323/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

323
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. mája 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. b) sa slovo „neoddeliteľne" nahrádza slovom „účelovo".
2.
V § 2 písm. a) sa na konci pripájajú slová „napríklad prilby a štíty,".
3.
V § 2 písm. c) bode 2 sa na konci pripája slovo „atď.".
4.
§ 2 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
osobné ochranné prostriedky, ktorých uvádzanie na trh je upravené osobitným predpisom.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie.“.
5.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Podrobnosti o technických požiadavkách (ďalej len „technická požiadavka"), ktoré majú spĺňať osobné ochranné prostriedky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia, sú uvedené v prílohe č. 1.“.
6.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo slovenskými technickými normami vhodnými na posudzovanie zhody" a za slovami „podľa § 5 ods. 5" sa vypúšťajú slová „a 6".
7.
V § 4 sa slovo „dovozca" nahrádza slovami „jeho splnomocnenec".
8.
V § 5 ods. 1 sa slovo „dovozca" nahrádza slovami „jeho splnomocnenec" a slová „pred uvedením osobných ochranných prostriedkov na trh" sa nahrádzajú slovami „pred začatím sériovej výroby".
9.
V § 5 ods. 2 prvá a druhá veta znie:
„Osobné ochranné prostriedky jednoduchej konštrukcie, o ktorých výrobca predpokladá, že používateľ môže sám zhodnotiť úroveň ochrany poskytovanej pred minimálnymi nebezpečenstvami, ktoré môže včas a bezpečne rozpoznať, sa posudzujú podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona. Do tejto kategórie patria výlučne osobné ochranné prostriedky určené na ochranu používateľa pred“.
10.
V § 5 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
svetelným a optickým účinkom slnka, napríklad slnečné okuliare.“.
11.
V § 5 ods. 3 sa za slovami „podľa výberu výrobcu" vypúšťajú slová „alebo dovozcu" a druhá veta znie:
„Do tejto kategórie patria výlučne osobné ochranné prostriedky“.
12.
V § 5 ods. 3 písm. g) sa slovo „rizikám" nahrádza slovom „nebezpečenstvám".
13.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Posúdenie zhody vzorky typu podľa tohto nariadenia vlády je postup, ktorým autorizovaná osoba zisťuje a potvrdzuje, že vzorka typu osobného ochranného prostriedku spĺňa technické požiadavky, ktoré sa na ňu vzťahujú. Výsledkom posúdenia je certifikát skúšky typu alebo ES certifikát skúšky typu (ďalej len „certifikát typu").“.
14.
V § 6 ods. 2 sa v úvodnej vete slovo „dovozca" nahrádza slovami „jeho splnomocnenec".
15.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa slovo „dovozcu" nahrádza slovami „jeho splnomocnenca".
16.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa za slovo „jazyku" vkladajú slová „alebo v jednom z úradných jazykov Európskej únie".
17.
V § 6 ods. 2 písm. d) sa slovo „dovozcu" nahrádza slovami „jeho splnomocnenca".
18.
V § 6 ods. 3 písm. a) sa na konci vypúšťajú slová „a slovenských technických noriem vhodných na posudzovanie zhody".
19.
V § 6 ods. 3 písm. b) sa slová „alebo slovenské technické normy" nahrádzajú slovami „alebo technické normy".
20.
V § 6 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „a slovenskými technickými normami vhodnými na posudzovanie zhody".
21.
V § 6 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo slovenské technické normy vhodné na posudzovanie zhody".
22.
V § 6 ods. 5 sa slovo „dovozcovi" nahrádza slovami „jeho splnomocnencovi".
23.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Ak autorizovaná osoba odmietne vydať certifikát typu, informuje o tom ostatné autorizované osoby, ktoré sú podľa § 11 ods. 1 zákona poverené na vykonávanie posudzovania zhody osobných ochranných prostriedkov.
(9)
Ak autorizovaná osoba zruší platnosť vydaného certifikátu typu, informuje o tom Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorý podľa § 8 zákona oznamuje túto skutočnosť Európskej komisii a členským štátom Európskeho spoločenstva.“.
24.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo dovozca".
25.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa slovo „dovozcom" nahrádza slovami „jeho splnomocnencom".
26.
V § 7 ods. 4 sa v prvej vete slovo „dovozcovi" nahrádza slovami „jeho splnomocnencovi" a v tretej vete sa slovo „dovozca" nahrádza slovami „jeho splnomocnenec".
27.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo dovozca".
28.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Výrobca umiestňuje na výrobok značku zhody spolu s identifikačným číslom autorizovanej osoby, ktorá vykonáva činnosť podľa tohto ustanovenia.“.
29.
V § 9 sa vypúšťa odsek 1; súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
30.
V § 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a tohto nariadenia vlády".
31.
§ 10 znie:
㤠10
(1)
Na osobné ochranné prostriedky, ktoré spĺňajú technické požiadavky uvedené v § 3 a ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa vydá ES vyhlásenie o zhode. Na osobné ochranné prostriedky, ktorých technické požiadavky uvedené v § 3 boli posúdené podľa § 5 ods. 1, sa ES vyhlásenie o zhode vydá na základe ES certifikátu typu.
Na tieto osobné ochranné prostriedky sa umiestni označenie CE.
