359/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

359
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. mája 1998 bola v Kodani podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vnútrozemskej plavbe.
V súlade s článkom 18 ods. 2 dohoda nadobudla platnosť 10. júna 2002.
Nadobudnutím platnosti tejto dohody vo vzťahu k zmluvným stranám stráca platnosť Obchodná a plavebná zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov podpísaná v Prahe 14. novembra 1928 (oznámenie č. 163/1929 Zb.).
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.