie je ako taký presne uvedený, aj jeho riešenie a uviesť všetky výhodné účinky vynálezu vo vzťahu k známemu stavu techniky;
d) opísať stručne obrázky na prípadných výkresoch;
e) uviesť podrobne aspoň jeden spôsob vyhotovenia nárokovaného vynálezu, a to pokiaľ možno s použitím príkladov alebo prípadne odkazom na výkresy;
f) výslovne uviesť, ak to nie je zrejmé z opisu alebo z povahy vynálezu, akým spôsobom je vynález priemyselne využiteľný.
(2) Opis sa vyhotoví spôsobom a v poradí, ako je to uvedené v odseku 1, pokiaľ iný spôsob alebo iné poradie neumožní vzhľadom na povahu vynálezu lepšie pochopenie alebo úspornejšie objasnenie.
Pravidlo 43
Forma a obsah patentových nárokov
(1) Patentové nároky vymedzujú predmet, pre ktorý sa požaduje ochrana, uvedením technických znakov vynálezu. Ak je to vhodné, patentové nároky obsahujú:
a) úvodnú časť, ktorá obsahuje označenie predmetu vynálezu, a tie technické znaky, ktoré sú nevyhnutné na vymedzenie nárokovaného predmetu, ale ktoré v kombinácii tvoria časť stavu techniky;
b) význakovú časť, ktorá sa začína výrazom „vyznačujúca sa“ alebo „vyznačený...“, ktorá stanoví technické znaky, o ktorých ochranu sa v spojení so znakmi uvedenými v písmene a) žiada.
(2) S výhradou ustanovenia článku 82 môže európska patentová prihláška obsahovať viac ako jeden nezávislý patentový nárok v rovnakej kategórii (výrobok, spôsob, zariadenie alebo použitie), ak predmet prihlášky zahŕňa:
a) množstvo vzájomne súvisiacich výrobkov;
b) rôzne použitia výrobku alebo zariadenia;
c) alternatívne riešenia určitého problému, kde je nevhodné pokryť tieto alternatívy jedným patentovým nárokom.
(3) Ku každému patentovému nároku vyjadrujúcemu podstatné znaky vynálezu môže byť uvedený jeden alebo viac patentových nárokov týkajúcich sa zvláštnych prípadov vyhotovenia tohto vynálezu.
(4) Každý patentový nárok, ktorý obsahuje všetky znaky iného patentového nároku (závislý patentový nárok), musí obsahovať, pokiaľ možno v úvodnej časti, odkaz na tento iný patentový nárok a ďalej spresniť ďalšie znaky. Prípustný je aj závislý patentový nárok, ktorý sa priamo odvoláva na iný závislý nárok. Všetky závislé nároky, ktoré sa odvolávajú na jediný predchádzajúci nárok alebo na niekoľko predchádzajúcich nárokov, majú byť čo najviac a čo najvhodnejšie zlúčené do skupín.
(5) Počet patentových nárokov má byť primeraný povahe vynálezu, na ktorý sa požaduje ochrana. Patentové nároky sa číslujú postupne arabskými číslicami.
(6) Patentové nároky nesmú obsahovať z hľadiska technických znakov vynálezu odkazy na opis alebo výkresy, ak to nie je bezpodmienečne nutné. Hlavne nesmú obsahovať odkazy typu „ako bolo opísané v časti... opisu“ alebo „ako je znázornené na obrázku..., na výkrese...“.
(7) Ak európska patentová prihláška obsahuje výkresy zahrnujúce vzťahové značky, technické znaky v patentových nárokoch možno označiť vzťahovými značkami, ktoré odkazujú na tieto znaky, umiestnenými v zátvorkách, ak to uľahčí zrozumiteľnosť patentových nárokov. Vzťahové značky nesmú slúžiť ako obmedzenie patentového nároku.
Pravidlo 44
Jednotnosť vynálezu
(1) Keď je v jednej európskej patentovej prihláške nárokovaná skupina vynálezov, je požiadavka jednotnosti vynálezu podľa článku 82 splnená iba vtedy, keď existuje technický vzťah medzi tými vynálezmi, ktoré zahŕňajú jeden alebo viaceré zhodné alebo zodpovedajúce zvláštne technické znaky. Výraz „zvláštne technické znaky“ znamená také technické znaky, ktoré definujú prínos do stavu techniky, ktorý tvorí každý z nárokovaných vynálezov posudzovaných ako celok.
(2) Pri určení, či je skupina vynálezov navzájom spojená tak, aby tvorila jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku, sa neprihliada na to, či sú vynálezy nárokované v samostatných nárokoch, alebo ako varianty v rámci jediného nároku.
Pravidlo 45
Patentové nároky podliehajúce poplatkom
(1) Ak európska patentová prihláška obsahuje viac ako 15 patentových nárokov, platí sa za šestnásty a každý ďalší patentový nárok poplatok za nárok podľa Poplatkového poriadku.
(2) Poplatky za nároky sú splatné do jedného mesiaca od podania prvého súboru nárokov. Ak poplatky neboli zaplatené včas, môžu byť zaplatené ešte v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia o nedodržaní lehoty.
(3) Ak nie je zaplatený poplatok za nároky včas, predpokladá sa, že sa upustilo od príslušného nároku.
Pravidlo 46
Forma výkresov
(1) Na listoch obsahujúcich výkresy nesmie využitá plocha prekročiť 26,2 cm x 17 cm. Použitá alebo použiteľná plocha nesmie byť v rámiku. Najmenšie okraje sú:
horný okraj 2,5 cm,
ľavý bočný okraj 2,5 cm,
pravý bočný okraj 1,5 cm,
spodný okraj 1,0 cm.
(2) Výkresy sú vyhotovené takto:
a) Výkresy sú vyhotovené trvanlivými čiernymi, dostatočne sýtymi a tmavými, rovnomerne hrubými a zreteľnými čiarami a ťahmi bez použitia farieb.
b) Rezy sa vyznačia šrafovaním, ktoré neznižuje čitateľnosť vzťahových značiek a vynášacích čiar.
c) Mierka výkresov a ich grafické vyhotovenie je také, aby elektronická alebo fotografická reprodukcia pri dvojtretinovom lineárnom zmenšení umožňovala rozoznať bez problémov aj podrobnosti. Ak je výnimočne na výkrese uvedená mierka, musí sa znázorniť graficky.
d) Všetky čísla, písmená a vzťahové značky na výkresoch sú jednoduché a jasné. Používanie zátvoriek, krúžkov alebo úvodzoviek nie je v spojení s číslami alebo písmenami dovolené.
e) Vo všeobecnosti všetky čiary na výkresoch sú vyhotovené pomocou rysovacích pomôcok.
f) Prvky toho istého obrázka sú navzájom v správnom pomere, ak nie je rozdiel v pomere nevyhnutný pre zrozumiteľnosť obrázka.
g) Výška čísel a písmen nesmie byť menšia ako 0,32 cm. Ak sú výkresy označené písmenami, použije sa latinská abeceda, a ak je to obvyklé, aj grécka abeceda.
h) Jeden list výkresu môže obsahovať aj viac obrázkov. Ak majú obrázky vyhotovené na dvoch alebo viacerých listoch znázorňovať jeden obrázok, usporiadajú sa tak, aby z nich bolo možné zostaviť celkový obrázok bez zakrytia niektorej časti čiastkových obrázkov. Rozličné obrázky sa usporiadajú pokiaľ možno v zvislej polohe, zreteľne navzájom oddelené, bez plytvania miestom. Keď obrázky nie sú umiestnené v zvislej polohe, umiestnia sa na šírku, pričom horná časť obrázkov smeruje na ľavú stranu listu. Rôzne obrázky sú postupne číslované arabskými číslicami nezávisle od číslovania listov.
i) Ak nie sú vzťahové značky uvedené v opise a v patentových nárokoch, nesmú sa objaviť ani na výkresoch a naopak. Vzťahové značky použité pre tie isté znaky musia byť v celej prihláške rovnaké.
j) Výkresy neobsahujú textovú časť. Ak je to nevyhnutné na pochopenie výkresu, niekoľko krátkych kľúčových slov ako „voda“, „para“, „otvorené“, „zavreté“, „rez A-B“ sa môže použiť. Všetky tieto kľúčové slová sa umiestnia tak, aby v prípade potreby mohli byť nahradené prekladom bez zasahovania do čiar výkresu.
(3) Technologické schémy a diagramy sa považujú za výkresy.
Pravidlo 47
Forma a obsah anotácie
(1) V anotácii je uvedený názov vynálezu.
(2) Anotácia obsahuje stručné zhrnutie objasnenia, tak ako je zahrnuté v opise, v patentových nárokoch a vo výkresoch. Súhrn má uvádzať technický odbor, ktorého sa vynález týka, a má byť spracovaný tak, aby umožnil jasné pochopenie technického problému, podstatu riešenia tohto problému pomocou vynálezu a základné možnosti využitia vynálezu. Anotácia obsahuje prípadne aj chemický vzorec, ktorý najlepšie zo všetkých vzorcov uvedených v patentovej prihláške charakterizuje vynález. Nemá obsahovať tvrdenia o údajných výhodách alebo hodnotách vynálezu alebo o jeho teoretickom využití.
(3) Anotácia by nemala obsahovať viac ako 150 slov.
(4) Ak európska patentová prihláška obsahuje výkresy, označí prihlasovateľ obrázok alebo výnimočne obrázky výkresov, ktoré by mali byť zverejnené s anotáciou. Európsky patentový úrad môže rozhodnúť o zverejnení iného alebo iných obrázkov, ak si myslí, že vynález lepšie charakterizujú. Za každým hlavným znakom uvedeným v anotácii a zobrazeným na výkrese nasleduje vzťahová značka v zátvorkách.
(5) Anotácia je zostavená tak, aby tvorila účinný prostriedok na vyhotovenie rešerše v príslušnej oblasti techniky. Hlavne by mala umožniť posúdiť, či je potrebné nahliadnuť do samotnej európskej patentovej prihlášky.
Pravidlo 48
Neprípustné údaje
(1) Európska patentová prihláška nesmie obsahovať:
a) údaje alebo iné náležitosti, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi;
b) údaje, ktoré znevažujú výrobky alebo postupy tretích osôb, podstatu alebo hodnotu prihlášok alebo patentov týchto osôb. Samotné porovnanie so stavom techniky sa ako také nepovažuje za znevažujúce;
c) údaje alebo iné záležitosti, ktoré sú za daných okolností zjavne bezvýznamné alebo nepotrebné.
(2) Ak prihláška obsahuje neprípustné údaje v zmysle odseku 1 písmeno a), Európsky patentový úrad môže tieto údaje zo zverejnenej prihlášky vynechať označením miesta a počtu vynechaných slov alebo výkresov.
(3) Ak prihláška obsahuje údaje uvedené v odseku 1 písmeno b), môže ich Európsky patentový úrad zo zverejnenej prihlášky vynechať označením miesta a počtu vynechaných slov. Európsky patentový úrad na žiadosť poskytne kópiu vynechaných častí.
Pravidlo 49
Všeobecné ustanovenia o vonkajšej úprave prihlášky
(1) Preklad podaný podľa článku 14 odsek 2 alebo podľa pravidla 40 odsek 3 sa považuje za písomnosť európskej patentovej prihlášky.
(2) Písomnosti prihlášky sa predkladajú v takej forme, ktorá umožní ich elektronickú a priamu reprodukciu na neobmedzený počet kópií, a zvlášť skenovaním, fotograficky, elektrostatickým postupom, ofsetovou tlačou a mikrofilmom. Listy musia byť bez trhlín, bez záhybov a nesmú byť pokrčené. Použije sa len jedna strana listu.
(3) Písomnosti prihlášky musia byť na ohybnom, silnom, bielom, hladkom, matnom a trvanlivom papieri formátu A4 (29,7 cm 21 cm). Podľa odseku 9 a pravidla 46 odseku 2 písmena h) sa každý list použije tak, aby kratšie strany boli hore a dolu (zvisle).
(4) Každá časť písomnosti prihlášky (žiadosť, opis, patentové nároky, výkresy a anotácia) sa začína na novom liste. Všetky listy sú spojené tak, aby sa dali ľahko obracať, oddeliť a znovu spojiť.
(5) Podľa pravidla 46 odsek 1 najmenšie okraje listov sú:
horný okraj 2 cm,
ľavý okraj 2,5 cm,
pravý okraj 2 cm,
spodný okraj 2 cm.
Odporúčané najväčšie okraje sú:
horný okraj 4 cm,
ľavý okraj 4 cm,
pravý okraj 3 cm,
spodný okraj 3 cm.
(6) Všetky listy obsiahnuté v prihláške sa číslujú postupne arabskými číslicami. Čísla listov sa uvádzajú hore uprostred každého listu, nezasahujú však do horného okraja.
(7) Riadky každého listu opisu a patentových nárokov by sa mali číslovať v súboroch po piatich, čísla sa uvádzajú na ľavej strane vpravo od okraja.
(8) Žiadosť o udelenie európskeho patentu, opis, patentové nároky a anotácia sa píšu strojom alebo sa tlačia. Iba grafické symboly a značky a chemické alebo matematické vzorce môžu byť v prípade potreby nakreslené alebo napísané rukou. Strojom písaný text má riadkovanie 1,5. Všetky textové časti sú písané písmom, pri ktorom sú veľké písmená vysoké najmenej 0,21 cm, a tmavou nezmazateľnou farbou.
(9) Žiadosť o udelenie európskeho patentu, opis, patentové nároky a anotácia neobsahujú výkresy. Opis, nároky a anotácia môžu obsahovať chemické a matematické vzorce. Opis a anotácia môžu obsahovať tabuľky. Patentové nároky môžu obsahovať tabuľky iba vtedy, ak ich predmet použitie tabuliek vyžaduje. Tabuľky a chemické alebo matematické vzorce môžu byť na liste umiestnené na šírku, pokiaľ nemôžu byť uspokojivo uvedené v zvislej polohe. Tabuľky alebo chemické alebo matematické vzorce uvedené na šírku sa umiestnia tak, aby horné časti tabuliek alebo vzorcov boli na ľavej strane listu.
(10) Hodnoty sa vyjadrujú v jednotkách v súlade s medzinárodnými štandardmi, pokiaľ možno v metrickom systéme s použitím jednotiek SI. Všetky údaje, ktoré nespĺňajú túto požiadavku, sa vyjadria aj v jednotkách v súlade s medzinárodnými štandardmi. Používajú sa len technické výrazy, vzorce, značky a symboly, ktoré sú v danej oblasti všeobecne uznávané.
(11) Terminológia a značky musia byť jednotné v celej európskej patentovej prihláške.
(12) Listy nemôžu byť gumované ani opravované. Nedodržanie tohto pravidla je prípustné, ak nie je dotknutá pravosť obsahu a nie sú tým ohrozené požiadavky na dobrú reprodukciu.
Pravidlo 50
Následne podané písomnosti
(1) Pravidlá 42, 43 a 46 až 49 sa použijú na písomnosti, ktoré nahrádzajú písomnosti európskej patentovej prihlášky. Pravidlo 49 odseky 2 až 12 sa použije aj na preklad patentových nárokov podľa pravidla 71.
(2) Všetky ostatné písomnosti než tie, ktoré tvoria prihlášku, sú spravidla napísané strojom alebo vytlačené. Na ľavej strane každého listu je voľný okraj asi 2,5 cm.
(3) Všetky písomnosti predložené po podaní európskej patentovej prihlášky musia byť podpísané s výnimkou príloh. Ak nie je písomnosť podpísaná, Európsky patentový úrad vyzve dotknutého účastníka, aby tak urobil v stanovenej lehote. Ak je písomnosť podpísaná v lehote, zachová si pôvodný deň podania; v opačnom prípade sa písomnosť považuje za nepodanú.
HLAVA III
UDRŽIAVACIE POPLATKY
Pravidlo 51
Platenie udržiavacích poplatkov
(1) Udržiavací poplatok za európsku patentovú prihlášku za nasledujúci rok je splatný v posledný deň mesiaca, ktorý sa svojím názvom zhoduje s mesiacom, v ktorom bola podaná európska patentová prihláška. Udržiavacie poplatky nemôžu byť platne zaplatené skôr ako tri mesiace pred ich splatnosťou.
(2) Ak nie je udržiavací poplatok zaplatený včas, stále môže byť zaplatený do šiestich mesiacov od dátumu splatnosti za predpokladu, že príplatok je tiež zaplatený v danej lehote.
(3) Udržiavacie poplatky už splatné vzhľadom na skoršiu prihlášku ku dňu podania vylúčenej prihlášky majú byť tiež uhradené pre vylúčenú prihlášku a sú splatné pri jej podaní. Tieto poplatky a každý udržiavací poplatok splatný v lehote štyroch mesiacov od podania vylúčenej prihlášky môžu byť zaplatené v tejto lehote bez príplatku. Použije sa odsek 2.
(4) Ak sa európska patentová prihláška zamietne alebo sa považuje za vzatú späť v dôsledku nedodržania lehoty a ak sú prihlasovateľovi navrátené práva na základe článku 122, udržiavací poplatok,
a) ktorému uplynula splatnosť podľa odseku 1 v lehote začínajúcej sa v deň straty práv do dňa a vrátane dňa oznámenia rozhodnutia o navrátení práv, je splatný v ten neskorší deň.
Tento poplatok a každý udržiavací poplatok splatný v lehote štyroch mesiacov od tohto neskoršieho dňa môže byť stále zaplatený v lehote štyroch mesiacov od tohto neskoršieho dňa bez príplatku. Použije sa odsek 2;
b) ktorý v deň straty práv už bol splatný, ale lehota podľa odseku 2 ešte neuplynula, môže byť stále zaplatený v lehote šiestich mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia o navrátení práv za predpokladu, že príplatok podľa odseku 2 je tiež zaplatený v danej lehote.
(5) Ak Veľký sťažnostný senát znovu otvorí konanie pred sťažnostným senátom podľa článku 112a odsek 5 druhá veta, udržiavací poplatok,
a) ktorému uplynula splatnosť podľa odseku 1 v lehote začínajúcej sa dňom vydania rozhodnutia sťažnostného senátu o žiadosti na preskúmanie do dňa a vrátane dňa oznámenia rozhodnutia Veľkého sťažnostného senátu o znovuotvorení konania pred sťažnostným senátom, je splatný v tento neskorší deň.
Tento poplatok a každý udržiavací poplatok splatný v lehote štyroch mesiacov od tohto neskoršieho dňa môže byť stále zaplatený v lehote štyroch mesiacov od tohto neskoršieho dňa bez príplatku. Použije sa odsek 2,
b) ktorý v deň vydania rozhodnutia sťažnostného senátu bol už splatný, ale lehota podľa odseku 2 ešte neuplynula, môže byť stále zaplatený v lehote šiestich mesiacov od dátumu oznámenia rozhodnutia Veľkého sťažnostného senátu o znovuotvorení konania pred sťažnostným senátom za predpokladu, že príplatok podľa odseku 2 je tiež zaplatený v tejto lehote.
(6) Udržiavací poplatok za novú európsku patentovú prihlášku podanú podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) sa za rok, v ktorom bola táto prihláška podaná, a za predchádzajúce roky neplatí.
HLAVA IV
PRÁVO PREDNOSTI
Pravidlo 52
Vyhlásenie o práve prednosti
(1) Vo vyhlásení o práve prednosti v zmysle článku 88 odsek 1 sa uvedie deň skoršieho podania a štát ako účastník Parížskeho dohovoru alebo člen Svetovej obchodnej organizácie, v ktorom alebo pre ktorý bola podaná, a podacie číslo. V prípade podľa článku 87 odsek 5 sa primerane uplatní prvá veta.
(2) Vyhlásenie o práve prednosti je najlepšie vykonať v deň podania európskej patentovej prihlášky. Stále sa však môže vykonať do šestnástich mesiacov od najskoršieho uplatnenia práva prednosti.
(3) Prihlasovateľ môže opraviť vyhlásenie o práve prednosti v lehote šestnástich mesiacov od najskoršieho uplatnenia práva prednosti, alebo ak oprava spôsobí zmenu v uplatnení najskoršieho práva prednosti, v lehote šestnástich mesiacov od dátumu opraveného najskoršieho práva prednosti podľa toho, ktorá šestnásťmesačná lehota uplynie skôr, za predpokladu, že taká oprava sa podá do uplynutia štyroch mesiacov od dátumu podania týkajúceho sa európskej patentovej prihlášky.
(4) Avšak vyhlásenie práva prednosti sa nesmie vykonať alebo opraviť po podaní žiadosti podľa článku 93 odsek 1 písmeno b).
(5) Náležitosti vyhlásenia práva prednosti sú uvedené vo zverejnenej európskej patentovej prihláške a v európskom patentovom spise.
Pravidlo 53
Prioritné doklady
(1) Prihlasovateľ uplatňujúci právo prednosti podá kópiu skoršej prihlášky do šestnástich mesiacov od najskoršieho uplatnenia práva prednosti. Táto kópia a dátum podania skoršej prihlášky musia byť osvedčené úradom, na ktorý bola táto prihláška podaná.
(2) Kópia skoršej prihlášky sa považuje za riadne podanú, ak kópia tejto prihlášky dostupná Európskemu patentovému úradu bude zahrnutá do podania európskej patentovej prihlášky za podmienok určených prezidentom Európskeho patentového úradu.
(3) Ak nie je skoršia prihláška v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu a platnosť uplatnenia práva prednosti je dôležitá na určenie patentovateľnosti príslušného vynálezu, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, aby podal preklad tejto prihlášky v jednom z úradných jazykov v stanovenej lehote. Alternatívne je možné predložiť vyhlásenie, že európska patentová prihláška je úplným prekladom skoršej prihlášky. Odsek 2 platí primerane. Ak nie je požadovaný preklad skoršej prihlášky podaný včas, právo prednosti pre európsku patentovú prihlášku alebo pre európsky patent vo vzťahu k tejto prihláške zaniká. Prihlasovateľ alebo majiteľ európskeho patentu bude riadne informovaný.
Pravidlo 54
Vydanie prioritných dokladov
Európsky patentový úrad na žiadosť vydá prihlasovateľovi overenú kópiu európskej patentovej prihlášky (prioritný doklad) podľa podmienok určených prezidentom Európskeho patentového úradu vrátane tlačiva prioritného dokladu a za okolností, za akých má byť správny poplatok zaplatený.
ČASŤ IV
VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI IV DOHOVORU
HLAVA I
PRIESKUM PRIJÍMACÍM ODDELENÍM
Pravidlo 55
Prieskum podania
Ak sa prieskumom podľa článku 90 odsek 1 zistí, že prihláška nespĺňa náležitosti stanovené pravidlom 40 odsek 1 písmeno a) alebo c), odsek 2 alebo 3 prvá veta, Európsky patentový úrad informuje prihlasovateľa o nedostatkoch a upovedomí ho, že prihláška sa nebude pokladať za európsku patentovú prihlášku, pokiaľ nebudú nedostatky do dvoch mesiacov odstránené. Ak prihlasovateľ tak urobí, Úrad ho informuje o dátume podania ním určenom.
Pravidlo 56
Chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy
(1) Ak sa prieskumom podľa článku 90 odsek 1 zistí, že časti opisu alebo výkresov, na ktoré sa vzťahuje opis alebo patentové nároky, chýbajú, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby podal chýbajúce časti do dvoch mesiacov. Prihlasovateľ nemôže požadovať vynechanie takého oznámenia.
(2) Ak sú chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy podané neskôr, ako je deň podania, ale do dvoch mesiacov od dátumu podania, alebo ak je oznámenie vydané podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od tohto oznámenia, prihláška bude označená dátumom, ku ktorému boli chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy podané. Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa.
(3) Ak sú chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy podané v lehote podľa odseku 2 a prihláška si uplatňuje nárok na právo prednosti zo skoršej prihlášky, dátum podania za predpokladu, že chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy sú úplne obsiahnuté v skoršej prihláške, ostáva dátumom, keď boli splnené náležitosti určené pravidlom 40 odsek 1, ak prihlasovateľ tak požaduje a predloží v lehote podľa odseku 2:
a) kópiu skoršej prihlášky, ak taká kópia nie je dostupná Európskemu patentovému úradu podľa pravidla 53 odsek 2;
b) ak skoršia prihláška nie je v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, jej preklad v niektorom z týchto jazykov, ak taká kópia nie je dostupná Európskemu patentovému úradu podľa pravidla 53 odsek 3, a
c) uvedenie, že chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy sú úplne obsiahnuté v skoršej prihláške a prípadne v jej preklade.
(4) Ak prihlasovateľ
a) nepredloží chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy v lehote podľa odseku 1 alebo 2, alebo
b) vezme späť podľa odseku 6 chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy podané podľa odseku 2, akékoľvek odkazy podľa odseku 1 sa pokladajú za vymazané a akékoľvek podanie chýbajúcich častí opisu alebo chýbajúcich výkresov sa pokladá za nevykonané. Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa.
(5) Ak prihlasovateľ nesplní náležitosti podľa odseku 3 písmeno a) až c) v lehote podľa odseku 2, prihláške sa pridelí nový dátum podania, keď chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy boli podané. Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa.
(6) Do jedného mesiaca od oznámenia podľa odseku 2 alebo 5 posledná veta prihlasovateľ môže vziať späť podané chýbajúce časti opisu alebo chýbajúce výkresy, pričom nové pridelenie dátumu sa považuje za nevykonané. Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa.
Pravidlo 57
Prieskum formálnych náležitostí
Ak bol európskej patentovej prihláške pridelený dátum podania, Európsky patentový úrad podľa článku 90 odsek 3 preskúma, či:
a) bol preklad prihlášky požadovaný podľa článku 14 odseku 2, podľa pravidla 36 odseku 2 druhej vety alebo podľa pravidla 40 odseku 3 druhej vety podaný včas;
b) žiadosť o udelenie európskeho patentu spĺňa požiadavky pravidla 41;
c) prihláška obsahuje jeden patentový nárok alebo viac patentových nárokov v súlade s článkom 78 odsek 1 písmeno c), alebo odkaz na predchádzajúcu podanú prihlášku v súlade s pravidlom 40 odsek 1 písmeno c), odsek 2 a 3, aj s uvedením, že nahrádza patentové nároky;
d) prihláška obsahuje anotáciu v súlade s článkom 78 odsek 1 písmeno e);
e) boli zaplatené poplatky za podanie a za rešerš v súlade s pravidlom 17 odsek 2, s pravidlom 36 odsek 3 alebo s pravidlom 38;
f) bolo označenie vynálezcu vykonané v súlade s pravidlom 19 odsek 1;
g) tam, kde je to vhodné, boli splnené požiadavky pravidiel 52 a 53 týkajúce sa nároku na právo prednosti;
h) tam, kde je to vhodné, boli splnené požiadavky článku 133 odsek 2;
i) prihláška spĺňa požiadavky stanovené v pravidle 46 a v pravidle 49 odseky 1 až 9 a 12;
(j) prihláška spĺňa požiadavky ustanovené v pravidle 30.
Pravidlo 58
Odstránenie nedostatkov v prihláške
Ak európska patentová prihláška nespĺňa požiadavky pravidla 57 písmeno a) až d), h) a i), informuje o tom Európsky patentový úrad prihlasovateľa a vyzve ho, aby odstránil tieto nedostatky do dvoch mesiacov. Opis, patentové nároky a výkresy je možné pozmeniť len v rozsahu nevyhnutnom na odstránenie týchto nedostatkov.
Pravidlo 59
Nedostatky pri uplatnení práva prednosti
Ak nebolo číslo podania predchádzajúcej prihlášky podľa pravidla 52 odsek 1 oznámené včas alebo kópia tejto prihlášky podľa pravidla 53 odsek 1 nebola podaná včas, Európsky patentový úrad o tom informuje prihlasovateľa a vyzve ho, aby ich podal v lehote, ktorú stanoví.
Pravidlo 60
Dodatočné určenie vynálezcu
(1) Ak sa zistí, že nebol v súlade s ustanovením pravidla 19 určený pôvodca vynálezu, oznámi Európsky patentový úrad prihlasovateľovi, že európska patentová prihláška bude zamietnutá, ak nebude tento nedostatok odstránený do šestnástich mesiacov odo dňa podania prihlášky alebo ak sa uplatní právo prednosti, odo dňa uplatnenia tohto práva, táto lehota sa považuje za dodržanú, ak je tento nedostatok oznámený pred ukončením technických príprav na zverejnenie európskej patentovej prihlášky.
(2) Ak nebol v prípade európskej vylúčenej prihlášky alebo novej prihlášky podanej podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) určený pôvodca vynálezu podľa pravidla 19, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby ho určil v lehote, ktorú mu stanoví.
HLAVA II
SPRÁVA O EURÓPSKEJ REŠERŠI
Pravidlo 61
Obsah správy o európskej rešerši
(1) V správe o európskej rešerši sa uvedú dokumenty, ktoré mal Európsky patentový úrad k dispozícii v čase vyhotovenia správy o európskej rešerši, ktoré môžu byť vzaté do úvahy pri posudzovaní, či vynález, ktorého sa prihláška týka, je nový a zahŕňa vynálezcovskú činnosť.
(2) Každý odkaz sa odvoláva na patentové nároky, ktorých sa týka. Prípadne sa bližšie označia aj príslušné časti dokumentov.
(3) Správa o európskej patentovej rešerši rozlišuje medzi citovanými dokumentmi zverejnenými predo dňom uplatnenia práva prednosti, medzi týmto dňom práva prednosti a dňom podania a v deň alebo po dni podania.
(4) Dokumenty, ktoré sa týkajú ústneho zverejnenia, využívania alebo iných spôsobov sprístupnenia, ku ktorým došlo predo dňom podania európskej patentovej prihlášky, sa uvedú v správe o európskej rešerši spolu s uvedením prípadného dátumu zverejnenia dokumentu a dátumu iného ako písomného zverejnenia.
(5) Správa o európskej rešerši sa vyhotovuje v jazyku konania.
(6) Správa o európskej rešerši obsahuje zatriedenie predmetu vynálezu európskej patentovej prihlášky podľa medzinárodného triedenia.
Pravidlo 62
Rozšírená správa o európskej rešerši
(1) K správe o európskej rešerši sa doloží posudok, či prihláška a vynález, ktorých sa týka, spĺňajú požiadavky Dohovoru, pokiaľ nebude vydané oznámenie podľa pravidla 71 odsek 1 alebo 3.
(2) Posudok podľa odseku 1 sa spolu s rešeršnou správou nezverejní.
Pravidlo 62a
Prihlášky obsahujúce väčší počet samostatných nárokov
(1) Ak má Európsky patentový úrad názor, že podané nároky nie sú v súlade s pravidlom 43 odsekom 2, vyzve prihlasovateľa, aby v lehote dvoch mesiacov označil nároky, ktoré sú v súlade s pravidlom 43 odsekom 2, na základe ktorých sa má vykonať rešerš. Ak prihlasovateľ včas tejto výzve nevyhovie, rešerš bude vykonaná na základe prvého nároku v každej kategórii.
(2) Prieskumové oddelenie vyzve prihlasovateľa, aby obmedzil nároky na predmet rešerše, ak zistí, že námietka podľa odseku 1 bola neoprávnená.
Pravidlo 63
Neúplná rešerš
(1) Ak má Európsky patentový úrad názor, že európska patentová prihláška nie je v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru do takej miery, že nie je možné vypracovať plnohodnotnú rešerš na stav techniky na základe všetkých alebo niektorých nárokovaných predmetov, vyzve prihlasovateľa, aby do dvoch mesiacov podal vyhlásenie, v ktorom uvedie predmet, na ktorý sa má rešerš vypracovať.
