35/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
ZÁKON
z 18. decembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „zakladateľská zmluva" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „zakladacia listina" v príslušnom tvare.
2.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.
(2)
Všeobecne prospešné služby sú najmä
a)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b)
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c)
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d)
ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e)
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f)
výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g)
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h)
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i)
zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.“.
3.
V § 4 sa slová „označenie „nezisková organizácia", stačí však skratka „n. o."." nahrádzajú slovami „označenie „nezisková organizácia" alebo skratku „n. o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií".
4.
V § 5 ods. 1 sa za slová „fyzická osoba" vkladá čiarka a slová „alebo právnická osoba" sa nahrádzajú slovami „právnická osoba alebo štát".
5.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Neziskovú organizáciu môže založiť aj jeden zakladateľ; pravosť jeho podpisu musí byť úradne osvedčená.“.
6.
V § 5 ods. 3 sa slovo „overeným" nahrádza slovom „osvedčeným".
7.
§ 6 znie:
㤠6
Zakladacia listina obsahuje
a)
názov a sídlo neziskovej organizácie,
b)
dobu, na akú sa nezisková organizácia zakladá, ak nie je založená na dobu neurčitú,
c)
druh všeobecne prospešných služieb (§ 2 ods. 2),
d)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, ak sú zakladateľmi,
e)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvých členov správnej rady, dozornej rady (revízora), riaditeľa a členov ďalšieho orgánu, ak je zriadený,
f)
peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ich peňažnú hodnotu určenú znaleckým posudkom, ak sú vložené.“.
8.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Štatút
(1)
Zakladateľ vydá štatút, ktorý upraví podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení neziskovej organizácie.
(2)
Štatút obsahuje najmä
a)
názov a sídlo neziskovej organizácie,
b)
druh všeobecne prospešných služieb (§ 2 ods.2),
c)
spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb,
d)
orgány neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti,
e)
počet členov, spôsob voľby a dĺžku funkčného obdobia správnej rady, dozornej rady (revízora) alebo ďalšieho orgánu, ak je zriadený,
f)
čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie,
g)
spôsob zverejnenia výročnej správy,
h)
spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie.
(3)
Každý je oprávnený nazerať do štatútu a robiť si z neho výpisy alebo odpisy. Nezisková organizácia je povinná na požiadanie sprístupniť štatút.“.
9.
V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.".
10.
V § 10 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Súčasťou návrhu na zápis je zakladacia listina, štatút a čestné vyhlásenie zakladateľov. Štatút musia podpísať všetci zakladatelia. V čestnom vyhlásení zakladateľov sa musia uviesť údaje o tom, v ktorých neziskových organizáciách pôsobili alebo pôsobia ako zakladatelia alebo členovia orgánov neziskovej organizácie.
(3)
Ak má nezisková organizácia poskytovať služby upravené osobitnými predpismi,2) je povinná do 30 dní od splnenia podmienok ustanovených týmito osobitnými predpismi preukázať ich splnenie registrovému úradu.“.
11.
V § 11 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „účel založenia a".
12.
V § 11 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, ak sú zakladateľmi,“.
13.
V § 11 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ich peňažná hodnota určená znaleckým posudkom, ak sú vložené.“.
14.
V § 12 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa § 2 ods. 3".
15.
V § 12 písmeno d) znie:
„d)
zakladateľ neziskovej organizácie je súčasne zakladateľom alebo členom orgánu neziskovej organizácie, ktorá spĺňa podmienky na zrušenie podľa § 15 ods. 1 písm. c).“.
16.
V § 14 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
17.
§ 14 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3,
g)
ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa § 34 ods. 3.“.
18.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
výdavky (náklady) neziskovej organizácie sú neprimerane vysoké voči rozsahu poskytovaných všeobecne prospešných služieb.“.
19.
V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak bola nezisková organizácia zrušená z dôvodu podľa odseku 1 písm. c), môžu osoby, ktoré boli jej zakladateľmi alebo členmi jej orgánov, založiť ďalšiu neziskovú organizáciu najskôr po uplynutí troch rokov od vyporiadania záväzkov.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
20.
V § 17 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Prioritný majetok podľa § 31a je likvidátor povinný ponúknuť štátu alebo inej neziskovej organizácii.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
21.
V § 19 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,“.
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).
22.
V § 19 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
volí a odvoláva členov správnej rady, ak štatút neustanovuje inak, a volí a odvoláva členov dozornej rady (revízora),“.
23.
V § 20 ods. 1 sa za slová „člen dozornej rady" vkladá slovo „(revízor)".
24.
V § 20 ods. 2 sa za slová „ak nebola" vkladá slovo „právoplatne".
25.
V § 22 písm. c) sa za slová „tohto zákona" vkladajú slová „alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady,".
26.
V § 24 ods. 3 písm. c) sa za slová „dozorná rada" vkladá slovo „(revízor)".
27.
V § 25 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Dozorná rada musí byť zriadená, ak majetok neziskovej organizácie je vyšší ako 5 000 000 Sk alebo ak je súčasťou jej majetku prioritný majetok podľa § 31a. V ostatných prípadoch môže byť zriadená, ak tak upraví štatút.
(3)
Ak nie je zriadená dozorná rada, jej pôsobnosť vykonáva revízor.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.
28.
V § 29 odsek 1 znie:
„(1)
Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi.10)“.
29.
V § 29 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
dedičstvo,“.
30.
V § 30 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
31.
V § 31 odsek 1 znie:
„(1)
Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine alebo v štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie.“.
32.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31a
Prioritný majetok
(1)
Prioritný majetok na účely tohto zákona je tá časť majetku štátu, ktorú vkladá štát ako zakladateľ alebo spoluzakladateľ do neziskovej organizácie podľa osobitného zákona12) a ktorá je určená výlučne na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.
(2)
Prioritný majetok nemožno založiť ani ho inak použiť na zabezpečenie záväzkov neziskovej organizácie alebo tretej osoby, nemožno ho predať, darovať ani prenechať do nájmu alebo do výpožičky.
(3)
Prioritný majetok nie je predmetom likvidácie.
(4)
K nehnuteľnostiam, ktoré sú prioritným majetkom, vzniká v prospech štátu právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.
33.
V § 33 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a výnosy a náklady spojené so správou neziskovej organizácie".
34.
V § 34 ods. 1 sa slová „31. marca" nahrádzajú slovami „30. júna".
35.
V § 34 ods. 3 sa slová „15. apríla" nahrádzajú slovami „15. júla".
36.
Nadpis šiesteho oddielu znie:
„SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.
37.
§ 36 vrátane nadpisu znie:
㤠36
Poskytovanie informácií
Každý má právo na prístup k informáciám o nakladaní s majetkom neziskovej organizácie.“.
38.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37a
Prechodné ustanovenia
(1)
Zakladateľ neziskovej organizácie, ktorá vznikla podľa doterajších predpisov, alebo osoba na to ním splnomocnená je povinná do 30. júna 2002 podať návrh na zápis skutočností, ktoré sa zapisujú do registra podľa tohto zákona.
(2)
Ak sa nepodá návrh podľa odseku 1 alebo ak orgán príslušný na registráciu návrh odmietne, ministerstvo podá na súd návrh na zrušenie neziskovej organizácie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.