37/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

37
ZÁKON
z 18. decembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 5 sa vypúšťajú slová „(pri spojení medzi zemou a lietadlom)“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 21 ods. 2 a 4 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.“.
3.
V § 18 odsek 3 znie:
„(3)
Každá letecká nehoda alebo incident sa podrobí odbornému vyšetrovaniu. Za vytvorenie systému odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov zodpovedá ministerstvo. Na vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov s výnimkou prípadov podľa § 48 ods. 3 minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) vymenúva a odvoláva predsedu a členov stálej komisie na vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov (ďalej len „stála komisia“). Predseda stálej komisie vykonáva funkciu vedúceho útvaru odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov leteckého úradu; pri výkone vyšetrovania je funkčne nezávislý od leteckého úradu.“.
4.
V § 18 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Predseda stálej komisie zriaďuje z členov stálej komisie odbornú komisiu na vyšetrenie leteckej nehody alebo incidentu (ďalej len „odborná komisia“). Na vyšetrenie leteckej nehody mimoriadnej závažnosti alebo s mimoriadnymi následkami vymenúva členov odbornej komisie minister. Členmi odbornej komisie nemôžu byť osoby, ktorých záujmy sú v rozpore s cieľom objektívneho vyšetrenia leteckej nehody alebo incidentu. Odborná komisia je pri výkone vyšetrovania funkčne nezávislá od leteckého úradu.
(5)
Letecký úrad zabezpečuje materiálne podmienky a finančné podmienky prostredníctvom viazaných finančných prostriedkov na vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov a poskytuje potrebnú pomoc pri odbornom vyšetrovaní, ak takáto činnosť neovplyvní nezávislosť vyšetrovania.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 9.
5.
V § 18 odsek 6 znie:
„(6)
Odborná komisia musí vykonať opatrenia, ktoré povedú k zisteniu príčin leteckej nehody alebo incidentu a navrhne leteckému úradu alebo ministerstvu vydať opatrenia na zamedzenie ďalších nehôd alebo incidentov obdobného charakteru.“.
6.
V § 21 sa vypúšťa odsek 4.
7.
V § 23 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
8.
V § 26 ods. 1 sa za slová „registra lietadiel“ vkladajú slová „alebo o výmaze lietadla z registra lietadiel“.
9.
V § 26 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Do registra lietadiel sa zapisujú tieto údaje o lietadle:
a)
vlastník lietadla,
b)
prevádzkovateľ lietadla,
c)
registrová značka,
d)
typ a výrobné číslo lietadla a ostatné základné technické údaje,
e)
zriadenie záložného práva na lietadlo,
f)
dátum zápisu do registra lietadiel alebo výmazu z registra lietadiel.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
10.
V § 26 ods. 5 sa za slová „registra lietadiel“ vkladajú slová „alebo výmaz z registra lietadiel“.
11.
V § 26 ods. 6 sa za slová „spôsob preukazovania podmienok zápisu,“ vkladajú slová „náležitosti žiadosti o výmaz lietadla z registra lietadiel,“.
12.
V § 32 ods. 9 sa za slová „dočasne alebo príležitostne“ vkladajú slová „alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení“.
13.
V § 35 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
zabraňovať neoprávnenému vstupu osôb a neoprávnenému vjazdu dopravných prostriedkov do vyhradených priestorov letísk a leteckých pozemných zariadení.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 35 až 38 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 37 sa nadpis „Licencie tuzemských leteckých dopravcov“ nahrádza nadpisom „Letecká doprava vykonávaná tuzemskými leteckými dopravcami“.
15.
V § 37 ods. 3 sa slová „nie starším ako šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „nie starším ako tri mesiace“ a slová „musí spĺňať štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu“ sa nahrádzajú slovami „musí spĺňať každý člen štatutárneho orgánu“.
16.
V § 37 odsek 5 znie:
„(5)
Finančná spôsobilosť sa preukazuje
a)
predložením plánu obchodnej činnosti na obdobie najmenej dvoch rokov. Plán činnosti musí obsahovať všetky obchodné a finančné informácie a údaje o predpokladanej prevádzke, o ktorých možno odôvodnene predpokladať, že budú stačiť na posúdenie veci, a
b)
dokladom, že žiadateľ má dostatočné finančné zdroje na to, aby bez ohľadu na príjmy mohol kryť počas najmenej troch mesiacov všetky náklady predpokladanej prevádzky a dostatočné finančné zdroje, aby svoje existujúce alebo očakávané záväzky založené na reálnych predpokladoch mohol kedykoľvek plniť počas 12 mesiacov u leteckých dopravcov žiadajúcich o predĺženie udelenej licencie alebo počas 24 mesiacov od začatia prevádzky u žiadateľov o licenciu leteckého dopravcu;
c)
kedykoľvek čistým kapitálom vo výške 80 000 ECU u leteckého dopravcu, ktorý používa vo svojej prevádzke výhradne lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 10 ton alebo s kapacitou do 20 miest a nevykonáva pravidelnú dopravu a jeho ročný obrat neprevyšuje 3 000 000 ECU. Ministerstvo však môže od takého dopravcu požadovať preukázanie údajov podľa písmen a) a b).“.