(2) Ak nie je vyhlásenie podľa odseku 1 podané včas alebo nie je dostatočné na odstránenie nedostatku zisteného podľa odseku 1, Európsky patentový úrad vydá odôvodnené vyhlásenie, v ktorom uvedie, že európska patentová prihláška nie je v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru do takej miery, že nie je možné vypracovať plnohodnotnú rešerš na stav techniky na základe všetkých alebo niektorých nárokovaných predmetov, alebo, pokiaľ je to možné, vypracuje čiastočnú správu o rešerši. Odôvodnené vyhlásenie alebo čiastočná správa o rešerši sa bude na účely ďalšieho konania považovať za správu o európskej rešerši.
(3) Po vypracovaní čiastočnej správy o rešerši vyzve prieskumové oddelenie prihlasovateľa, aby obmedzil nároky na predmet, na ktorý bola vypracovaná rešerš, ak zistí, že námietka podľa odseku 1 bola neoprávnená.
Pravidlo 64
Správa o európskej rešerši pri nesplnení požiadavky jednotnosti vynálezu
(1) Ak má Európsky patentový úrad názor, že európska patentová prihláška nespĺňa požiadavku jednotnosti vynálezu, vypracuje čiastočnú správu o rešerši na tie časti prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezu alebo skupiny vynálezov v zmysle článku 82, ktoré sú v patentových nárokoch uvedené na prvom mieste. Prihlasovateľovi oznámi, že ak má správa o európskej rešerši zahŕňať aj ďalšie vynálezy, musí byť do dvoch mesiacov zaplatený nový poplatok za rešerš za každý vynález. Správa o európskej rešerši bude vypracovaná na tie časti prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezov, za ktoré boli zaplatené poplatky za rešerš.
(2) Každý poplatok zaplatený podľa odseku 1 sa vráti, ak o to v priebehu prieskumu európskej patentovej prihlášky prihlasovateľ požiada a prieskumový odbor zistí, že oznámenie podľa odseku 1 bolo neoprávnené.
Pravidlo 65
Odovzdanie správy o európskej patentovej rešerši
Hneď po vyhotovení musí byť správa o európskej patentovej rešerši doručená prihlasovateľovi spolu s kópiami všetkých citovaných dokumentov.
Pravidlo 66
Konečný obsah anotácie
Po vyhotovení správy o európskej rešerši Európsky patentový úrad určí konečný obsah anotácie a doručí ju prihlasovateľovi spolu so správou o európskej rešerši.
HLAVA III
ZVEREJNENIE EURÓPSKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY
Pravidlo 67
Technické prípravy na zverejnenie
(1) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví, kedy sa technické prípravy na zverejnenie európskej patentovej prihlášky považujú za ukončené.
(2) Prihláška sa nezverejní, ak bola pred ukončením technických príprav na zverejnenie s konečnou platnosťou zamietnutá alebo vzatá späť, alebo je považovaná za vzatú späť.
Pravidlo 68
Forma zverejnenia európskych patentových prihlášok a správ o európskej rešerši
(1) Zverejnenie európskej patentovej prihlášky musí obsahovať opis, patentové nároky a výkresy tak, ako boli podané a anotáciu, alebo ak tieto písomnosti prihlášky neboli podané v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, preklad v jazyku konania a v prílohe správu o európskej rešerši, prípadne pred dokončením technických príprav na zverejnenie. Ak nie je správa o rešerši alebo anotácia zverejnená v rovnakom čase ako prihláška, zverejnia sa oddelene.
(2) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví formu zverejnenia európskej patentovej prihlášky a údaje, ktoré musí obsahovať. To isté platí v prípade, keď sa správa o európskej rešerši a anotácia zverejnia oddelene.
(3) Vo zverejnenej prihláške sa uvedú určené zmluvné štáty.
(4) Ak patentové nároky neboli podané v deň podania prihlášky, určí sa, kedy sa prihláška zverejní. Ak boli pred dokončením technických príprav na zverejnenie prihlášky vykonané zmeny patentových nárokov podľa pravidla 137 odsek 2, uvedú sa nové alebo zmenené patentové nároky vo zverejnení spolu s pôvodnými patentovými nárokmi.
Pravidlo 69
Oznámenie o zverejnení
(1) Európsky patentový úrad oznámi prihlasovateľovi dátum, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie správy o európskej rešerši, a v tomto oznámení ho upozorní na ustanovenia pravidla 70 odseku 1, článku 94 odseku 2 a pravidla 70a odseku 1.
(2) Ak je v oznámení podľa odseku 1 uvedený dátum zverejnenia, ktorý je neskorší ako skutočný dátum zverejnenia, tento neskorší dátum je rozhodujúci pre lehoty podľa pravidla 70 odseku 1 a pravidla 70a odseku 1, ak chyba nie je zjavná.
Pravidlo 70
Žiadosť o prieskum
(1) Prihlasovateľ môže požiadať o prieskum európskej patentovej prihlášky do šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo oznámené zverejnenie správy o európskej rešerši v Európskom patentovom vestníku. Žiadosť nemôže byť vzatá späť.
(2) Ak bola žiadosť o prieskum podaná pred doručením správy o európskej rešerši prihlasovateľovi, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby uviedol v stanovenej lehote, či si želá pokračovať v konaní o prihláške a dá mu možnosť pripomienkovať správu o rešerši a prípadne upraviť opis, patentové nároky a výkresy.
(3) Ak prihlasovateľ neodpovie včas na výzvu podľa odseku 2, prihláška sa pokladá za vzatú späť.
HLAVA IV
PRIESKUM PRIESKUMOVÝM ODDELENÍM
Pravidlo 70a
Odpoveď na rozšírenú správu o európskej rešerši
(1) V posudku priloženom k správe o európskej rešerši poskytne Európsky patentový úrad prihlasovateľovi možnosť vyjadriť sa k rozšírenej správe o európskej rešerši a v prípade potreby ho vyzve, aby odstránil všetky nedostatky uvedené v posudku priloženom k správe o európskej rešerši a zmenil opis, patentové nároky a výkresy v lehote podľa pravidla 70 odseku 1.
(2) V prípade podľa pravidla 70 odseku 2 alebo, ak je doplnková správa o európskej rešerši vypracovaná na prihlášku Euro-PCT, Európsky patentový úrad poskytne prihlasovateľovi možnosť, aby sa vyjadril k rozšírenej správe o európskej rešerši, a v prípade potreby ho vyzve, aby odstránil všetky nedostatky uvedené v posudku priloženom k správe o európskej rešerši a zmenil opis, patentové nároky a výkresy v lehote určenej na uvedenie, či si želá pokračovať v konaní o prihláške.
(3) Ak prihlasovateľ ani nevyhovie výzve podľa odseku 1 alebo 2, ani sa k nej nevyjadrí, prihláška sa považuje za vzatú späť.
Pravidlo 70b
Žiadosť o kópiu výsledkov rešerše
(1) Ak Európsky patentový úrad zistí v čase, keď zodpovednosť prevezme prieskumové oddelenie, že prihlasovateľ nepredložil kópiu podľa pravidla 141 ods. 1 a nepovažuje ju za riadne podanú podľa pravidla 141 ods. 2, vyzve prihlasovateľa, aby do dvoch mesiacov predložil kópiu alebo vyhlásenie, že mu výsledky rešerše podľa pravidla 141 ods. 1 neboli sprístupnené.
(2) Ak prihlasovateľ neodpovie na výzvu podľa odseku 1 v stanovenej lehote, európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť.
Pravidlo 71
Prieskumové konanie
(1) V oznámení podľa článku 94 odsek 3 vyzve prieskumové oddelenie v prípade potreby prihlasovateľa, aby odstránil akékoľvek zaznamenané nedostatky a vykonal zmeny v opise, patentových nárokoch a výkresoch v stanovenej lehote.
(2) Oznámenie podľa článku 94 odsek 3 má obsahovať odôvodnené vyhlásenie zahŕňajúce v prípade potreby všetky dôvody, ktoré bránia udeleniu európskeho patentu.
(3) Predtým, ako prieskumové oddelenie rozhodne o udelení európskeho patentu, informuje prihlasovateľa o znení textu, v akom zamýšľa európsky patent udeliť, a o súvisiacich bibliografických údajoch. V tomto oznámení prieskumové oddelenie vyzve prihlasovateľa, aby v lehote štyroch mesiacov zaplatil poplatok za udelenie a zverejnenie európskeho patentu a aby podal preklad patentových nárokov v dvoch iných úradných jazykoch Európskeho patentového úradu, ako je jazyk konania.
(4) Ak európska patentová prihláška v znení, v akom prieskumové oddelenie mieni udeliť európsky patent, obsahuje viac ako 15 patentových nárokov, vyzve prieskumové oddelenie prihlasovateľa, aby zaplatil poplatok za šestnásty a za každý ďalší patentový nárok v lehote uvedenej v odseku 3, ak neboli tieto poplatky už zaplatené v súlade s pravidlom 45 alebo pravidlom 162.
(5) Ak prihlasovateľ v lehote stanovenej v odseku 3 zaplatí poplatky podľa odseku 3 a prípadne podľa odseku 4 a predloží preklady podľa odseku 3, bude sa predpokladať, že súhlasí so znením, ktoré mu bolo oznámené podľa odseku 3 a že potvrdzuje bibliografické údaje.
(6) Ak prihlasovateľ v lehote podľa odseku 3 požaduje odôvodnené zmeny alebo opravy oznámeného znenia alebo sa pridržiava posledného znenia, ktoré predložil, vydá prieskumové oddelenie nové oznámenie podľa odseku 3, ak s ním súhlasí; inak bude pokračovať v prieskumovom konaní.
(7) Európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť, ak poplatok za udelenie, poplatok za zverejnenie alebo poplatky za patentové nároky neboli zaplatené včas alebo ak preklady neboli včas podané.
Pravidlo 71a
Ukončenie procesu udelenia
(1) Rozhodnutie o udelení európskeho patentu sa vydá, ak boli zaplatené všetky poplatky, ak bol predložený preklad patentových nárokov do dvoch úradných jazykov Európskeho patentového úradu iných, ako je jazyk konania, a ak existuje dohoda, v akom znení má byť patent udelený. V rozhodnutí sa uvedie, ktoré znenie európskej patentovej prihlášky tvorí základ pre rozhodnutie.
(2) Do rozhodnutia o udelení európskeho patentu môže prieskumové oddelenie kedykoľvek pokračovať v prieskumovom konaní.
(3) Ak sa určovací poplatok stane splatným po oznámení podľa pravidla 71 odseku 3, oznámenie o udelení európskeho patentu nebude zverejnené, pokiaľ nebude určovací poplatok zaplatený. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.
(4) Ak sa udržiavací poplatok stane splatným po oznámení podľa pravidla 71 odseku 3 a pred ďalším možným dátumom zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu, nebude oznámenie zverejnené, pokiaľ nebude udržiavací poplatok zaplatený. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.
(5) Ak prihlasovateľ v odpovedi na výzvu podľa pravidla 71 odseku 3 už zaplatil poplatok za udelenie a zverejnenie alebo poplatok za patentové nároky, zaplatená suma sa započíta, ak bude vydaná ďalšia výzva.
(6) Ak je európska patentová prihláška zamietnutá, vzatá späť pred oznámením rozhodnutia o udelení európskeho patentu alebo sa v tom čase považuje za vzatú späť, poplatok za udelenie a zverejnenie sa vráti.
Pravidlo 72
Udelenie európskeho patentu rôznym prihlasovateľom
Ak boli do európskeho patentového registra zapísané ako prihlasovatelia pre rôzne zmluvné štáty rôzne osoby, podľa toho udelí Európsky patentový úrad európsky patent pre každý zmluvný štát.
HLAVA V
EURÓPSKY PATENTOVÝ SPIS
Pravidlo 73
Obsah a forma európskeho patentového spisu
(1) Spis európskeho patentu musí obsahovať opis, patentové nároky a výkresy. Musí tiež uviesť lehotu pre namietanie proti európskemu patentu.
(2) Prezident Európskeho patentového úradu musí určiť formu zverejnenia spisu a ktoré údaje má obsahovať.
(3) V spise musia byť uvedené aj určené zmluvné štáty.
Pravidlo 74
Európska patentová listina
Ihneď po zverejnení európskeho patentového spisu musí Európsky patentový úrad vydať majiteľovi patentu európsku patentovú listinu. Prezident Európskeho patentového úradu musí určiť obsah, formu a spôsob oznámenia o vydaní listiny a podmienky na zaplatenie správneho poplatku.
ČASŤ V
VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI V DOHOVORU
HLAVA I
NÁMIETKOVÉ KONANIE
Pravidlo 75
Vzdanie sa alebo zánik patentu
Námietka môže byť podaná, aj keď sa európskeho patentu vzdali vo všetkých určených zmluvných štátoch alebo v týchto štátoch zanikol.
Pravidlo 76
Forma a obsah námietky
(1) Oznámenie o námietke musí byť podané písomným odôvodneným vyhlásením.
(2) Oznámenie o námietke musí obsahovať:
a) náležitosti oponenta podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
b) číslo európskeho patentu, proti ktorému bola námietka podaná, meno majiteľa patentu a názov vynálezu;
c) uvedenie, v akom rozsahu je európsky patent namietaný, a uvedenie dôvodov, o ktoré sa námietky opierajú, takisto aj uvedenie skutočností a dôkazov podporujúcich tieto dôvody;
d) ak si oponent ustanovil zástupcu, náležitosti podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno d).
(3) Časť III vykonávacieho predpisu primerane platí pre oznámenie o námietke.
Pravidlo 77
Zamietnutie námietok pre neprípustnosť
(1) Ak námietkové oddelenie zistí, že námietka nevyhovuje článku 99 odsek 1 alebo pravidlu 76 odsek 2 písmeno c), alebo že neoznačuje dostatočne patent, proti ktorému sú námietky podané, zamietne námietky ako neprípustné, ak nie sú tieto nedostatky odstránené do uplynutia lehoty na podanie námietok.
(2) Ak námietkové oddelenie zistí, že námietky nie sú v súlade s ustanoveniami inými ako v odseku 1, oznámi to oponentovi a vyzve ho, aby zistené nedostatky odstránil v stanovenej lehote. Ak nie sú nedostatky včas odstránené, zamietne námietkové oddelenie námietku ako neprípustnú.
(3) Rozhodnutie o zamietnutí námietky pre neprípustnosť sa zašle majiteľovi spolu s kópiou námietky.
Pravidlo 78
Konanie, ak nie je majiteľ patentu oprávnený
(1) Ak tretia osoba poskytne dôkaz počas námietkového konania alebo počas lehoty na námietky, že začala konanie proti majiteľovi európskeho patentu a čaká na rozhodnutie v zmysle článku 61 odsek 1, konanie o námietke bude zastavené, kým tretia osoba nedoručí Európskemu patentovému úradu svoj písomný súhlas s pokračovaním v tomto konaní. Tento súhlas je neodvolateľný. Avšak konanie sa nezastaví, ak námietkové oddelenie pokladá námietku za prípustnú. Primerane platí pravidlo 14 odseky 2 až 4.
(2) Ak tretia osoba podľa článku 99 odsek 4 nahradila predchádzajúceho majiteľa pre jeden zmluvný štát alebo viaceré zmluvné štáty, môže patent zostávajúci v námietkovom konaní obsahovať pre tieto štáty iné patentové nároky, opis a výkresy ako pre ostatné určené štáty.
Pravidlo 79
Príprava prieskumu námietok
(1) Námietkové oddelenie doručí námietky majiteľovi patentu a dá mu možnosť podať svoje pripomienky a prípadne zmeniť opis, patentové nároky a výkresy v stanovenej lehote.
(2) Ak bolo podaných niekoľko námietok, doručí ich námietkové oddelenie ostatným oponentom súčasne s oznámením podľa odseku 1.
(3) Pripomienky a zmeny podané majiteľom patentu doručí námietkové oddelenie ostatným účastníkom, a ak to považuje za účelné, vyzve ich, aby sa k nim v stanovenej lehote vyjadrili.
(4) V prípade vstupu do konania podľa článku 105 môže sa námietkové oddelenie vzdať použitia odsekov 1 až 3.
Pravidlo 80
Zmena európskeho patentu
Bez toho, aby sa porušilo pravidlo 138, je možné v opise, v nárokoch a vo výkresoch vykonať zmeny, ak sú spôsobené dôvodmi na podanie námietky v zmysle článku 100, a to aj v prípade, ak príslušný dôvod nebol oponentom uplatnený.
Pravidlo 81
Prieskum námietok
(1) Námietkové oddelenie preskúma dôvody námietok použité vo vyhlásení oponenta podľa pravidla 76 odsek 2 písmeno c). Dôvody pre námietky, ktoré nie sú uvedené oponentom, môže námietkové oddelenie preskúmať z vlastnej iniciatívy, ak neovplyvnia zachovanie európskeho patentu.
(2) Oznámenia podľa článku 101 odsek 2 druhá veta a všetky odpovede na ne sa zasielajú všetkým účastníkom konania. Ak to námietkové oddelenie považuje za účelné, vyzve účastníkov konania, aby sa k nim v stanovenej lehote vyjadrili.
(3) Vo všetkých oznámeniach podľa článku 101 odsek 1 druhá veta má prípadne majiteľ európskeho patentu možnosť, aby v prípade potreby zmenil opis, patentové nároky a výkresy. Ak je nutné, v oznámení sa uvedie odôvodnené stanovisko zahŕňajúce dôvody proti zachovaniu európskeho patentu.
Pravidlo 82
Zachovanie patentu v zmenenej podobe
(1) Predtým, ako námietkové oddelenie rozhodne o zachovaní zmeneného európskeho patentu, oznámi účastníkom konania znenie, v ktorom mieni patent zachovať, a vyzve ich, aby podali svoje pripomienky do dvoch mesiacov, ak so znením nesúhlasia.
(2) Ak účastník konania so znením oznámeným námietkovým oddelením nesúhlasí, môže pokračovať prieskum námietok. V opačnom prípade námietkové oddelenie po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 vyzve majiteľa patentu, aby v lehote troch mesiacov zaplatil predpísaný poplatok a podal preklad zmenených patentových nárokov do úradných jazykov Európskeho patentového úradu iných, ako je jazyk konania.
(3) Ak úkony požadované podľa odseku 2 nie sú vykonané včas, možno ich ešte uskutočniť do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia, ktorým sa upozorňuje, že nebola dodržaná lehota, pokiaľ je v tejto dvojmesačnej lehote zaplatený príplatok. Inak bude patent zrušený.
(4) V rozhodnutí o zachovaní európskeho patentu v zmenenej forme sa uvedie, ktoré znenie európskeho patentu je podkladom na jeho zachovanie.
Pravidlo 83
Vyžiadanie podkladov
Dokumenty, na ktoré sa účastník námietkového konania odvoláva, sa podávajú spolu s námietkami alebo s písomnými návrhmi. Ak také dokumenty nie sú priložené ani podané včas na základe výzvy Európskeho patentového úradu, môže Úrad rozhodnúť, že nebude brať do úvahy žiadne argumenty založené na nich.
Pravidlo 84
Pokračovanie v konaní o námietkach Európskym patentovým úradom z moci úradnej
(1) Ak sa európskeho patentu jeho majiteľ vzdal vo všetkých určených štátoch alebo ak vo všetkých týchto štátoch zanikol, je možné na žiadosť oponenta v konaní o námietkach pokračovať na žiadosť podanú do dvoch mesiacov od oznámenia Európskeho patentového úradu oznamujúceho oponentovi, že došlo k vzdaniu sa alebo zániku patentu.
(2) V prípade smrti alebo straty právnej spôsobilosti oponenta môže Európsky patentový úrad pokračovať v konaní o námietkach z moci úradnej, a to aj bez účasti dedičov alebo právnych zástupcov. To isté platí aj v prípade, ak je námietka vzatá späť.
Pravidlo 85
Prevod európskeho patentu
Pravidlo 22 sa použije na prevod európskeho patentu uskutočnený počas lehoty na podanie námietky alebo počas konania o námietke.
Pravidlo 86
Dokumenty pri konaní o námietkach
Časť III vykonávacieho predpisu sa pri dokumentoch podaných v konaní o námietkach použije primerane.
Pravidlo 87
Obsah a forma nového európskeho patentového spisu
Nový európsky patentový spis musí obsahovať opis, patentové nároky a výkresy v zmenenej podobe. Platí pravidlo 73 odseky 2 a 3 a pravidlo 74.
Pravidlo 88
Náklady
(1) Rozdelenie nákladov sa určí v rozhodnutí o námietkach. Pri tomto rozdelení sa prihliada iba na náklady nevyhnutné na zabezpečenie riadnej ochrany práv. Náklady zahŕňajú aj odmenu zástupcom účastníkov konania.
(2) Námietkové oddelenie stanoví na žiadosť výšku nákladov, ktoré majú byť zaplatené na základe konečného rozhodnutia o ich rozdelení. K žiadosti sa pripojí vyčíslenie nákladov spolu s podkladmi. Náklady sa môžu určiť po overení ich vierohodnosti.
(3) Žiadosť, aby námietkové oddelenie rozhodlo, sa podáva do jedného mesiaca po doručení stanovenia nákladov podľa odseku 2. Žiadosť sa podáva písomne a uvedú sa dôvody, na ktorých základe je založená. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení predpísaného poplatku.
(4) Námietkové oddelenie rozhodne o žiadosti uvedenej v odseku 3 bez ústneho konania.
Pravidlo 89
Pristúpenie údajného porušovateľa
(1) Oznámenie o pristúpení musí byť podané do troch mesiacov od začatia konania podľa článku 105.
(2) Oznámenie o pristúpení musí byť podané odôvodneným písomným vyjadrením; primerane platia pravidlá 76 a 77. Kým nie je zaplatený poplatok za námietku, oznámenie o pristúpení sa nepokladá za podané.
HLAVA II
KONANIE O OBMEDZENÍ ALEBO ZRUŠENÍ
Pravidlo 90
Predmet konania
Predmetom konania o obmedzení alebo zrušení podľa článku 105a je európsky patent udelený alebo zmenený v námietkovom konaní alebo v konaní o obmedzení pred Európskym patentovým úradom.
Pravidlo 91
Zodpovednosť za konanie
Prieskumové oddelenie rozhoduje o žiadostiach o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu podľa článku 105a. Primerane platí článok 18 odsek 2.
Pravidlo 92
Náležitosti žiadosti
(1) Žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu musí byť podaná písomne v jednom z úradných jazykov Európskeho patentového úradu. Môže byť tiež podaná v úradnom jazyku zmluvného štátu za predpokladu, že v lehote ustanovenej v pravidle 6 odseku 2 bude podaný preklad do jedného z úradných jazykov Európskeho patentového úradu. Pre písomnosti podané v konaní o obmedzení alebo zrušení primerane platí časť III vykonávacieho predpisu.
(2) Žiadosť musí obsahovať:
a) náležitosti majiteľa európskeho patentu, ktorý žiadosť podáva (žiadateľ), podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno c), a uvedenie zmluvných štátov, pre ktoré je žiadateľ majiteľom patentu;
b) číslo patentu, pre ktorý sa žiada obmedzenie alebo zrušenie, a zoznam zmluvných štátov, v ktorých je patent platný;
c) ak je to nevyhnutné, mená a adresy majiteľov patentu v tých zmluvných štátoch, v ktorých nie je žiadateľ majiteľom patentu, a dôkaz, že žiadateľ je oprávnený konať v konaní v ich prospech;
d) ak sa požaduje obmedzenie patentu, celkové znenie zmenených patentových nárokov a prípadne zmeneného opisu a výkresov;
e) ak žiadateľ ustanovil zástupcu, jeho náležitosti podľa článku 41 odsek 2 písmeno d).
Pravidlo 93
Prednosť námietkového konania
(1) Žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie sa nepovažuje za podanú, ak v čase jej podania trvá námietkové konanie o príslušnom patente.
(2) Ak v čase podania námietky proti európskemu patentu trvá konanie o obmedzení tohto patentu, musí prieskumové oddelenie ukončiť konanie o obmedzení a vrátiť poplatok za obmedzenie. Takisto sa musí vrátiť poplatok uvedený v pravidle 95 odsek 3 prvá veta, ak žiadateľ už tento poplatok zaplatil.
Pravidlo 94
Zamietnutie žiadosti ako neprípustnej
Ak prieskumové oddelenie zistí, že žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie nespĺňa náležitosti pravidla 92, vyzve žiadateľa, aby odstránil zaznamenané nedostatky v lehote, ktorú určí. Ak nie sú nedostatky odstránené včas, prieskumové oddelenie zamietne žiadosť ako neprípustnú.
Pravidlo 95
Rozhodnutie o žiadosti
(1) Ak je žiadosť o zrušenie prípustná, prieskumové oddelenie zruší patent a oznámi to žiadateľovi.
(2) Ak je žiadosť o obmedzenie prípustná, prieskumové oddelenie preskúma, či zmenené patentové nároky tvoria obmedzenie proti patentovým nárokom udeleným alebo zmeneným v námietkovom konaní alebo v konaní o obmedzenie a spĺňa náležitosti článku 84 a článku 123 odseky 2 a 3. Ak žiadosť nespĺňa tieto požiadavky, prieskumové oddelenie poskytne žiadateľovi možnosť odstrániť zaznamenané nedostatky a zmeniť patentové nároky a ak je to nevyhnutné, opis a výkresy v lehote, ktorú stanoví.
(3) Ak je žiadosť o obmedzenie prípustná podľa odseku 2, prieskumové oddelenie to oznámi žiadateľovi a vyzve ho, aby zaplatil predpísaný poplatok a aby v lehote troch mesiacov podal preklad zmenených nárokov do úradných jazykov Európskeho patentového úradu iných, ako je jazyk konania; pravidlo 82 odsek 3 prvá veta platí primerane. Ak žiadateľ vykoná tieto úkony včas, prieskumové oddelenie patent obmedzí.
(4) Ak žiadateľ neodpovie včas na oznámenie vydané podľa odseku 2 alebo ak nie je žiadosť o obmedzenie prípustná, alebo ak žiadateľ nesplní včas požiadavky podľa odseku 3, prieskumové oddelenie žiadosť zamietne.
Pravidlo 96
Obsah a forma zmeneného európskeho patentového spisu
Zmenený európsky patentový spis obsahuje zmenený opis, patentové nároky a výkresy. Použije sa pravidlo 73 odseky 2 a 3 a pravidlo 74.
ČASŤ VI
VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI VI DOHOVORU
HLAVA I
KONANIE O SŤAŽNOSTI
Pravidlo 97
Sťažnosť proti rozdeleniu a stanoveniu poplatkov
(1) Rozdelenie poplatkov námietkového konania nemôže byť samostatným predmetom sťažnosti.
(2) Nemožno sa odvolať proti rozhodnutiu stanovujúcemu výšku nákladov za námietkové konanie, pokiaľ suma neprekročí výšku poplatku za sťažnosť.
Pravidlo 98
Vzdanie sa alebo zánik patentu
Sťažnosť proti rozhodnutiu námietkového oddelenia je možné podať, aj keď sa európskeho patentu vzdali vo všetkých určených zmluvných štátoch alebo v týchto štátoch zanikol.
Pravidlo 99
Obsah oznámenia o sťažnosti a uvedenie dôvodov
(1) Oznámenie o sťažnosti obsahuje:
a) meno a adresu sťažovateľa podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
b) uvedenie napadnutého rozhodnutia a
c) žiadosť, ktorá určuje predmet sťažnosti.
(2) Pri uvedení dôvodov sťažnosti uvedie sťažovateľ dôvody na odloženie napadnutého rozhodnutia alebo rozsah, v akom má byť zmenený, a fakty a dôkazy, ktoré sú základom sťažnosti.
(3) Časť III vykonávacieho predpisu primerane platí pre oznámenie sťažnosti, uvedenie dôvodov a podkladov podaných pre konanie o sťažnosti.
Pravidlo 100
Prieskum sťažností
(1) Pokiaľ nie je uvedené inak, ustanovenia týkajúce sa konania pred odborom, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, platia pre konanie o sťažnosti.
(2) Pri skúmaní sťažnosti prizve sťažnostný senát zúčastnené strany tak často, ako je potrebné, aby predložili v lehote, ktorú stanoví, svoje pripomienky k oznámeniam, ktoré vydal, alebo k pripomienkam, ktoré predložila iná strana.
(3) Ak prihlasovateľ neodpovie na výzvu podľa odseku 2 včas, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť, pokiaľ nerozhodne o napadnutom rozhodnutí právne oddelenie.
Pravidlo 101
Zamietnutie sťažnosti pre neprípustnosť
(1) Ak sťažnosť nevyhovuje ustanoveniam článkov 106 až 108, pravidla 97 alebo pravidla 99 odsek 1 písmeno b) alebo c) alebo odsek 2, sťažnostný senát ju zamietne ako neprípustnú, kým nebudú odstránené nedostatky do uplynutia príslušnej lehoty podľa článku 108.
(2) Ak sťažnostný senát zistí, že sťažnosť nespĺňa požiadavky pravidla 99 odsek 1 písmeno a), oznámi to sťažovateľovi a vyzve ho, aby odstránil zistené nedostatky v lehote, ktorú mu stanoví. Ak sa nedostatky neodstránia včas, sťažnostný senát zamietne sťažnosť pre neprípustnosť.
Pravidlo 102
Forma rozhodnutia sťažnostného senátu
Rozhodnutie musí byť potvrdené predsedom sťažnostného senátu a príslušným pracovníkom registra sťažnostného senátu, buď ich podpisom, alebo iným povoleným spôsobom. Rozhodnutie musí obsahovať:
a) vyhlásenie, že bolo doručené sťažnostným senátom;
b) dátum rozhodnutia;
c) meno predsedu a mená ostatných prítomných členov sťažnostného senátu;
d) mená zúčastnených strán a ich zástupcov;
e) žiadosti zúčastnených strán;
f) súhrn faktov;
g) odôvodnenie;
h) nariadenie sťažnostného senátu zahŕňajúce, ak je to nevyhnutné, rozhodnutie o nákladoch.
Pravidlo 103
Vrátenie poplatku za sťažnosť
(1) Poplatok za sťažnosť bude vrátený v plnej výške
(a) v prípade autoremedúry alebo ak sťažnostný senát pokladá sťažnosť za oprávnenú a toto vrátenie je spravodlivé z dôvodu závažného procesného pochybenia, alebo
(b) v prípade, že je sťažnosť vzatá späť pred podaním dôvodov sťažnosti a pred uplynutím lehoty na ich podanie.
(2) Poplatok za sťažnosť sa vráti v 50 % výške v prípade, že sťažnosť je vzatá späť po uplynutí lehoty podľa odseku 1 písm. b), ak sa toto späťvzatie uskutoční,
(a) ak bol dátum ústneho pojednávania stanovený najmenej štyri týždne pred týmto dňom,
(b) ak nebol dátum ústneho pojednávania stanovený a odvolací senát vydal oznámenie, ktorým vyzval navrhovateľa na podanie pripomienok pred uplynutím lehoty určenej senátom na ich podanie, a
(c) vo všetkých ostatných prípadoch pred vydaním rozhodnutia.
(3) Odbor, ktorého rozhodnutie je napadnuté, nariadi vrátenie poplatku, ak svoje rozhodnutie opraví a vrátenie pokladá za spravodlivé z dôvodu závažného procesného pochybenia. Vo všetkých ostatných prípadoch týkajúcich sa vrátenia rozhoduje sťažnostný senát.
HLAVA II
ŽIADOSTI O PRESKÚMANIE VEĽKÝM SŤAŽNOSTNÝM SENÁTOM
Pravidlo 104
Ďalšie základné chyby v konaní
Základná chyba v konaní podľa článku 112a odsek 2 písmeno d) sa môže vyskytnúť, ak sťažnostný senát,
a) napriek ustanoveniam článku 116 nezabezpečil priebeh ústneho konania požadovaného žiadateľom alebo
b) rozhodol o sťažnosti bez rozhodnutia o žiadosti podstatnej pre toto rozhodnutie.
