32/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
ZÁKON
z 18. decembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z. a zákona č. 291/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťajú slová „a na ďalšiu činnosť podľa tohto zákona“.
2.
V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
ktorý získal vysokoškolské vzdelanie na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou školou,3)“.
3.
V § 10 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
ktorý aspoň dva roky vykonával exekučnú prax alebo súdnu prax súvisiacu s výkonom rozhodnutia,“.
4.
V § 10 ods. 2 prvá veta znie:
„Exekučná prax je prax exekútora, exekútorského koncipienta a ďalšieho zamestnanca exekútora podľa tohto zákona, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) až c).“.
5.
V § 10 ods. 3 druhá veta znie:
„Komora uzná justičnú skúšku, prokurátorskú skúšku, advokátsku skúšku, notársku skúšku a odbornú skúšku komerčného právnika za odbornú skúšku podľa tohto zákona.“.
6.
V § 11 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „v žiadosti o vymenovanie“.
7.
V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„K návrhu na vymenovanie exekútora pripojí komora svoje vyjadrenie, či vymenovanie exekútora odporúča.“.
8.
V § 14 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „pečiatku“ vkladá čiarka a slová „a pečatidlo“ sa nahrádzajú slovami „pečatidlo a odznak“.
9.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Preukaz exekútora, pečiatku, pečatidlo a odznak vydá exekútorovi komora.“.
10.
V § 15 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Sídlom exekútorského úradu je sídlo, ktoré si určil exekútor v žiadosti o vymenovanie. Iné sídlo exekútorského úradu si exekútor môže určiť len so súhlasom komory.“.
11.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Pri zániku výkonu exekútorského úradu podľa odseku 1 komora dočasne ustanoví náhradníka podľa § 17 ods. 5.“.
12.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
㤠16a
(1)
V prípade zániku výkonu exekútorského úradu podľa § 16 ods. 1 písm. a) a b) náhradník exekútora v súčinnosti s prezídiom komory (§ 214) vykoná do 30 dní po zániku výkonu exekútorského úradu súpis stavu exekučných spisov podľa registra vedeného na exekútorskom úrade. Náhradník exekútora vykoná finančné vyúčtovanie spisov ku dňu zániku výkonu exekútorského úradu na základe dokladov, ktoré sú súčasťou exekučného spisu.
(2)
V prípade zániku výkonu exekútorského úradu podľa § 16 ods. 1 písm. c) náhradník exekútora v súčinnosti s prezídiom komory (§ 214) a poverení zástupcovia ministerstva v súčinnosti s útvarom Policajného zboru vykonajú do 30 dní po zániku výkonu exekútorského úradu súpis stavu exekučných spisov podľa registra vedeného na exekútorskom úrade. Zároveň vykonajú finančné vyúčtovanie spisov ku dňu zániku výkonu exekútorského úradu na základe dokladov, ktoré sú súčasťou exekučného spisu. Exekútor, ktorého výkon exekútorského úradu zanikol, je povinný poskytnúť pri výkone súpisu stavu exekučných spisov potrebnú súčinnosť.
(3)
Náhradník exekútora zabezpečí výkon exekúcie v neukončených exekučných konaniach.
(4)
Ak exekútor, ktorého výkon exekútorského úradu zanikol, alebo iné osoby neumožnia náhradníkovi exekútora prevzatie exekučných spisov do 15 dní od zániku výkonu exekútorského úradu, prezídium komory (§ 214), poverení zástupcovia ministerstva a náhradník exekútora si môžu vynútiť vstup do priestorov exekútorského úradu, prípadne do iných priestorov, kde sa exekučné spisy nachádzajú. Na ten účel náhradník exekútora môže požiadať o súčinnosť príslušný útvar Policajného zboru.
(5)
Ak náhradník exekútora z dôvodov podľa § 44 ods. 3, § 57 alebo § 60 nebude pokračovať v konaniach podľa odseku 3, je povinný v lehote 14 dní vyporiadať plnenia, ktoré vymohol exekútor, ktorého výkon exekútorského úradu zanikol, vrátane trov exekútora, ktorého výkon exekútorského úradu zanikol.
(6)
Vyporiadaním plnenia podľa odseku 5 na účely tohto zákona je poukázanie vymoženého plnenia po odčítaní trov náhradníka exekútora
a)
oprávnenému,
b)
exekútorovi, ktorého určí prezídium komory (§ 214) na pokračovanie v exekučnom konaní,
c)
povinnému po uspokojení všetkých pohľadávok.
(7)
Skončené exekučné spisy odovzdá náhradník exekútora do exekútorského archívu.
(8)
Náhradník exekútora, ktorého výkon exekútorského úradu zanikol, nezodpovedá za náhradu škody spôsobenej týmto exekútorom, ktorého výkon exekútorského úradu zanikol.“.
