334/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

334
ZÁKON
z 30. mája 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 6/1998 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 301/1999 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 506/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
strediská služieb škole.2)“.
2.
V § 4a sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja.“.
3.
V § 4a ods. 9 sa za slová „a), e), f), g), h), m) a n) a" vkladajú slová „podľa § 3 ods. 9 okrem písmen b) až f) a".
4.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a predškolské zariadenia,".
5.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
centrá výchovnej a psychologickej prevencie.“.
6.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. a) je, že obec nezabezpečuje predškolskú výchovu a osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. b) je, že obec nezabezpečuje plnenie povinnej školskej dochádzky. V takých prípadoch dieťa navštevuje materskú školu alebo žiak navštevuje základnú školu, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad. Obec odstúpi finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka a uhrádza pomerné náklady na údržbu a opravy materskej školy a základnej školy a ďalšie výdavky na tovary a služby podľa počtu detí alebo žiakov okresnému úradu, ktorý je zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy.“.
7.
V § 5 odsek 6 znie:
„(6)
Okresný úrad rozhoduje v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, ak v prvom stupni rozhoduje riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia. V školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom obec, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ podľa § 3 ods. 7 písm. f) až k), § 3 ods. 9 okrem písm. a) a g) a podľa § 3 ods. 10 písm. b) a d).“.
8.
V § 5 ods. 8 písmeno f) znie:
„f)
vykonáva administratívno-technické práce na mzdovom úseku a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia, ak sú právnické osoby a ak riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia nerozhodne inak; pre školy a školské zariadenia, ktoré nie sú právnickými osobami, ak zriaďovateľ nerozhodne inak.“.
9.
V § 5a ods. 1 úvodná veta znie:
„Krajský úrad zriaďuje a zrušuje podľa siete škôl a školských zariadení.“.
10.
V § 5a ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo ak ide o školu alebo o školské zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou".
11.
V § 5a ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
12.
V § 5a odsek 5 znie:
„(5)
Krajský úrad rozhoduje v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, ak v prvom stupni rozhoduje riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia. V školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom samosprávny kraj, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ podľa § 3 ods. 8 písm. a), e), f), g), h), m) a n), podľa § 3 ods. 9 okrem písmen a) a g) a podľa § 3 ods. 10 písm. b) a d).“.
13.
V § 5a ods. 7 písm. b) sa za šiesty bod vkladá siedmy bod, ktorý znie:
„7.
v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania,“.
14.
V § 5a sa odsek 8 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
vedie personálnu agendu riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení.“.
15.
V § 6 ods. 2 sa v písmene b) na konci pripájajú tieto slová: „a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,".
16.
V § 6 ods. 2 sa v písmene c) na konci pripájajú tieto slová: „a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v oblasti informačných a komunikačných technológií,".
17.
V § 6 ods. 3 sa v písmene d) za slová „v spolupráci s" vkladajú slová „obcami, samosprávnymi krajmi,".
18.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
žiacka rada ako osobitný orgán školskej samosprávy.“.
Dovetok na konci § 7 ods. 1 sa vypúšťa.
19.
V § 7 odsek 5 znie:
„(5)
Obecná školská rada plní funkciu rady školy podľa odseku 3 písm. a) a b), ak príslušná rada školy nie je zriadená. Obecná školská rada sa vyjadruje
a)
o činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce,
b)
o koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení,
c)
o rozpočte a materiálno-technických podmienkach na činnosť škôl a školských zariadení,
d)
o personálnych, materiálnych a sociálnych podmienkach zamestnancov škôl a školských zariadení,
e)
o požiadavkách obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a o spôsobe úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
f)
o správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.“.
20.
V § 7 ods.7 písmeno a) znie:
„a)
o činnosti okresného úradu o skutočnostiach uvedených v § 5 ods. 13 a 14, o činnosti krajského úradu o skutočnostiach uvedených v § 5a ods. 12 a 13 a o činnosti orgánov obcí a samosprávnych krajov na úseku školstva,“.
21.
V § 7 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „v školách a v školských zariadeniach uvedených v § 4a ods. 1 a 2 a § 5a ods. 1.".
22.