Pravidlo 105
Trestné činy
Žiadosť o preskúmanie sa môže zakladať na článku 112a odsek 2 písmeno e), ak príslušný súd alebo úrad konštatoval, že bol spáchaný trestný čin; rozsudok nie je potrebný.
Pravidlo 106
Povinnosť vzniesť námietku
Žiadosť podľa článku 112a odsek 2 písmeno a) až d) je prípustná iba v prípade, ak bola vznesená námietka vzhľadom na chybu v konaní počas konania o sťažnosti a zamietnutá sťažnostným senátom okrem prípadu, keď táto námietka nemohla byť vznesená počas konania o sťažnosti.
Pravidlo 107
Obsah žiadosti o preskúmanie
(1) Žiadosť musí obsahovať:
a) meno a adresu žiadateľa podľa ustanovení pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
b) uvedenie rozhodnutia, ktoré má byť preskúmané.
(2) V žiadosti musia byť uvedené dôvody na odloženie rozhodnutia sťažnostného senátu a fakty a dôkazy, na ktorých je žiadosť založená.
(3) Časť III vykonávacieho predpisu platí primerane pre žiadosť o preskúmanie a dokumenty podané v konaní.
Pravidlo 108
Prieskum žiadosti
(1) Ak žiadosť nespĺňa ustanovenia článku 112a odseky 1, 2 alebo 4, pravidla 106 alebo pravidla 107 odsek 1 písmeno b) alebo odsek 2, Veľký sťažnostný senát ju zamietne pre neprípustnosť, pokiaľ nebudú odstránené nedostatky pred uplynutím príslušnej lehoty podľa článku 112a odsek 4.
(2) Ak Veľký sťažnostný senát zistí, že žiadosť nespĺňa požiadavky pravidla 107 odsek 1 písmeno a), oznámi to žiadateľovi a vyzve ho, aby v stanovenej lehote odstránil uvedené nedostatky. Ak nie sú nedostatky odstránené včas, Veľký sťažnostný senát zamietne žiadosť ako neprípustnú.
(3) Ak je žiadosť prípustná, Veľký sťažnostný senát odloží rozhodnutie sťažnostného senátu a nariadi opätovné otvorenie konania pred sťažnostným senátom zodpovedným podľa pravidla 12 odsek 4. Veľký sťažnostný senát môže nariadiť, aby boli členovia sťažnostného senátu, ktorí prijali rozhodnutie, ktoré bolo odložené, nahradení.
Pravidlo 109
Konanie týkajúce sa žiadostí o preskúmanie
(1) V konaní podľa článku 112a platia ustanovenia týkajúce sa konania pred sťažnostným senátom, pokiaľ nie je uvedené inak. Neplatí pravidlo 115 odsek 1 druhá veta, pravidlo 118 odsek 2 prvá veta a pravidlo 132 odsek 2. Veľký sťažnostný senát môže určiť lehotu odvodenú od pravidla 4 odsek 1 prvá veta.
(2) Veľký sťažnostný senát,
a) pozostávajúci z dvoch právne kvalifikovaných členov a z jedného technicky kvalifikovaného člena preskúma všetky žiadosti o preskúmanie a zamietne tie, ktoré sú jasne neprípustné alebo nedovolené; také rozhodnutie si vyžaduje jednohlasnosť;
b) pozostávajúci zo štyroch právne kvalifikovaných členov a z jedného technicky kvalifikovaného člena rozhodne o každej žiadosti, ktorá nebola zamietnutá podľa písmena a).
(3) Veľký sťažnostný senát zostavený podľa odseku 2 písmeno a) rozhoduje bez účasti ostatných strán a na základe podanej žiadosti.
Pravidlo 110
Vrátenie poplatku za žiadosti o preskúmanie
Veľký sťažnostný senát nariadi vrátenie poplatku za žiadosť o preskúmanie, ak je znovu otvorené konanie pred sťažnostným senátom.
ČASŤ VII
VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI VII DOHOVORU
HLAVA I
ROZHODNUTIA A OZNÁMENIA EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU
Pravidlo 111
Forma rozhodnutí
(1) Rozhodnutia prijaté v priebehu ústneho rokovania pred Európskym patentovým úradom môžu byť vyhlásené ústne. Následne musia byť vypracované písomne a oznámené účastníkom konania.
(2) Rozhodnutia Európskeho patentového úradu, proti ktorým je možné podať opravný prostriedok, musia byť odôvodnené a musia obsahovať poučenie o možnosti opravného prostriedku a upozornenia účastníkov konania na ustanovenia článkov 106 až 108, ktorých znenie musí byť pripojené. Účastníci konania nemôžu žiadať vynechanie tohto poučenia.
Pravidlo 112
Zistenie straty práv
(1) Ak Európsky patentový úrad zistí, že došlo ku strate práv bez akéhokoľvek rozhodnutia týkajúceho sa zamietnutia európskej patentovej prihlášky alebo udelenia, zrušenia alebo zachovania európskeho patentu, alebo bez dokazovania, oznámi to príslušnej zúčastnenej strane.
(2) Ak sa príslušná zúčastnená strana domnieva, že zistenie Európskeho patentového úradu je chybné, môže v lehote dvoch mesiacov od oznámenia podľa odseku 1 požiadať o rozhodnutie v tejto veci. Európsky patentový úrad môže rozhodnúť, len ak sa nestotožňuje s názorom žiadateľa; v opačnom prípade informuje túto zúčastnenú stranu.
Pravidlo 113
Podpis, meno, pečiatka
(1) Každé rozhodnutie, predvolanie, oznámenie a správa z Európskeho patentového úradu musia obsahovať podpis s uvedením mena zodpovedného pracovníka.
(2) Ak je dokument podľa odseku 1 vyhotovený zodpovedným pracovníkom na počítači, je možné podpis nahradiť pečiatkou. Ak sú dokumenty vytvorené automaticky počítačom, je možné upustiť aj od mena zodpovedného pracovníka. To isté platí pre predtlačené správy a oznámenia.
HLAVA II
PRIPOMIENKY TRETÍCH STRÁN
Pravidlo 114
Pripomienky tretích strán
(1) Všetky pripomienky tretej strany musia byť podané písomne v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu a musia vymenovať všetky dôvody, na ktorých sa zakladajú. Platí pravidlo 3 odsek 3.
(2) Všetky tieto pripomienky musia byť oznámené prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu, ktorý sa k nim môže vyjadriť.
HLAVA III
ÚSTNE KONANIE A DOKAZOVANIE
Pravidlo 115
Predvolanie na ústne konanie
(1) Predvolanie účastníkov na ústne konanie podľa článku 116 obsahuje upozornenie na odsek 2 tohto pravidla. V predvolaní sa stanoví lehota aspoň dva mesiace, ak strany nesúhlasia s kratšou lehotou.
(2) Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na ústne konanie pred Európskym patentovým úradom, môže sa v konaní pokračovať bez tohto účastníka.
Pravidlo 116
Príprava ústneho konania
(1) Pri vydaní predvolania upozorní Európsky patentový úrad na body, ktoré majú byť podľa jeho názoru prerokované, aby mohlo byť vydané rozhodnutie. Súčasne stanoví konečný dátum na písomné podania v rámci prípravy ústneho konania. Pravidlo 132 sa nepoužije. Nové skutočnosti a dôkazy predložené po tomto dátume nemusia byť vzaté do úvahy, ak nie sú prijaté z dôvodu zmeny predmetu konania.
(2) Ak boli prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu oznámené dôvody, ktoré bránia udeleniu alebo zachovaniu patentu, môže byť vyzvaný, aby predložil najneskôr k dátumu uvedenému v odseku 1 druhá veta dokumenty, ktoré spĺňajú požiadavky Dohovoru. Odsek 1 tretia a štvrtá veta sa použijú primerane.
Pravidlo 117
Rozhodnutie o prijímaní dôkazov
Ak Európsky patentový úrad pokladá za nutné vypočuť účastníka, svedka alebo znalca alebo vykonať obhliadku, vydá k tomu rozhodnutie stanovujúce skúmanie, ktoré zamýšľa vykonať, relevantné skutočnosti, ktoré majú byť dokázané, a dátum, čas a miesto skúmania. Ak účastník požiada o výsluch svedka alebo znalca, stanoví sa v rozhodnutí Európskeho patentového úradu aj lehota, v ktorej musí žiadateľ oznámiť meno a adresu príslušného svedka alebo znalca.
Pravidlo 118
Predvolanie na vypočutie pred Európskym patentovým úradom
(1) Predvolanie na vypočutie pred Európskym patentovým úradom musí byť vydané pre príslušných účastníkov, svedkov alebo znalcov.
(2) V predvolaní na vypočutie účastníkov, svedkov alebo znalcov sa stanoví lehota aspoň dva mesiace, pokiaľ nesúhlasia s kratšou lehotou. Predvolanie musí obsahovať:
a) výpis z rozhodnutia podľa pravidla 117, ktoré musí obsahovať najmä dátum, hodinu a miesto nariadeného skúmania a skutočnosti, ohľadom ktorých budú účastníci konania, svedkovia a znalci vypočutí;
b) mená účastníkov a podrobnosti o právach, ktoré môžu svedkovia a znalci uplatniť podľa pravidla 122 odseky 2 až 4;
c) upozornenie, že účastník, svedok alebo znalec môže požiadať o vypočutie prostredníctvom príslušného súdu v štáte trvalého bydliska podľa pravidla 120, a výzvu, aby v stanovenej lehote oznámil Európskemu patentovému úradu, či je pripravený sa tam dostaviť.
Pravidlo 119
Prieskum dôkazov pred Európskym patentovým úradom
(1) Prieskumové oddelenie, námietkové oddelenie alebo sťažnostný senát môžu poveriť jedného zo svojich členov, aby preveril uvedené dôkazy.
(2) Účastník, svedok alebo znalec je pred výsluchom upozornený na to, že Európsky patentový úrad môže požiadať príslušný súd v štáte trvalého bydliska príslušnej osoby o vykonanie nového výsluchu pod prísahou alebo v rovnako záväznej forme.
(3) Účastníci sa môžu dokazovania zúčastniť a môžu vypočúvanému účastníkovi, svedkovi a znalcovi klásť relevantné otázky.
Pravidlo 120
Vypočutie na príslušnom národnom súde
(1) Účastník, svedok alebo znalec, ktorý je predvolaný na Európsky patentový úrad, môže neskôr požadovať, aby bol vypočutý na príslušnom súde v štáte jeho trvalého bydliska. Ak sa toto požaduje alebo nie je doručená žiadna odpoveď v lehote stanovenej v predvolaní, Európsky patentový úrad môže požadovať v súlade s ustanoveniami článku 131 odsek 2, aby príslušný súd vypočul príslušnú osobu.
(2) Ak bol účastník, svedok alebo znalec vypočutý Európskym patentovým úradom, môže neskôr podľa článku 131 odsek 2, ak považuje za potrebné, aby bolo svedectvo pod prísahou alebo v rovnako záväznej forme, vydať žiadosť na príslušný súd v štáte trvalého bydliska príslušnej osoby, aby bola znovu vypočutá za týchto podmienok.
(3) Ak Európsky patentový úrad požiada príslušný súd o vypočutie, môže od súdu požadovať vypočutie pod prísahou alebo v rovnako záväznej forme a dovoliť členovi príslušného odboru zúčastniť sa vypočutia a klásť otázky účastníkovi, svedkovi alebo znalcovi buď cez sprostredkovateľa súdu, alebo priamo.
Pravidlo 121
Poverenie znalcov
(1) Európsky patentový úrad rozhodne, v akej forme majú byť predložené posudky ním určených znalcov.
(2) Poverenie znalca obsahuje:
a) presný opis úlohy;
b) lehotu na predloženie znaleckého posudku;
c) mená účastníkov konania;
d) informáciu o právach, ktoré môže uplatniť podľa pravidla 122 odseky 2 až 4.
(3) Účastníci dostanú kópiu písomného posudku.
(4) Účastníci môžu znalca namietať. O námietke rozhodne príslušný odbor Európskeho patentového úradu.
Pravidlo 122
Náklady na dokazovanie
(1) Európsky patentový úrad môže podmieniť dokazovanie tým, že účastník, ktorý o dokazovanie požiadal, zloží sumu, ktorej výška sa stanoví na základe predpokladaných nákladov.
(2) Svedkovia a znalci, ktorých predvolal Európsky patentový úrad a ktorí sa naň dostavili, majú nárok na primeranú náhradu cestovných nákladov a stravné. Na tieto výdavky im môže byť poskytnutá záloha. To platí aj pre osoby, ktoré sa dostavia na Európsky patentový úrad bez predvolania a sú vypočutí ako svedkovia alebo znalci.
(3) Svedkovia, ktorí majú nárok na náhradu podľa odseku 2, majú rovnako nárok na primeranú kompenzáciu ušlého zisku a znalci majú nárok na odmenu za prácu. Tieto platby sú svedkom alebo znalcom vyplatené po splnení ich povinností alebo úloh.
(4) Podrobnosti o vykonaní ustanovení odsekov 2 a 3 stanoví Správna rada. Všetky sumy splatné podľa týchto ustanovení uhradí Európsky patentový úrad.
Pravidlo 123
Uchovanie dôkazov
(1) Európsky patentový úrad môže na základe žiadosti bezodkladne pristúpiť k uchovaniu dôkazov o skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutie, ktoré bude musieť pravdepodobne urobiť vo veci európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, ak sú dôvodné obavy, že by sa vykonanie dôkazov mohlo neskôr stať ťažším alebo dokonca nemožným. Dátum vykonania opatrení sa oznámi prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu dostatočne včas, aby sa ho mohol zúčastniť. Ten môže klásť relevantné otázky.
(2) Žiadosť obsahuje:
a) náležitosti žiadateľa v súlade s ustanovením pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
b) dostatočné označenie príslušnej európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu;
c) uvedenie skutočností, ohľadne ktorých má byť vykonaný dôkaz;
d) náležitosti spôsobu poskytnutia alebo získania dôkazu;
e) vyhlásenie, na ktorom sa zakladá jasný dôkaz pre obavy, že následné zistenie dôkazu môže byť ťažšie alebo nemožné.
(3) Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení predpísaného poplatku.
(4) Rozhodnutie o žiadosti a výslednom dokazovaní spočíva na odbore Európskeho patentového úradu, ktorý by urobil rozhodnutie ovplyvnené skutočnosťami, ktoré sa majú dokázať. Platia ustanovenia týkajúce sa dokazovania v konaní pred Európskym patentovým úradom.
Pravidlo 124
Zápis ústneho konania a dokazovania
(1) O ústnom konaní alebo dokazovaní sa vyhotoví zápis, ktorý obsahuje podstatné skutočnosti ústneho konania alebo dokazovania, relevantné vyhlásenia účastníkov, výpovede účastníkov, svedkov alebo znalcov a výsledok obhliadky.
(2) Zápis o výpovedi svedka, znalca alebo účastníka sa číta nahlas, je mu predložený, aby si ho skontroloval, alebo ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, sa prehrá, pokiaľ sa tohto práva nevzdá. V zápise sa uvedie, že táto formálna náležitosť bola splnená a že osoba, ktorá poskytla výpoveď, so zápisom súhlasí. Ak nebol zápis schválený, poznamenajú sa výhrady. Zápis nie je potrebné prehrať alebo schváliť, ak bola výpoveď nahraná doslovne a priamo pomocou technických prostriedkov.
(3) Zápis podpíše zamestnanec zodpovedný za jeho vypracovanie a zamestnanec, ktorý viedol ústne konanie alebo dokazovanie.
(4) Účastníci konania dostanú kópiu zápisu.
HLAVA IV
OZNÁMENIA
Pravidlo 125
Všeobecné ustanovenia
(1) V konaní pred Európskym patentovým úradom každé oznámenie, ktoré sa má vykonať, má byť vo forme pôvodnej písomnosti, jej kópie, ktorá je overená alebo má pečiatku Európskeho patentového úradu, alebo počítačom vytlačených písomností s takouto pečiatkou. Kópie písomností vydaných samotnými zúčastnenými stranami si takéto potvrdenie nevyžadujú.
(2) Oznámenie sa vykonáva:
a) poštou v súlade s pravidlom 126;
b) technickými prostriedkami komunikácie v súlade s pravidlom 127;
c) odovzdaním v priestoroch Európskeho patentového úradu v súlade s pravidlom 128;
d) verejným oznámením v súlade s pravidlom 129.
(3) Oznámenie prostredníctvom ústredného úradu priemyselného vlastníctva zmluvného štátu sa uskutočňuje podľa právnej úpravy platnej pre tento úrad v národnom konaní.
(4) Ak bola písomnosť doručená adresátovi, ak Európsky patentový úrad nemôže preukázať, že bola riadne oznámená, alebo ak ustanovenia týkajúce sa jej oznámenia neboli splnené, písomnosť sa považuje za oznámenú ku dňu, ktorý Európsky patentový úrad určil ako dátum prijatia.
Pravidlo 126
Oznámenie poštou
(1) Rozhodnutia, od ktorých sa odvíja plynutie lehoty na podanie sťažnosti alebo žiadosti o preskúmanie, predvolania a ďalších písomností stanovených prezidentom Európskeho patentového úradu, sa oznamujú doporučenou zásielkou s doručenkou. Všetky ostatné oznámenia poštou sa zasielajú doporučene.
(2) Ak je oznámenie vykonané doporučenou zásielkou, buď s doručenkou alebo bez nej, takýto list sa považuje za doručený adresátovi na desiaty deň od odoslania, pokiaľ nezastihol adresáta alebo ho zastihol neskôr; v prípade akýchkoľvek pochybností je povinnosťou Európskeho patentového úradu zistiť, či list došiel na danú adresu alebo prípadne zistiť dátum, kedy bol list doručený adresátovi.
(3) Oznámenie doporučenou zásielkou, s doručenkou alebo bez nej, sa považuje za doručené, aj ak je prevzatie listu odmietnuté.
(4) Ak nie je oznámenie poštou upravené odsekmi 1 až 3, použije sa zákon štátu, v ktorom sa oznámenie vykoná.
Pravidlo 127
Oznámenie technickými prostriedkami komunikácie
Oznámenie sa môže vykonať takými technickými prostriedkami komunikácie, ktoré sú určené prezidentom Európskeho patentového úradu, a v súlade s podmienkami, ktoré stanovil.
Pravidlo 128
Oznámenie priamym odovzdaním
Oznámenie je možné uskutočniť v priestoroch Európskeho patentového úradu priamym odovzdaním písomnosti adresátovi, ktorý jeho prijatie potvrdí. Oznámenie sa považuje za uskutočnené aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti alebo potvrdenie prijatia odmietne.
Pravidlo 129
Verejné oznámenie
(1) Ak nie je možné zistiť adresu adresáta alebo ak oznámenie podľa pravidla 126 odsek 1 nie je možné uskutočniť ani po druhom pokuse, vykoná sa oznámenie verejným oznamom.
(2) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví spôsoby verejného oznámenia, ako aj začiatok plynutia jednomesačnej lehoty, po ktorej uplynutí sa považuje písomnosť za oznámenú.
Pravidlo 130
Oznámenie zástupcom
(1) Ak bol ustanovený zástupca, oznámenia sú adresované jemu.
(2) Ak bolo zvolených niekoľko zástupcov jedného účastníka, postačí oznámenie jednému z nich.
(3) Ak má niekoľko účastníkov spoločného zástupcu, postačí oznámenie spoločnému zástupcovi.
HLAVA V
LEHOTY
Pravidlo 131
Počítanie lehôt
(1) Lehoty sa stanovia na celé roky, mesiace, týždne alebo dni.
(2) Počítanie lehoty sa začína dňom, ktorý nasleduje po dni, keď nastala rozhodujúca udalosť, udalosť, ktorá je buď úkonom v konaní, alebo uplynutím inej lehoty. Ak je procesným úkonom oznámenie, rozhodujúcou udalosťou je prevzatie oznamovanej písomnosti, pokiaľ nie je stanovené inak.
(3) Ak je lehota vyjadrená ako jeden rok alebo určitý počet rokov, potom uplynie v príslušnom nasledujúcom roku, a to v mesiaci, ktorý má rovnaký názov, v deň, ktorý má rovnaké číslo ako mesiac a deň, v ktorom táto udalosť nastala; ak príslušný nasledujúci mesiac nemá deň rovnakého čísla, lehota uplynie posledným dňom tohto mesiaca.
(4) Ak je lehota vyjadrená ako jeden mesiac alebo určitý počet mesiacov, potom uplynie v príslušnom nasledujúcom mesiaci, a to v deň, ktorý má rovnaké číslo ako deň, keď táto udalosť nastala; ak príslušný nasledujúci mesiac nemá deň rovnakého čísla, lehota uplynie posledným dňom tohto mesiaca.
(5) Ak je lehota vyjadrená ako jeden týždeň alebo určitý počet týždňov, potom uplynie v príslušnom nasledujúcom týždni v deň, ktorý má rovnaký názov ako deň, keď udalosť nastala.
Pravidlo 132
Lehoty stanovené Európskym patentovým úradom
(1) Ak je v Dohovore alebo v tomto vykonávacom predpise uvedené, že „lehotu stanoví“, túto lehotu stanoví Európsky patentový úrad.
(2) Ak nie je stanovené ináč, lehota stanovená Európskym patentovým úradom nesmie byť kratšia ako dva mesiace ani dlhšia ako štyri mesiace; za istých okolností môže trvať až šesť mesiacov. V osobitných prípadoch je možné lehotu predĺžiť na žiadosť podanú pred uplynutím tejto lehoty.
Pravidlo 133
Oneskorené prijatie písomností
(1) Písomnosť oneskorene prijatá Európskym patentovým úradom sa pokladá za prijatú včas, ak bola odoslaná alebo doručená doručovateľskou službou v čase pred uplynutím lehoty za podmienok určených prezidentom Európskeho patentového úradu, pokiaľ nebola písomnosť prijatá neskôr ako tri mesiace od uplynutia lehoty.
(2) Odsek 1 platí primerane pre lehotu, podľa ktorej sa záležitosti vybavujú príslušným úradom podľa článku 75 odsek 1 písmeno b) alebo odsek 2 písmeno b).
Pravidlo 134
Predĺženie lehôt
(1) Ak lehota uplynie v deň, keď niektorý z prijímacích úradov Európskeho patentového úradu podľa pravidla 35 odsek 1 nie je otvorený pre príjem písomností, alebo v deň, keď z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 2, nie je doručovaná bežná pošta, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho dňa, keď sú všetky prijímacie úrady otvorené pre príjem písomností a keď je doručovaná bežná pošta. Ak písomnosti podané jedným z technických prostriedkov komunikácie povolených prezidentom Európskeho patentového úradu podľa pravidla 2 odsek 1 nemôžu byť prijaté, prvá veta platí primerane.
(2) Ak uplynie lehota v deň, keď došlo ku všeobecnému prerušeniu doručovania alebo podávania pošty v zmluvnom štáte, predlžuje sa účastníkom, ktorí majú bydlisko v príslušnom štáte alebo ktorí si zvolili zástupcu so sídlom v tomto štáte, lehota do prvého nasledujúceho dňa po skončení obdobia prerušenia. V prípade, že je príslušný štát štátom, kde má sídlo Európsky patentový úrad, platí toto ustanovenie pre všetkých účastníkov a ich zástupcov. Tento odsek platí primerane pre lehotu uvedenú v pravidle 37 odsek 2.
(3) Odseky 1 a 2 platia primerane, ak ide o úkony vykonané v príslušnom úrade podľa článku 75 odsek 1 písmeno b) alebo odsek 2 písmeno b).
(4) Dátum začiatku a konca prerušenia podľa odseku 2 zverejní Európsky patentový úrad.
(5) Bez ohľadu na odseky 1 až 4 príslušný účastník konania môže poskytnúť dôkaz, že v niektorom z desiatich dní predo dňom uplynutia lehoty doručovanie alebo podanie pošty bolo prerušené z dôvodu mimoriadnych okolností ako prírodnej katastrofy, vojny, občianskych nepokojov, všeobecných porúch technických prostriedkov komunikácie povolených prezidentom Európskeho patentového úradu podľa pravidla 2 odsek 1 alebo z iných podobných dôvodov zasahujúcich miesto bydliska účastníka alebo jeho zástupcu alebo miesto ich podnikania. Ak predložený dôkaz presvedčí Európsky patentový úrad, oneskorene prijatý dokument sa pokladá za prijatý včas za predpokladu, že poštová zásielka alebo podanie bolo vykonané najneskôr piaty deň po skončení prerušenia.
Pravidlo 135
Pokračovanie v konaní
(1) Pokračovanie v konaní podľa článku 121 odsek 1 sa požaduje zaplatením predpísaného poplatku do dvoch mesiacov od upozornenia týkajúceho sa buď nedodržania lehoty, alebo straty práv. Vynechaný úkon sa dokončí v lehote na napísanie žiadosti.
(2) Pokračovanie v konaní je vylúčené vzhľadom na lehoty, na ktoré sa vzťahuje čl. 121 ods. 4 a na lehoty podľa pravidla 6 ods. 1, pravidla 16 ods. 1 písm. a), pravidla 31 ods. 2, pravidla 36 ods. 2, pravidla 40 ods. 3, pravidla 51 ods. 2 až 5, pravidla 52 ods. 2 a 3, pravidiel 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64, pravidla 112 ods. 2 a pravidla 164 ods. 1 a 2.
(3) Odbor, ktorý je oprávnený rozhodovať o vynechanom úkone, rozhodne na základe žiadosti o pokračovanie v konaní.
Pravidlo 136
Obnovenie práv
(1) Každá žiadosť o obnovenie práv podľa článku 122 odsek 1 musí byť podaná písomne do dvoch mesiacov od odstránenia príčiny nedodržania lehoty, ale najneskôr do jedného roka od uplynutia zmeškanej lehoty. Žiadosť o obnovenie práv vzhľadom na ktorúkoľvek z lehôt určených v článku 87 odsek 1 a v článku 112a odsek 4 však musí byť podaná do dvoch mesiacov od uplynutia tejto lehoty. Žiadosť o obnovenie práv sa nepokladá za podanú, kým nie je zaplatený predpísaný poplatok.
(2) Žiadosť musí vymenovať dôvody, na ktorých sa zakladá, a musí vymenovať fakty, o ktoré sa opiera. Vynechaný úkon musí byť vykonaný v príslušnej lehote na podanie žiadosti podľa odseku 1.
(3) O obnovení práv sa rozhodne v lehote, ktorá sa týka pokračovania v konaní podľa článku 121, a vzhľadom na lehotu na podanie žiadosti o obnovenie práv.
(4) Odbor oprávnený rozhodovať o vynechanom úkone rozhodne o žiadosti o obnovenie práv.
HLAVA VI
ZMENY A OPRAVY
Pravidlo 137
Zmeny v európskej patentovej prihláške
(1) Ak nie je ustanovené inak, nemôže prihlasovateľ meniť opis, patentové nároky ani výkresy európskej patentovej prihlášky skôr, ako dostal správu o európskej rešerši.
(2) Spolu so všetkými pripomienkami, opravami alebo zmenami urobenými v odpovedi na oznámenia Európskeho patentového úradu podľa pravidla 70a odseku 1 alebo 2 alebo podľa pravidla 161 odseku 1 môže prihlasovateľ z vlastnej vôle meniť opis, patentové nároky a výkresy.
(3) Bez súhlasu prieskumového oddelenia sa nesmú robiť žiadne ďalšie zmeny.
(4) Pri podaní akýchkoľvek zmien podľa odsekov 1 až 3 ich prihlasovateľ musí určiť a uviesť ich dôvod v podanej prihláške. Ak prieskumové oddelenie zistí nesplnenie niektorej z požiadaviek, môže požadovať odstránenie tohto nedostatku do jedného mesiaca.
(5) Zmenené patentové nároky sa nemôžu týkať predmetu, na ktorý nebola vypracovaná rešerš a ktorý netvorí s pôvodne nárokovaným vynálezom alebo skupinou vynálezov jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku. Ani sa nemôžu týkať predmetu, ktorý nebol podrobený rešerši podľa pravidla 62a alebo podľa pravidla 63.
Pravidlo 138
Rôzne patentové nároky, opis a výkresy pre rôzne štáty
Ak je Európsky patentový úrad informovaný o existencii práva prednosti podľa článku 139 odsek 2, môže európska patentová prihláška alebo európsky patent obsahovať pre tento štát alebo štáty patentové nároky, prípadne opis a výkresy, ktoré sú odlišné od tých, ktoré platia pre ostatné určené zmluvné štáty.
Pravidlo 139
Oprava chýb v písomnostiach podaných na Európskom patentovom úrade
Jazykové chyby, chyby prepisu a chyby v písomnostiach podaných na Európskom patentovom úrade možno na základe žiadosti opraviť. Ak sa však žiadosť týka opravy opisu, patentových nárokov alebo výkresov, musí byť oprava taká zrejmá, aby bolo okamžite jasné, že nebolo zamýšľané nič iné ako to, čo sa navrhuje ako oprava.
Pravidlo 140
Oprava chýb v rozhodnutiach
V rozhodnutiach Európskeho patentového úradu je možné opravovať len jazykové chyby, chyby prepisu a zjavné chyby.
HLAVA VII
INFORMÁCIA O STAVE TECHNIKY
Pravidlo 141
Informácia o stave techniky
(1) Prihlasovateľ uplatňujúci si právo prednosti v zmysle článku 87 predloží kópiu výsledkov rešerše vykonanej úradom, kde bola podaná skoršia prihláška spolu s európskou patentovou prihláškou, v prípade Euro-PCT prihlášky pri vstupe do európskej fázy, alebo bezodkladne potom, ako mu boli tieto výsledky sprístupnené.
(2) Kópia podľa odseku 1 sa považuje za riadne podanú, ak je dostupná Európskemu patentovému úradu a je súčasťou písomností európskej patentovej prihlášky podľa podmienok, ktoré určil prezident Európskeho patentového úradu.
(3) Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2 môže Európsky patentový úrad vyzvať prihlasovateľa, aby v lehote dvoch mesiacov poskytol informácie o stave techniky v zmysle článku 124 ods. 1.
HLAVA VIII
PRERUŠENIE KONANIA
Pravidlo 142
Prerušenie konania
(1) Konanie na Európskom patentovom úrade sa preruší:
a) v prípade úmrtia alebo právnej nespôsobilosti prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, alebo osoby, ktorá je podľa národného práva oprávnená na jeho zastupovanie. Ak sa uvedené skutočnosti nedotýkajú oprávnenia zástupcu ustanoveného podľa článku 134, preruší sa konanie len na žiadosť tohto zástupcu;
b) ak je prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu v dôsledku opatrenia proti jeho majetku zabránené z právnych dôvodov pokračovať v konaní;
c) v prípade úmrtia alebo právnej nespôsobilosti zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa patentu alebo ak je tomuto zástupcovi v dôsledku opatrení proti jeho majetku zabránené z právnych dôvodov pokračovať v konaní.
(2) Ak je v prípadoch uvedených v odseku 1 písmeno a) alebo b) Európskemu patentovému úradu známa totožnosť osoby oprávnenej pokračovať v konaní, oznámi tejto osobe a prípadne ďalšiemu účastníkovi, že sa v konaní bude pokračovať odo dňa, ktorý stanoví.