13.
V § 21 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
ktorý získal vysokoškolské vzdelanie na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou školou,3)“.
14.
V § 34 ods. 2 sa slová „pri výkone súdnej“ nahrádzajú slovami „a súčinnosť pri vykonávaní“.
15.
V § 34 ods. 5 sa za slovo „Banky“ vkladajú slová „a pobočky zahraničných bánk (ďalej len „banka“)“.
16.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Daňový úrad je povinný oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť identifikačné údaje bankového účtu povinného, ktoré sú mu známe.“.
17.
§ 34 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Osoby uvedené v odsekoch 1 až 11 sú povinné poskytnúť exekútorovi súčinnosť bez zbytočného odkladu.
(13)
Za nesplnenie povinností uvedených v odsekoch 1 až 12 môže súd na návrh exekútora uložiť poriadkovú pokutu.“.
18.
V § 36 ods. 3 sa vypúšťajú slová „[§ 57 ods. 1 písm. h)]“ a na konci sa pripája táto veta:
„Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie.“.
19.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak je exekučné konanie prerušené,4c) exekútor vyplatí správcovi konkurznej podstaty vymoženú pohľadávku alebo jej časť okrem trov exekúcie do siedmich dní od prerušenia exekučného konania.“.
20.
V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ak súd rozhoduje o trovách exekúcie, účastníkom konania je aj poverený exekútor.“.
21.
V § 44 ods. 2 sa v druhej vete vypúšťa slovo „spravidla“.
22.
V § 44 ods. 3 sa vypúšťajú slová „[§ 57 ods. 1 písm. h)]“.
23.
V § 47 sa vypúšťa odsek 3.
24.
V § 48 písm. e) sa za slovo „exekúcii“ vkladajú slová „a trovám exekúcie“.
25.
V § 49 odsek 1 znie:
„(1)
Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí oprávnenému a povinnému do vlastných rúk. Náhradné doručenie upovedomenia o začatí exekúcie povinnému, ktorý je fyzickou osobou, je vylúčené.“.
26.
V § 49 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak nie je možné doručiť písomnosť fyzickej osobe oprávnenej podnikať na adresu jej miesta podnikania uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je exekútorovi známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky exekútorovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba oprávnená podnikať o tom nedozvie. Ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je exekútorovi známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky exekútorovi za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
27.
V § 50 ods. 5 sa vypúšťajú slová „[§ 57 ods. 1 písm. h)]“.
28.
§ 50 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak povinný zoberie námietky späť predtým, ako o nich rozhodne súd, exekútor pokračuje vo vykonávaní exekúcie a o námietkach sa nerozhoduje.“.
29.
V § 56 odsek 5 znie:
„(5)
Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje.“.
30.
V § 57 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,“.
31.
V § 57 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie.“.
32.
V § 63 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,“.
33.
Doterajší text § 93 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Exekúcia prikázaním pohľadávky podľa odseku 1 sa nevzťahuje na veci, ktoré sú z exekúcie vylúčené podľa § 115 ods. 4.“.
34.
V § 95 ods. 1 písm. a) sa za slová „prikáže banke,“ vkladajú slová „ktorá vedie účet povinného,“.
35.
V § 96 ods. 1 sa slovo „siedmich“ nahrádza číslovkou „14“.
36.
V § 96 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa oprávnený s exekútorom písomne nedohodol inak.“.
37.
V § 98 sa slovo „účet“ nahrádza slovom „účty“.
38.
V § 108 ods. 2 sa za slovo „oprávnenému,“ vkladajú slová „ak sa oprávnený s exekútorom písomne nedohodol inak,“.
39.
V § 108 ods. 3 sa za slovo „oprávnenému“ vkladá čiarka a slová „ak sa oprávnený s exekútorom písomne nedohodol inak,“.
40.
V § 109 ods. 1 sa v prvej vete za slovo „oprávnenému“ vkladajú slová „alebo exekútorovi, ak sa na tom oprávnený s exekútorom písomne dohodol,“.
41.
V § 113 posledná veta znie:
„Na exekúciu sa potom primerane použijú ustanovenia § 106 až 110, § 114, § 121 až 126.“.
42.
Za § 113 sa vkladá § 113a, ktorý znie:
㤠113a
(1)
Postihnuteľným právom podľa § 113 je aj právo majiteľa patentu, priemyselného vzoru, úžitkového vzoru, ochrannej známky alebo topografie podľa osobitného predpisu,11a) pričom na exekúciu sa primerane použijú ustanovenia o exekúcii predaja hnuteľných vecí. Tým nie sú dotknuté práva tretích osôb zapísané do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a ani práva, ktoré zanikajú najneskôr smrťou fyzickej osoby.