§ 7a sa dopĺňa odsekmi 9 až 13, ktoré znejú:
„(9)
Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia vyhlasuje výberové konanie3f) na ostatných vedúcich pedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia vykonávajúcich funkcie, za ktoré im patrí príplatok za riadenie.3g) Za vedúceho pedagogického zamestnanca môže byť vymenovaná len osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu.3h)
(10)
Na vyhlásenie a na obsah výberového konania podľa odseku 9 sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 2.
(11)
Prihlášky uchádzačov o vymenovanie do funkcií ostatných vedúcich pedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré prišli v ustanovenej lehote, riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia spolu s dokladmi uvedenými v odseku 2 písm. c) až f) bezodkladne odstúpi výberovej komisii.3f)
(12)
Výsledky výberového konania výberová komisia bezodkladne odovzdá riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia s návrhom kandidáta na vymenovanie do funkcie. O výsledku výberového konania riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia oboznámi uchádzačov najneskôr do desiatich dní od jeho skončenia.
(13)
Návrh výberovej komisie, ktorý je podpísaný predsedom výberovej komisie a jej členmi, obsahuje
a)
zoznam kandidátov, ktorí sa zúčastnili na výberovom konaní, a ich poradie podľa jeho výsledkov,
b)
návrh kandidáta na vymenovanie do funkcie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3f až 3h znejú:
„3f)
§ 4 zákona č. 313/2001 Z. z.
3g)
§ 21 zákona č. 313/2001 Z. z.
3h)
§ 51 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 11a ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
národnosť,“.
24.
V § 22 ods. 4 sa slová „§ 3 ods. 8, 9, 10 a 11" nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 7, 8, 9 a 10".
25.
§ 22a sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
„(7)
Okresnej školskej rade a krajskej školskej rade sa funkčné obdobie končí ustanovením nových samosprávnych orgánov, a to najneskôr 30. júna 2002.
(8)
Strediská služieb školy a centrá voľného času zriadené okresnými úradmi podľa doterajších predpisov prechádzajú od 1. júla 2002 do zriaďovateľskej pôsobnosti obce, v ktorej majú strediská služieb školy a centrá voľného času sídlo.
(9)
Centrá voľného času zriadené krajskými úradmi podľa doterajších predpisov prechádzajú od 1. júla 2002 do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, na ktorého území majú centrá voľného času sídlo.“.
Čl. II
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z., zákona č. 6/1998 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 229/2000 Z. z., zákona č. 216/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 506/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 45 znie:
㤠45
Súčasti škôl
(1)
Súčasťou školy môže byť školská knižnica5) a školské zariadenie podľa osobitného predpisu,5a) ak tak určí zriaďovateľ alebo ak sa tak dohodnú zriaďovatelia.
(2)
Súčasti školy, ktoré majú charakter školského zariadenia podľa osobitného predpisu,5a) zaraďuje ministerstvo školstva do siete škôl a školských zariadení.
(3)
Vedúci zamestnanec, ktorý riadi súčasť školy, ktorá má charakter školského zariadenia podľa osobitného predpisu,5a) musí spĺňať podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti na pôsobenie v príslušnom zariadení podľa osobitného predpisu5b) alebo podmienky odbornej spôsobilosti pre zariadenie školského (verejného) stravovania.
(4)
Finančné prostriedky určené pre príslušnú súčasť školy sa určujú podľa osobitného predpisu.5c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 až 5c znejú:
„5)
§ 10 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
5a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
5b)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.
5c)
Zákon č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý znie:
㤠50a
Pracovnoprávne vzťahy pedagogických zamestnancov
Opätovne možno dohodnúť pracovný pomer okrem prípadov stanovených osobitným predpisom7) na určitú dobu aj s pedagogickým zamestnancom, poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorý spĺňa podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti stanovenej osobitným predpisom,5b) alebo so zamestnancom, ktorý má uzatvorený pracovný pomer na kratší týždenný pracovný čas.8)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:
„7)
§ 48 ods. 4 Zákonníka práce.
8)
§ 49 ods. 2 Zákonníka práce.“.
3.
Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:
㤠51a
Spôsobilosť ďalších zamestnancov
(1)
Do výchovného a vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach môžu vstupovať školskí inšpektori Štátnej školskej inšpekcie.8a)
(2)
Školským inšpektorom môže byť ten, kto spĺňa kvalifikačné požiadavky vysokoškolského vzdelania pre príslušný druh, typ a stupeň školy alebo školského zariadenia, má osem rokov nepretržitej pedagogickej praxe na príslušnom druhu, type a stupni školy alebo v školskom zariadení, absolvoval I. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu5b) a pôsobil minimálne tri roky v riadiacej funkcii v školstve alebo v pracovnom zaradení metodika alebo v pracovnom zaradení školského inšpektora, alebo absolvoval II. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu.5b)
(3)
Školský inšpektor musí byť spôsobilý používať slovenský jazyk v úradnom styku,8b) ovládať jazyk príslušnej národnostnej menšiny v súvislosti s náplňou pracovnej činnosti, mať osobnostné predpoklady a morálne predpoklady (§ 51 ods. 1) a predpoklady odbornej inšpekčnej práce.
(4)
Obsadzovanie funkcie školského inšpektora, ďalšie vzdelávanie a hodnotenie práce sa uskutočňujú podľa osobitného predpisu.8c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8c znejú:
„8a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 32/2000 Z. z. o školskej inšpekcii.
8b)
§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
8c)
Zákon č. 312/2000 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 63 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „so všetkými študijnými odbormi (§ 33a ods. 2),".
5.
V § 63 ods. 4 sa za slovom „škola" vypúšťa čiarka a slová „ktorá nespĺňa požiadavky podľa odseku 3 písm. a),".
6.
V § 63 ods. 7 sa slová „ako pre učiteľa materskej školy" nahrádzajú slovami „určenej osobitným predpisom16)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
§ 5 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 162/2002 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.“.
7.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Na základe súhlasu zriaďovateľa alebo zriaďovateľov sa školy a školské zariadenia, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona majú spoločného riaditeľa, môžu sa spájať do jednej právnickej osoby. Zriaďovateľom spojenej školy je zriaďovateľ, na ktorom sa ostatní zriaďovatelia dohodnú. Spojenú školu riadi jeden riaditeľ. Spojená škola sa vnútorne člení na organizačné zložky, ktorými sú školy alebo školské zariadenia do tejto školy spojené. Na dokladoch o získanom vzdelaní sa uvádza len príslušný druh a typ školy alebo školského zariadenia. Spojená škola sa vedie v sieti so všetkými školami a školskými zariadeniami, ktoré boli do spojenej školy zlúčené. Pracovnoprávne vzťahy a iné právne vzťahy škôl a školských zariadení prechádzajú na spojenú školu dňom spojenia.“.
8.
Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý znie:
㤠70a
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/1991 Zb. o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu súkromným školám.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 230/2000 Z. z., zákona č. 202/2001 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa za slovami „v § 5, 6, 27" slovo „a" nahrádza čiarkou a za číslicou „32" sa vkladajú slová „a 40".
2.
V § 2 ods. 3 sa za slová „samosprávny kraj zriaďuje školské zariadenia uvedené v" vkladajú slová „§ 6 ods. 3,".
Čl. IV
Zákon č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. b) sa za slová „v školských zariadeniach podľa osobitného predpisu10)" vkladá čiarka a slová „v školských zariadeniach samosprávneho kraja11)".
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Napríklad § 48 ods. 1 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „Napríklad § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 476 až 480 Občianskeho zákonníka.".
3.
V § 4 ods. 2 a 4 sa slovo „miezd" nahrádza slovom „platov".
4.
V § 4 ods. 3 a 5 sa vypúšťa slovo „ministerstvu," a za slová „okresným úradom" sa vkladá čiarka a slová „obciam a samosprávnym krajom".
5.
V § 7 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o rozpočtové provizórium, do 50 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte.".
6.
V celom texte zákona sa slová „vyšší územný celok" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „samosprávny kraj" v príslušnom tvare.
7.
V celom texte zákona sa slová „štátne školské zariadenia" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „verejné školské zariadenia" v príslušnom tvare.
Čl. V
Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 165/2002 Z. z. a zákona č. 166/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
a ak ide o vyučovanie náboženstva, aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.“.
2.
V § 29 sa za slová „cvičného školského zariadenia," vkladajú slová „cvičného školského zariadenia pedagogickej akadémie," a za slová „iné školské zariadenia" sa vkladajú slová „iné zariadenia,".
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.