(3) V prípade uvedenom v odseku 1 písmeno c) sa v konaní pokračuje, ak bol Európsky patentový úrad informovaný o zvolení nového zástupcu prihlasovateľa alebo ak úrad informoval ostatných účastníkov o zvolení nového zástupcu majiteľa patentu. Ak Európsky patentový úrad do troch mesiacov od prerušenia konania nedostane informáciu o zvolení nového zástupcu, oznámi prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu:
a) v prípade uvedenom v článku 133 odsek 2, že bude európska patentová prihláška považovaná za vzatú späť alebo bude európsky patent zrušený, ak nebude informácia poskytnutá do dvoch mesiacov od tohto oznámenia; alebo
b) bude konanie pokračovať s prihlasovateľom alebo s majiteľom patentu, a to odo dňa doručenia tohto oznámenia.
(4) Lehoty, ktoré platili v deň prerušenia, s výnimkou lehoty na podanie žiadosti o vykonanie prieskumu a lehoty na zaplatenie udržiavacích poplatkov, začínajú znovu plynúť odo dňa, od ktorého sa pokračuje v konaní. Ak tento deň nastane neskôr než dva mesiace pred uplynutím lehoty na podanie žiadosti o prieskum, je možné uvedenú žiadosť podať do dvoch mesiacov po tomto dni.
HLAVA IX
INFORMOVANIE VEREJNOSTI
Pravidlo 143
Zápisy do európskeho patentového registra
(1) Do registra európskych patentov sa zapisujú tieto údaje:
a) číslo európskej patentovej prihlášky;
b) dátum podania prihlášky;
c) názov vynálezu;
d) symboly zatriedenia prihlášky;
e) určené zmluvné štáty;
f) údaje prihlasovateľa alebo majiteľa patentu podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno c);
g) priezvisko, meno a adresa vynálezcu uvedeného prihlasovateľom alebo majiteľom patentu, pokiaľ sa vynálezca svojho oprávnenia byť uvedený nevzdal v zmysle pravidla 20 odsek 1;
h) údaje zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa patentu podľa pravidla 41 odsek 2 písmeno d); ak je zástupcov niekoľko, zapíšu sa iba údaje zástupcu, ktorý je uvedený na prvom mieste, spolu s dodatkom „a ďalší“ a v prípade združenia uvedeného v pravidle 152 odsek 11 len názov a adresa združenia;
i) údaje o práve prednosti (dátum, štát a číslo podania skoršej prihlášky);
j) v prípade vylúčenia prihlášky čísla všetkých vylúčených prihlášok;
k) v prípade vylúčenej prihlášky alebo novej prihlášky podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) údaje uvedené pod písmenom a), b) a i) týkajúce sa skoršej prihlášky;
l) dátum zverejnenia prihlášky, prípadne dátum samostatného zverejnenia správy o európskej rešerši;
m) dátum podania žiadosti o prieskum;
n) dátum, kedy bola prihláška zamietnutá, vzatá späť alebo sa považuje za vzatú späť;
o) dátum zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu;
p) dátum zániku európskeho patentu v zmluvnom štáte v priebehu lehoty na podanie námietky, prípadne v období do vydania konečného rozhodnutia o námietkach;
q) dátum podania námietky;
r) deň a obsah rozhodnutia o námietke;
s) dátum zastavenia a obnovenia konania v prípadoch uvedených v pravidlách 14 a 78;
t) dátum prerušenia a obnovenia konania v prípade uvedenom v pravidle 142;
u) dátum navrátenia práv, ak bol vykonaný zápis podľa písmena n) alebo r);
v) podanie žiadosti o zmenu podľa článku 135 odsek 3;
w) práva a prevod týchto práv týkajúcich sa prihlášky alebo európskeho patentu, ak sa podľa tohto vykonávacieho predpisu ich zápis vykonáva;
x) dátum a obsah rozhodnutia o žiadosti o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu;
y) dátum a obsah rozhodnutia Veľkého sťažnostného senátu o žiadosti o preskúmanie.
(2) Prezident Európskeho patentového úradu môže rozhodnúť, že sa do európskeho patentového registra zapisujú aj iné údaje ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.
Pravidlo 144
Časti spisu vylúčené z nahliadnutia
Časti spisu vylúčené z nahliadnutia podľa článku 128 odsek 4 sú:
a) písomnosti týkajúce sa vylúčenia alebo námietok k členom sťažnostných senátov alebo Veľkého sťažnostného senátu;
b) návrhy rozhodnutí a oznámení a všetkých iných písomností slúžiacich na prípravu rozhodnutí a oznámení, ktoré sa neoznamujú účastníkom;
c) označenie vynálezcu, ak sa svojho práva byť uvedený podľa pravidla 20 odsek 1 vzdal;
d) iné písomnosti vylúčené z nahliadnutia prezidentom Európskeho patentového úradu z dôvodu, že by nahliadnutie do nich neslúžilo na účel informovania verejnosti o európskej patentovej prihláške alebo o európskom patente.
Pravidlo 145
Spôsoby nahliadnutia do spisu
(1) Nahliadnutie do spisov európskych patentových prihlášok a patentov sa vykoná buď nahliadnutím do originálov, alebo ich kópií, prípadne do technických prostriedkov ich uchovávania, ak sú spisy uchovávané týmto spôsobom.
(2) Prezident Európskeho patentového úradu určí všetky spôsoby nahliadnutia do spisov spolu s podmienkami, za ktorých sa platí správny poplatok.
Pravidlo 146
Oznámenie informácie obsiahnutej v spise
Podľa obmedzení uvedených v článku 128 odseky 1 až 4 a v pravidle 144 môže Európsky patentový úrad na žiadosť a po zaplatení správneho poplatku poskytovať informácie zo spisu európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu. Európsky patentový úrad však môže požadovať, aby sa využila možnosť skutočného nahliadnutia do spisu, ak to s ohľadom na požadované množstvo informácií považuje za vhodné.
Pravidlo 147
Zakladanie, uchovávanie a ochrana spisov
(1) Európsky patentový úrad zakladá, uchováva a ochraňuje spisy týkajúce sa všetkých európskych patentových prihlášok a európskych patentov.
(2) Prezident Európskeho patentového úradu určí formu zakladania, uchovávania a ochrany spisov.
(3) Elektronicky začlenené spisy sa pokladajú za originály.
(4) Spisy sa uchovávajú najmenej päť rokov od konca roku, v ktorom:
a) je prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo sa považuje za vzatú späť;
b) je patent zrušený Európskym patentovým úradom; alebo
c) patent alebo zodpovedajúca ochrana podľa článku 63 odsek 2 zanikne v poslednom určenom štáte.
(5) Bez porušenia ustanovenia odseku 4 sa spisy týkajúce sa prihlášok, ktoré vyústili do vylúčených prihlášok podľa článku 76, alebo nových prihlášok podľa článku 61 odsek 1 písmeno b) uchovávajú najmenej taký čas ako spisy týkajúce sa niektorej z posledných prihlášok. To isté platí pre spisy týkajúce sa výsledných európskych patentov.
HLAVA X
PRÁVNA A ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA
Pravidlo 148
Komunikácia medzi Európskym patentovým úradom a úradmi zmluvných štátov
(1) Komunikácia medzi Európskym patentovým úradom a ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva zmluvných štátov, ktorá vznikne uplatnením tohto Dohovoru, sa bude vykonávať priamo medzi týmito orgánmi. Európsky patentový úrad a súdy alebo iné orgány zmluvných štátov môžu spolu komunikovať prostredníctvom uvedených ústredných úradov priemyselného vlastníctva.
(2) Náklady, ktoré vzniknú pri oznámeniach podľa odseku 1, hradí ten orgán, ktorý uskutočnil oznámenie oslobodené od poplatkov.
Pravidlo 149
Nahliadnutie do spisov súdmi, prostredníctvom súdov alebo orgánov zmluvných štátov
(1) Nahliadnutie do spisov európskych patentových prihlášok alebo európskych patentov súdmi alebo orgánmi zmluvných štátov sa vykonáva nahliadnutím do originálov alebo ich kópií; pravidlo 145 sa nepoužije.
(2) Súdy alebo úrady štátnych žalobcov zmluvných štátov môžu v rámci svojho konania umožniť tretím osobám nahliadnuť do spisov alebo ich kópií, ktoré im boli Európskym patentovým úradom poskytnuté. Nahliadnutie do spisu sa vykoná v súlade s článkom 128 a nepodlieha správnemu poplatku.
(3) Pri odovzdávaní spisov upozorní Európsky patentový úrad na obmedzenia, ktorým podlieha nahliadnutie tretích osôb do spisu podľa článku 128 odseky 1 a 4.
Pravidlo 150
Postup pri vyžiadaní právnej pomoci
(1) Každý zmluvný štát určí ústredný orgán na prijímanie žiadostí o právnu pomoc vydaných Európskym patentovým úradom a na ich odovzdanie súdu alebo orgánu príslušnému na ich vykonanie.
(2) Európsky patentový úrad vyhotoví žiadosť o právnu pomoc v jazyku príslušného súdu alebo orgánu alebo pripojí k tejto žiadosti preklad do tohto jazyka.
(3) Podľa odsekov 5 a 6 použije príslušný súd alebo orgán pri vykonaní žiadosti svoje národné právo a hlavne primerané donucovacie prostriedky.
(4) Ak nie je súd alebo orgán, ktorému bola postúpená žiadosť o právnu pomoc, príslušný na jeho vykonanie, pošle žiadosť o právnu pomoc bezodkladne ústrednému orgánu uvedenému v odseku 1. Tento orgán odovzdá žiadosť o právnu pomoc buď príslušnému súdu, alebo orgánu tohto štátu, alebo Európskemu patentovému úradu, ak v uvedenom štáte žiadny príslušný súd alebo orgán nie je.
(5) Európsky patentový úrad je informovaný o čase, kedy a mieste, kde sa uskutoční vypočutie alebo iné právne opatrenie, a informuje o tom príslušných účastníkov, svedkov a znalcov.
(6) Na žiadosť Európskeho patentového úradu umožní príslušný súd alebo orgán členom príslušného útvaru zúčastniť sa na vypočutí a klásť vypovedajúcim osobám otázky, a to buď priamo, alebo prostredníctvom príslušného súdu alebo orgánu.
(7) Vybavenie žiadosti o právnu pomoc nie je dôvodom na náhradu akýchkoľvek poplatkov alebo nákladov. Štát, v ktorom sa vykonáva právna pomoc, má však právo žiadať, aby Organizácia uhradila odmeny znalcom a prekladateľom a náklady vzniknuté v konaní podľa odseku 6.
(8) Ak právo použité príslušným súdom alebo orgánom ukladá účastníkom zaistiť dôkazy a príslušný súd alebo orgán nie je sám schopný vybaviť žiadosť o právnu pomoc, môže tento súd alebo orgán so súhlasom Európskeho patentového úradu poveriť vybavením vhodnú osobu. Pri žiadaní tohto súhlasu uvedie príslušný súd alebo orgán približnú výšku nákladov, ktoré pri tomto konaní vzniknú. Ak Európsky patentový úrad súhlasí, nahradí Organizácia všetky vzniknuté náklady; inak nie je Organizácia za tieto náklady zodpovedná.
HLAVA XI
ZASTUPOVANIE
Pravidlo 151
Ustanovenie spoločného zástupcu
(1) Ak je viac ako jeden prihlasovateľ a žiadosť o udelenie európskeho patentu neuvádza spoločného zástupcu, považuje sa za spoločného zástupcu prihlasovateľ uvedený na prvom mieste. Ak je však niektorý z prihlasovateľov povinný ustanoviť kvalifikovaného zástupcu, považuje sa tento zástupca za spoločného zástupcu, ak prihlasovateľ uvedený na prvom mieste neustanovil kvalifikovaného zástupcu. To platí aj pre tretích účastníkov, ktorí konajú spoločne pri podaní námietky alebo pri vstupe do konania, a pre spolumajiteľov európskeho patentu.
(2) Ak sa európska patentová prihláška prevedie na viac osôb a tieto osoby neustanovili spoločného zástupcu, použije sa primerane odsek 1. Ak jeho použitie nie je možné, vyzve Európsky patentový úrad uvedené osoby, aby si v stanovenej lehote ustanovili spoločného zástupcu. Ak nie je výzve vyhovené, ustanoví spoločného zástupcu Európsky patentový úrad.
Pravidlo 152
Plná moc
(1) Prezident Európskeho patentového úradu stanoví prípady, keď majú zástupcovia konajúci pred Európskym patentovým úradom predložiť podpísanú plnú moc.
(2) Ak zástupca nepredloží plnú moc, vyzve ho Európsky patentový úrad, aby tak urobil v lehote, ktorú mu určí. Plná moc sa môže týkať jednej alebo viacerých európskych patentových prihlášok alebo európskych patentov a musí byť predložená v príslušnom počte kópií.
(3) Ak nie sú splnené náležitosti článku 133 odsek 2, stanoví sa tá istá lehota na ustanovenie zástupcu a na podanie plnej moci.
(4) Môže byť podaná všeobecná plná moc oprávňujúca zástupcu konať vo všetkých patentových záležitostiach účastníka. Jedna kópia postačuje.
(5) Prezident Európskeho patentového úradu môže určiť formu a obsah:
a) plnej moci na zastupovanie osôb podľa článku 133 odsek 2;
b) všeobecnej plnej moci.
(6) Ak nie je požadovaná plná moc podaná včas, považujú sa všetky procesné úkony vykonané zástupcom s výnimkou podania európskej patentovej prihlášky za nevykonané; tým nie sú dotknuté iné právne dôsledky stanovené v tomto Dohovore.
(7) Ustanovenia odsekov 2 a 4 sa použijú na zrušenie plnej moci.
(8) Zástupca sa považuje za oprávneného, kým nie je Európskemu patentovému úradu oznámené ukončenie plnej moci.
(9) Ak nie je jasne uvedené inak, plná moc voči Európskemu patentovému úradu nezanikne ani smrťou zmocniteľa.
(10) Ak účastník konania ustanoví niekoľko zástupcov, môžu konať spoločne alebo samostatne, aj keď je v oznámení o ich ustanovení alebo v plnej moci uvedený opak.
(11) Plná moc združenia zástupcov sa považuje za plnú moc ktoréhokoľvek zástupcu, ktorý môže preukázať, že vykonáva zastupovanie v rámci tohto združenia.
Pravidlo 153
Právo zástupcu klienta odmietnuť výpoveď
(1) Ak sa vyžaduje rada od patentového zástupcu v jeho funkcii ako takej, všetky kontakty medzi patentovým zástupcom a jeho klientom alebo inou osobou týkajúce sa daného zámeru a spadajúce pod článok 2 Disciplinárneho poriadku pre patentových zástupcov sú neustále chránené pred zverejnením v konaní pred Európskym patentovým úradom, kým sa tejto ochrany klient výslovne nevzdá.
(2) Táto ochrana pred zverejnením sa poskytuje predovšetkým pri oznámeniach alebo písomnostiach týkajúcich sa:
a) stanovenia patentovateľnosti vynálezu;
b) prípravy alebo konania o európskej patentovej prihláške;
c) názoru týkajúceho sa platnosti, rozsahu ochrany alebo porušenia európskeho patentu alebo európskej patentovej prihlášky.
Pravidlo 154
Zmeny v zozname patentových zástupcov
(1) Patentový zástupca sa vymaže zo zoznamu patentových zástupcov na vlastnú žiadosť alebo v prípade, ak napriek opätovným upozorneniam nezaplatí ročný členský poplatok Inštitútu do konca septembra v roku, pre ktorý je tento poplatok splatný.
(2) Bez toho, že budú dotknuté disciplinárne opatrenia prijaté podľa článku 134a odsek 1 písmeno c), je možné patentového zástupcu z moci úradnej vymazať iba:
a) v prípade smrti alebo právnej nespôsobilosti;
b) ak už nie je občanom niektorého zmluvného štátu, ak mu nebola udelená výnimka podľa článku 134 odsek 7 písmeno a);
c) ak už nemá sídlo alebo miesto výkonu práce na území niektorého zmluvného štátu.
(3) Osoba, ktorá bola zapísaná do zoznamu patentových zástupcov podľa článku 134 odseky 2 alebo 3, ktorej zápis bol vymazaný, môže byť na žiadosť opäť zapísaná do zoznamu patentových zástupcov, ak zaniknú podmienky na vymazanie.
ČASŤ VIII
VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI VIII DOHOVORU
Pravidlo 155
Podanie a doručenie žiadosti o zmenu
(1) Žiadosť o zmenu podľa článku 135 odsek 1 písmeno a) alebo b) musí byť podaná do troch mesiacov od vzatia európskej patentovej prihlášky späť alebo od oznámenia, že sa prihláška považuje za vzatú späť, alebo od rozhodnutia zamietajúceho prihlášku alebo rušiaceho európsky patent. Účinok európskej patentovej prihlášky podľa článku 66 zaniká, ak nie je žiadosť podaná včas.
(2) Pri doručení žiadosti o zmenu na ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov určených v žiadosti príslušný ústredný úrad priemyselného vlastníctva alebo Európsky patentový úrad priloží k žiadosti kópiu spisu týkajúceho sa európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu.
(3)Článok 135 odsek 4 platí, ak nie je žiadosť o zmenu podľa článku 135 odsek 1 písmeno a) alebo odsek 2 doručená pred uplynutím lehoty dvadsiatich mesiacov odo dňa podania, alebo, ak bolo nárokované právo prednosti, odo dňa práva prednosti.
Pravidlo 156
Informovanie verejnosti o zmene
(1) Písomnosti, ktoré sú podľa článku 155 odsek 2 priložené k žiadosti o zmenu, sú ústredným úradom priemyselného vlastníctva sprístupnené verejnosti za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako písomnosti týkajúce sa národného konania.
(2) Vo vytlačenom patentovom spise národného patentu, ktorý je udelený na základe zmeny európskej patentovej prihlášky, musí byť táto prihláška uvedená.
ČASŤ IX
VYKONÁVACÍ PREDPIS K ČASTI X DOHOVORU
Pravidlo 157
Európsky patentový úrad ako prijímací úrad
(1) Európsky patentový úrad je oprávnený konať ako prijímací úrad v zmysle Zmluvy o patentovej spolupráci, ak je prihlasovateľ občanom alebo má trvalý pobyt v zmluvnom štáte tohto Dohovoru alebo Zmluvy o patentovej spolupráci. Bez ohľadu na odsek 3, ak si prihlasovateľ vyberie ako prijímací úrad Európsky patentový úrad, medzinárodná prihláška má byť podaná priamo na Európsky patentový úrad. Primerane platí článok 75 odsek 2.
(2) Ak Európsky patentový úrad koná ako prijímací úrad podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, podáva sa medzinárodná prihláška v anglickom, vo francúzskom alebo v nemeckom jazyku. Prezident Európskeho patentového úradu môže stanoviť, aby medzinárodná prihláška a všetky súvisiace položky boli podané vo viac ako jednej kópii.
(3) Ak je medzinárodná prihláška podaná na orgán zmluvného štátu na účel postúpenia Európskemu patentovému úradu ako prijímaciemu úradu, musí zmluvný štát zaistiť, aby bola prihláška doručená na Európsky patentový úrad najneskôr dva týždne pred koncom trinásteho mesiaca od jej podania, alebo, ak bolo uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku tohto práva.
(4) Príslušný poplatok za medzinárodnú prihlášku musí byť zaplatený do jedného mesiaca od podania prihlášky.
Pravidlo 158
Európsky patentový úrad ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum
(1) V prípade uvedenom v článku 17 odsek 3 písmeno a) Zmluvy o patentovej spolupráci sa platí dodatočný poplatok za medzinárodnú predbežnú rešerš, a to za každý ďalší vynález, pre ktorý má byť medzinárodná predbežná rešerš vykonaná.
(2) V prípade uvedenom v článku 34 odsek 3 písmeno a) Zmluvy o patentovej spolupráci sa platí dodatočný poplatok za medzinárodný predbežný prieskum, a to za každý ďalší vynález, pre ktorý má byť medzinárodný predbežný prieskum vykonaný.
(3) Ak bol zaplatený dodatočný poplatok s protestom, preverí Európsky patentový úrad sťažnosť podľa ustanovení pravidla 40.2 písmeno c) až e) alebo pravidla 68.3 písmeno c) až e) Zmluvy o patentovej spolupráci s podmienkou, že predpísaný poplatok za sťažnosť bol zaplatený. Ďalšie detaily týkajúce sa konania spresní prezident Európskeho patentového úradu.
Pravidlo 159
Európsky patentový úrad ako určený alebo zvolený úrad – Požiadavky na vstup do európskej fázy
(1) V prípade medzinárodnej prihlášky podľa článku 153 vykoná prihlasovateľ nasledujúce úkony v lehote tridsaťjeden mesiacov odo dňa podania prihlášky, alebo, ak bolo uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku práva prednosti:
a) predloží podľa potreby preklad medzinárodnej prihlášky požadovaný podľa článku 153 odsek 4;
b) určí dokumenty patriace k prihláške ako dokumenty pôvodne podané a zmenené, na ktorých je založené konanie o udelenie európskeho patentu;
c) zaplatí prihlasovací poplatok v zmysle pravidla 78 odsek 2;
(d) zaplatí určovací poplatok, ak lehota podľa pravidla 39 uplynula skôr;
e) zaplatí poplatok za rešerš, ak má byť vyhotovená dodatočná správa o európskej rešerši;
f) podá žiadosť o prieskum podľa článku 94, ak lehota podľa pravidla 70 odsek 1 uplynula skôr;
g) zaplatí udržiavací poplatok za tretí rok podľa článku 86 odsek 1, ak sa poplatok podľa pravidla 51 odsek 1 stal splatným už skôr;
h) prípadne predloží potvrdenie o vystavení podľa článku 55 odsek 2 a pravidla 25.
(2) Prieskumové oddelenie má právomoc rozhodovať v mene Európskeho patentového úradu podľa článku 25 odsek 2 písmeno a) Zmluvy o patentovej spolupráci.
Pravidlo 160
Dôsledky nesplnenia určitých požiadaviek
(1) Ak nie je včas podaný preklad medzinárodnej prihlášky ani žiadosť o prieskum alebo nie je včas zaplatený prihlasovací poplatok, poplatok za rešerš alebo určovací poplatok, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.
(2) Ak Európsky patentový úrad zistí, že sa prihláška považuje za vzatú späť podľa odseku 1, oznámi to prihlasovateľovi. Primerane platí pravidlo 112 odsek 2.
Pravidlo 161
Zmena v prihláške
(1) Ak vystupoval Európsky patentový úrad ako Medzinárodný rešeršný úrad, a ak bola podaná požiadavka podľa článku 31 PCT, aj ako Medzinárodný úrad pre predbežný prieskum pre Euro-PCT prihlášku, musí prihlasovateľovi poskytnúť možnosť vyjadriť sa k písomnému posudku Medzinárodného rešeršného úradu alebo k medzinárodnej správe o predbežnom prieskume a v prípade potreby ho vyzve, aby odstránil všetky nedostatky uvedené v písomnom posudku alebo v medzinárodnej správe o predbežnom prieskume a zmenil opis, patentové nároky a výkresy do šiestich mesiacov od príslušného oznámenia. Ak Európsky patentový úrad vypracoval správu o doplnkovej medzinárodnej rešerši, výzva podľa prvej vety bude vydaná podľa vysvetliviek poskytnutých v súlade s pravidlom 45bis.7 písm. e) PCT. Ak prihlasovateľ výzve nevyhovie alebo sa k nej nevyjadrí v súlade s ustanovením prvej alebo druhej vety, prihláška sa pokladá za vzatú späť.
(2) Ak Európsky patentový úrad vypracuje doplnkovú správu o európskej rešerši pre Euro-PCT prihlášku, možno prihlášku jedenkrát zmeniť, a to v lehote šiestich mesiacov od oznámenia informujúceho o tom prihlasovateľa. Zmenená prihláška slúži ako základ doplnkovej európskej rešerše.
Pravidlo 162
Spoplatnené patentové nároky
(1) Ak prihláška, na ktorej je založené udelenie európskeho patentu, obsahuje viac ako 15 patentových nárokov, platí sa poplatok za šestnásty a každý ďalší patentový nárok podľa Poplatkového poriadku v lehote určenej pravidlom 159 odsekom 1.
(2) Ak nie sú poplatky za patentové nároky uhradené včas, môžu byť stále uhradené v lehote šiestich mesiacov od doručenia oznámenia týkajúceho sa nedodržania lehoty. Ak sú v tejto lehote podané zmenené patentové nároky, poplatky za ne sa vypočítajú na základe týchto zmenených patentových nárokov.
(3) Ak poplatky za patentové nároky uhradené v lehote podľa odseku 1 prevyšujú poplatky podľa odseku 2 druhej vety, budú tieto poplatky vrátené.
(4) Ak nebol poplatok za patentové nároky uhradený včas, bude sa predpokladať, že sa od príslušného patentového nároku upustilo.
Pravidlo 163
Prieskum určitých formálnych náležitostí Európskym patentovým úradom
(1) Ak nebol určený vynálezca podľa pravidla 19 odsek 1, v lehote podľa pravidla 159 odsek 1 vyzve Európsky patentový úrad prihlasovateľa, aby určil vynálezcu v lehote dvoch mesiacov.
(3) Ak sa uplatňuje právo prednosti zo skoršej prihlášky a číslo podania predchádzajúcej prihlášky alebo jej kópia podľa pravidla 52 odseku 1 a pravidla 53 nebolo v lehote podľa pravidla 159 odseku 1 ešte predložené, vyzve Európsky patentový úrad prihlasovateľa, aby toto číslo alebo jeho kópiu v lehote dvoch mesiacov predložil. Platí pravidlo 53 odsek 2.
(3) Ak v prípade uplynutia lehoty podľa pravidla 159 odsek 1 Európsky patentový úrad nemá k dispozícii sekvenčný protokol vyhovujúci štandardu uvedeného v administratívnych inštrukciách Zmluvy o patentovej spolupráci, prihlasovateľ bude vyzvaný, aby podal sekvenčný protokol vyhovujúci pravidlám predpísaným prezidentom Európskeho patentového úradu v lehote dvoch mesiacov. Primerane platí pravidlo 30 odseky 2 a 3.
(4) Ak v prípade uplynutia lehoty podľa pravidla 159 odsek 1 chýba u ktoréhokoľvek prihlasovateľa uvedenie adresy, národnosti alebo štátu, v ktorom má prihlasovateľ trvalé bydlisko alebo sídlo podnikania, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil tieto údaje v lehote dvoch mesiacov.
(5) Ak v prípade uplynutia lehoty podľa pravidla 159 odsek 1 neboli splnené požiadavky podľa článku 133 odsek 2, Európsky patentový úrad vyzve prihlasovateľa, aby si zvolil kvalifikovaného zástupcu v lehote dvoch mesiacov.
(6) Ak nie sú nedostatky uvedené v odsekoch 1, 4 alebo 5 odstránené včas, európska patentová prihláška sa zamietne. Ak nedostatok uvedený v odseku 2 nie je odstránený včas, prihláška stratí právo prednosti.
Pravidlo 164
Jednotnosť vynálezu a ďalšie rešerše
(1) Ak Európsky patentový úrad posúdi, že písomnosti prihlášky, ktoré slúžia ako základ doplnkovej európskej rešerše, nespĺňajú požiadavky jednotnosti vynálezu
(a) vyhotoví čiastočnú správu o doplnkovej európskej rešerši pre tie časti prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezu alebo skupiny vynálezov v zmysle znenia čl. 82, ktoré sú uvedené v patentových nárokoch ako prvé,
(b) informuje prihlasovateľa, že za vypracovanie správy o doplnkovej európskej rešerši na ostatné vynálezy musí byť v lehote dvoch mesiacov zaplatený dodatočný poplatok na každý ďalší vynález a
(c) vyhotoví správu o doplnkovej európskej rešerši na časti prihlášky, ktoré sa vzťahujú na vynálezy, za ktoré bol zaplatený dodatočný poplatok.
(2) Ak nie je vyhotovená správa o doplnkovej európskej rešerši a prieskumové oddelenie zistí, že v písomnostiach prihlášky, ktoré slúžia ako základ pre prieskum vynálezu alebo skupinu vynálezov v zmysle znenia čl. 82, sa uplatňujú nároky, ktoré neboli preskúmané Európskym patentovým úradom ako orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo ako orgánom pre vyhotovenie správy o medzinárodnej doplnkovej rešerši, prieskumové oddelenie
(a) informuje prihlasovateľa, že rešerš sa vykoná na každý vynález, za ktorý bude v lehote dvoch mesiacov zaplatený poplatok
(b) zverejní výsledky každej rešerše vykonanej podľa písmena a) spolu
– s oznámením podľa čl. 94 ods. 3 a pravidla 71 ods. 1 a 2, v ktorom dá prihlasovateľovi možnosť vyjadriť sa k týmto výsledkom a zmeniť opis, nároky a výkresy alebo
– s oznámením podľa pravidla 71 ods. 3, a
(c) v prípade potreby v oznámení vydanom v zmysle písmena b), vyzve prihlasovateľa, aby obmedzil prihlášku na jeden vynález alebo skupinu vynálezov v zmysle znenia čl. 82, na ktorý rešeršnú správu vypracoval Európsky patentový úrad ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo ako orgán pre vyhotovenie správy o medzinárodnej doplnkovej rešerši, alebo na ktorý bola vykonaná rešerš podľa postupu uvedenom v písmene a).
(3) V postupe uvedenom v ods. 2 písm. a) sa pravidlá 62 a 63 uplatnia primerane.
(4) Pravidlo 62 a pravidlo 70 ods. 2 sa nepoužijú na výsledky rešerší vykonaných podľa odseku 2.
(5) Každý poplatok zaplatený podľa odseku 1 alebo 2 bude vrátený, ak o to prihlasovateľ požiada a prieskumové oddelenie zistí, že oznámenie podľa odseku 1 písm. b) alebo odseku 2 písm. a) nebolo oprávnené.
Pravidlo 165
Euro-PCT prihláška ako kolízna prihláška podľa článku 54 odsek 3
Euro-PCT prihláška sa považuje za súčasť stavu techniky podľa článku 54 odsek 3, ak okrem podmienok uvedených v článku 153 odsek 3 alebo 4 bol zaplatený prihlasovací poplatok podľa pravidla 159 odsek 1 písmeno c).
Vyhotovené v Mníchove 7. decembra 2006.
PROTOKOL O CENTRALIZÁCII A ZAVEDENÍ EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO SYSTÉMU
(PROTOKOL O CENTRALIZÁCII)
Časť I
1
a) Zmluvné štáty Dohovoru, ktoré sú pri jej nadobudnutí platnosti tiež členmi Medzinárodného patentového inštitútu, založeného 6. júna 1947 Haagskym dohovorom, prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby najneskôr do dátumu uvedenom v článku 162 odsek 1 Dohovoru zabezpečili premiestnenie všetkých aktív a pasív vrátane zamestnancov inštitútu do Európskeho patentového úradu. Toto premiestnenie sa uskutoční na základe dohody uzavretej medzi Medzinárodným patentovým inštitútom a Európskou patentovou organizáciou. Uvedené štáty, ako aj ostatné zmluvné štáty Dohovoru prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby najneskôr do dátumu uvedenom v článku 162 odsek 1 Dohovoru zabezpečili implementáciu tejto dohody. Členské štáty Medzinárodného patentového inštitútu, ktoré sú pri implementácii tejto dohody tiež členmi Dohovoru, ukončia svoje členstvo v Haagskom dohovore.
b) Členské štáty Dohovoru prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili premiestnenie všetkých aktív a pasív vrátane zamestnancov inštitútu do Európskeho patentového úradu v súlade s dohodou, na ktorú sa odkazuje v odseku 1 písmeno a). Úlohy Medzinárodného patentového inštitútu po implementácii tejto dohody, ale najmä úlohy vo vzťahu k jeho členským štátom, či sú členmi Dohovoru, alebo nie, ako aj tie úlohy, ktoré v čase nadobudnutia platnosti Dohovoru uskutočňuje vo vzťahu k štátom, ktoré sú tak členmi Medzinárodného patentového inštitútu, ako aj Dohovoru, preberá v deň podpisu Dohovoru Medzinárodný patentový úrad. Okrem toho môže Správna rada Európskej patentovej organizácie prideliť Európskemu patentovému úradu aj ďalšie úlohy v oblasti rešerší.
c) Uvedené povinnosti sa primerane vzťahujú aj na podriadené úrady, ktoré vznikli podľa Haagskeho dohovoru za podmienok, ktoré stanovuje dohoda medzi Medzinárodným patentovým inštitútom a vládou príslušného členského štátu. Vláda príslušného členského štátu týmto nahrádza dohodu uzavretú s Medzinárodným patentovým inštitútom novou dohodou s Európskym patentovým úradom na účel harmonizácie ustanovení týkajúcich sa organizácie, činnosti a financovania podriadených úradov s ustanoveniami tohto Protokolu.
