337/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002 do 14.03.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

337
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 18. júna 2002,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. m) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu sa dopĺňa takto:
§ 1 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Sadzba pre motorové vozidlo11) je 3 000 Sk za motorové vozidlo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
§ 54 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 96/2002 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
László Miklós v. r.