17.
V § 37 ods. 10 sa slová „podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 2 a 6“.
18.
V § 39 ods. 1 sa slovo „licenciu“ nahrádza slovom „povolenie“.
19.
V § 39 ods. 2 v druhom riadku sa slovo „licencie“ nahrádza slovom „povolenia“, slovo „licenciu“ nahrádza slovom „povolenie“ a slová „dokladu o prevádzkovej spôsobilosti lietadla“ sa nahrádzajú slovami „osvedčenia leteckého prevádzkovateľa“.
20.
V § 39 ods. 3 sa slová „doklad o prevádzkovej spôsobilosti lietadla“ nahrádzajú slovami „osvedčenie leteckého prevádzkovateľa“.
21.
V § 39 ods. 4 sa slová „kópia zmluvy“ nahrádzajú slovom „doklad“.
22.
V § 39 ods. 5 sa vypúšťajú slová „v licencii alebo“.
23.
V § 39 odsek 6 znie:
„(6)
Ministerstvo môže dočasne alebo trvalo odňať povolenie vydané podľa odsekov 1, 2 a 3 alebo určiť nové podmienky, ak štát leteckého dopravcu uskutoční opatrenia diskriminujúce tuzemských leteckých dopravcov, alebo zahraničný letecký dopravca poruší právne predpisy Slovenskej republiky alebo podmienky určené v povolení. Povolenie vydané podľa odsekov 1, 2 a 3 možno dočasne alebo trvalo odňať aj v prípade uplatňovania sankcií prijatých medzinárodnými organizáciami, ku ktorým sa Slovenská republika pripojila.“.
24.
V § 39 ods. 7 sa vypúšťajú slová „licencií a“.
25.
V § 41 ods. 1 písm. e) sa za slová „tarify pre“ vkladá slovo „pravidelnú“.
26.
V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
v prípade leteckej nehody vyplatiť preddavok náhrady za škody spôsobené usmrtením, zranením alebo akýmkoľvek iným poškodením na úhradu bezprostredných ekonomických potrieb poškodeným alebo ich blízkym osobám.“.
27.
V § 41 ods. 3 sa za slovo „Ak“ vkladajú slová „v pravidelnej leteckej doprave“ a za slová „nemôže vykonať“ sa vkladá slovo „potvrdenú“.
28.
V § 41 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v súlade s prijatými štandardmi a odporúčaniami medzinárodných organizácií.“.
29.
V § 45 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
30.
V § 45 ods. 3 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“ a slová „písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „písm. c)“.
31.
V § 45 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
32.
V § 47 sa písmeno d) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
za vytvorenie systému odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov (§ 18 ods. 3),“.
33.
V § 47 písm. m) sa za slová „tarify pre“ vkladá slovo „pravidelnú“ a slová „leteckých dopravcov“ sa nahrádzajú slovami „pre pravidelnú leteckú dopravu“.
34.
V § 48 ods. 1 písm. j) sa slová „(§ 18 ods. 3)“ nahrádzajú slovami „(§ 18 ods. 5)“.
35.
V § 48 ods. 1 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení (§ 32 ods. 9),“.
36.
V § 48 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Letecký úrad sleduje a vyhodnocuje úroveň kvality a bezpečnosť poskytovania letových prevádzkových služieb a ostatných služieb zabezpečujúcich leteckú prevádzku, určuje požiadavky na ich výkon, schvaľuje súvisiacu dokumentáciu a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
37.
V § 48 ods. 3 sa za slovo „nehôd“ vkladajú slová „a incidentov“.
38.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Letecký úrad vyberá za úkony podľa osobitného predpisu11a) správne poplatky. Ostatné úkony vykonáva letecký úrad za úhradu. Druh a výšku úhrady ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.
39.
V § 49 ods. 2 sa za slová „a iných výrobkov leteckej techniky,“ vkladajú slová „letísk a leteckých pozemných zariadení,“.
40.
V § 53 ods. 1 písm. i) sa za slová „leteckú nehodu“ vkladajú slová „alebo incident,“.
41.
V § 54 ods. 1 sa za slová „držiteľ dokladu“ vkladajú slová „v závažných prípadoch alebo“.
42.
V § 55 ods. 1 sa za slová „vyšetrovania leteckých nehôd (§ 18),“ vkladajú slová „vydávania a uznávania preukazov spôsobilosti leteckého personálu (§ 19),“ a za slová „nepravidelných dopravných letov“ sa vkladajú slová „(§ 39)“.
43.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 130/1999 Z. z. o Dohode o vývoji, prijatí a zavedení jednotných leteckých predpisov z 11. septembra 1990.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 84/2000 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru EUROCONTROL týkajúceho sa spolupráce v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, zmeneného a doplneného v Bruseli v roku 1981.“.
44.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Osvedčenie prevádzkovateľa lietadla vydané podľa doterajšieho § 12 ostáva v platnosti po čas, na aký bolo vydané.“.
45.
Slová „osvedčenie prevádzkovateľa lietadla“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona s výnimkou § 57 a vo všetkých predpisoch vydaných na jeho základe nahrádzajú slovami „osvedčenie leteckého prevádzkovateľa“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.