2) Členské štáty Dohovoru, zastupujúc ústredné úrady priemyselného vlastníctva, s výhradou ustanovení časti III, sa dátumom, ktorý je uvedený v článku 162 odsek 1 Dohovoru, vzdávajú v prospech Európskeho patentového úradu všetkých aktivít týkajúcich sa ich pozície ako orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.
3
a) Dátumom, ktorý je uvedený v článku 162 odsek 1 Dohovoru, sa v Berlíne zriaďuje podriadený úrad Európskeho patentového úradu, ktorého činnosť bude riadená pobočkou v Haagu.
b) O povinnostiach, ktoré budú berlínskemu úradu pridelené s ohľadom na všeobecné potreby a požiadavky Európskeho patentového úradu, rozhodne Správna rada.
c) Prinajmenšom na začiatku obdobia, ktoré bude nasledovať po zvýšení činnosti Európskeho patentového úradu, bude množstvo práce, ktoré je pridelené podriadenému úradu, dostatočné, aby dňom, v ktorom je Dohovor otvorený na podpis, umožnilo plné zamestnanie pracovníkov vykonávajúcich prieskum v berlínskej pobočke Nemeckého patentového úradu.
d) Nemecká spolková republika znáša dodatočné výdavky Európskej patentovej organizácie pri zriaďovaní, ako aj pri údržbe berlínskeho úradu.
Časť II
S výhradou ustanovení časti III a IV sa zmluvné štáty Dohovoru v mene svojich ústredných úradov priemyselného vlastníctva vzdajú všetkých činností, ktoré by mohli vykonávať ako orgány pre medzinárodný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci. Tento záväzok je účinný len v tom rozsahu, v ktorom môže Európsky patentový úrad vykonávať prieskum európskych patentových prihlášok podľa článku 162 odseku 2 Dohovoru; tento účinok nastane dva roky odo dňa, keď Európsky patentový úrad na základe päťročného plánu, ktorý postupne rozšíri pole pôsobnosti Európskeho patentového úradu na všetky oblasti techniky a ktorý sa môže meniť len rozhodnutím správnej rady, začne prieskumovú činnosť v príslušných oblastiach techniky.
Časť III
1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu Dohovoru, ktorého úradný jazyk nie je jedným z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, je oprávnený pôsobiť ako orgán pre medzinárodnú rešerš a ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci. Toto oprávnenie je podmienené záväzkom príslušného štátu obmedziť tieto činnosti na medzinárodné prihlášky podané osobami, ktoré sú príslušníkmi tohto štátu alebo majú v tomto štáte bydlisko alebo sídlo, a na osoby, ktoré sú príslušníkmi susedného zmluvného štátu Dohovoru, alebo majú v tomto susednom štáte bydlisko alebo sídlo. Správna rada môže rozhodnúť o oprávnení ústredného úradu priemyselného vlastníctva zmluvného štátu Dohovoru rozšíriť tieto činnosti aj na medzinárodné prihlášky podané osobami, ktoré sú príslušníkmi zmluvného štátu s rovnakým úradným jazykom, ako má príslušný zmluvný štát, alebo majú v tomto štáte bydlisko alebo sídlo, a vyhotovené v tomto štáte.
2) S cieľom harmonizovať rešeršné činnosti podľa Zmluvy o patentovej spolupráci v rámci európskeho systému udeľovania sa vytvára spolupráca medzi Európskym patentovým úradom a medzi ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva oprávnenými na výkon uvedených činností podľa tejto časti. Táto spolupráca je založená na zvláštnej dohode, ktorá sa môže týkať, napríklad, rešeršných postupov a metód, požadovanej kvalifikácie pri prijímaní a odbornej príprave prieskumových pracovníkov, smerníc na výmenu rešerší a iných služieb medzi úradmi, ako aj ďalších opatrení nevyhnutných na zaistenie kontroly a dohľadu.
Časť IV
1
a) Aby sa uľahčilo prispôsobenie národných patentových úradov zmluvných štátov Dohovoru európskemu patentovému systému, môže správna rada, ak to považuje za potrebné a za podmienok ďalej uvedených, previesť do ústredných úradov priemyselného vlastníctva v štátoch, v ktorých môže konanie prebiehať v jednom z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, činnosti súvisiace s prerokovaním európskych patentových prihlášok vyhotovených v tomto jazyku, ktorými je podľa článku 18 odseku 2 Dohovoru poverený člen prieskumového oddelenia. Tieto činnosti sa vykonávajú v rámci udeľovacieho konania stanoveného dohodou; rozhodnutia o takých prihláškach vydáva prieskumové oddelenie v zložení uvedenom v článku 18 odsek 2.
b) Činnosti podľa písmena a) sa môžu týkať najviac štyridsiatich percent celkového množstva podaných európskych patentových prihlášok; činnosti zverené jednému štátu sa môžu týkať najviac jednej tretiny počtu podaných európskych patentových prihlášok. Tieto činnosti budú zverené na obdobie 15 rokov od začatia činnosti Európskeho patentového úradu a budú sa v priebehu posledných piatich rokov postupne redukovať (v podstate o 20 % ročne) až na nulu.
c) Správna rada rozhodne s prihliadnutím na písmeno b) o druhu, pôvode a počte európskych patentových prihlášok, spracovaním ktorých môže byť poverený ústredný úrad priemyselného vlastníctva každého z vyššie uvedených zmluvných štátov.
d) Spôsoby vykonania vyššie uvedeného postupu stanoví zvláštna dohoda medzi ústredným úradom priemyselného vlastníctva príslušného zmluvného štátu a Európskou patentovou organizáciou.
e) Úrad, s ktorým bola uzavretá takáto zvláštna dohoda, môže pôsobiť ako orgán pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, a to až do uplynutia pätnásťročného obdobia.
2
a) Ak je to podľa správnej rady zlučiteľné s riadnym fungovaním Európskeho patentového úradu, môže na zmenšenie ťažkostí, ktoré môžu v niektorých zmluvných štátov nastať pri vykonávaní časti I odseku 2, zveriť vykonávanie rešerší európskych patentových prihlášok ústredným úradom priemyselného vlastníctva tých štátov, v ktorých je úradným jazykom niektorý z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, ak tieto úrady majú predpoklady byť ustanovené ako úrady na medzinárodnú rešerš podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.
b) Pri zaisťovaní týchto činností vykonávaných na zodpovednosť Európskeho patentového úradu budú úrady priemyselného vlastníctva postupovať podľa smerníc na vyhotovenie správy o európskej rešerši.
c) Ustanovenie odseku 1 písmeno b) druhá veta a písmeno d) sa použije primerane.
Časť V
1) Agentúra uvedená v časti I odseku 1 písmeno c) je oprávnená vykonávať rešerše v dokumentácii, ktorú má k dispozícii a ktorá je v úradnom jazyku tohto štátu, európskych patentových prihlášok podaných osobami, ktoré sú príslušníkmi štátu, kde je agentúra umiestnená alebo tu majú bydlisko alebo sídlo. Toto oprávnenie však nesmie viesť k predĺženiu konania o udelení európskeho patentu alebo ku vzniku dodatočných výdavkov pre Európsku patentovú organizáciu.
2) Agentúra uvedená v odseku 1 je oprávnená na žiadosť prihlasovateľa európskeho patentu a na jeho náklady vykonať rešerš jeho patentovej prihlášky v dokumentácii uvedenej v odseku 1. Toto oprávnenie je účinné dovtedy, kým podľa článku 92 Dohovoru bude rešerš rozšírená tak, že bude zahŕňať aj uvedenú dokumentáciu; oprávnenie nesmie viesť k predĺženiu konania o udelení európskeho patentu alebo ku vzniku dodatočných výdavkov pre Európsku patentovú organizáciu.
3) Správna rada môže tiež rozšíriť oprávnenia podľa odsekov 1 a 2, za predpokladov stanovených v týchto odsekoch, aj na ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov, ktoré nemajú ako úradný jazyk niektorý z úradných jazykov Európskeho patentového úradu.
Časť VI
Rešerš uvedená v článku 92 Dohovoru bude v zásade rozšírená na všetky európske patentové prihlášky, ako aj na patentové prihlášky a ďalšie relevantné dokumenty zmluvných štátov, ktoré nie sú ku dňu uvedenému v článku 162 odsek 1 Dohovoru obsiahnuté v rešeršnej dokumentácii Európskeho patentového úradu. Rozsah, podmienky a časový plán realizácie takého rozšírenia stanoví správna rada na základe štúdie zaoberajúcej sa hlavne technickými a finančnými aspektmi.
Časť VII
V prípade rozporu majú ustanovenia tohto protokolu prednosť pred ustanoveniami Dohovoru.
Časť VIII
Rozhodnutia správnej rady uvedené v tomto protokole vyžadujú trojštvrtinovú väčšinu (článok 35 odsek 2 Dohovoru). Použije sa aj ustanovenie o počítaní hlasov (článok 36 Dohovoru).
PROTOKOL O SÚDNEJ PRÁVOMOCI A O UZNÁVANÍ ROZHODNUTÍ O NÁROKU NA UDELENIE EURÓPSKEHO PATENTU
(PROTOKOL O UZNÁVANÍ)
Časť I
Právomoc a príslušnosť
Článok 1
1) Príslušnosť súdov vo veciach žalôb podaných proti prihlasovateľovi európskeho patentu a smerujúcich k uplatneniu práva na udelenie európskeho patentu pre jeden alebo niekoľko zmluvných štátov určených v európskej patentovej prihláške sa riadi článkami 2 až 6.
2) Na účely tohto protokolu pojem „súdy" znamená orgány, ktoré majú podľa vnútroštátneho právneho poriadku zmluvného štátu právomoc rozhodovať o nárokoch uvedených v odseku 1. Každý zmluvný štát oznámi Európskemu patentovému úradu, ktoré orgány majú túto právomoc; Európsky patentový úrad o tom informuje ostatné zmluvné štáty.
3) Na účely tohto protokolu pojem „zmluvný štát" znamená ten zmluvný štát, ktorý nevylúčil použitie tohto protokolu podľa článku 167 Dohovoru.
Článok 2
S výhradou článkov 4 a 5, keď má prihlasovateľ európskeho patentu bydlisko alebo sídlo na území niektorého zmluvného štátu, podáva sa žaloba proti nemu na súde tohto zmluvného štátu.
Článok 3
S výhradou článkov 4 a 5, keď má prihlasovateľ európskeho patentu bydlisko alebo sídlo mimo územia zmluvných štátov, a keď osoba, ktorá uplatňuje nárok na udelenie európskeho patentu, má bydlisko alebo sídlo na území niektorého zmluvného štátu, potom majú výlučnú právomoc súdy tohto štátu.
Článok 4
S výhradou článku 5, keď je predmetom európskej patentovej prihlášky vynález zamestnanca, potom je na riešenie sporov medzi zamestnancom a zamestnávateľom daná výlučná právomoc súdom zmluvného štátu, podľa práva ktorého sa riadi právo na patent v zmysle článku 60 odseku 1 druhej vety Dohovoru.
Článok 5
1) Keď účastníci sporu týkajúceho sa práva na udelenie európskeho patentu uzavreli písomnú alebo ústnu a písomne potvrdenú dohodu o tom, že o tomto spore rozhodne súd alebo súdy určitého zmluvného štátu, potom je výlučná právomoc daná tomuto alebo týmto súdom.
2) Ak sú účastníkmi sporu zamestnanec a jeho zamestnávateľ, použije sa odsek 1 vtedy, keď vnútroštátny právny poriadok, ktorým sa riadi pracovná zmluva, uzavretie takejto dohody pripúšťa.
Článok 6
V tých prípadoch, keď sa nepoužijú články 2 až 4 ani článok 5 odseku 1, majú výlučnú právomoc súdy Nemeckej spolkovej republiky.
Článok 7
Súdy zmluvných štátov, na ktorých boli uplatnené nároky uvedené v článku 1, skúmajú z moci úradnej, či im je daná ich právomoc a príslušnosť, podľa ktorej musia preskúmať, či na to majú súdnu právomoc podľa článkov 2 až 6.
Článok 8
1) Ak boli podané na súdoch rôznych zmluvných štátov žaloby založené na rovnakom nároku a medzi rovnakými účastníkmi, súd, ktorý dostal žalobu neskôr, ju odmietne v prospech súdu, ktorý dostal žalobu skôr.
2) Ak je spochybnená príslušnosť súdu, ktorý dostal žalobu skôr, pozastaví súd, ktorý dostal žalobu neskôr, svoje rozhodnutie až do vydania konečného rozhodnutia prvého súdu.
Časť II
Uznávanie
Článok 9
1) S výhradou ustanovenia článku 11 odseku 2 sú konečné rozhodnutia vynesené v zmluvnom štáte vo veci práva na európsky patent pre jeden alebo niekoľko zmluvných štátov určených v európskej patentovej prihláške uznávané v ostatných členských štátoch bez zvláštneho konania.
2) Právo a právomoc súdu, ktorého rozhodnutie má byť uznané, ani platnosť tohto rozhodnutia sa nesmie znovu skúmať.
Článok 10
Článok 9 odsek 1 sa nepoužije, ak:
a) prihlasovateľ európskeho patentu, ktorý bol pozvaný na súd a nedostavil sa, dokáže, že mu návrh na začatie súdneho konania nebol riadne a včas doručený, aby sa mohol obhajovať alebo
b) prihlasovateľ preukáže, že rozhodnutie je nezlučiteľné s iným rozhodnutím vydaným v niektorom zmluvnom štáte v konaní medzi tými istými účastníkmi konania na základe žaloby podanej skôr, než bola podaná žaloba smerujúca k vydaniu rozhodnutia, ktoré môže byť uznané.
Článok 11
1) Vo vzťahoch medzi zmluvnými štátmi majú ustanovenia tohto protokolu prednosť pred ustanoveniami iných dohôd o súdnej právomoci a uznávaní rozhodnutí, ktoré sú s nimi v rozpore.
2) Týmto protokolom nie je dotknuté použitie inej dohody medzi zmluvnými štátmi a štátom, ktorý nie je protokolom viazaný.
PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EURÓPSKEJ PATENTOVEJ ORGANIZÁCIE
(PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH)
Článok 1
1) Priestory Organizácie sú nedotknuteľné.
2) Orgány štátov, v ktorých má Organizácia priestory, vstupujú do týchto priestorov len so súhlasom prezidenta Európskeho patentového úradu. V prípade požiaru alebo inej pohromy vyžadujúcej okamžité ochranné opatrenia sa tento súhlas predpokladá.
3) Úradné doručenie zásielky alebo inej písomnosti týkajúcej sa súdneho sporu vedeného proti Organizácii nie je porušením nedotknuteľnosti.
Článok 2
Archívy Organizácie a všetky dokumenty, ktoré jej patria alebo ich má v držbe, sú nedotknuteľné.
Článok 3
1) Organizácia požíva v rámci úradnej činnosti súdnu a exekučnú imunitu s výnimkou:
a) prípadov, keď sa Organizácia v jednotlivom prípade imunity výslovne vzdá;
b) prípadov, keď je podaná treťou osobou občiansko-právna žaloba na náhradu škody vzniknutej pri nehode spôsobenej vozidlom, ktoré patrí Organizácii alebo je pre ňu prevádzkované, alebo v prípade porušenia pravidiel cestnej premávky v súvislosti s týmto vozidlom;
c) v prípadoch výkonu rozhodnutia vydaného v rozhodcovskom konaní podľa článku 23.
2) Nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok Organizácie bez ohľadu na to, kde sa nachádza, požíva imunitu voči akejkoľvek forme zabavenia, vyvlastnenia alebo nútenej správy.
3) Nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok Organizácie požíva imunitu voči akejkoľvek správnej exekúcii alebo predbežnému súdnemu opatreniu, pokiaľ to nie prechodne nutné na zabránenie nehodám týkajúcich sa vozidiel patriacich Organizácii alebo boli pre ňu prevádzkované, alebo na vyšetrovanie týchto nehôd.
4) Úradnou činnosťou Organizácie v zmysle tohto protokolu sú také činnosti, ktoré sú bezpodmienečne nutné pre jej administratívnu a technickú prevádzku v zmysle Dohovoru.
Článok 4
1) Organizácia a jej nehmotný a hmotný majetok sú v rámci svojej úradnej činnosti oslobodené od všetkých priamych daní.
2) Keď Organizácia uskutoční v rámci úradnej činnosti väčšie nákupy, v cene ktorých sú zahrnuté dane alebo clo, prijmú zmluvné štáty vždy, keď to bude možné, vhodné opatrenia na to, aby tieto dane alebo clo boli Organizácii odpustené alebo nahradené.
3) Oslobodenie sa neposkytuje vo vzťahu k tým daniam alebo clu, ktoré predstavujú iba odmenu za verejnoprospešné služby.
Článok 5
Tovar, ktorý organizácia dovezie alebo vyvezie v rámci úradnej činnosti, je oslobodený od colných a dovozných alebo vývozných poplatkov, s výnimkou poplatkov alebo daní za poskytnuté služby, a je vyňatý zo všetkých zákazov a obmedzení dovozu.
Článok 6
Oslobodenie podľa článkov 4 a 5 sa nevzťahuje na tovar zakúpený alebo dovážaný na osobnú potrebu zamestnancov Európskeho patentového úradu.
Článok 7
1) Tovar patriaci Organizácii, ktorý bol získaný alebo dovezený v zmysle článkov 4 a 5, je možné predať alebo darovať len za podmienok stanovených zmluvnými štátmi, ktoré poskytli oslobodenie.
2) Doprava tovaru a poskytovanie služieb rôznymi budovami Organizácie sú oslobodené od poplatkov a obmedzení všetkých druhov; v prípade nutnosti prijmú zmluvné štáty všetky nevyhnutné opatrenia, aby tieto dávky boli odpustené alebo nahradené a obmedzenia zrušené.
Článok 8
Zasielanie publikácií a iného informačného materiálu Organizáciou alebo Organizácii nepodlieha žiadnym obmedzeniam.
Článok 9
Zmluvné štáty poskytnú Organizácii oslobodenie v oblasti menových predpisov nevyhnutných na výkon jej úradnej činnosti.
Článok 10
1) Pri úradných oznámeniach a preprave všetkých druhov dokumentov požíva Organizácia v každom zmluvnom štáte najvyššie výhody, aké tento štát poskytuje iným medzinárodným organizáciám.
2) Úradné oznámenia Organizácie podávané akýmikoľvek komunikačnými prostriedkami nepodliehajú cenzúre.
Článok 11
Zmluvné štáty prijmú vhodné opatrenia na uľahčenie vstupu, pobytu a odchodu zamestnancov Európskeho patentového úradu.
Článok 12
1) Zástupcovia zmluvných štátov a ich námestníci, poradcovia a znalci požívajú v rámci zasadnutia správnej rady alebo orgánu touto radou ustanoveného, ako aj počas cesty do miesta zasadania a späť nasledujúce výsady a imunity:
a) imunitu voči zatknutiu alebo zadržaniu a voči zadržaniu ich osobnej batožiny s výnimkou ich pristihnutia pri čine;
b) vyňatie zo súdnej právomoci, a to aj po ukončení misie, ak ide o konanie vrátane hovoreného alebo písaného prejavu, ktorého sa pri výkone svojej činnosti dopustili; táto imunita sa nevzťahuje na prípady porušenia pravidiel cestnej premávky niektorou vyššie uvedenou osobou ani v prípade škody spôsobenej motorovým vozidlom patriacim tejto osobe alebo touto osobou riadeným;
c) nedotknuteľnosť všetkých listín a dokumentov;
d) právo používať kód a prijímať dokumenty alebo korešpondenciu od zvláštneho kuriéra alebo v zapečatených obaloch;
e) oslobodenie pre seba a manželku alebo manžela od všetkých vstupných obmedzení a od ohlasovacej povinnosti pre cudzincov;
f) rovnaké oslobodenia od menových a devízových predpisov, aké požívajú zástupcovia zahraničných vlád na dočasných úradných misiách.
2) Výsady a imunity sú poskytnuté osobám uvedeným v odseku 1, nie však na osobné výhody, ale na zaistenie ich úplnej nezávislosti pri výkone činnosti vo vzťahu k Organizácii. Zmluvný štát má preto povinnosť odobrať imunitu vo všetkých prípadoch, keď by podľa názoru tohto štátu imunita bránila priebehu súdneho konania, a keď môže byť zrušená bez toho, že by to nepriaznivo ovplyvnilo účel, na ktorý bola poskytnutá.
Článok 13
1) S výhradou ustanovenia článku 6 požíva prezident Európskeho patentového úradu výsady a imunity, ktoré sú poskytované diplomatom podľa Viedenskej dohody o diplomatických vzťahoch z 18. apríla 1961.
2) Vyňatie zo súdnej právomoci sa však nevzťahuje na prípady, keď prezident Európskeho patentového úradu poruší pravidlá cestnej premávky alebo v prípade, keď motorové vozidlo, ktoré mu patrí alebo ktoré riadi, spôsobí škodu.
Článok 14
Zamestnanci Európskeho patentového úradu:
a) požívajú, a to aj po skončení zamestnania, vyňatie zo súdnej právomoci, keď ide o konanie vrátane hovoreného alebo písaného prejavu, ktorého sa dopustili pri výkone svojej činnosti; táto imunita sa však nevzťahuje na prípady porušenia pravidiel cestnej premávky zamestnancom Európskeho patentového úradu, ani na prípad škody spôsobenej motorovým vozidlom patriacim zamestnancovi a ním riadeným;
b) sú oslobodení od všetkých záväzkov k vojenskej službe;
c) požívajú nedotknuteľnosť všetkých svojich úradných listín a dokumentov;
d) požívajú spolu s členmi rodiny, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti, rovnaké úľavy od všetkých vstupných obmedzení a od ohlasovacej povinnosti pre cudzincov, aké sa všeobecne poskytujú zamestnancom medzinárodných organizácií;
e) požívajú rovnaké výsady vo vzťahu k devízovým predpisom, aké sa všeobecne poskytujú zamestnancom medzinárodných organizácií;
f) v prípade medzinárodnej krízy požívajú spolu s členmi rodiny, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti, rovnaké úľavy pri repatriácii ako diplomati;
g) pri prvom nástupe na miesto v príslušnom členskom štáte majú právo na bezcolný dovoz nábytku a predmetov osobnej potreby a pri skončení zamestnania v tomto štáte majú právo na bezcolný vývoz nábytku a predmetov osobnej potreby s výhradou podmienok, ktoré považuje za nevyhnutné vláda štátu, na ktorého území je toto právo uplatňované, a s výnimkou majetku nadobudnutého v tomto štáte, ktorý v ňom podlieha zákazu vývozu.
Článok 15
Znalci, ktorí vykonávajú činnosť v mene Organizácie alebo plnia úlohy pre Organizáciu, požívajú nasledujúce výsady a imunity, pokiaľ sú pre výkon ich činnosti nevyhnutné, a to aj v priebehu ciest v rámci výkonu činnosti alebo plnení úloh:
a) vyňatie zo súdnej právomoci, ak ide o konanie vrátane hovoreného alebo písaného prejavu, ktorého sa dopustili pri výkone svojej činnosti; táto imunita sa však nevzťahuje na prípady porušenia pravidiel cestnej premávky znalcom ani v prípade škody spôsobenej motorovým vozidlom patriacim znalcovi alebo ním riadeným; znalci požívajú túto imunitu aj po ukončení zamestnania v Organizácii;
b) nedotknuteľnosť všetkých úradných listín a dokumentov;
c) devízové úľavy nevyhnutné na prevod odmeny.
Článok 16
1) Osoby uvedené v článkoch 13 a 14 platia v prospech Organizácie dane z platov a požitkov vyplácaných Organizáciou, a to podľa podmienok a pravidiel vydaných správnou radou v lehote jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti Dohovoru. Odo dňa zavedenia dane sú platy a pôžitky oslobodené od štátnej dane z príjmu. Zmluvné štáty však môžu prihliadať k takto oslobodeným platom a požitkom pri výpočte dane za príjmy z iných zdrojov.
2) Odsek 1 sa nevzťahuje na dôchodky a renty vyplácané Organizáciou bývalým zamestnancom Európskeho patentového úradu.
Článok 17
Správna rada rozhodne o kategóriách zamestnancov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 14, a to úplne alebo sčasti, a ustanovenia článku 16, a ďalej o kategóriách znalcov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 15. Mená, tituly a adresy týchto zamestnancov, znalcov a expertov sú z času na čas oznamované zmluvným štátom.
Článok 18
V prípade, že Organizácia zriadi vlastný systém sociálneho zabezpečenia, Organizácia aj zamestnanci Európskeho patentového úradu sú oslobodení od povinných príspevkov na štátny systém sociálneho zabezpečenia s výhradou dohôd uzavretých so zmluvnými štátmi podľa ustanovenia článku 25.
Článok 19
1) Výsady a imunity stanovené týmto protokolom nie sú určené na poskytovanie osobných výhod zamestnancom Európskeho patentového úradu alebo znalcom, ktorí vykonávajú činnosť pre Organizáciu alebo v mene Organizácie. Sú stanovené výlučne na to, aby zaistili za každých okolností nerušenú činnosť Organizácie a úplnú nezávislosť osôb, ktorým sú priznané.
2) Prezident Európskeho patentového úradu má povinnosť odobrať imunitu, ak podľa jeho názoru imunita bráni riadnemu výkonu spravodlivosti a ak môže byť bez ovplyvnenia záujmov Organizácie zrušená. Z rovnakých dôvodov môže správna rada odobrať imunitu prezidentovi.
Článok 20
1) Organizácia spolupracuje vždy s príslušnými orgánmi zmluvných štátov, aby sa uľahčil riadny výkon práva, zaistilo sa dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a poriadku, o ochrane zdravia a bezpečnosti práce a iných vnútroštátnych predpisov a aby sa zabránilo zneužitiu výsad a úľav stanovených týmto protokolom.
2) Postup pri spolupráci uvedenej v odseku 1 možno spresniť v doplnkových dohodách uvedených v článku 25.
Článok 21
Každý zmluvný štát si ponecháva právo podniknúť v záujme svojej bezpečnosti všetky nevyhnutné opatrenia.
Článok 22
Zmluvný štát nie je povinný poskytnúť výsady a imunity uvedené v článkoch 12, 13, 14 písmeno b), e) a g) a v článku 15 písmeno c):
a) svojím vlastným príslušníkom,
b) osobám, ktoré majú pri začatí svojej činnosti v Organizácii v tomto štáte stále bydlisko a nie sú zamestnancami inej medzivládnej organizácie, ktorej zamestnanci sú začlenení do Organizácie.
Článok 23
1) Každý zmluvný štát môže predložiť medzinárodnému rozhodcovskému súdu všetky spory týkajúce sa Organizácie alebo zamestnanca Európskeho patentového úradu alebo znalca vykonávajúceho pre ňu alebo v jej mene svoju činnosť, ak Organizácia alebo zamestnanci, alebo znalci uplatnili výsady alebo imunitu podľa tohto protokolu v tých prípadoch, keď táto imunita nebola zrušená.
2) Ak zmluvný štát chce predložiť spor rozhodcovskému súdu, oznámi to predsedovi správnej rady, ktorý o tomto oznámení bezodkladne informuje všetky zmluvné štáty.
3) Postup podľa odseku 1 sa nepoužije v sporoch medzi Organizáciou a zamestnancami alebo znalcami vo veci služobného poriadku alebo zamestnaneckých podmienok, alebo, ak ide o zamestnanca, vo veci dôchodkového fondu.
4) Výrok rozhodcovského súdu je konečný a nie je proti nemu žiadny opravný prostriedok; účastníci sú ním viazaní. V prípade sporu o zmysel a rozsah výroku jeho výklad podá rozhodcovský súd, a to na žiadosť účastníka.
Článok 24
1) Rozhodcovský súd uvedený v článku 23 tvoria traja členovia; jeden rozhodca je menovaný štátom alebo štátmi, ktoré sú účastníkmi rozhodcovského konania, jeden rozhodca je menovaný správnou radou; obidvaja títo rozhodcovia menujú tretieho rozhodcu, ktorý pôsobí ako prezident.
2) Rozhodcovia sú vyberaní zo zoznamu, ktorý obsahuje najviac šesť rozhodcov menovaných každým zmluvným štátom a šesť rozhodcov menovaných správnou radou. Tento zoznam sa zostaví čo najskôr po nadobudnutí platnosti protokolu a podľa potreby sa reviduje.
3) Ak do troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného v článku 23 odsek 2 niektorý z účastníkov nevykoná menovanie podľa odseku 1, vykoná výber na žiadosť druhého účastníka strany prezident Medzinárodného súdneho dvora z osôb uvedených v zozname. Rovnako sa postupuje na žiadosť niektorého z účastníkov v prípade, že sa obidvaja skôr menovaní rozhodcovia nemôžu v lehote jedného mesiaca od menovania druhého rozhodcu dohodnúť na osobe tretieho rozhodcu. Ak je v niektorom z oboch prípadov predsedovi Medzinárodného súdneho dvora zabránené vykonať výber, alebo ak je príslušníkom niektorého zo štátov, ktorý je účastníkom sporu, vykoná uvedené menovanie podpredseda Medzinárodného súdneho dvora, ak sám nie je príslušníkom niektorého zo štátov, ktorý je účastníkom sporu; ak je to tak, menovanie vykoná člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je príslušníkom niektorého zo štátov, ktorý je účastníkom sporu.
Príslušník štátu, ktorý podal žiadosť o súdne konanie, nemôže byť zvolený za rozhodcovského sudcu, ktorého môže menovať správna rada, a ani na návrh správnej rady do zoznamu zapísaná osoba nemôže byť zvolená na miesto rozhodcovského sudcu, ktorého môže menovať štát, ktorý podal žiadosť. Osoby patriace do obidvoch týchto skupín nemôžu byť zvolené za prezidenta rozhodcovského súdu.
4) Rozhodcovský súd vydá svoj rokovací poriadok.
Článok 25
Organizácia môže na základe rozhodnutia správnej rady uzavrieť doplnkové dohody na vykonanie tohto Protokolu s jedným alebo viacerými zmluvnými štátmi a aj iné dohody na zaistenie dobrej činnosti Organizácie a ochrany jej záujmov.
POPLATKOVÝ PORIADOK K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (Európsky patentový dohovor)
z 20. októbra 1977
novelizovaný rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie zo 7. decembra 2006
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
V súlade s ustanoveniami tohto poriadku sa vyberajú:
a) poplatky, ktoré sa platia Európskemu patentovému úradu (ďalej len „Úrad“) na základe Dohovoru a vykonávacieho predpisu, ako aj poplatky a náklady, ktoré stanoví prezident Úradu podľa článku 3 odsek 1;
b) poplatky a náklady podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (ďalej len „Zmluva“), ktorých výšku môže stanoviť Úrad.
