307/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

307
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. júna 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú smernice Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 5.“.
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.
2.
V § 2 ods. 1 sa slová „ods. 1" nahrádzajú slovami „ods. 2".
3.
V § 12 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka tej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.“.
4.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
Časť A. 1
Zariadenie, na ktoré už existujú v medzinárodných dokumentoch podrobné skúšobné normy
V tejto časti okrem osobitne uvedených skúšobných noriem sa v použiteľných požiadavkách medzinárodných dokumentov a v príslušných rozhodnutiach a obežníkoch IMO nachádza niekoľko ďalších ustanovení, ktoré sa musia skontrolovať počas skúšky typu (schvaľovania typu), ako je uvedené v postupoch posudzovania zhody v prílohe č. 2.
Ak sa citujú rezolúcie IMO v stĺpci 5, skúšobné normy sú obsiahnuté v príslušných častiach príloh k rezolúciám a vylučujú ustanovenia samotných rezolúcií. Na správnu identifikáciu príslušných noriem protokoly o skúškach a príslušné osvedčenia o schválení typu špecifikujú použitú normu a jej verziu, ako je identifikovaná v tomto stĺpci. Ak sú uvedené dva súbory skúšobných noriem (oddelené bodkočiarkou), každý súbor spĺňa všetky skúšobné požiadavky na splnenie výkonnostných noriem IMO. Skúšky výrobku vychádzajúce z jedného zo súborov stačia na preukázanie zhody s požiadavkami príslušných medzinárodných dokumentov.
Ak je uvedený postup posudzovania zhody h), rozumie sa tým, že ide o postup posudzovania zhody h) plus certifikát o skúške projektu.
1.
Záchranné zariadenia
Položka číslo Označenie položky Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnkov, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnkov a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Medzinárodné skúšobné normy Postupy posudzovania zhody
b + c b + d b + e b + f g h
A.1/1.1 Záchranné kolesá Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/7.1 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), MSC.36 (63) 8.1.3, 8.3 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
A.1/1.2 Svetlá označujúce polohu záchranných zariadení Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.21, III/32.2 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO.36 (63) 8.1, 8.3 a 8.10 (Kódex HSC 1994), IMO MSC/Obež. 885 Rezolúcia IMO MSC.81 (70) a pre požiadavky na batérie, ako je špecifikované v EN 394 (1993) x x x
a) záchranárske a záchranné člny
b) záchranné kolesá
c) záchranné vesty
A.1/1.3 Záchranné boje so samočinnými dymovými signálmi Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/7.1.3 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3.4 (Kódex HSC 194) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
A.1/1.4 Záchranné vesty Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/7.2 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kódex HSC 194) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) a pre požiadavky na batérie, ako je špecifikované v EN 394 (1993) x x x
A.1/1.5 Obleky chrániace pred vplyvmi počasia - izolované alebo neizolované Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/7.3, III/22.4, III/32.3 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
A.1/1.6 Obleky chrániace pred vplyvmi počasia klasifikované ako záchranné vesty Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/7.3, III/22.4, III/32.3 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
A.1/1.7 Tepelné ochranné prostriedky Kapitola III/4 Kapitola III/7.3, III/22.4, III/32.3 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
A.1/1.8 Padákové svetlice (pyrotechnické) Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/6.3 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.2.3 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x
A.1/1.9 Ručné fakle Kapitola III/4 Kapitola III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x
A.1/1.10 Plávajúce dymové signály (pyrotechnické) Kapitola III/4 Kapitola III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x
A.1/1.11 Zariadenia na vrhanie (vystreľovanie) lanka (pyrotechnické) Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/18 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.8 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x
A.1/1.12 Nafukovacie záchranné plte Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/21.1, III/31.1 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Obež. 811, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 a 8.10 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x
A.1/1.13 Pevné záchranné plte Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/21.1, III/31.1.1.2 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Obež. 811, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 a 8.10 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x
A.1/1.14 Záchranné plte samočinne sa obracajúce do správnej polohy pri páde do vody Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/26.2.4 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Obež. 8091), IMO MSC/Obež. 811, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 a 8.10 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x
