334/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

334
ZÁKON
z 30. mája 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. IV
Zákon č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. b) sa za slová „v školských zariadeniach podľa osobitného predpisu10)" vkladá čiarka a slová „v školských zariadeniach samosprávneho kraja11)".
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Napríklad § 48 ods. 1 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „Napríklad § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 476 až 480 Občianskeho zákonníka.".
3.
V § 4 ods. 2 a 4 sa slovo „miezd" nahrádza slovom „platov".
4.
V § 4 ods. 3 a 5 sa vypúšťa slovo „ministerstvu," a za slová „okresným úradom" sa vkladá čiarka a slová „obciam a samosprávnym krajom".
5.
V § 7 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o rozpočtové provizórium, do 50 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte.".
6.
V celom texte zákona sa slová „vyšší územný celok" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „samosprávny kraj" v príslušnom tvare.
7.
V celom texte zákona sa slová „štátne školské zariadenia" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „verejné školské zariadenia" v príslušnom tvare.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.