Článok 2
Poplatky stanovené v Dohovore a vo Vykonávacom predpise
(1) Poplatky, ktoré sa platia Úradu podľa článku 1, pokiaľ nie je v odseku 2 uvedené inak, sú:
1. Prihlasovací poplatok (článok 78 ods. 2),
ak
EUR
európska patentová prihláška alebo v prípade medzinárodnej prihlášky formulár na vstup do európskej fázy (EPO formulár 1200) je podaná on-line, 120
európska patentová prihláška alebo v prípade medzinárodnej prihlášky formulár na vstup do európskej fázy (EPO formulár 1200) nie je podaná on-line. 210
1a. Dodatočný poplatok za európsku patentovú prihlášku, ktorá obsahuje viac ako 35 strán (nepočítajú sa strany, ktoré sú súčasťou zoznamu sekvencií) (pravidlo 38 ods. 2) plus 15 EUR za 36.
a za každú ďalšiu stranu
1b. Dodatočný poplatok v prípade vylúčenej prihlášky podanej na základe skoršej prihlášky, ktorá je sama vylúčenou prihláškou (pravidlo 38 ods. 4)
poplatok za vylúčenú prihlášku druhej generácie 210
poplatok za vylúčenú prihlášku tretej generácie 420
poplatok za vylúčenú prihlášku štvrtej generácie 630
poplatok za vylúčenú prihlášku piatej a každej ďalšej generácie 840
2. Poplatok za rešerš týkajúci sa
európskej alebo doplnkovej európskej rešerše prihlášky podanej 1. júla 2005 alebo po tomto dni (článok 78 ods. 2, pravidlo 62, pravidlo 64 ods. 1, článok 153 ods. 7, pravidlo 164 ods. 1 a 2) 1 285
európskej alebo doplnkovej európskej rešerše prihlášky podanej pred 1. júlom 2005 (článok 78 ods. 2, pravidlo 64 ods. 1, článok 153 ods. 7) 875
medzinárodnej rešerše (pravidlo 16.1 PCT a pravidlo 158 ods. 1) 1 875
za doplnkovú medzinárodnú rešerš [pravidlo 45bis.3 písm. a) PCT] 1 875
3. Určovací poplatok za každý určený zmluvný štát (článok 79 ods. 2) pre prihlášky podané 1. apríla 2009 alebo po tomto dni 580
4. Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku (článok 86 ods. 1) počítané v každom prípade odo dňa podania prihlášky
za 3. rok 465
za 4. rok 580
za 5. rok 810
za 6. rok 1 040
za 7. rok 1 155
za 8. rok 1 265
za 9. rok 1 380
za 10. a každý nasledujúci rok 1 560
5. Príplatok za oneskorenú platbu udržiavacieho poplatku za európsku patentovú prihlášku (pravidlo 51 ods. 2) 50 % z oneskoreného
udržiavacieho poplatku
6. Poplatok za prieskum (článok 94 ods. 1) za
prihlášku podanú pred 1. júlom 2005 1 805
prihlášku podanú 1. júla 2005 alebo po tomto dni 1 620
medzinárodnú prihlášku podanú 1. júla 2005 alebo po tomto dni, pre ktorú nebola vypracovaná správa o doplnkovej európskej patentovej rešerši (článok 153 ods. 7) 1 805
7. Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu (pravidlo 71 ods. 3) pre prihlášku podanú 1. apríla 2009 alebo po tomto dni 915
8. Poplatok za tlač nového európskeho patentového spisu (pravidlo 82 ods. 2, pravidlo 95 ods. 3) 75
9. Príplatok za oneskorené vykonanie úkonov ­po­trebných na zachovanie európskeho patentu v zmenenej forme (pravidlo 82 ods. 3, pravidlo 95 ods. 3) 120
10. Poplatok za námietky (článok 99 ods. 1, článok 105 ods. 2) 775
10a. Poplatok za obmedzenie alebo zrušenie (článok 105a ods. 1)
žiadosť o obmedzenie 1 155
žiadosť o zrušenie 520
11. Poplatok za sťažnosť (článok 108) 1 860
11a. Poplatok za žiadosť o preskúmanie (článok 112a ods. 4) 2 880
12. Poplatok za pokračovanie v konaní (pravidlo 135 ods. 1)
v prípade oneskorenej platby poplatku 50 %
z príslušného poplatku
v prípade oneskoreného vykonania úkonov požadovaných podľa pravidla 71 ods. 3 250
v ostatných prípadoch 250
13. Poplatok za obnovenie práv/poplatok za žiadosť o obnovenie práva na prioritu/poplatok za uvedenie do predchádzajúceho stavu [pravidlo 136 ods. 1, pravidlo 26bis.3 písm. d) PCT, pravidlo 49ter.2 písm. d) PCT, pravidlo 49.6 písm. d) a i) PCT] 635
14. Poplatok za zmenu (článok 135 ods. 3 a článok 140) 75
14a. Poplatok za neskoré predloženie sekvenčného protokolu (pravidlo 30 ods. 3) 230
15. Poplatok za patentové nároky (pravidlo 45 ods. 1, pravidlo 71 ods. 6 a pravidlo 162 ods. 1) pre prihlášku podanú 1. apríla 2009 alebo po tomto dni
za 16. a každý ďalší patentový nárok až po hranicu 50 235
za 51. a každý ďalší patentový nárok 580
16. Poplatok za určenie nákladov (pravidlo 88 ods. 3) 75
17. Poplatok za uchovanie dôkazu (pravidlo 123 ods. 3) 75
18. Poplatok za odovzdanie medzinárodnej prihlášky (pravidlo 157 ods. 4) 130
19. Poplatok za predbežný prieskum medzinárodnej prihlášky (pravidlo 58 PCT a pravidlo 158 ods. 2) 1 930
20. Poplatok za technický posudok (článok 25) 3 860
21. Poplatok za sťažnosť [pravidlo 158 ods. 3, pravidlo 40.2 písm. e) PCT a pravidlo 68.3 písm. e) PCT] 865
22. Poplatok za žiadosť o preskúmanie [pravidlo 45bis.6 písm. c) PCT] 865
(2) Pre európske patentové prihlášky podané pred 1. aprílom 2009 a medzinárodné prihlášky, ktoré vstúpili do regionálnej fázy pred týmto dňom, je výška poplatkov stanovená v článku 2 ods. 3, 3a, 7 a 15 poplatkového poriadku, ktorý bol účinný do 31. marca 2009, takáto:
3. Určovací poplatok za každý určený zmluvný štát (článok 79 ods. 2); určovacie poplatky sa pokladajú za zaplatené za všetky zmluvné štáty na základe platby 7-násobku výšky tohto poplatku 100
3a. Poplatok za spoločné určenie Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnského kniežatstva 100
7. Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu (pravidlo 71 ods. 3), ak podklady prihlášky určené na tlač obsahujú
7.1 najviac 35 strán 915
7.2 viac ako 35 strán 915
plus 15 EUR za 36.
a každú ďalšiu stranu
15. Poplatok za patentové nároky za 16. a každý ďalší patentový nárok (pravidlo 45 ods. 1, pravidlo 71 ods. 4, pravidlo 162 ods. 1) 235
Článok 3
Poplatky, náklady a ceny stanovené prezidentom Úradu
1. Prezident Úradu stanoví výšku správnych poplatkov uvedených vo vykonávacom predpise a prípadne aj výšku poplatkov a nákladov za iné služby poskytované Úradom, ako sú uvedené v článku 2.
2. Prezident Úradu stanoví aj ceny publikácií uvedených v článkoch 93, 98, 103 a 129 Dohovoru.
3. Výška poplatkov uvedených v článku 2 a výška poplatkov a nákladov stanovených podľa odseku 1 bude uverejnená v Úradnom vestníku a na webovej stránke Európskeho patentového úradu.
Článok 4
Splatnosť poplatkov
1. Poplatky, ktorých splatnosť nie je uvedená v ustanoveniach Dohovoru alebo PCT, alebo vo vykonávacom predpise, sú splatné v deň prijatia žiadosti o službu, za ktorú sa poplatok platí.
2. Prezident Úradu môže rozhodnúť, že poskytnutie služieb v zmysle odseku 1 nie je podmienené zaplatením príslušného poplatku vopred.
Článok 5
Platenie poplatkov
1. Poplatky splatné Úradu sa platia v EUR:
a) platbou alebo prevodom na bankový účet Úradu;
b) platbou alebo prevodom na žírový účet Úradu alebo
c) podaním alebo odoslaním šeku splatného v prospech Úradu.
2. Prezident Úradu môže pripustiť aj iné spôsoby platenia poplatkov, ako sú uvedené v odseku 1.
Článok 6
Údaje o platbách
1. Každá platba musí obsahovať meno platcu a nevyhnutné údaje, aby Úrad mohol ihneď zistiť účel platby.
2. Ak účel platby nie je možné ihneď zistiť, Úrad vyzve platcu, aby v lehote, ktorú mu stanoví, tento účel písomne oznámil. Ak tejto výzve platca nevyhovie včas, predpokladá sa, že sa platba neuskutočnila.
Článok 7
Deň, ktorý sa považuje za deň vykonania platby
1. Deň, ktorý sa považuje za deň vykonania platby v prospech Úradu, je:
a) v prípadoch uvedených v článku 5 odsek 1 (a) a (b): deň, v ktorom je suma platby alebo prevodu skutočne pripísaná na bankový alebo žírový účet Úradu;
b) v prípadoch uvedených v článku 5 odsek 1 (c): deň prijatia šeku Úradom, za predpokladu, že šek je krytý.
2. Ak prezident Úradu na základe článku 5 odsek 2 pripustí aj iné spôsoby platenia poplatkov, ako sú uvedené v článku 5 odsek 1, potom určí aj deň, ktorý sa považuje za deň vykonania platby.
3. Ak sa na základe ustanovení odsekov 1 a 2 platba nepovažuje za uskutočnenú až do uplynutia lehoty, v rámci ktorej mala byť vykonaná; lehota sa považuje za dodržanú, ak bol Úradu predložený dôkaz o tom, že platca:
a) v lehote, v ktorej mala byť platba uskutočnená, splnil v zmluvnom štáte niektorú z uvedených podmienok:
i) uskutočnil platbu prostredníctvom bankovej inštitúcie alebo pošty;
ii) riadne vystavil príkaz bankovej inštitúcii alebo pošte, aby sumu previedla;
iii) odoslal na pošte list s adresou Úradu, ktorý obsahoval šek v zmysle článku 5 odsek 1 (d), za predpokladu, že je tento šek krytý, a
b) zaplatil príplatok 10 % príslušného poplatku alebo poplatkov, najviac však 150 EUR; príplatok sa neplatí, ak podmienka uvedená v pododseku a) bola splnená najneskôr desať dní pred uplynutím lehoty na zaplatenie.
4. Úrad môže požiadať platcu, aby predložil dôkaz o tom, v ktorý deň bola splnená podmienka uvedená v odseku 3 (a), a aby prípadne zaplatil príplatok uvedený v odseku 3 (b) v lehote, ktorú mu stanoví. Ak tejto výzve nevyhovie alebo dôkaz nie je dostatočný, alebo ak nebol požadovaný príplatok zaplatený včas, lehota na zaplatenie sa považuje za nedodržanú.
Článok 8
Platba v nedostatočnej výške
1. Lehota na zaplatenie sa v zásade považuje za dodržanú iba vtedy, ak bol poplatok zaplatený včas a v plnej výške. Ak poplatok nie je zaplatený v plnej výške, po uplynutí lehoty na zaplatenie sa táto suma vráti. Úrad však môže, ak je to v čase po uplynutí lehoty možné, dať platcovi možnosť chýbajúcu sumu doplatiť. Rovnako môže v odôvodnených prípadoch chýbajúcu malú sumu prehliadnuť bez toho, že sa to dotkne práv platcu.
2. Ak zaplatená suma určovacieho poplatku nie je dostatočná na pokrytie určovacích poplatkov pre všetky zmluvné štáty, zaplatená suma sa použije podľa spresnenia prihlasovateľa poskytnutého najneskôr pri platení. Ak prihlasovateľ pri platení neposkytne žiadne spresnenie, poplatky sa považujú za zaplatené iba na toľko určení, na koľko daná suma postačuje, a to v takom poradí, v akom sú určené zmluvné štáty uvedené v žiadosti o udelenie.
Článok 9
Vrátenie poplatku za rešerš
1. Poplatok za európsku alebo za doplnkovú európsku rešerš sa vráti v plnej výške, ak je európska patentová prihláška vzatá späť alebo zamietnutá, alebo sa považuje za vzatú späť v čase, keď Úrad ešte nezačal vypracovávať rešeršnú správu.
2. Keď je správa o európskej rešerši založená na skoršej správe, ktorú vypracoval Úrad na prihlášku, ktorej priorita sa uplatňuje, alebo na skoršej prihláške v zmysle článku 76 Dohovoru alebo pravidla 17 Dohovoru, Úrad vráti prihlasovateľovi, podľa rozhodnutia prezidenta, sumu, ktorá bude závisieť od typu skoršej rešerše a od rozsahu, v ktorom Úrad bude môcť pri spracúvaní nasledujúcej rešerše čerpať zo skoršej rešeršnej správy.
Článok 10
Vrátenie poplatku za technický posudok
Suma rovnajúca sa 75 % z poplatku za technický posudok podľa článku 25 Dohovoru sa vracia, ak je žiadosť o technický posudok vzatá späť v čase, keď ešte Úrad nezačal vyhotovovať technický posudok.
Článok 11
Vrátenie poplatku za prieskum
Poplatok za prieskum sa podľa článku 94 odsek 1 Dohovoru vracia:
a) v plnej výške, ak je európska patentová prihláška vzatá späť, zamietnutá alebo sa považuje za vzatú späť predtým, ako prešla do kompetencie prieskumových oddelení;
b) vo výške 75 %, ak je európska patentová prihláška vzatá späť, zamietnutá alebo sa považuje za vzatú späť potom, ako prešla do kompetencie prieskumových oddelení, ale ešte pred začatím vecného prieskumu.
Článok 12
Vrátenie malých súm
Ak sa pri úhrade poplatku zaplatí príliš vysoká suma, preplatok sa nevracia, ak ide o malú sumu a príslušný účastník nepožiadal výslovne o jej vrátenie. Prezident Úradu určí, čo sa považuje za malú sumu.
Článok 13
Rozhodnutia, ktoré určujú výšku nákladov, proti ktorým možno podať sťažnosť
V súlade s pravidlom 97 odsek 2 Dohovoru možno proti rozhodnutiam, ktorými sa určuje výška nákladov konania o námietkach, podať sťažnosť, ak táto výška presahuje sumu rovnajúcu sa poplatku za sťažnosť.
Článok 14
Zníženie poplatkov
(1) Zníženie uvedené v pravidle 6 ods. 3 dohovoru bude vo výške 30 % z poplatku za podanie a z poplatku za prieskum.
2. Ak Európsky patentový úrad vypracoval medzinárodnú predbežnú rešeršnú správu, poplatok za rešerš sa zníži o 50 %. Ak správa bola vyhotovená na určité časti medzinárodnej prihlášky podľa článku 34 odsek 3 (c) PCT, poplatok nebude znížený, ak sa skúma predmet vynálezu, ktorý nebol zahrnutý do správy.
REVÍZIA ZNENIA TEXTU DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV
(EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO DOHOVORU)
(Mníchov 29. novembra 2000)
REVÍZIA ZNENIA TEXTU DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV
(EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO DOHOVORU)
Z 5. OKTÓBRA 1973, NAPOSLEDY REVIDOVANÝ 17. DECEMBRA 1991
PREAMBULA
Zmluvné štáty európskeho patentového dohovoru,
berúc do úvahy, že spolupráca krajín Európy na základe Európskeho patentového dohovoru a jednotné konanie pri udeľovaní patentov, ktoré bolo týmto ustanovené, významne prispieva k právnej a ekonomickej integrácii Európy,
prajúc si ešte viac efektívne podporovať inováciu a ekonomický rast položením základov pre ďalší rozvoj európskeho patentového systému,
želajúc si, s ohľadom na narastajúci medzinárodný charakter patentového systému, prispôsobovať Európsky patentový dohovor technologickému a právnemu vývoju, ktorý sa uskutočnil od jej uzavretia,
dohodli sa takto:
ČLÁNOK 1
ZMENA EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO DOHOVORU
Európsky patentový dohovor sa mení takto:
1. Za článok 4 sa vkladá nový článok 4a, ktorý znie:
Článok 4a
Konferencia ministrov zmluvných štátov
Konferencia ministrov zmluvných štátov zodpovedných za patentové záležitosti sa bude stretávať aspoň každý piaty rok, aby diskutovala o otázkach týkajúcich sa Organizácie a európskeho patentového systému.
2. Článok 11 znie:
Článok 11
Menovanie vyšších úradníkov
1) Prezident Európskeho patentového úradu je menovaný Správnou radou.
2) Viceprezidenti sú menovaní Správnou radou po predchádzajúcej konzultácii s prezidentom.
3) Členovia sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu, vrátane ich predsedov sú menovaní Správnou radou na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu. Po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu môžu byť Správnou radou menovaní opätovne.
4) Správna rada vykonáva disciplinárnu právomoc voči zamestnancom uvedeným v odsekoch 1 až 3.
5) Po konzultácii s prezidentom Európskeho patentového úradu môžu byť Správnou radou za členov veľkého sťažnostného senátu menovaní právne kvalifikovaní členovia vnútroštátnych súdov alebo kvázi-súdnych orgánov členských štátov, ktorí môžu pokračovať v sudcovskej činnosti na národnej úrovni. Takíto členovia sú menovaní na obdobie troch rokov a môžu byť menovaní opätovne.
3. Článok 14 znie:
Článok 14
Jazyky Európskeho patentového úradu, európske patentové prihlášky a ostatné dokumenty
1) Úradné jazyky Európskeho patentového úradu sú angličtina, francúzština a nemčina.
2) Európska patentová prihláška sa podáva v jednom z úradných jazykov alebo, ak je podaná v inom jazyku, preloží sa do jedného z úradných jazykov v zmysle vykonávacieho predpisu. Počas celého konania pred Európskym patentovým úradom sa môže takýto preklad uvádzať do súladu s pôvodným znením prihlášky. Ak požadovaný preklad nie je podaný v stanovenom termíne, prihláška sa považuje za vzatú späť.
3) Úradný jazyk Európskeho patentového úradu, v ktorom bola európska patentová prihláška podaná alebo do ktorého bola preložená, sa bude používať ako jazyk konania vo všetkých konaniach pred Európskym patentovým úradom, pokiaľ nie je vykonávacím predpisom určené inak.
4) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú svoje bydlisko alebo sídlo na území zmluvného štátu, ktorého úradný jazyk je iný ako angličtina, francúzština alebo nemčina, a štátni príslušníci tohto štátu, ktorí majú bydlisko v zahraničí, môžu podať písomnosti, ktoré je nevyhnutné podať v stanovenej lehote, v úradnom jazyku tohto štátu. Preklad do jedného z úradných jazykov však musia na Európsky patentový úrad podať v súlade s vykonávacím predpisom. Ak písomnosť, okrem dokumentov tvoriacich európsku patentovú prihlášku, nie je podaná v stanovenom jazyku alebo ak preklad nie je podaný v stanovenom termíne, písomnosť sa považuje za nepodanú.
5) Európske patentové prihlášky sa zverejňujú v jazyku, v ktorom prebieha konanie.
6) Európske patentové spisy sa zverejňujú v jazyku, v ktorom prebieha konanie; obsahujú aj preklad patentových nárokov do ostatných dvoch úradných jazykov Európskeho patentového úradu.
7) V troch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu sa zverejňuje
a) Európsky patentový vestník,
b) Úradný vestník Európskeho patentového úradu.
8) Zápisy do európskeho patentového registra sa vykonávajú v troch úradných jazykoch Európskeho patentového úradu. V prípade pochybností je rozhodujúci zápis v jazyku konania.
4. Článok 16 znie:
Článok 16
Prijímacie oddelenie
Prijímacie oddelenie je príslušné na vykonávanie vstupného prieskumu podania a prieskumu na formálne náležitosti európskych patentových prihlášok.
5. Článok 17 znie:
Článok 17
Rešeršné oddelenia
Rešeršné oddelenia sú príslušné na vyhotovenie správ o európskej rešerši.
6. Článok 18 znie:
Článok 18
Prieskumové oddelenia
1) Prieskumové oddelenia sú príslušné na vykonávanie prieskumu európskych patentových prihlášok.
2) Prieskumové oddelenie pozostáva z troch technicky kvalifikovaných členov. Až do vydania rozhodnutia o európskej patentovej prihláške je vykonaním prieskumu spravidla poverený jeden člen prieskumového oddelenia. Ústne konanie prebieha pred celým prieskumovým oddelením. Prieskumové oddelenie sa doplní o právne kvalifikovaného člena, ak to podľa jeho názoru vyžaduje povaha rozhodnutia. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu prieskumového oddelenia.
7. Článok 21 znie:
Článok 21
Sťažnostné senáty
1) Sťažnostné senáty sú príslušné na prerokovanie sťažnosti proti rozhodnutiu prijímacieho oddelenia, rešeršných oddelení, námietkových oddelení a právneho oddelenia.
2) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu prijímacieho oddelenia alebo právneho oddelenia tvoria sťažnostný senát traja právne kvalifikovaní členovia.
3) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu prieskumového oddelenia sťažnostný senát pozostáva
a) z dvoch technicky kvalifikovaných členov a jedného právne kvalifikovaného člena, ak sa rozhodnutie týka zamietnutia európskej patentovej prihlášky alebo udelenia, obmedzenia či zrušenia európskeho patentu a bolo vydané prieskumovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov,
b) z troch technicky kvalifikovaných členov a z dvoch právne kvalifikovaných členov, ak bolo rozhodnutie vydané prieskumovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov alebo pokiaľ to podľa názoru sťažnostného senátu vyžaduje povaha sťažnosti,
c) z troch právne kvalifikovaných členov vo všetkých ostatných prípadoch.
4) Pri sťažnostiach proti rozhodnutiu námietkového oddelenia sťažnostný senát pozostáva
a) z dvoch technicky kvalifikovaných členov a z jedného právne kvalifikovaného člena, pokiaľ bolo rozhodnutie vydané námietkovým oddelením, ktoré pozostávalo z troch členov,
b) z troch technicky kvalifikovaných členov a z dvoch právne kvalifikovaných členov, pokiaľ bolo rozhodnutie vydané námietkovým oddelením, ktoré pozostávalo zo štyroch členov alebo pokiaľ to podľa názoru sťažnostného senátu vyžaduje povaha sťažnosti.
8. Článok 22 znie:
Článok 22
Veľký sťažnostný senát
1) Veľký sťažnostný senát je príslušný na
a) rozhodovanie o právnych otázkach, ktoré mu boli predložené sťažnostnými senátmi,
b) zaujatie stanoviska k právnym otázkam, ktoré mu boli predložené podľa článku 112 prezidentom Európskeho patentového úradu,
c) rozhodovanie o žiadostiach o preskúmanie rozhodnutí sťažnostného senátu podľa článku 112a.
2) Veľký sťažnostný senát je zložený z piatich právne kvalifikovaných členov a z dvoch technicky kvalifikovaných členov v konaniach podľa odseku 1 písm. a) a b). V konaniach podľa odseku 1 písm. c) je veľký sťažnostný senát zložený z troch alebo z piatich členov v zmysle vykonávacieho predpisu. Právne kvalifikovaný člen je predsedom vo všetkých konaniach.
9. Článok 23 znie:
Článok 23
Nezávislosť členov senátov
1) Členovia veľkého sťažnostného senátu a sťažnostných senátov sú menovaní na dobu piatich rokov a počas tohto obdobia môžu byť zo svojich funkcií odvolaní len zo závažných dôvodov a len na základe rozhodnutia Správnej rady vydaného na návrh veľkého sťažnostného senátu. Bez ohľadu na prvú vetu, funkčné obdobie členov senátov končí ich rezignáciou alebo odchodom do dôchodku v zmysle služobného poriadku stálych zamestnancov Európskeho patentového úradu.
2) Členovia senátov nesmú byť členmi prijímacieho oddelenia, prieskumových oddelení, námietkových oddelení alebo právneho oddelenia.
3) Členovia senátov nie sú pri svojom rozhodovaní viazaní žiadnymi pokynmi a riadia sa len ustanoveniami tohto Dohovoru.
4) Rokovacie poriadky sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu budú prijaté v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu a podliehajú schváleniu Správnou radou.
10. Článok 33 znie:
Článok 33
Právomoci Správnej rady v stanovených prípadoch
1) Správna rada je oprávnená meniť tieto ustanovenia Dohovoru:
a) lehoty stanovené v tomto Dohovore,
b) časti II až VIII a časť X tohto Dohovoru tak, aby boli v súlade s medzinárodnými dohovormi týkajúcimi sa patentov alebo legislatívou Európskeho spoločenstva, ktorá sa vzťahuje na patenty,
c) vykonávací predpis.
2) Správna rada je oprávnená v súlade s týmto Dohovorom prijať alebo meniť tieto predpisy:
a) finančný poriadok,
b) služobný poriadok stálych zamestnancov a zamestnanecké podmienky ostatných zamestnancov Európskeho patentového úradu, mzdové tarify stálych a ostatných zamestnancov, ako aj druhy a pravidlá na poskytovanie ďalších výhod,
c) dôchodkový poriadok a zvyšovanie dôchodkových dávok v súlade so zvyšovaním platov,
d) poplatkový poriadok,
e) svoj rokovací poriadok.
3) Bez ohľadu na ustanovenie článku 18 odsek 2 je Správna rada na základe skúsenosti oprávnená rozhodnúť, že v niektorých prípadoch budú prieskumové oddelenia tvorené jedným technicky kvalifikovaným členom. Toto rozhodnutie je možné aj odvolať.
4) Správna rada je oprávnená poveriť prezidenta Európskeho patentového úradu rokovaním a, s jej súhlasom, uzavretím dohôd v mene Európskej patentovej organizácie so štátmi alebo s medzivládnymi organizáciami ako aj s dokumentačnými strediskami založenými na základe dohôd s týmito organizáciami.
5) Správna rada nesmie prijímať rozhodnutia podľa odseku 1 písmeno b)
- týkajúce sa medzinárodnej dohody pred jej vstupom do platnosti,
- týkajúce sa legislatívy Európskeho spoločenstva pred jej vstupom do platnosti alebo, ak táto legislatíva poskytuje obdobie pre svoju implementáciu, pred uplynutím tohto obdobia.
11. Článok 35 znie:
Článok 35
Hlasovanie
1) Správna rada prijíma svoje rozhodnutie, s výhradou odsekov 2 a 3, väčšinou zastúpených a hlasujúcich zmluvných štátov.
2) Trojštvrtinová väčšina zastúpených a hlasujúcich zmluvných štátov je potrebná pre rozhodnutia, ktoré je Správna rada oprávnená prijímať podľa článku 7, článku 11 odsek 1, článku 33 odsek 1 písmeno a) a c) a odsekov 2 až 4, článku 39 odsek 1, článku 40 odsekov 2 a 4, článku 46, článku 134a, článku 149a odsek 2, článku 152, článku 153 odsek 7, článku 166 a článku 172.
3) Jednohlasné hlasovanie zmluvných štátov je potrebné pre rozhodnutia, ktoré je Správna rada oprávnená prijímať podľa článku 33 odsek 1 písmeno b). Správna rada prijíma takéto rozhodnutia len za prítomnosti všetkých zmluvných štátov. Rozhodnutie prijaté na základe článku 33 odsek 1 písmeno b) nevstúpi do platnosti, ak zmluvný štát vyhlási do dvanástich mesiacov od prijatia takéhoto rozhodnutia, že nechce byť viazaný takýmto rozhodnutím.
4) Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.
12. Článok 37 znie:
Článok 37
Financovanie rozpočtu
Rozpočet organizácie je financovaný
a) vlastnými prostriedkami organizácie,
b) platbami zmluvných štátov na základe získaných udržiavacích poplatkov za európske patenty v týchto štátoch,
c) v prípade potreby zvláštnymi finančnými príspevkami zmluvných štátov,
d) prípadne príjmami uvedenými v článku 146,
e) prípadne pôžičkami tretích strán zabezpečenými pozemkom alebo budovami, ale len v prípade hmotných aktív,
f) prípadne financovaním konkrétnych projektov treťou stranou.
13. Článok 38 znie:
Článok 38
Vlastné prostriedky organizácie
Vlastné prostriedky organizácie tvoria
a) všetky príjmy vyplývajúce z poplatkov a iných zdrojov, ako aj rezervy organizácie,
b) zdroje dôchodkového rezervného fondu, s ktorým sa nakladá ako so špeciálnym aktívom organizácie na účely poskytnutia podpory dôchodkového poistenia organizácie tým, že sa poskytnú primerané rezervy.
14. Článok 42 znie:
Článok 42
Rozpočet
1) Rozpočet organizácie musí byť vyrovnaný. Rozpočet musí byť zostavený v súlade so všeobecne prijatými účtovnými princípmi, ktoré sú stanovené vo finančnom poriadku. V prípade potreby možno zostaviť rozpočet pozmeňujúci alebo doplnkový.
2) Rozpočet sa zostavuje v účtovnom útvare stanovenom finančným poriadkom.
15. Článok 50 znie:
Článok 50
Finančný poriadok
Finančný poriadok určuje predovšetkým
a) spôsob zostavenia a plnenia rozpočtu, ako aj predkladanie a preverovanie účtov,
b) spôsob a postup, podľa ktorého zmluvné štáty poskytujú organizácii platby a príspevky podľa článku 37 a zálohy podľa článku 41,
c) predpisy o zodpovednosti účtovníkov a pokladníkov a príslušné kontrolné opatrenia,
d) úrokové sadzby podľa článkov 39, 40 a 47,
e) spôsob výpočtu príspevkov platených na základe článku 146,
f) zloženie a úlohy rozpočtového a finančného výboru, ktorý vytvorí Správna rada,
g) všeobecne prijaté účtovné princípy, na ktorých je založený rozpočet a ročná účtovná uzávierka.
16. Článok 51 znie:
Článok 51
Poplatky
1) Európsky patentový úrad môže vyberať poplatky za akýkoľvek úradný výkon alebo úkon, ktorý je uskutočnený na základe tohto Dohovoru.
2) Vykonávací predpis stanovuje lehoty na uhradenie poplatkov, ktoré nie sú určené týmto Dohovorom.
3) Ak vykonávací predpis stanoví povinnosť uhradiť poplatok, potom stanoví aj následky neuhradenia takéhoto poplatku v lehote.
4) Poplatkový poriadok určí najmä výšku poplatkov a spôsob ich uhradenia.
17. Článok 52 znie:
Článok 52
Patentovateľné vynálezy
1) Európske patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.
2) Za vynálezy podľa odseku 1 sa nepovažujú najmä
a) objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
b) estetické výtvory,
c) plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hrania hier alebo vykonávania obchodnej činnosti, ako aj počítačové programy,
d) podávanie informácií.
3) Odsek 2 vylučuje patentovateľnosť predmetov alebo činností uvedených v tomto ustanovení len v rozsahu, v ktorom sa európska patentová prihláška alebo európsky patent vzťahuje na tieto predmety alebo činnosti ako také.
18. Článok 53 znie:
Článok 53
Výluky z patentovateľnosti
Európske patenty sa neudeľujú na
a) vynálezy, ktorých obchodné využitie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, pričom túto skutočnosť nie je možné vyvodiť len z toho, že využitie vynálezu je vo všetkých alebo v niektorých zmluvných štátoch zakázané zákonom alebo iným právnym predpisom,
b) odrody rastlín alebo plemená zvierat, alebo v podstate biologické spôsoby pestovania rastlín, alebo chovu zvierat; toto ustanovenie sa nevzťahuje na mikrobiologické postupy a na výrobky týmito postupmi získané;
c) spôsoby chirurgického alebo terapeutického liečenia ľudského tela alebo zvieracieho organizmu a diagnostické spôsoby uplatňované na ľudskom tele alebo zvieracom organizme; toto ustanovenie neplatí pre výrobky, najmä látky alebo zmesi, na využitie pri niektorom z uvedených spôsobov.