A.1/1.15 Záchranné plte kryté plachtovinou Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/26.2.4 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Obež. 8091), IMO MSC/Obež. 811, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 a 8.10 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x
A.1/1.16 Hydrostatické uvoľňovacie jednotky pre záchranné plte Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/13.4.2, III/26.2.2 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Obež. 811, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 a 8.6 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
A.1/1.17 Záchranné člny Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 a 8.10 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x
A.1/1.18 Pevné záchranné člny Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/31.2, III/31.2 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x
A.1/1.19 Nafukovacie záchranné člny Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/31.2, III/31.2 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 a 8.10 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x
A.1/1.20 Rýchle záchranárske člny Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/26.3 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 (Kódex HSC 1994), IMO MSC/Obež. 8091) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x
A.1/1.21 Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon a navijak (cínové žeriaviky) Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/23, III/33 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 a 8.7 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x x
A.1/1.23 Spúšťacie zariadenia pre voľný pád záchranných člnov Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/33 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 a 8.7 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x
A.1/1.24 Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 a 8.7 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x x
A.1/1.25 Spúšťacie zariadenia pre rýchle záchranárske člny Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/26.3.2 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
A.1/1.26 Uvoľňovacie mechanizmy pre Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 a 8.5 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
a) záchranné člny a
b) záchranné plte spúšťané samospádom
A.1/1.27 Námorné evakuačné systémy Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/15, III/26.2.1 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.7 a 8.10 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x
A.1/1.28 Záchranné prostriedky Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/26.4 a III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Obež. 8102), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 a 8.10 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70), MSC/Obež. 810 x
A.1/1.29 Naloďovacie rebríky Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
A.1/1.30 Reflexné materiály Kapitola III/4 Kapitola III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO A.658 (16), Príloha 2 x x x
A.1/1.33 Radarový odrážač pre záchranné a záchranárske člny Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO A.384 (X), EN ISO 8729 (1998); Rezolúcia IMO A.384 (X), ISO 8729 (1997) x x x x
A.1/1.36 Pohonná jednotka záchranných a záchranárskych člnov Kapitola III/4 Kapitola III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
A.1/1.37 Pohonná prívesná jednotka záchranárskych člnov Kapitola III/4 Kapitola III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
A.1/1.38 Hľadacie svetlá na použitie v záchranných a záchranárskych člnoch Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.81 (70) x x x
A.1/1.39 Otvorené obojstranné záchranné plte Kapitola III/4, Kapitola X/3 Rezolúcia IMO MSC36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 a 8.10 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.36 (63), príloha 10 (Kódex HSC 1994) x
1) Obež. MSC 809 sa použije, len ak sa zariadenie má nainštalovať na ro-ro lodiach určených na prepravu cestujúcich.
2) Obež. MSC 810 sa použije, len ak sa zariadenie má nainštalovať na ro-ro lodiach určených na prepravu cestujúcich.
2.
Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora
Položka číslo Označenie položky Dohovor Marpol 73/78 v znení zmien a doplnkov, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Dohovor Marpol 73/78 v znení zmien a doplnkov a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Medzinárodné skúšobné normy Postupy posudzovania zhody
b + c b + d b + e b + f g h
A.1/2.1 Zariadenie na odlučovanie ropných látok z vody pod koncentráciu 15 p.p.m Príloha I, Pravidlo 16(4) a (5) Príloha I, Pravidlo 16(1) a (2) Rezolúcia IMO MEPC 60 (33) x x x
A.1/2.2 Detektory ropných látok vo vode Príloha I, Pravidlo 15(3)(b) Príloha I, Pravidlo 15(3)(b) Rezolúcia IMO MEPC 5 (XIII) x x x
A.1/2.3 Prístroje na meranie koncentrácie ropných látok vo vode Príloha I, Pravidlo 16(4) a (5) Príloha I, Pravidlo 16(1) a (2) Rezolúcia IMO MEPC 60 (33) x x x
A.1/2.5 Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania vôd kontaminovaných ropnými látkami pre ropné tankery Príloha I, Pravidlo 15(3)(a) Príloha I, Pravidlo 15(3) Rezolúcia IMO A.586 (14) x x x
A.1/2.6 Zariadenia na spracovanie odpadu zo sanitárnych systémov Príloha IV, Pravidlo 8(1)(b) Príloha IV, Pravidlo 8(1)(b) Rezolúcia IMO MEPC 2 (VI) x x x x
A.1/2.7 Spaľovne odpadu Príloha VI, Pravidlo 16(2)(a) Príloha VI, Pravidlo 16(2)(a) Rezolúcia IMO MEPC 76 (40) x x x x
3.