(2)
Exekútor poverený vykonaním exekúcie, v rámci ktorej je postihnuteľným právom právo podľa odseku 1, doručí úradu
a)
súpis práv podľa odseku 1, ktoré sú prihlásené alebo zapísané na úrade alebo udelené úradom,
b)
upovedomenie o začatí exekúcie,
c)
zápisnicu o dražbe,
d)
právoplatné rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie, ak ide o zastavenie exekúcie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.
Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov.“.
Doterajšie odkazy a poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b sa označujú ako odkazy a poznámky pod čiarou k odkazom 11ba a 11bb.
43.
Za § 113a sa vkladá § 113b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113b
Exekúcia na obchodný podiel
(1)
Exekúciou možno postihnúť aj obchodný podiel v obchodnej spoločnosti.
(2)
Exekútor poverený vykonaním exekúcie
a)
upovedomí oprávneného, povinného a obchodnú spoločnosť, ktorej je povinný spoločníkom, o začatí exekúcie postihnutím obchodného podielu,
b)
prikáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie postihnutím obchodného podielu už nevyplatila vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku povinnému,
c)
zakáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie udelila súhlas na prevod obchodného podielu, ak je takýto súhlas potrebný.
(3)
Upovedomenie o začatí exekúcie doručí exekútor oprávnenému, povinnému a obchodnej spoločnosti. Exekučný príkaz doručí exekútor oprávnenému, povinnému a obchodnej spoločnosti do vlastných rúk.
(4)
Po uplynutí lehoty na podanie námietok alebo po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa námietky zamietli, vydá exekútor exekučný príkaz. Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a obchodnej spoločnosti do vlastných rúk.
(5)
Doručením exekučného príkazu zaniká účasť povinného v obchodnej spoločnosti, a ak to ustanovuje osobitný zákon, obchodná spoločnosť sa tým zrušuje.11b) Obchodná spoločnosť je povinná poukázať peňažné prostriedky zodpovedajúce vyrovnaciemu podielu, a to v rozsahu vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva oprávnenému, ak sa oprávnený s exekútorom písomne nedohodol inak. Ak je obchodná spoločnosť v likvidácii, je povinná oprávnenému bezodkladne poukázať peňažné prostriedky zodpovedajúce podielu povinného na likvidačnom zostatku, a to v rozsahu vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva, ak sa oprávnený s exekútorom písomne nedohodol inak.
(6)
Ustanovenia § 105 až 111 sa primerane použijú aj na exekúciu obchodného podielu, ak z tohto zákona nevyplýva niečo iné.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b)
§ 88 ods. 1, § 93 ods. 2, § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.
44.
V § 120 odsek 5 znie:
„(5)
Exekútor môže zabezpečiť veci, ktoré už spísal iný exekútor, len so súhlasom tohto exekútora alebo vtedy, ak exekučné konanie, v ktorom boli skôr spísané veci, bolo skončené.“.
45.
§ 120 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Námietky povinného proti upovedomeniu o začatí exekúcie nemajú odkladný účinok na vykonanie súpisu hnuteľných vecí podľa odseku 1.“.
46.
V § 122 sa vypúšťa štvrtá až šiesta veta a na konci sa pripája táto veta:
„To neplatí, ak exekútor spíše veci, ktoré sa rýchlo kazia (§ 120 ods. 1).“.
47.
V § 125 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Spísané veci, ktoré skôr spísal iný exekútor, môžu sa predať na dražbe len s písomným súhlasom tohto exekútora.“.
48.
V § 125 odsek 2 znie:
„(2)
Exekútor oznámi termín dražby povinnému, oprávnenému a spoluvlastníkovi veci. Termín dražby, súpis vecí a miesto konania dražby uverejní exekútor na úradnej tabuli exekútorského úradu. Exekútor môže termín dražby, zoznam dražených vecí a miesto konania dražby oznámiť aj v tlači s celoslovenskou pôsobnosťou.“.
49.
§ 125 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Vydražiteľom jadrových materiálov11e) a iných nebezpečných látok môže byť len osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitných predpisov.11f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11e a 11f znejú:
„11e)
§ 9 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
11f)
§ 10 zákona č. 130/1998 Z. z.“.
50.
§ 128 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak exekútor predá na dražbe veci, ktoré už skôr spísal iný exekútor a exekučné konanie u tohto exekútora nebolo skončené, vyplatí z výťažku predaja týchto vecí najskôr pohľadávku a trovy exekúcie vymáhané týmto exekútorom. Zvyšok výťažku z predaja vecí vyplatí podľa odsekov 1 a 2.“.
51.
V § 131 sa za slová „a odníme ich“ vkladajú slová „alebo dá príkaz na pozastavenie práva nakladať s cennými papiermi povinného podľa osobitného predpisu12b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).“.
52.