19. Článok 54 znie:
Článok 54
Novosť
1) Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky.
2) Stav techniky tvorí všetko, čo bolo pred dňom podania európskej patentovej prihlášky prístupné verejnosti písomným alebo ústnym opisom, využívaním alebo iným spôsobom.
3) Za súčasť stavu techniky sa tiež považuje obsah všetkých európskych patentových prihlášok v znení, v akom boli podané, ktoré majú skorší deň podania, ako je deň uvedený v odseku 2, a ktoré boli zverejnené až tento deň alebo po tomto dni.
4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 nevylučujú patentovateľnosť látky alebo zmesi, ktorá je súčasťou stavu techniky na využitie pri spôsobe uvedenom v článku 53 písmeno c), ak jej využitie pri takomto spôsobe nie je súčasťou stavu techniky.
5) Ustanovenia odsekov 2 a 3 taktiež nevylučujú patentovateľnosť látky alebo zmesi uvedenej v odseku 4 na akékoľvek špecifické využitie pri spôsobe uvedenom v článku 53 písmeno c), ak takéto využitie nie je súčasťou stavu techniky.
20. Článok 60 znie:
Článok 60
Právo na európsky patent
1) Právo na európsky patent má vynálezca alebo jeho právny nástupca. Keď je vynálezca zamestnancom, riadi sa právo na európsky patent právom štátu, v ktorom je zamestnanec prevažne zamestnaný; pokiaľ nie je možné stanoviť, v ktorom štáte je zamestnanec prevažne zamestnaný, použije sa právo toho štátu, na ktorého území je podnik, ku ktorému zamestnanec patrí.
2) Pokiaľ vytvorilo vynález viac osôb nezávisle od seba, právo na európsky patent prináleží osobe, ktorej európska patentová prihláška má najstarší deň podania; to však platí len vtedy, ak bola táto prvá prihláška zverejnená.
3) Na účely konania pred Európskym patentovým úradom sa predpokladá, že prihlasovateľ je oprávnený uplatniť právo na európsky patent.
21. Článok 61 znie:
Článok 61
Európske patentové prihlášky podané neoprávnenými osobami
1) Pokiaľ právoplatné rozhodnutie priznáva právo na udelenie európskeho patentu osobe, ktorá nie je prihlasovateľom, môže táto osoba v zmysle vykonávacieho predpisu
a) pokračovať s európskou patentovou prihláškou v konaní ako s vlastnou namiesto prihlasovateľa,
b) podať novú európsku patentovú prihlášku na ten istý vynález alebo
c) požiadať, aby európska patentová prihláška bola zamietnutá.
2) Na novú európsku patentovú prihlášku podanú podľa odseku 1 písmeno b) sa primerane použije ustanovenie článku 76 odsek 1.
22. Článok 65 znie:
Článok 65
Preklad európskeho patentu
1) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že ak európsky patent v znení, v akom bol udelený, zmenený alebo obmedzený, nie je vyhotovený v niektorom z jeho úradných jazykov, musí majiteľ patentu predložiť na ústrednom úrade priemyselného vlastníctva preklad tohto znenia do niektorého z jeho úradných jazykov podľa svojej voľby, alebo pokiaľ príslušný štát stanovil používanie jedného určitého jazyka, preklad do tohto jazyka. Lehota na predloženie prekladu sú tri mesiace odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu alebo zachovania európskeho patentu v zmenenej forme alebo obmedzenia európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku, ak príslušný štát neurčí lehotu dlhšiu.
2) Každý zmluvný štát, ktorý prijal ustanovenia podľa odseku 1, môže stanoviť, že majiteľ patentu musí v lehote týmto štátom určenej zaplatiť v plnej výške alebo sčasti náklady za zverejnenie tohto prekladu.
3) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že ak nebudú dodržané ustanovenia prijaté na základe odsekov 1 a 2, považuje sa európsky patent v tomto štáte za neplatný od počiatku.
23. Článok 67 znie:
Článok 67
Práva z európskej patentovej prihlášky po zverejnení
1) Odo dňa zverejnenia poskytuje európska patentová prihláška prihlasovateľovi v zmluvných štátoch určených vo zverejnenej prihláške prechodnú ochranu podľa článku 64.
2) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že európska patentová prihláška neposkytuje ochranu stanovenú v článku 64. Ochrana vyplývajúca zo zverejnenia európskej patentovej prihlášky však nemôže byť menšia, ako je ochrana, ktorú právo príslušného štátu spája s povinným zverejnením národných patentových prihlášok bez prieskumu. V každom prípade každý štát stanoví aspoň to, že odo dňa zverejnenia európskej patentovej prihlášky sa môže prihlasovateľ domáhať náhrady primeranej okolnostiam od každého, kto v tomto zmluvnom štáte využíval vynález, ak by bol podľa vnútroštátneho práva zodpovedný za porušenie národného patentu.
3) Každý zmluvný štát, ktorého úradným jazykom nie je jazyk, v ktorom prebieha konanie, môže stanoviť, že dočasná ochrana podľa odsekov 1 a 2 je účinná až od doby, keď preklad nárokov do niektorého z jeho úradných jazykov podľa voľby prihlasovateľa, alebo ak tento štát stanovil používanie jedného určitého úradného jazyka, preklad do tohto jazyka
a) bol sprístupnený verejnosti spôsobom stanoveným vnútroštátnym právom alebo
b) bol doručený tomu, kto v tomto zmluvnom štáte využíva vynález.
4) Ak je európska patentová prihláška vzatá späť, považovaná za vzatú späť alebo ak je právoplatne zamietnutá, má sa za to, že účinky uvedené v odsekoch 1 a 2 nikdy nenastali. To isté platí pre účinky európskej patentovej prihlášky v zmluvnom štáte, ktorého určenie bolo vzaté späť alebo sa považuje za vzaté späť.
24. Článok 68 znie:
Článok 68
Účinok zrušenia alebo obmedzenia európskeho patentu
Ak bol patent zrušený alebo obmedzený v konaní o námietkach, konaní o obmedzení patentu alebo v konaní o zrušení patentu, má sa za to, že európska patentová prihláška a na jej predmet udelený patent nemali od počiatku účinky uvedené v článkoch 64 a 67, a to v rozsahu, v ktorom bol patent zrušený alebo obmedzený.
25. Článok 69 znie:
Článok 69
Rozsah ochrany
1) Rozsah ochrany vyplývajúcej z európskeho patentu alebo z európskej patentovej prihlášky je určený patentovými nárokmi. Na výklad patentových nárokov sa však použije aj opis a výkresy.
2) Pre obdobie do udelenia európskeho patentu je rozsah ochrany vyplývajúcej z európskej patentovej prihlášky určený patentovými nárokmi, ktoré sú obsiahnuté v prihláške tak, ako bola pôvodne podaná. Európsky patent, tak ako bol udelený alebo zmenený v konaní o námietkach, konaní o obmedzení patentu alebo konaní o zrušení patentu, však určuje spätne rozsah ochrany vyplývajúci z európskej patentovej prihlášky, pokiaľ tým nie je táto ochrana rozšírená.
26. Článok 70 znie:
Článok 70
Autentické znenie európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu
1) Znenie európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu v jazyku konania je autentickým znením pre všetky konania pred Európskym patentovým úradom a vo všetkých zmluvných štátoch.
2) Ak však európska patentová prihláška nie je podaná v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, takéto znenie sa stane pôvodne podaným znením prihlášky v zmysle významu tohto pojmu podľa tohto Dohovoru.
3) Každý zmluvný štát môže stanoviť, že preklad do úradného jazyka tohto štátu, v zmysle tohto Dohovoru, sa považuje v tomto štáte za autentické znenie s výnimkou konania o zrušení patentu, ak z európskej patentovej prihlášky alebo z európskeho patentu v jazyku prekladu vyplýva ochrana užšia, ako je ochrana vyplývajúca z tejto prihlášky alebo z tohto patentu v jazyku konania.
4) Každý zmluvný štát, ktorý prijme ustanovenie podľa odseku 3
a) musí umožniť prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu podať opravený preklad európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu. Opravený preklad nadobúda právny účinok až po splnení podmienok stanovených zmluvným štátom podľa článku 65 odsek 2 a článku 67 odsek 3,
b) môže stanoviť, že každý, kto v tomto štáte v dobrej viere začal vynález využívať alebo vykonal skutočné a vážne prípravy na takéto využívanie, pričom toto využívanie by neznamenalo porušenie prihlášky alebo patentu v znení pôvodného prekladu, môže aj potom, keď opravený preklad nadobudol právne účinky, bezplatne pokračovať v jeho využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku.
27. Článok 75 znie:
Článok 75
Podanie európskej patentovej prihlášky
1) Európsku patentovú prihlášku je možné podať
a) v Európskom patentovom úrade alebo,
b) ak to pripúšťa právo zmluvného štátu a s výhradou článku 76 odsek 1, na ústrednom úrade priemyselného vlastníctva alebo inom príslušnom orgáne tohto štátu. Takto podaná prihláška má rovnaký účinok, ako keby bola podaná v ten istý deň Európskemu patentovému úradu.
2) Odsek 1 nebráni použitiu právnych predpisov, ktoré v zmluvnom štáte
a) platia pre vynálezy, ktoré vzhľadom na povahu ich predmetu nesmú byť bez predchádzajúceho súhlasu príslušných úradov tohto štátu odovzdané do zahraničia, alebo
b) určujú, že všetky patentové prihlášky musia byť najskôr podané na národnom úrade alebo podmieňujú priame podanie na inom úrade predchádzajúcim súhlasom.
28. Článok 76 znie:
Článok 76
Európska vylúčená prihláška
1) Európska vylúčená prihláška sa podáva priamo v Európskom patentovom úrade v zmysle vykonávacieho predpisu. Môže byť podaná len na predmet, ktorý nepresahuje obsah pôvodnej prihlášky v tom znení, ako bola podaná; ak je táto požiadavka splnená, považuje sa vylúčená prihláška za podanú v deň podania pôvodnej prihlášky a požíva právo prednosti.
2) V európskej vylúčenej prihláške môžu byť určené len tie zmluvné štáty, ktoré boli určené v pôvodnej prihláške.
29. Článok 77 znie:
Článok 77
Odovzdanie európskej patentovej prihlášky
1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva zmluvného štátu je povinný odovzdať Európskemu patentovému úradu európske patentové prihlášky, ktoré boli podané na tomto úrade alebo na iných príslušných orgánoch tohto štátu v zmysle vykonávacieho predpisu.
2) Európske patentové prihlášky, ktorých predmet bol utajený, sa Európskemu patentovému úradu neodovzdávajú.
3) Európske patentové prihlášky, ktoré nebudú doručené Európskemu patentovému úradu v predpísanej lehote, sa považujú za vzaté späť.
30. Článok 78 znie:
Článok 78
Náležitosti európskej patentovej prihlášky
1) Európska patentová prihláška obsahuje
a) žiadosť o udelenie európskeho patentu,
b) opis vynálezu,
c) jeden alebo niekoľko patentových nárokov,
d) výkresy, na ktoré opis alebo nároky odkazujú,
e) anotáciu,
a spĺňa podmienky, ktoré sú uvedené vo vykonávacom predpise.
2) Európska patentová prihláška podlieha zaplateniu prihlasovacieho poplatku a poplatku za rešerš. Prihláška sa považuje za vzatú späť, ak prihlasovací poplatok a poplatok za rešerš nie je uhradený v stanovenej lehote.
31. Článok 79 znie:
Článok 79
Určenie zmluvných štátov
1) Všetky zmluvné štáty, ktoré sú v čase podania európskej patentovej prihlášky členmi tohto Dohovoru, sa považujú v žiadosti o udelenie európskeho patentu za určené.
2) Určenie zmluvného štátu môže podliehať zaplateniu poplatku za určenie.
3) Určenie zmluvného štátu je možné kedykoľvek, až do udelenia európskeho patentu, vziať späť.
32. Článok 80 znie:
Článok 80
Deň podania
Dňom podania európskej patentovej prihlášky je deň, v ktorom sú všetky náležitosti stanovené vo vykonávacom predpise splnené.
33. Článok 86 znie:
Článok 86
Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku
1) Za európsku patentovú prihlášku sa platia Európskemu patentovému úradu udržiavacie poplatky v súlade s vykonávacím predpisom. Tieto poplatky sa platia za tretí a každý ďalší rok, počítané odo dňa podania prihlášky. Ak nie je udržiavací poplatok uhradený včas, považuje sa prihláška za vzatú späť.
2) Povinnosť platiť udržiavacie poplatky sa končí zaplatením poplatku splatného za rok, v ktorom bolo zverejnené rozhodnutie o udelení európskeho patentu.
34. Článok 87 znie:
Článok 87
Právo prednosti
1) Každý, kto riadne podal v niektorom alebo pre niektorý z členských štátov
a) Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo
b) Svetovej obchodnej organizácie
prihlášku patentu alebo prihlášku na zápis úžitkového vzoru alebo na osvedčenie o užitočnosti, alebo jeho právny nástupca požíva na účely podania európskej patentovej prihlášky na ten istý vynález právo prednosti, a to po dobu dvanástich mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky.
2) Za prihlášku, ktorá zakladá právo prednosti, sa považuje každá riadna národná prihláška podľa vnútroštátneho práva štátu, kde bola podaná, alebo podľa dvojstranných, alebo mnohostranných zmlúv vrátane tohto Dohovoru.
3) Za riadnu národnú prihlášku sa považuje každá prihláška, ktorá postačuje na zistenie dátumu, kedy bola podaná, bez ohľadu na jej ďalší osud.
4) Za prvú prihlášku sa na účely určenia práva prednosti považuje aj neskoršia prihláška, ktorá má rovnaký predmet ako skoršia prvá prihláška a je podaná v tom istom štáte alebo pre ten istý štát, ak táto skoršia prihláška bola ku dňu podania neskoršej prihlášky vzatá späť, došlo k jej vzdaniu sa alebo bola zamietnutá bez toho, že bola predložená na verejné nahliadnutie a bez toho, že by z nej pretrvali akékoľvek práva, a ak nebola podkladom na uplatnenie práva prednosti. Skoršiu prihlášku už potom nemožno použiť ako podklad na uplatnenie práva prednosti.
5) Ak bola podaná prvá prihláška na orgáne priemyselného vlastníctva, ktorý nepodlieha Parížskemu dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú, ak tento orgán podľa zverejneného oznámenia prezidenta Európskeho patentového úradu priznáva na základe prvého podania v Európskom patentom úrade právo prednosti za podmienok a s účinkami, ktoré sú rovnocenné podmienkam a účinkom stanoveným Parížskym dohovorom.
35. Článok 88 znie:
Článok 88
Uplatnenie práva prednosti
1) Prihlasovateľ, ktorý chce uplatniť právo prednosti zo skoršej prihlášky, musí predložiť vyhlásenie o práve prednosti, ako aj ostatné požadované dokumenty v zmysle vykonávacieho predpisu.
2) Pri európskej patentovej prihláške je možné uplatniť niekoľko práv prednosti, aj keď pochádzajú z rôznych štátov. Niekoľko práv prednosti je možné uplatniť aj pre jeden patentový nárok. Pokiaľ je uplatnených niekoľko práv prednosti, lehoty, ktoré začínajú plynúť odo dňa vzniku práva prednosti, plynú od najstaršieho dňa prednosti.
3) Ak sa pre európsku patentovú prihlášku uplatňuje jedno alebo niekoľko práv prednosti, právo prednosti pokrýva iba tie znaky európskej patentovej prihlášky, ktoré sú obsiahnuté v prihláške alebo v prihláškach, z ktorých sa právo prednosti uplatňuje.
4) Ak nie sú niektoré znaky vynálezu, na ktoré sa uplatňuje právo prednosti, obsiahnuté v patentových nárokoch skoršej prihlášky, právo prednosti je možné priznať, ak sú z podkladov skoršej prihlášky ako celku tieto znaky zjavné.
36. Článok 90 znie:
Článok 90
Prieskum pri podaní a prieskum na formálne náležitosti
1) Európsky patentový úrad v zmysle vykonávacieho predpisu zisťuje, či európska patentová prihláška spĺňa podmienky na priznanie dňa podania.
2) Ak sa nemôže priznať deň podania, nebude sa o prihláške konať ako o európskej patentovej prihláške.
3) Ak je európskej patentovej prihláške priznaný deň podania, Európsky patentový úrad zisťuje, v zmysle vykonávacieho predpisu, splnenie požiadaviek v článkoch 14, 78, 81 a tam, kde je to vhodné, aj v článku 88 odsek 1 a v článku 133 odsek 2, ako aj splnenie ostatných požiadaviek, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise.
4) Ak pri vykonávaní prieskumu podľa odsekov 1 až 3 Európsky patentový úrad zistí nedostatky, ktoré je možné odstrániť, poskytne prihlasovateľovi možnosť, aby tieto nedostatky odstránil.
5) Ak nedostatky zistené pri vykonávaní prieskumu podľa odseku 3 nie sú odstránené, európska patentová prihláška sa zamietne. Ak sa nedostatky týkajú práva prednosti, dôjde k strate tohto práva pre prihlášku.
37. Článok 91 sa vypúšťa.
38. Článok 92 znie:
Článok 92
Vyhotovenie správy o európskej rešerši
Európsky patentový úrad vyhotoví a uverejní, v zmysle vykonávacieho predpisu, správu o európskej rešerši európskej patentovej prihlášky na základe patentových nárokov a s náležitým ohľadom na opis a výkresy.
39. Článok 93 znie:
Článok 93
Zverejnenie európskej patentovej prihlášky
1) Európsky patentový úrad zverejní európsku patentovú prihlášku čo najskôr
a) po uplynutí lehoty osemnástich mesiacov odo dňa podania alebo ak bolo uplatnené právo prednosti, odo dňa vzniku práva prednosti, alebo
b) pred uplynutím tejto lehoty na žiadosť prihlasovateľa.
2) Ak rozhodnutie o udelení európskeho patentu nadobudne účinnosť pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 písmeno a), zverejní sa európska patentová prihláška aj európsky patentový spis súčasne.
40. Článok 94 znie:
Článok 94
Prieskum európskej patentovej prihlášky
1) Na základe žiadosti a v zmysle vykonávacieho predpisu vykoná Európsky patentový úrad prieskum, či európska patentová prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za prieskum.
2) Ak žiadosť nie je podaná v určenej lehote, európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť.
3) Ak prieskum preukáže, že prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, nespĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, prieskumové oddelenie vyzve prihlasovateľa, tak často, ako je to nutné, aby podal svoje pripomienky a vykonal zmeny v prihláške v zmysle článku 123 odsek 1.
4) Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote neodpovie na výzvy prieskumového oddelenia, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.
41. Články 95 a 96 sa vypúšťajú.
42. Článok 97 znie:
Článok 97
Zamietnutie prihlášky alebo udelenie patentu
1) Ak je prieskumové oddelenie toho názoru, že európska patentová prihláška a vynález, ktorý je jej predmetom, spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o udelení európskeho patentu za predpokladu splnenia podmienok, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise.
2) Ak je prieskumové oddelenie toho názoru, že táto prihláška alebo vynález, ktorý je jej predmetom, nespĺňa podmienky tohto Dohovoru, zamietne európsku patentovú prihlášku, ak tento Dohovor nestanoví inú sankciu.
3) Rozhodnutie o udelení európskeho patentu nadobúda účinnosť dňom zverejnenia oznámenia o tomto udelení v Európskom patentovom vestníku.
43. Článok 98 znie:
Článok 98
Zverejnenie európskeho patentového spisu
Európsky patentový úrad zverejní európsky patentový spis čo najskôr po oznámení o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku.
44. Názov piatej časti znie:
PIATA ČASŤ
KONANIE O NÁMIETKACH A OBMEDZENÍ PATENTU
45. Článok 99 znie:
Článok 99
Námietky
1) V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku môže každý v súlade s vykonávacím predpisom podať na Európskom patentovom úrade námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa považujú za podané iba po zaplatení poplatku za námietky.
2) Námietky sa vzťahujú na európsky patent vo všetkých zmluvných štátoch, v ktorých je účinný.
3) Účastníci konania o námietkach sú osoby, ktoré námietky podali, a majiteľ patentu.
4) Ak niekto preukáže, že v niektorom zo zmluvných štátov bol na základe právoplatného rozhodnutia zapísaný do patentového registra tohto štátu namiesto doterajšieho majiteľa patentu, nahradí na základe svojej žiadosti pre tento štát doterajšieho majiteľa. Bez ohľadu na ustanovenie článku 118 sa doterajší majiteľ patentu a ten, ktorý takto uplatnil svoje právo, nepovažujú za spolumajiteľov, iba ak by o to obaja požiadali.
46. Článok 101 znie:
Článok 101
Preskúmanie námietok - zrušenie alebo zachovanie európskeho patentu
1) Ak sú námietky prípustné, námietkové oddelenie preskúma v zmysle vykonávacieho predpisu, či aspoň jeden z dôvodov na podanie námietok podľa článku 100 bráni zachovaniu európskeho patentu. Pri konaní o námietkach vyzýva námietkové oddelenie účastníkov tak často, ako je to nutné, aby predložili pripomienky k jeho výmerom alebo k podaniam ostatných účastníkov konania.
2) Ak je námietkové oddelenie toho názoru, že aspoň jeden z dôvodov na podanie námietok bráni zachovaniu európskeho patentu, patent zruší. V opačnom prípade námietky zamietne.
3) Ak je námietkové oddelenie toho názoru, s prihliadnutím na zmeny, ktoré majiteľ patentu vykonal v priebehu námietkového konania, že patent a vynález, ktorý je jeho predmetom,
a) spĺňajú požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o zachovaní patentu tak, ako bol zmenený, za predpokladu splnenia podmienok, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise,
b) nespĺňa požiadavky tohto Dohovoru, rozhodne o zrušení patentu.
47. Článok 102 sa vypúšťa.
48. Článok 103 znie:
Článok 103
Zverejnenie nového európskeho patentového spisu
Ak je patent zachovaný tak, ako bol zmenený v zmysle článku 101 odsek 3 písmeno a), Európsky patentový úrad zverejní nový európsky patentový spis čo najskôr po oznámení o rozhodnutí o námietkach v Európskom patentovom vestníku.
49. Článok 104 znie:
Článok 104
Náklady
1) Každý účastník námietkového konania znáša náklady, ktoré mu vznikli, pokiaľ námietkové oddelenie v súlade s vykonávacím predpisom nerozhodne z dôvodov spravodlivosti o inom rozdelení nákladov.
2) Postup pri stanovení nákladov upravuje vykonávací predpis.
3) Každé konečné rozhodnutie Európskeho patentového úradu o stanovení výšky nákladov je v každom zmluvnom štáte na účely výkonu rozhodnutia považované za právoplatné rozhodnutie vydané civilným súdom štátu, na ktorého území má byť výkon rozhodnutia uskutočnený. Overenie tohto rozhodnutia sa obmedzí iba na jeho pravosť.
50. Článok 105 znie:
Článok 105
Pristúpenie údajného porušovateľa patentu do konania
1) V súlade s vykonávacím predpisom môže po uplynutí lehoty na podanie námietky pristúpiť do konania o námietkach akákoľvek tretia strana,
a) ak preukáže, že proti nej bolo začaté konanie vo veci porušenia patentu, alebo
b) ak preukáže, že po tom, ako ju majiteľ patentu vyzval, aby upustila od údajného porušovania patentu, začala proti tomuto majiteľovi súdne konanie vo veci určenia, že neporušuje jeho patent.
2) Prípustné pristúpenie do konania sa považuje za námietku.
51. Za článok 105 sa vkladajú nové články 105a, 105b a 105c, ktoré znejú:
Článok 105a
Žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie patentu
1) Zmenou patentových nárokov môže byť na žiadosť majiteľa európsky patent zrušený alebo obmedzený. Majiteľ podáva žiadosť na Európsky patentový úrad v zmysle vykonávacieho predpisu. Žiadosť sa považuje za podanú iba po zaplatení poplatku za obmedzenie alebo zrušenie patentu.
2) Žiadosť nesmie byť podaná v čase námietkového konania o predmetnom európskom patente.
Článok 105b
Obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu
1) Európsky patentový úrad preskúma, či sú splnené požiadavky týkajúce sa obmedzenia alebo zrušenia európskeho patentu, stanovené vykonávacím predpisom.
2) Ak je Európsky patentový úrad toho názoru, že žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu spĺňa tieto požiadavky, rozhodne o obmedzení alebo zrušení európskeho patentu v súlade s vykonávacím predpisom. V opačnom prípade žiadosť zamietne.
3) Rozhodnutie o obmedzení alebo zrušení európskeho patentu sa vzťahuje na európsky patent vo všetkých zmluvných štátoch, v ktorých bol udelený. Rozhodnutie sa stáva právoplatné v deň zverejnenia oznámenia o rozhodnutí v Európskom patentovom vestníku.
Článok 105c
Zverejnenie zmeneného patentového spisu
Ak v zmysle článku 105b odsek 2 dôjde k obmedzeniu európskeho patentu, Európsky patentový úrad zverejní zmenený európsky patentový spis čo najskôr po oznámení o obmedzení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku.
52. Článok 106 znie:
Článok 106
Rozhodnutia, proti ktorým je možné podať sťažnosť
1) Sťažnosť je možné podať proti rozhodnutiam prijímacieho oddelenia, prieskumových oddelení, námietkových oddelení a právneho oddelenia. Sťažnosť má odkladný účinok.
2) Proti rozhodnutiu, ktorým sa pre niektorého z účastníkov nekončí konanie, je možné podať sťažnosť len spolu s konečným rozhodnutím, pokiaľ toto rozhodnutie nepripúšťa samostatnú sťažnosť.
3) Právo na podanie sťažnosti proti rozhodnutiu o stanovení výšky nákladov za konanie o námietkach môže byť obmedzené vykonávacím predpisom.
53. Článok 108 znie:
Článok 108
Lehoty a forma sťažnosti
Sťažnosť sa podáva v zmysle vykonávacieho predpisu v Európskom patentovom úrade v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje. Sťažnosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za sťažnosť. Odôvodnenie sťažnosti musí byť podané v zmysle vykonávacieho predpisu v lehote štyroch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia.
54. Článok 110 znie:
Článok 110
Preskúmanie sťažnosti
Ak je sťažnosť prípustná, sťažnostný senát preskúma, či je možné jej vyhovieť. Preskúmanie sťažnosti sa vykonáva v súlade s vykonávacím predpisom.
55. Za článkom 112 sa vkladá nový článok 112a, ktorý znie:
Článok 112a
Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia veľkým sťažnostným senátom
1) Strana, ktorá podľa rozhodnutia sťažnostného senátu nebola v konaní o sťažnosti úspešná, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia veľkým sťažnostným senátom.
2) Žiadosť môže byť podaná len z dôvodov, že
a) člen sťažnostného senátu sa zúčastnil takéhoto rozhodovania, porušujúc článok 24 odsek 1, alebo napriek svojmu vylúčeniu v zmysle rozhodnutia podľa článku 24 odsek 4,
b) sťažnostný senát obsahoval osobu, ktorá nebola vymenovaná za jej člena,
c) došlo k závažnému porušeniu článku 113,
d) v konaní o sťažnosti došlo k inej závažnej, vo vykonávacom predpise určenej procesnej chybe alebo
e) na rozhodnutie mohol mať dosah trestný čin vykonaný za podmienok stanovených vo vykonávacom predpise.
3) Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia nemá odkladný účinok.
4) Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia sa podáva v zmysle vykonávacieho predpisu a musí byť odôvodnená. Ak je žiadosť založená na ustanovení odseku 2 písmeno a) až d), podáva sa v lehote dvoch mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o rozhodnutí sťažnostného senátu. Ak je žiadosť založená na ustanovení odseku 2 písmeno e), podáva sa v lehote dvoch mesiacov odo dňa, v ktorom bol trestný čin vykonaný, avšak v žiadnom prípade nie neskôr ako päť rokov odo dňa zverejnenia oznámenia o rozhodnutí sťažnostného senátu.
5) Veľký sťažnostný senát preskúma žiadosť o preskúmanie rozhodnutia v súlade s vykonávacím predpisom. Ak je žiadosť prípustná, veľký sťažnostný senát zruší pôvodné rozhodnutie a opätovne odkáže na konanie pred sťažnostným senátom v zmysle vykonávacieho predpisu.
6) Každý, kto v dobrej viere začal v zmluvnom štáte v období od rozhodnutia sťažnostného senátu, ktoré je predmetom preskúmavania, do zverejnenia oznámenia o rozhodnutí veľkého sťažnostného senátu o takejto žiadosti využívať vynález, ktorý je predmetom zverejnenej európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, alebo vykonal účinné a vážne prípravy na jeho využívanie, môže bezplatne v tomto využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku pokračovať.
56. Článok 115 znie:
Článok 115
Pripomienky tretích osôb
Po zverejnení európskej patentovej prihlášky môže v zmysle vykonávacieho predpisu akákoľvek tretia strana v konaní pred Európskym patentovým úradom predložiť pripomienky k patentovateľnosti vynálezu, ktorý je predmetom prihlášky. Ten, kto predložil pripomienky, sa nestáva účastníkom konania pred Európskym patentovým úradom.
57. Článok 117 znie:
Článok 117
Dokazovanie
1) V konaní pred Európskym patentovým úradom sú prípustné tieto dôkazové prostriedky:
a) výsluch účastníkov,
b) vyžiadanie informácií,
c) predloženie listín,
d) výsluch svedkov,
e) znalecký posudok,
f) obhliadka na mieste,
g) písomné miestoprísažné vyhlásenie.
2) Postup pri vykonávaní dôkazov upravuje vykonávací predpis.
58. Článok 119 znie:
Článok 119
Doručovanie
Európsky patentový úrad doručuje rozhodnutia a predvolania, ako aj výmery a oznámenia v zmysle vykonávacieho predpisu. Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, je možné doručenie vykonať prostredníctvom ústredných úradov priemyselného vlastníctva členských štátov.
59. Článok 120 znie:
Článok 120
Lehoty
Vykonávací predpis stanoví
a) lehoty, ktoré sú záväzné v konaní pred Európskym patentovým úradom, a nie sú stanovené v tomto Dohovore,
b) spôsob počítania lehôt, ako aj podmienky, za ktorých je možné tieto lehoty predĺžiť,
c) minimálnu a maximálnu dĺžku lehôt, ktoré určí Európsky patentový úrad.
60. Článok 121 znie:
Článok 121
Pokračovanie v konaní o európskej patentovej prihláške
1) Prihlasovateľ môže požiadať o pokračovanie v konaní o európskej patentovej prihláške v prípade, že nedodržal lehotu voči Európskemu patentovému úradu.
2) Európsky patentový úrad vyhovie žiadosti za predpokladu splnenia požiadaviek, ktoré sú stanovené vo vykonávacom predpise. V opačnom prípade žiadosť zamietne.
3) Ak sa žiadosti vyhovie, predpokladá sa, že právne účinky nedodržania lehoty nenastali.
4) Pokračovanie v konaní je vylúčené, pokiaľ ide o lehoty stanovené v článku 87 odsek 1, článku 108 a článku 112a odsek 4, ako aj lehoty pre žiadosť o pokračovanie v konaní alebo o uvedenie do predošlého stavu. Vykonávací predpis môže vylúčiť pokračovanie v konaní aj pre iné lehoty.
