334/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

334
ZÁKON
z 30. mája 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z., zákona č. 6/1998 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 229/2000 Z. z., zákona č. 216/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 506/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 45 znie:
㤠45
Súčasti škôl
(1)
Súčasťou školy môže byť školská knižnica5) a školské zariadenie podľa osobitného predpisu,5a) ak tak určí zriaďovateľ alebo ak sa tak dohodnú zriaďovatelia.
(2)
Súčasti školy, ktoré majú charakter školského zariadenia podľa osobitného predpisu,5a) zaraďuje ministerstvo školstva do siete škôl a školských zariadení.
(3)
Vedúci zamestnanec, ktorý riadi súčasť školy, ktorá má charakter školského zariadenia podľa osobitného predpisu,5a) musí spĺňať podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti na pôsobenie v príslušnom zariadení podľa osobitného predpisu5b) alebo podmienky odbornej spôsobilosti pre zariadenie školského (verejného) stravovania.
(4)
Finančné prostriedky určené pre príslušnú súčasť školy sa určujú podľa osobitného predpisu.5c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 až 5c znejú:
„5)
§ 10 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
5a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
5b)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.
5c)
Zákon č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý znie:
㤠50a
Pracovnoprávne vzťahy pedagogických zamestnancov
Opätovne možno dohodnúť pracovný pomer okrem prípadov stanovených osobitným predpisom7) na určitú dobu aj s pedagogickým zamestnancom, poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorý spĺňa podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti stanovenej osobitným predpisom,5b) alebo so zamestnancom, ktorý má uzatvorený pracovný pomer na kratší týždenný pracovný čas.8)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:
„7)
§ 48 ods. 4 Zákonníka práce.
8)
§ 49 ods. 2 Zákonníka práce.“.
3.
Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:
㤠51a
Spôsobilosť ďalších zamestnancov
(1)
Do výchovného a vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach môžu vstupovať školskí inšpektori Štátnej školskej inšpekcie.8a)
(2)
Školským inšpektorom môže byť ten, kto spĺňa kvalifikačné požiadavky vysokoškolského vzdelania pre príslušný druh, typ a stupeň školy alebo školského zariadenia, má osem rokov nepretržitej pedagogickej praxe na príslušnom druhu, type a stupni školy alebo v školskom zariadení, absolvoval I. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu5b) a pôsobil minimálne tri roky v riadiacej funkcii v školstve alebo v pracovnom zaradení metodika alebo v pracovnom zaradení školského inšpektora, alebo absolvoval II. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu.5b)
(3)
Školský inšpektor musí byť spôsobilý používať slovenský jazyk v úradnom styku,8b) ovládať jazyk príslušnej národnostnej menšiny v súvislosti s náplňou pracovnej činnosti, mať osobnostné predpoklady a morálne predpoklady (§ 51 ods. 1) a predpoklady odbornej inšpekčnej práce.
(4)
Obsadzovanie funkcie školského inšpektora, ďalšie vzdelávanie a hodnotenie práce sa uskutočňujú podľa osobitného predpisu.8c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8c znejú:
„8a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 32/2000 Z. z. o školskej inšpekcii.
8b)
§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
8c)
Zákon č. 312/2000 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 63 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „so všetkými študijnými odbormi (§ 33a ods. 2),".
5.
V § 63 ods. 4 sa za slovom „škola" vypúšťa čiarka a slová „ktorá nespĺňa požiadavky podľa odseku 3 písm. a),".
6.
V § 63 ods. 7 sa slová „ako pre učiteľa materskej školy" nahrádzajú slovami „určenej osobitným predpisom16)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
§ 5 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 162/2002 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.“.
7.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Na základe súhlasu zriaďovateľa alebo zriaďovateľov sa školy a školské zariadenia, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona majú spoločného riaditeľa, môžu sa spájať do jednej právnickej osoby. Zriaďovateľom spojenej školy je zriaďovateľ, na ktorom sa ostatní zriaďovatelia dohodnú. Spojenú školu riadi jeden riaditeľ. Spojená škola sa vnútorne člení na organizačné zložky, ktorými sú školy alebo školské zariadenia do tejto školy spojené. Na dokladoch o získanom vzdelaní sa uvádza len príslušný druh a typ školy alebo školského zariadenia. Spojená škola sa vedie v sieti so všetkými školami a školskými zariadeniami, ktoré boli do spojenej školy zlúčené. Pracovnoprávne vzťahy a iné právne vzťahy škôl a školských zariadení prechádzajú na spojenú školu dňom spojenia.“.
8.
Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý znie:
㤠70a
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/1991 Zb. o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu súkromným školám.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 230/2000 Z. z., zákona č. 202/2001 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa za slovami „v § 5, 6, 27" slovo „a" nahrádza čiarkou a za číslicou „32" sa vkladajú slová „a 40".
2.
V § 2 ods. 3 sa za slová „samosprávny kraj zriaďuje školské zariadenia uvedené v" vkladajú slová „§ 6 ods. 3,".
Čl. IV
Zákon č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. b) sa za slová „v školských zariadeniach podľa osobitného predpisu10)" vkladá čiarka a slová „v školských zariadeniach samosprávneho kraja11)".
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Napríklad § 48 ods. 1 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „Napríklad § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 476 až 480 Občianskeho zákonníka.".
3.
V § 4 ods. 2 a 4 sa slovo „miezd" nahrádza slovom „platov".
4.
V § 4 ods. 3 a 5 sa vypúšťa slovo „ministerstvu," a za slová „okresným úradom" sa vkladá čiarka a slová „obciam a samosprávnym krajom".
5.
V § 7 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o rozpočtové provizórium, do 50 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte.".
6.
V celom texte zákona sa slová „vyšší územný celok" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „samosprávny kraj" v príslušnom tvare.
7.
V celom texte zákona sa slová „štátne školské zariadenia" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „verejné školské zariadenia" v príslušnom tvare.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.