(2)
Výrobca osobného ochranného prostriedku alebo jeho splnomocnenec vydá vyhlásenie o zhode alebo ES vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona (ďalej len „vyhlásenie o zhode"), ktoré sa vypracúva v štátnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov Európskej únie a obsahuje
a)
identifikačné údaje výrobcu alebo jeho splnomocnenca podľa § 6 ods. 2 písm. a),
b)
identifikačné údaje o výrobku, najmä názov, značku, typ, výrobné číslo, pri dovážaných výrobkoch aj údaje o výrobcovi a mieste výroby,
c)
opis, určenie a ostatné údaje o výrobku, najmä značku, typ, výrobcom určený účel použitia,
d)
použitý postup posudzovania zhody,
e)
zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem, technických noriem a technických predpisov použitých pri posudzovaní zhody,
f)
údaje o autorizovanej osobe,1a) ak vykonala posúdenie zhody, číslo certifikátu, dátum vydania certifikátu a protokolu,
g)
vyhlásenie výrobcu a jeho splnomocnenca o tom, že výrobok spĺňa technické požiadavky,
h)
dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode s podpisom zodpovednej osoby výrobcu alebo s podpisom jeho splnomocnenca.
(3)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec vydá nové vyhlásenie o zhode, ak dôjde k zmene podmienok, za ktorých bolo vydané vyhlásenie o zhode osobného ochranného prostriedku, ak táto zmena môže ovplyvniť vlastnosti osobného ochranného prostriedku z hľadiska technických požiadaviek.
(4)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec, alebo osoba uvádzajúca osobný ochranný prostriedok na trh zabezpečí preklad do štátneho jazyka nevyhnutnej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu2) podľa § 13 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k nebezpečenstvu, ktoré predstavuje osobný ochranný prostriedok.“.
Doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako 1a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 30 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.“.
32.
V prílohe č. 1 bod 1.4 vrátane nadpisu znie:
„1.4 Informácie poskytované výrobcom
Pri uvedení osobných ochranných prostriedkov na trh musí výrobca alebo jeho splnomocnenec vydať a poskytnúť pokyny obsahujúce okrem názvu a adresy výrobcu alebo jeho splnomocnenca všetky dôležité informácie o
a)
ich skladovaní, používaní, čistení, údržbe, preskúšavaní a dezinfekcii. Prostriedky na čistenie, údržbu, dezinfekciu odporúčané výrobcami nesmú nepriaznivo pôsobiť na osobné ochranné prostriedky alebo na používateľov, ak sa používajú v súlade s odporúčanými pokynmi,
b)
dosahovanej účinnosti určenej na základe technických skúšok potrebných na zaistenie úrovní alebo stupňov ochrany,
c)
vhodnom príslušenstve osobného ochranného prostriedku a o charakteristikách náhradných dielcov,
d)
stupňoch ochrany zodpovedajúcich rozdielnym úrovniam nebezpečenstva a z toho vyplývajúcich obmedzení používania,
e)
dobe skončenia životnosti alebo dobe použiteľnosti osobného ochranného prostriedku alebo jeho jednotlivých častí,
f)
spôsobe balenia vhodnom na prepravu,
g)
označení a jeho význame (bod 2.12).
Tieto pokyny musia byť presné a úplné. Uvádzajú sa v štátnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov Európskej únie.“.
33.
V prílohe č. 1 v bode 2.4 sa slovo „dovozca" nahrádza slovami „jeho splnomocnenec".
34.
V prílohe č. 1 v bode 3.6.1 sa slovo „rizika" nahrádza slovom „nebezpečenstva".
35.
V prílohe č. 1 v bode 3.9.1 sa slová „koeficientu spektrálnej priepustnosti" nahrádzajú slovami „spektrálnej distribučnej krivky a ich priepustnosti".
36.
V prílohe č. 1 v bode 3.10.1 sa vypúšťajú slová „alebo dovozca".
37.
V prílohe č. 1 v bode 3.11 bode 2 písmeno a) znie:
„a)
odev, ktorý chráni používateľa pred tlakom vyvolaným hĺbkou ponorenia (bod 3.2) a pred chladom (bod 3.7), alebo odev, ktorý chráni používateľa pred tlakom vyvolaným hĺbkou ponorenia (bod 3.2) alebo pred chladom (bod 3.7),“.
38.
V prílohe č. 2 v bode 1 sa slovo „dovozca" nahrádza slovami „jeho splnomocnenec".
39.
V prílohe č. 2 v bode 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „prípadne slovenských technických noriem vhodných na posudzovanie zhody".
40.
Za prílohu č. 2 sa pripája príloha č. 3, ktorá znie:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 29/2001 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:
1. Smernica Rady č. 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o aproximácii zákonov členských štátov súvisiacich s osobnými ochrannými prostriedkami v znení smernice Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993, smernice Rady č. 93/95/EHS z 29. októbra 1993 a smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 96/58/ES z 3. septembra 1996, Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 399, uverejnená 30. decembra 1989, strana 0018 až 0038, L 220, uverejnená 30. augusta 1993, strana 0001 až 0022, L 276, uverejnená 9. novembra 1993, strana 0011 až 0012, L 236, uverejnená 18. septembra 1996, strana 0044 až 0044.
2. Preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.