Doterajší text § 131 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Súd po doručení príkazu na začatie exekúcie predajom cenných papierov na návrh exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa § 45 rozhodne uznesením do 30 dní o registrácii pozastavenia výkonu práva povinného nakladať so zaknihovaným cenným papierom a vydá príkaz Stredisku cenných papierov Slovenskej republiky, a. s., na pozastavenie výkonu práva povinného nakladať so zaknihovaným cenným papierom.“.
53.
§ 131a znie:
㤠131a
(1)
Exekúciu cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov13a) burzy cenných papierov môže exekútor vykonať len ich predajom na burze cenných papierov prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. V prípade, ak na verejne obchodovateľný cenný papier prijatý na trh kótovaných cenných papierov13a) burzy cenných papierov nebol za posledné tri mesiace uzavretý obchod, môže ho obchodník s cennými papiermi ponúknuť na predaj za najvyššiu cenu, akú možno dosiahnuť s vynaložením odbornej starostlivosti.
(2)
Exekúciu cenných papierov, ktoré nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov13a) burzy cenných papierov, môže exekútor vykonať len ich predajom prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, a to za najvyššiu cenu, akú možno dosiahnuť s vynaložením odbornej starostlivosti.
(3)
Počas vykonávania exekúcie predajom cenných papierov možno s cenným papierom nakladať len so súhlasom exekútora.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 20 zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.“.
Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 13a sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 13b.
54.
V § 132 prvá veta znie:
„Všetko, čo je potrebné na zachovanie práv alebo na výkon práv k cenným papierom, exekútor vykoná na základe osobitného poverenia, ktorým je uznesenie súdu.“.
55.
Doterajší text § 138 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Povinný umožní exekútorovi a znalcovi prístup na oceňovanú nehnuteľnosť. Na účel obhliadky je exekútor oprávnený vymôcť si prístup na oceňovanú nehnuteľnosť.“.
56.
V § 139 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na účely tohto zákona sa za trhovú cenu nehnuteľnosti považuje cena rovnakej alebo porovnateľnej nehnuteľnosti v tom istom čase, v tom istom mieste a v porovnateľnej kvalite.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
57.
V § 139 sa vypúšťa odsek 6.
58.
V § 145 ods. 2 sa slová „aj bez návrhu“ nahrádzajú slovami „na návrh účastníka konania alebo exekútora“.
59.
V § 148 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
60.
V § 148 ods. 2 sa slová „Rozhodnutie súdu“ nahrádzajú slovami „Právoplatné rozhodnutie súdu“.
61.
V § 149 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak sa urobilo len najnižšie podanie, tak týmto podaním.“.
62.
V § 150 odsek 2 znie:
„(2)
Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.“.
63.
V § 154 ods. 1 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
64.
V § 167 odsek 3 znie:
„(3)
Exekútor poverený vykonaním exekúcie je povinný do siedmich dní od zastavenia exekúcie oznámiť príslušnej správe katastra zrušenie exekučného záložného práva.“.
65.
V § 172 sa vypúšťa odsek 4.
66.
§ 186 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Jadrové materiály11e) a iné nebezpečné látky možno odobrať povinnému a odovzdať oprávnenému, len ak oprávnený spĺňa podmienky podľa osobitných predpisov.11f)“.
67.
§ 189 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Vydražiteľom jadrových materiálov11e) a iných nebezpečných látok môže byť len osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitných predpisov.11f)“.
68.
§ 203 znie:
㤠203
(1)
Ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.
(2)
Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený.“.
69.
§ 210 znie:
㤠210
(1)
V exekútorskom archíve sa uschovávajú skončené exekučné spisy, registre, odznaky, pečiatky a pečatidlá.
(2)
Exekútorský archív vedie exekútor. Exekútorský archív exekútorov, ktorých úrad zanikol, vedie komora.
(3)
O odovzdaní spisov, registrov, pečiatok, pečatidiel a odznaku sa spíše zápisnica.“.
70.
V § 211 ods. 2 sa slová „príslušný súd“ nahrádzajú slovom „exekútor“.
71.
V § 212 odsek 1 znie:
„(1)
Zriaďuje sa Slovenská komora exekútorov (§ 7) so sídlom v Bratislave. Komora je právnická osoba.“.
72.
§ 231 znie:
㤠231
Vysokoškolské vzdelanie získané v odbore právo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo v Českej republike do 31. decembra 1993 sa považuje za vysokoškolské vzdelanie získané podľa § 10 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 1 písm. b). Ustanovenie § 230 tým nie je dotknuté.“.
73.
Doterajší text § 235 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Exekučné konania, ktoré sa začali do 1. februára 2002, sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
74.
V § 236 sa slová „31. januára 2002“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2002“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 211/1997 Z. z., zákonom č. 353/1997 Z. z., zákonom č. 235/1998 Z. z., zákonom č. 240/1998 Z. z., zákonom č. 280/1999 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákonom č. 291/2001 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.