313/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

313
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. mája 2002 bola vykonaná zmena určenia orgánov Slovenskej republiky oprávnených podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) vydávať osvedčenia („Apostille").
V dôsledku prijatých zmien Slovenská republika určila orgány oprávnené podľa článku 6 dohovoru vydávať osvedčenia („Apostille") takto:
1.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
a)
pre verejné listiny vydané alebo overené súdmi, notármi, exekútormi alebo inými justičnými pracovníkmi (ďalej len „justičné orgány"),
b)
pre preklady písomností vyhotovené súdnymi tlmočníkmi;
2.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených v bode 6 písm. a);
3.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte;
4.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených v bode 6 písm. b);
5.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte;
6.
krajské úrady
a)
pre matričné doklady (okrem rozhodnutí o osobnom stave),
b)
pre verejné listiny vydané zdravotníckymi zariadeniami, ktorých zriaďovateľom je krajský úrad,
c)
pre verejné listiny vydané orgánmi samosprávy;
7.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky pre všetky ostatné verejné listiny vydané v Slovenskej republike.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky súčasne oznamuje, že zmluvnou stranou dohovoru sa stala 7. apríla 2002 Grenada a že Zväzová republika Juhoslávia oznámila svoje orgány podľa článku 6 dohovoru.
V dôsledku uvedeného sa zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru uverejnený ako dodatok k oznámeniu č. 213/2002 Z. z. dopĺňa takto:
Grenada
Ministry of Foreign Affairs and International Trade
The Permanent Secretary and the Senior Administrative Officer
Ministerial Complex
Botanical Gardens
St. Georges
Grenada W.I.
tel: 440-2640/2712/2255, fax: 440-4184
Zväzová republika Juhoslávia
1. The Ministry of Justice and Local Self-Government of the Republic of Serbia
Belgrade, 22 Nemanjina Street
tel./fax: + 381 11 361 287
2. Ministry of Justice of the Republic of Montenegro
Sector for Justice
Podgorica, 3 Vuka Karadzica Street
tel./fax: + 381 081 248 541