Protipožiarne zariadenia
Položka číslo Označenie položky Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnkov, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnkov a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Medzinárodné skúšobné normy Postupy posudzovania zhody
b + c b + d b + e b + f g h
A.1/3.1 Hlavné palubné kryty Kapitola II-2/34.8, II-2/49.3 Kapitola II-2/34.8, II-2/49.3 Rezolúcia IMO MSC 61 (67), príloha 1 časti 2 a 6, príloha 2 x
A.1/3.2 Prenosné hasiace prístroje Kapitola II-2/6.1, Kapitola X/3 Kapitola II-2/6, Rezolúcia IMO A.602 (15), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.7 a 7.8.4.1.3 (Kódex HSC 1994) EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999) x x x
A.1/3.3 Výstroj hasiča: ochranný oblek Kapitola II-2/17.1.1.1, Kapitola X/3 Kapitola II-2/17.1.1.1, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.1 (Kódex HSC 1994), IMO MSC/Obež. 847 EN 469 (1995), EN 531 /A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001) x
A.1/3.4 Výstroj hasiča: obuv Kapitola II-2/17.1.1.2, Kapitola X/3 Kapitola II-2/17.1.1.2, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (Kódex HSC 1994) EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) trieda 2, IEC 60903 (1993) x
A.1/3.5 Výstroj hasiča: rukavice Kapitola II-2/17.1.1.2, Kapitola X/3 Kapitola II-2/17.1.1.2, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (Kódex HSC 1994), IMO MSC/Obež. 847 EN 659 (1996), EN 60903 (1993), EN 60903 + A.11 (1997) x
A.1/3.6 Výstroj hasiča: prilba Kapitola II-2/17.1.1.3, Kapitola X/3 Kapitola II-2/17.1.1.3, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.3 (Kódex HSC 1994) EN 443 (1997) x
A.1/3.7 Nezávislý dýchací prístroj na stlačený vzduch Kapitola II-2/17.1.2, Kapitola X/3 Kapitola II-2/17.1.2.2, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.2 (Kódex HSC 1994) EN 137 (1993), EN 136 (1998) x
A.1/3.8 Dýchací prístroj s prívodom vzduchu na použitie s dymovou prilbou alebo dymovou maskou Kapitola II-2/17.1.2, Kapitola X/3 Kapitola II-2/17.1.2.1, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (Kódex HSC 1994) EN 138 (1994) x
A.1/3.9 Rozprašovacie systémy rovnocenné so systémami podľa SOLAS, nariadenie II-2/12 Kapitola II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2 Kapitola II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2 a II-2/52.2 Rezolúcia IMO A.800 (19) x x
A.1/3.11 Oddelenia triedy „A“ a „B“, požiarna odolnosť Kapitola II-2/3.3.5, II-2/3.4.4 Kapitola II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11 Rezolúcia IMO A.754 (18), Rezolúcia IMO MSC.61 (67), príloha 1 časť 3 a príloha 2 x x x
A.1/3.12 Zariadenia na zabránenie preniknutia plameňov do skladovacích priestorov ropných látok v ropných tankeroch Kapitola II-2/59.1.5, Kapitola II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 Kapitola II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 IMO MSC/Obež. 677 x x x
A.1/3.13 Nehorľavé materiály Kapitola II-2/3.1, Kapitola X/3 Kapitola II-2/3.1, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.2.4 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO A.799 (19), Rezolúcia IMO MSC.61 (67), príloha 1 časť 1 a príloha 2 x x x
A.1/3.14 Materiály Iné než oceľ pre potrubie prechádzajúce oddielmi triedy „A“ alebo „B“ Kapitola II-2/18.2.1 Kapitola II-2/18.2.1 Rezolúcia IMO A.753 (18), Rezolúcia IMO A.754 (18), Rezolúcia IMO MSC 61 (67), príloha 1 časť 3 x x x
A.1/3.15 Materiály Iné než oceľ pre potrubie, v ktorom sa prepravuje olej alebo palivo Kapitola II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, Kapitola X/3 Kapitola II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.5.4 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO A.753 (18) x x x
A.1/3.16 Protipožiarne dvere Kapitola II-2/30.2, II-2/31.1.1 a II-2/47 Kapitola II-2/30.2, II-2/31.1.1, II-2/47 Rezolúcia IMO A.754 (18), Rezolúcia IMO MSC 61 (67), príloha 1 časť 3 x x x
