Predpis bol zrušený predpisom 122/2009 Z. z.

336/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002 do 31.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

336
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. júna 2002,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti na poskytovanie zahraničného príspevku
Vláda Slovenskej republiky podľa § 40a zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona č. 165/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Zamestnancovi, ktorý pôsobí v mierovej misii, patrí zahraničný príspevok v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene (ďalej len „zahraničný príspevok") v závislosti od náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti. Zahraničný príspevok sa vypláca v cudzej mene v rozpätí
a)
1 000 až 2 500 USD mesačne, ak zamestnanec vykonáva činnosť vedúceho mierovej misie, na výkon ktorej je potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b)
900 až 2 200 USD mesačne, ak zamestnanec poskytuje zdravotnú starostlivosť, na výkon ktorej je potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c)
600 až 1 600 USD mesačne, ak zamestnanec poskytuje zdravotnú starostlivosť, na výkon ktorej je potrebné úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
d)
500 až 1 000 USD mesačne, ak zamestnanec vykonáva pomocné činnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
e)
800 až 1 500 USD mesačne, ak zamestnanec vykonáva odborné technicko-ekonomické činnosti, na výkon ktorých je potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
f)
600 až 1 300 USD mesačne, ak zamestnanec vykonáva odborné technicko-ekonomické činnosti, na výkon ktorých je potrebné úplné stredné vzdelanie,
g)
500 až 1 100 USD mesačne, ak zamestnanec vykonáva pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, na výkon ktorých je potrebné stredné vzdelanie.
(2)
Sumu zahraničného príspevku zamestnanca, ktorý pôsobí v mierovej misii, určí minister obrany Slovenskej republiky v rozpätí podľa odseku 1 písm. a) až g).
(3)
Zamestnancovi patrí zahraničný príspevok počas pôsobenia v mierovej misii. Zahraničný príspevok patrí odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky pri nástupe k mierovej misii v zahraničí do dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky pri trvalom návrate z mierovej misie do Slovenskej republiky.
(4)
Ak zamestnanec, ktorý pôsobí v mierovej misii, čerpá riadnu dovolenku na území pôsobenia mierovej misie, patrí mu zahraničný príspevok aj za toto obdobie.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/2001 Z. z. o poskytovaní zahraničného príspevku v cudzej mene zamestnancom pôsobiacim v mierových misiách.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.