61. Článok 122 znie:
Článok 122
Uvedenie do predošlého stavu
1) Prihlasovateľovi alebo majiteľovi patentu, ktorý napriek všetkej, okolnostiam primeranej snahe nemohol voči Európskemu patentovému úradu dodržať lehotu, sú na jeho žiadosť navrátené práva, ak je priamym dôsledkom zmeškania zamietnutie európskej patentovej prihlášky alebo žiadosti skutočnosť, že sa európska patentová prihláška považuje za vzatú späť, zrušenie európskeho patentu alebo strata iného práva alebo opravného prostriedku.
2) Európsky patentový úrad vyhovie žiadosti za predpokladu splnenia podmienok podľa odseku 1, ako aj ostatných požiadaviek stanovených vo vykonávacom predpise. V opačnom prípade žiadosť zamietne.
3) Ak sa žiadosti vyhovie, predpokladá sa, že právne účinky nedodržania lehoty nenastali.
4) Uvedenie do predošlého stavu je vylúčené, pokiaľ ide o lehoty pre žiadosť o uvedenie do predošlého stavu. Vykonávací predpis môže vylúčiť uvedenie do predošlého stavu aj pre iné lehoty.
5) Každý, kto v dobrej viere začal v zmluvnom štáte v období od straty práv uvedenej v odseku 1 do zverejnenia oznámenia o uvedení do predošlého stavu využívať vynález, ktorý je predmetom európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu, alebo vykonal účinné a vážne prípravy na jeho využívanie, môže bezplatne v tomto využívaní vo svojom podniku alebo pre potreby svojho podniku pokračovať.
6) Tento článok sa netýka práva zmluvného štátu upraviť uvedenie do predošlého stavu aj pre lehoty, ktoré sú stanovené týmto Dohovorom a ktoré majú byť dodržané voči orgánom tohto štátu.
62. Článok 123 znie:
Článok 123
Zmeny
1) Podmienky, na základe ktorých je možné v európskej patentovej prihláške alebo v európskom patente počas konania pred Európskym patentovým úradom vykonať zmeny, stanoví vykonávací predpis. V každom prípade môže prihlasovateľ z vlastného podnetu prihlášku aspoň raz zmeniť.
2) V európskej patentovej prihláške a európskom patente nie je možné vykonať také zmeny, ktoré by viedli k rozšíreniu ich predmetu nad rámec obsahu prihlášky v tom znení, v akom bola podaná.
3) V európskom patente nie je možné vykonať také zmeny, ktoré by viedli k rozšíreniu ochrany z neho vyplývajúcej.
63. Článok 124 znie:
Článok 124
Údaje o stave techniky
1) Európsky patentový úrad môže v súlade s vykonávacím predpisom vyzvať prihlasovateľa, aby poskytol informácie týkajúce sa stavu techniky, ktoré sa brali do úvahy v národnom alebo regionálnom konaní o patente a týkali sa vynálezu, ktorý je predmetom európskej patentovej prihlášky.
2) Ak prihlasovateľ výzve podľa odseku 1 nevyhovie v stanovenej lehote, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.
64. Článok 126 sa vypúšťa.
65. Článok 127 znie:
Článok 127
Európsky patentový register
Európsky patentový úrad vedie európsky patentový register, v ktorom sú zapísané údaje určené vykonávacím predpisom. Žiadny zápis do registra sa nevykoná pred zverejnením európskej patentovej prihlášky. Register je prístupný na verejné nahliadnutie.
66. Článok 128 znie:
Článok 128
Nahliadnutie do spisu
1) Spisy týkajúce sa európskej patentovej prihlášky, ktorá ešte nebola zverejnená, je možné poskytnúť na nahliadnutie iba so súhlasom prihlasovateľa.
2) Každý, kto preukáže, že prihlasovateľ proti nemu uplatnil práva z európskej patentovej prihlášky, môže nahliadnuť do spisu aj pred zverejnením tejto prihlášky a bez súhlasu prihlasovateľa.
3) Po zverejnení európskej vylúčenej prihlášky alebo novej európskej patentovej prihlášky podanej podľa článku 61 odsek 1 môže každý nahliadnuť do spisu pôvodnej prihlášky aj pred jej zverejnením a bez súhlasu prihlasovateľa.
4) Po zverejnení európskej patentovej prihlášky je možné do spisu týkajúceho sa tejto prihlášky a patentu na jej základe udeleného nahliadnuť na žiadosť s výhradou obmedzení stanovených vykonávacím predpisom.
5) Ešte pred zverejnením európskej patentovej prihlášky môže Európsky patentový úrad tretím osobám oznámiť alebo zverejniť údaje, ktoré určuje vykonávací predpis.
67. Článok 129 znie:
Článok 129
Periodicky vydávané publikácie
Európsky patentový úrad vydáva periodicky tieto publikácie:
a) Európsky patentový vestník, ktorý obsahuje zápisy, ktorých zverejňovanie je predpísané týmto Dohovorom, vykonávacím predpisom alebo prezidentom Európskeho patentového úradu,
b) Úradný vestník Európskeho patentového úradu, ktorý obsahuje všeobecné oznámenia a informácie všeobecnej povahy vydávané prezidentom Európskeho patentového úradu a všetky ďalšie informácie týkajúce sa tohto Dohovoru a jeho implementácie.
68. Článok 130 znie:
Článok 130
Výmena informácií
1) Pokiaľ nie je v tomto Dohovore alebo vnútroštátnym právom určené inak, Európsky patentový úrad a ústredné úrady priemyselného vlastníctva zmluvných štátov si na žiadosť vzájomne oznamujú všetky užitočné údaje o európskych alebo národných patentových prihláškach a patentoch, ako aj o priebehu konania o týchto prihláškach a patentoch.
2) Odsek 1 sa použije aj na výmenu informácií na základe pracovných dohôd medzi Európskym patentovým úradom a
a) ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva iných štátov,
b) medzivládnymi organizáciami poverenými udeľovať patenty,
c) inou organizáciou.
3) Výmena informácií podľa odsekov 1 a 2 písmen a) a b) nepodlieha obmedzeniam uvedeným v článku 128. Správna rada môže rozhodnúť, že ani výmena informácií podľa odseku 2 písmeno c) nepodlieha takýmto obmedzeniam, ak príslušná organizácia nakladá s odovzdanými informáciami až do zverejnenia Európskej patentovej prihlášky ako s dôvernými.
69. Článok 133 znie:
Článok 133
Všeobecné zásady zastupovania
1) S výhradou odseku 2 nie je nikto povinný dať sa v konaní podľa tohto Dohovoru zastupovať oprávneným zástupcom.
2) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú bydlisko alebo sídlo v zmluvnom štáte, musia byť zastúpené oprávneným zástupcom a vystupovať jeho prostredníctvom vo všetkých konaniach podľa tohto Dohovoru s výnimkou podania európskej patentovej prihlášky; ďalšie výnimky môže stanoviť vykonávací predpis.
3) Fyzické osoby alebo právnické osoby s bydliskom alebo sídlom v niektorom zmluvnom štáte môžu byť v konaní podľa tohto Dohovoru zastúpené zamestnancom, ktorý nemusí byť oprávneným zástupcom, ale musí byť splnomocnený v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu. Vykonávací predpis môže stanoviť, či a za akých podmienok môže zamestnanec právnickej osoby zastupovať aj iné právnické osoby, ktoré majú sídlo v zmluvnom štáte a majú s ňou ekonomické väzby.
4) Vykonávací predpis môže stanoviť zvláštne ustanovenia o spoločnom zastupovaní účastníkov konajúcich spoločne.
70. Článok 134 znie:
Článok 134
Oprávnení zástupcovia
1) Zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby v konaniach podľa tohto Dohovoru môžu iba oprávnení zástupcovia zapísaní v zozname, ktorý na tento účel vedie Európsky patentový úrad.
2) Do zoznamu oprávnených zástupcov môže byť zapísaná každá fyzická osoba, ktorá
a) je občanom niektorého zmluvného štátu,
b) má sídlo alebo miesto výkonu práce v zmluvnom štáte,
c) zložila európsku kvalifikačnú skúšku.
3) V priebehu jedného roka odo dňa, v ktorom pristúpenie štátu k Dohovoru nadobudlo účinnosť, môže o zápis do zoznamu oprávnených zástupcov požiadať každá fyzická osoba, ktorá
a) je občanom zmluvného štátu,
b) má sídlo alebo miesto výkonu práce v štáte, ktorý pristúpil k Dohovoru, a
c) je oprávnená zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby v konaniach vo veciach patentových pred ústredným úradom priemyselného vlastníctva tohto štátu. Ak oprávnenie nie je podriadené požiadavke zvláštnej odbornej kvalifikácie, musí takáto fyzická osoba v danom štáte vykonávať túto činnosť bežne aspoň päť rokov.
4) Zápis sa uskutoční na základe žiadosti s priloženými osvedčeniami o splnení podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3.
5) Osoby zapísané do zoznamu oprávnených zástupcov sú oprávnené zastupovať vo všetkých konaniach podľa tohto Dohovoru.
6) Každá osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov, je oprávnená mať na účely výkonu činnosti oprávneného zástupcu sídlo v každom zmluvnom štáte, v ktorom prebiehajú konania podľa tohto Dohovoru, s prihliadnutím na Protokol o centralizácii, ktorý je prílohou tohto Dohovoru. Orgány tohto štátu môžu toto oprávnenie odobrať len v jednotlivých prípadoch a iba pri použití právnych predpisov na ochranu verejného poriadku a verejnej bezpečnosti. Prijatiu takého opatrenia musia predchádzať konzultácie s prezidentom Európskeho patentového úradu.
7) Prezident Európskeho patentového úradu môže udeliť výnimku
a) z ustanovenia odseku 2 písmeno a) alebo odseku 3 písmeno a) za zvláštnych okolností,
b) z ustanovenia odseku 3 písmeno c) druhá veta, ak žiadateľ preukáže, že požadovanú kvalifikáciu získal iným spôsobom.
8) Rovnako ako oprávnený zástupca môže v konaniach podľa tohto Dohovoru zastupovať aj advokát oprávnený pôsobiť v niektorom zmluvnom štáte, ktorý má v tomto štáte sídlo, v rozsahu, v akom je oprávnený pôsobiť v tomto štáte, rovnako ako oprávnený zástupca vo veciach patentových. Ustanovenie odseku 6 sa použije primerane.
71. Za článok 134 sa dopĺňa nový článok 134a, ktorý znie:
Článok 134a
Inštitút oprávnených zástupcov pred Európskym patentovým úradom
1) Správna rada je oprávnená prijať a meniť nariadenia týkajúce sa
a) Inštitútu oprávnených zástupcov pred Európskym patentovým úradom (ďalej len „inštitút"),
b) vzdelania a výcviku vyžadovaných na prijatie na európsku kvalifikačnú skúšku a vykonanie tejto skúšky,
c) disciplinárnej právomoci tohto inštitútu alebo Európskeho patentového úradu voči týmto osobám,
d) záväzku dôvernosti oprávneného zástupcu a výsady utajenia v konaniach pred Európskym patentovým úradom, pokiaľ ide o komunikáciu medzi oprávneným zástupcom a jeho klientom alebo akoukoľvek inou osobou.
2) Na základe ustanovenia článku 134 odsek 1 sa členom inštitútu stáva osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu oprávnených zástupcov.
72. Článok 135 znie:
Článok 135
Žiadosť o národné konanie
1) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva určeného zmluvného štátu začne konanie o udelenie národného patentu na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa európskeho patentu, a to v týchto prípadoch:
a) ak sa európska patentová prihláška považuje za vzatú späť podľa ustanovenia článku 77 odsek 3,
b) v ďalších prípadoch stanovených vnútroštátnym právom, keď je podľa tohto Dohovoru európska patentová prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo sa považuje za vzatú späť, alebo je európsky patent podľa tohto Dohovoru zrušený.
2) V prípade, na ktorý sa odkazuje v odseku 1 písmeno a), sa žiadosť o zmenu podáva ústrednému úradu priemyselného vlastníctva, na ktorom bola európska patentová prihláška podaná. Tento úrad, s výhradou ustanovení predpisov o národnej bezpečnosti, odovzdá žiadosť priamo ústredným úradom priemyselného vlastníctva zmluvných štátov uvedených v žiadosti.
3) V prípade, na ktorý sa odkazuje v odseku 1 písmeno b), sa žiadosť o zmenu podáva Európskemu patentovému úradu v zmysle vykonávacieho predpisu. Žiadosť sa považuje za podanú až po zaplatení poplatku za zmenu. Európsky patentový úrad odovzdá žiadosť ústredným úradom priemyselného vlastníctva zmluvných štátov uvedených v žiadosti.
4) Ak žiadosť nie je podaná včas, účinky európskej patentovej prihlášky uvedené v článku 66 zaniknú.
73. Článok 136 sa vypúšťa.
74. Článok 137 znie:
Článok 137
Formálne náležitosti zmeny
1) Európska patentová prihláška odovzdaná podľa článku 135 odsek 2 alebo odsek 3 nepodlieha formálnym náležitostiam vnútroštátneho práva, ktoré sú odlišné alebo dodatočné vzhľadom na náležitosti podľa Dohovoru.
2) Ústredný úrad priemyselného vlastníctva, ktorému je odovzdaná európska patentová prihláška, môže požadovať, aby prihlasovateľ v lehote najmenej dva mesiace
a) zaplatil národný prihlasovací poplatok,
b) predložil preklad pôvodného znenia európskej patentovej prihlášky do niektorého z úradných jazykov tohto štátu, prípadne aj preklad znenia zmeneného počas konania pred Európskym patentovým úradom, na základe ktorého si prihlasovateľ želá vykonať národné konanie.
75. Článok 138 znie:
Článok 138
Zrušenie európskeho patentu
1) S výhradou ustanovení článku 139 môže byť podľa práva zmluvného štátu európsky patent zrušený s účinkom na jeho území iba z týchto dôvodov:
a) ak predmet európskeho patentu nie je patentovateľný v zmysle článkov 52 až 57,
b) ak európsky patent neobjasňuje vynález natoľko jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť,
c) ak predmet európskeho patentu presahuje obsah prihlášky v tom znení, ako bola podaná, alebo ak bol patent udelený na základe európskej vylúčenej patentovej prihlášky alebo novej prihlášky podanej podľa článku 61, presahujúc obsah pôvodnej prihlášky v znení, ako bola podaná,
d) ak bola ochrana vyplývajúca z európskeho patentu rozšírená, alebo
e) ak majiteľ európskeho patentu naň podľa ustanovenia článku 60 odsek 1 nemá právo.
2) Ak sa dôvody na zrušenie týkajú len časti európskeho patentu, vykoná sa zodpovedajúce obmedzenie tohto patentu zmenou patentových nárokov a jeho čiastočným zrušením.
3) Majiteľ patentu má v konaní pred kompetentným súdom alebo orgánom o otázke platnosti európskeho patentu právo obmedziť patent zmenou vykonanou v nárokoch. Takto obmedzený patent je základom konania.
76. Článok 140 znie:
Článok 140
Národné úžitkové vzory a osvedčenia o užitočnosti
Články 66, 124, 135, 137 a 139 sa použijú na úžitkové vzory a osvedčenia o užitočnosti a na ich prihlášky v zmluvných štátoch, ktorých právo upravuje tieto druhy ochrany.
77. Článok 141 znie:
Článok 141
Udržiavacie poplatky za európsky patent
1) Obnovovacie poplatky za európsky patent je možné vyberať len za roky, ktoré nasledujú za rokom uvedeným v článku 86 odsek 2.
2) Ak nastane splatnosť udržiavacích poplatkov do dvoch mesiacov po zverejnení oznámenia o udelení európskeho patentu, považujú sa tieto poplatky za riadne zaplatené, ak sú zaplatené v tejto lehote. Príplatok stanovený vnútroštátnym právom sa nevyberá.
78. Za článok 149 sa dopĺňa nový článok 149a, ktorý znie:
Článok 149a
Ostatné dohody uzavreté medzi zmluvnými štátmi
1) Nič v tomto Dohovore by sa nemalo chápať ako obmedzujúce právo niektorých alebo všetkých zmluvných štátov uzavrieť osobitné dohody týkajúce sa európskych patentových prihlášok alebo patentov, ktoré podľa tohto Dohovoru podliehajú a riadia sa vnútroštátnym právom, a to najmä
a) dohody ustanovujúcej Európsky patentový súd, ktorý je spoločný pre zmluvné štáty,
b) dohody ustanovujúce subjekt, ktorý by bol spoločný pre zmluvné štáty a ktorý by sa na žiadosť vnútroštátnych súdov a kvázi - súdnych orgánov vyjadroval k otázkam európskeho alebo harmonizovaného vnútroštátneho patentového práva,
c) dohody, na základe ktorej členské štáty netrvajú na úplnom alebo čiastočnom preklade európskych patentov podľa článku 65,
d) dohody, na základe ktorých členské štáty určia, že preklady európskych patentov podľa článku 65 môžu byť podané na Európsky patentový úrad a ním aj zverejnené.
2) Správna rada je oprávnená rozhodnúť, či
a) členovia sťažnostného senátu, ako aj veľkého sťažnostného senátu môžu zastávať funkciu v Európskom patentovom súde alebo v spoločnom subjekte a či sa môžu zúčastňovať ich konaní v súlade s danou dohodou,
b) Európsky patentový úrad poskytne takémuto spoločnému subjektu zamestnancov, priestory a vybavenie, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh, a či budú výdavky tohto subjektu hradené plne alebo čiastočne organizáciou.
79. Desiata časť Dohovoru znie:
DESIATA ČASŤ
MEDZINÁRODNÁ PRIHLÁŠKA PODĽA ZMLUVY O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI EURO-PCT PRIHLÁŠKA
Článok 150
Použitie Zmluvy o patentovej spolupráci
1) Zmluva o patentovej spolupráci z 19. júna 1970 (ďalej len „PCT") sa použije v súlade s ustanoveniami tejto časti.
2) Medzinárodné PCT prihlášky môžu byť predmetom konania pred Európskym patentovým úradom. V tomto konaní sa použijú ustanovenia PCT a jej vykonávacieho predpisu a doplnia sa ustanoveniami tohto Dohovoru. Ak sú ustanovenia tohto Dohovoru v rozpore s ustanoveniami PCT alebo jeho vykonávacím predpisom, majú prednosť ustanovenia PCT.
Článok 151
Európsky patentový úrad ako prijímací úrad
Európsky patentový úrad je prijímacím úradom podľa PCT v zmysle vykonávacieho predpisu. Článok 75 odsek 2 sa použije primerane.
Článok 152
Európsky patentový úrad ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo medzinárodný predbežný prieskum
V súlade s dohodou uzavretou medzi organizáciou a Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva je Európsky patentový úrad orgánom pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum v zmysle PCT pre občanov alebo štátnych príslušníkov zmluvných štátov tohto Dohovoru. Tento Dohovor môže určiť, že Európsky patentový úrad bude orgánom aj pre iných prihlasovateľov.
Článok 153
Európsky patentový úrad ako určený alebo zvolený úrad
1) Európsky patentový úrad je
a) určeným úradom pre tie zmluvné štáty tohto Dohovoru, pre ktoré PCT nadobudla platnosť a ktoré boli určené v medzinárodnej prihláške a pre ktoré si prihlasovateľ praje získať európsky patent, a
b) úradom zvoleným, ak si prihlasovateľ zvolil štát, ktorý je určený v zmysle ustanovenia písmena a).
2) Medzinárodná prihláška, pre ktorú je Európsky patentový úrad úradom určeným alebo zvoleným a ktorej bol pridelený dátum medzinárodného podania, je rovnocenná riadnej európskej prihláške (Euro-PCT prihláška).
3) Medzinárodné zverejnenie Euro-PCT prihlášky v jednom z oficiálnych jazykov Európskeho patentového úradu nahrádza zverejnenie európskej patentovej prihlášky a je oznámené v Európskom patentovom vestníku.
4) Ak je Euro-PCT prihláška zverejnená v inom jazyku, potom sa jej preklad do jedného z niektorých úradných jazykov podáva na Európsky patentový úrad, ktorý ho zverejní. S výhradou ustanovení článku 67 odsek 3 je dočasná ochrana podľa článku 67 odsekov 1 a 2 účinná až odo dňa tohto zverejnenia.
5) S Euro-PCT prihláškou je nakladané ako s európskou patentovou prihláškou a považuje sa za súčasť stavu techniky podľa článku 54 odsek 3 za predpokladu, že podmienky stanovené v odseku 3 alebo v odseku 4 a vo vykonávacom predpise sú splnené.
6) Správa o medzinárodnej rešerši vyhotovená k Euro-PCT prihláške alebo vyhlásenie, ktoré ju nahrádza, a ich medzinárodné zverejnenie nahrádza správu o európskej rešerši, ako aj oznámenie o tomto zverejnení v Európskom patentovom vestníku.
7) Podľa ustanovenia odseku 5 sa ku každej Euro-PCT prihláške vyhotoví dodatočná správa o európskej rešerši. Správna rada môže rozhodnúť o upustení od dodatočnej správy o európskej rešerši a o znížení poplatku za rešerš.
80. Články 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 a 163 sa vypúšťajú.
81. Článok 164 znie:
Článok 164
Vykonávací predpis a protokoly
1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dohovoru je vykonávací predpis, Protokol o uznávaní, Protokol o výsadách a imunitách, Protokol o centralizácii, Protokol o výklade ustanovenia článku 69 a Protokol o stave zamestnancov.
2) V prípade rozporu medzi ustanoveniami tohto Dohovoru a vykonávacím predpisom ustanovenia tohto Dohovoru majú prednosť.
82. Článok 167 sa vypúšťa.
ČLÁNOK 2
PROTOKOLY
1. Protokol o výklade článku 69 Dohovoru sa mení nasledovne:
PROTOKOL O VÝKLADE ČLÁNKU 69
Článok 1
Všeobecné zásady
Ustanovenie článku 69 by sa nemalo vykladať v tom zmysle, že rozsah ochrany vyplývajúci z európskeho patentu sa má chápať ako určený presne vymedzeným a doslovným významom znenia nárokov, opisov a nákresov, ktoré sú použité len na účel vyriešenia nejednoznačností v patentových nárokoch. Ustanovenie článku 69 by sa taktiež nemalo vykladať v tom zmysle, že nároky slúžia len ako návod a že skutočný rozsah ochrany vyplývajúci z európskeho patentu by sa mohol na základe posúdenia opisu a nákresov odborným referentom rozšíriť na to, čo mal majiteľ patentu v úmysle. Naopak, toto ustanovenie sa má vykladať ako určenie strednej pozície medzi týmito dvoma extrémami a má byť kombináciou spravodlivej ochrany pre majiteľa patentu a prijateľného stupňa istoty pre tretie osoby.
Článok 2
Ekvivalenty
Na potreby určenia rozsahu ochrany vyplývajúcej z európskeho patentu sa patričný ohľad berie na tie znaky, ktoré sú zhodné/ekvivalentné so znakmi opísanými v patentových nárokoch.
2. Protokol, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Európskeho patentového dohovoru, znie:
PROTOKOL O STAVE ZAMESTNANCOV EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU V HAAGU
(PROTOKOL O STAVE ZAMESTNANCOV)
Európska patentová organizácia zaistí, že podiel pracovných miest pridelených pre pracovisko v Haagu - tak, ako boli stanovené v pláne pre prijatie zamestnancov do pracovného pomeru v roku 2000 a v prehľade pracovných miest - sa podstatne nezmení. O zmene počtu pracovných miest pridelených pre pracovisko v Haagu, ktorá presiahne desať percent spomenutého podielu a ktorá sa ukáže ako nevyhnutná pre riadny chod Európskeho patentového úradu, rozhodne Správna rada Organizácie na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu a po konzultácii s vládami Nemeckej spolkovej republiky a Holandského kráľovstva.
3. Časť I Protokolu o centralizácii znie:
PROTOKOL O CENTRALIZÁCII A ZAVEDENÍ EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO SYSTÉMU
(PROTOKOL O CENTRALIZÁCII)
Časť I
1
a) Zmluvné štáty Dohovoru, ktoré sú pri jej nadobudnutí platnosti tiež členmi Medzinárodného patentového inštitútu, založeného 6. júna 1947 Haagskym dohovorom, prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby najneskôr do dátumu uvedenom v článku 162 odsek 1 Dohovoru zabezpečili premiestnenie všetkých aktív a pasív vrátane zamestnancov inštitútu do Európskeho patentového úradu. Toto premiestnenie sa uskutoční na základe dohody uzavretej medzi Medzinárodným patentovým inštitútom a Európskou patentovou organizáciou. Uvedené štáty, ako aj ostatné zmluvné štáty Dohovoru prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby najneskôr do dátumu uvedenom v článku 162 odsek 1 Dohovoru zabezpečili implementáciu tejto dohody. Členské štáty Medzinárodného patentového inštitútu, ktoré sú pri implementácii tejto dohody tiež členmi Dohovoru, ukončia svoje členstvo v Haagskom dohovore.
b) Členské štáty Dohovoru prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili premiestnenie všetkých aktív a pasív vrátane zamestnancov inštitútu do Európskeho patentového úradu v súlade s dohodou, na ktorú sa odkazuje v odseku 1 písmeno a). Úlohy Medzinárodného patentového inštitútu po implementácii tejto dohody, ale najmä úlohy vo vzťahu k jeho členským štátom, či sú členmi Dohovoru, alebo nie, ako aj tie úlohy, ktoré v čase nadobudnutia platnosti Dohovoru uskutočňuje vo vzťahu k štátom, ktoré sú tak členmi Medzinárodného patentového inštitútu, ako aj Dohovoru, preberá v deň podpisu Dohovoru Medzinárodný patentový úrad. Okrem toho môže Správna rada Európskej patentovej organizácie prideliť Európskemu patentovému úradu aj ďalšie úlohy v oblasti rešerší.
c) Uvedené povinnosti sa primerane vzťahujú aj na podriadené úrady, ktoré vznikli podľa Haagskeho dohovoru za podmienok, ktoré stanovuje dohoda medzi Medzinárodným patentovým inštitútom a vládou príslušného členského štátu. Vláda príslušného členského štátu týmto nahrádza dohodu uzavretú s Medzinárodným patentovým inštitútom novou dohodou s Európskym patentovým úradom na účel harmonizácie ustanovení týkajúcich sa organizácie, činnosti a financovania podriadených úradov s ustanoveniami tohto Protokolu.
2) Členské štáty Dohovoru, zastupujúc ústredné úrady priemyselného vlastníctva, s výhradou ustanovení časti III, sa dátumom, ktorý je uvedený v článku 162 odsek 1 Dohovoru, vzdávajú v prospech Európskeho patentového úradu všetkých aktivít týkajúcich sa ich pozície ako orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.
3
a) Dátumom, ktorý je uvedený v článku 162 odsek 1 Dohovoru, sa v Berlíne zriaďuje podriadený úrad Európskeho patentového úradu, ktorého činnosť bude riadená pobočkou v Haagu.
b) O povinnostiach, ktoré budú berlínskemu úradu pridelené s ohľadom na všeobecné potreby a požiadavky Európskeho patentového úradu, rozhodne Správna rada.
c) Prinajmenšom na začiatku obdobia, ktoré bude nasledovať po zvýšení činnosti Európskeho patentového úradu, bude množstvo práce, ktoré je pridelené podriadenému úradu, dostatočné, aby dňom, v ktorom je Dohovor otvorený na podpis, umožnilo plné zamestnanie pracovníkov vykonávajúcich prieskum v berlínskej pobočke Nemeckého patentového úradu.
d) Nemecká spolková republika znáša dodatočné výdavky Európskej patentovej organizácie pri zriaďovaní, ako aj pri údržbe berlínskeho úradu.
ČLÁNOK 3
NOVÉ ZNENIE DOHOVORU
1) Správna rada Európskej patentovej organizácie je na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu týmto splnomocnená navrhnúť nový text znenia Európskeho patentového dohovoru. Nové znenie textu obsahuje tam, kde je to nevyhnutné, znenia ustanovení Dohovoru, ktoré sú zosúladené v troch úradných jazykoch. Takisto môže byť vykonané následné prečíslovanie ustanovení Dohovoru a zmeny v odkazoch na jej ďalšie ustanovenia tak, aby boli v súlade s novým číslovaním.
2) O prijatí nového znenia textu Dohovoru rozhodne Správna rada trojštvrtinovou väčšinou zúčastnených a hlasujúcich členských štátov. Nový text sa jeho prijatím stáva neoddeliteľnou súčasťou revízie znenia textu Dohovoru.
ČLÁNOK 4
PODPIS A RATIFIKÁCIA
1) Revízia znenia textu Dohovoru je do 1. septembra 2001 otvorená na podpis pre členské štáty v Európskom patentovom úrade v Mníchove.
2) Revízia znenia textu Dohovoru podlieha ratifikácii; ratifikačné listiny sa ukladajú u vlády Nemeckej spolkovej republiky.
ČLÁNOK 5
PRÍSTUP
1) Revízia znenia textu Dohovoru je otvorená na prístup až do nadobudnutia jeho platnosti pre zmluvné štáty Dohovoru a pre štáty, ktoré ho ratifikujú alebo k nemu pristúpia.
2) Listiny o prístupe sa ukladajú u vlády Nemeckej spolkovej republiky.
ČLÁNOK 6
DOČASNÉ POUŽITIE
Článok 1 body 4 - 6 a 12 - 15, článok 2 body 2 a 3 a články 3 a 7 tejto revízie znenia textu Dohovoru sa použijú dočasne.
ČLÁNOK 7
PRECHODNÉ USTANOVENIA
1) Revidované znenie Dohovoru platí pre všetky európske patentové prihlášky, ktoré boli podané po nadobudnutí jeho platnosti, ako aj pre všetky patenty, ktoré boli udelené na predmety takýchto prihlášok. Revidované znenie sa však nebude vzťahovať na európske patenty, ktoré sú v čase jeho nadobudnutia platnosti už udelené alebo sú v konaní, pokiaľ Správna rada Európskej patentovej organizácie nerozhodne inak.
2) Správna rada Európskej patentovej organizácie prijme rozhodnutie v zmysle ustanovenia odseku 1 najneskôr do 30. júna 2001 trojštvrtinovou väčšinou zúčastnených a hlasujúcich členských štátov. Toto rozhodnutie sa stáva neoddeliteľnou súčasťou revízie znenia textu Dohovoru.
ČLÁNOK 8
NADOBUDNUTIE PLATNOSTI
1) Revidované znenie Dohovoru nadobudne platnosť dva roky po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe pätnásteho zmluvného štátu alebo v prvý deň tretieho mesiaca po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe posledného zmluvného štátu, ak sa druhé uvedené uskutoční skôr.
2) Pôvodný text znenia Dohovoru skončí svoju platnosť nadobudnutím platnosti revidovaného znenia textu Dohovoru.
ČLÁNOK 9
ODOVZDANIE A OZNÁMENIE
1) Vláda Nemeckej spolkovej republiky vyhotoví overené kópie tejto revízie znenia textu Dohovoru a odovzdá ich vládam zmluvných štátov a vládam, ktoré sú oprávnené k Dohovoru pristúpiť v zmysle ustanovenia článku 166 odsek 1.
2) Vláda Nemeckej spolkovej republiky oznámi vládam uvedeným v odseku 1
a) uloženie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe,
b) deň nadobudnutia platnosti revízie textu Dohovoru.
Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia, predložiac riadne plné moci, podpísali túto revíziu znenia textu Dohovoru.
Dané v Mníchove 29. novembra 2000 v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku; všetky tri znenia sú autentické. Toto vyhotovenie je uložené v archíve vlády Nemeckej spolkovej republiky.