347/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

347
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 3. júna 2002,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 183/2001 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 a 5, § 25 ods. 7, § 26 ods. 5 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 183/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Zoznam druhov rastlín chránených medzinárodným dohovorom je uvedený v prílohe č. 3 časti A, ktorá obsahuje prílohu č. I Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť2) (ďalej len „Bernský dohovor").“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (oznámenie č. 93/1998 Z. z.).“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 13 až 17 zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) § 3 písm. c) zákona č. 237/2002 Z. z.“.
5.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
6.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
7.
V § 7 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
8.
V § 7 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
9.
V § 7 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
10.
V § 10 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
je zhabaným, prepadnutým alebo nájdeným živočíchom (I).“.
11.
V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú písmená e) až g).
12.
V § 11 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
profil DNA, ktorý preukazuje identitu jedinca, rodičovstvo a dosiahnutú generáciu veľmi ohrozených a kriticky ohrozených vtákov a cicavcov uvedených v prílohe č. 4, ktoré sa využívajú na reprodukciu vrátane ich potomstva, ak sa na ne nevzťahuje povinnosť nezameniteľného označenia podľa osobitného predpisu,19a) a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
§ 27 zákona č. 237/2002 Z. z.
§ 16 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
13.
§ 12 až 15 vrátane nadpisu nad § 12 sa vypúšťajú.
14.
V nadpise § 16 sa vypúšťajú slová „neuvedených vo Washingtonskom dohovore".
15.
V § 16 sa vypúšťajú slová „neuvedených v prílohe č. 2".
16.
V § 18 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
17.
V § 19 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
18.
V prílohe č. 1 bod 1 poznámky znie:
1. Druhy chránené zákonom č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú označené polotučne.".
19.
Príloha č. 2 sa vypúšťa.
20.
V prílohe č. 4 bod 1 poznámky znie:
1. Druhy chránené zákonom č. 237/2002 Z. z. (W) a zaradené do Bonnského dohovoru (B) a Bernského dohovoru (R) sú označené polotučne.".
21.
V prílohe č. 6 sa vypúšťajú body 2 a 3.
22.
Príloha č. 11 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
László Miklós v. r.