358/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

358
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. marca 1992 bol v Helsinkách prijatý Dohovor o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier.
Vláda Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 328 z 28. apríla 1999. Listina o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru bola podpísaná 17. júna 1999 a uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohovoru, 7. júla 1999.
Dohovor nadobudol platnosť 6. októbra 1996. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 5. októbra 1999 na základe článku 26 ods. 3.
Do textu dohovoru možno nazrieť na odbore ochrany vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.