364/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

364
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. augusta 2001 bola v Belehrade podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o spolupráci v oblasti telekomunikácií a pôšt.
V súlade s článkom 11 dohoda nadobudla platnosť 5. apríla 2002.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.