A.1/3.17 Systémy ovládania protipožiarnych dverí Kapitola II-2/30.4.15, Kapitola X/3 Kapitola II-2/30.4.15, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.9.3.3 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC 61(67), príloha 1 časť 4 x x x
A.1/3.18 Povrchové materiály a pokrytie podláh s vlastnosťami, ktoré spomaľujú šírenie plameňov Kapitola II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, Kapitola X/3 Kapitola II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32. 1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/50.3.1, II-2/34.7, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.4.3.4 a .4.3.6 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO A.653 (16), Rezolúcia IMO MSC.61 (67), príloha 1 častí 2 a 5 a príloha 2, ISO 1716 (1973)1) x x x
A.1/3.19 Závesy, záclony a ostatné zavesené textilné materiály a fólie Kapitola II-2/3.23.3, II-2/26.2, Kapitola X/3 Kapitola II-2/3.23.3, II-2/26.2, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.3 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC 61 (67), príloha 1 časť 7 x x x
A.1/3.20 Čalúnený nábytok Kapitola II-2/3.23.6, II-2/26.2, Kapitola X/3 Kapitola II-2/3.23.6, II-2/26.2, II-2/34.6, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.4 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO A.652 (16), Rezolúcia IMO MSC 61 (67), príloha 1 časť 8 x x x
A.1/3.21 Súčastí lôžkovln Kapitola II-2/3.23.7, II-2/26.2, Kapitola X/3 Kapitola II-2/3.23.7, II-2/26.2, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.5 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO A.688 (17), Rezolúcia IMO MSC 36 (67), príloha 1 časť 9 x x x
A.1/3.22 Protipožiarne clony Kapitola II-2/16.11.1 Kapitola II-2/16.2, II-2/32, II-2/48 Rezolúcia IMO A.754 (18), Rezolúcia IMO MSC 61 (67), príloha 1 časť 3 x x x
A.1/3.25 Okná a postranné otvory Kapitola II-2/33 Kapitola II-2/33, MSC/Obež. 847 Rezolúcia IMO A.754 (18), Rezolúcia IMO MS 61 (67), príloha 1 časť 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994) x x x
A.1/3.26 Priechody cez oddelenia triedy „A“ potrubím, vedením atď. Kapitola II-2/18.1.1 Kapitola II-2/18.1.1 Rezolúcia IMO A.754 (18), Rezolúcia IMO MSC 61 (67), príloha 1 časť 3 x x x
A.1/3.27 Priechody cez oddelenia triedy „B“ elektrickými káblami, potrubím, vedením, kanálmi, vetracími terminálmi, svietidlami atď. Kapitola II-2/18.1.2 Kapitola II-2/18.1.2 Rezolúcia IMO A.754 (18), Rezolúcia IMO MSC.61 (67), príloha 1 časť 3 x x x
A.1/3.28 Rozprašovacie systémy (limitované hlavicami rozprašovača a spôsobom automatického rozprašovania a signalizácie) Kapitola II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 a II-2/52.2 Kapitola II-2/12., II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 a II-2/52.2 ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995) x x x
A.1/3.29 Požiarne hadice Kapitola II-2/4.7.1, Kapitola X/3 Kapitola II-2/4.7.1, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.8.5 (Kódex HSC 1994) EN 671-2 (1994) x x x
A.1/3.30 Zariadenie na analýzu kyslíka a detekciu plynov Kapitola VI/3.1 Kapitola II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, Kapitola VI/3.1, MSC/Obež. 774 (pevné zariadenia) EN 50104 (1999) Kyslík, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) Horľavé plyny x x x
A.1/3.31 Pevné rozprašovacie systémy pre rýchle plavidlá Kapitola X/3 Predpis IMO MSC.36 (63) 7.13.1 (Kódex HSC 1994), MSC/Obež. 912 Rezolúcia IMO MSC.44 (65), Rezolúcia IMO A.800 (19) x x x x
A.1/3.32 Materiály brániace šíreniu požiaru (okrem nábytku) pre rýchle plavidlá Kapitola X/3 Predpis IMO MSC.36 (63) 7.2.2 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.40 (64), Rezolúcia IMO MSC.90 (71) x x x
A.1/3.33 Materiály brániace šíreniu požiaru pre nábytok pre rýchle plavidlá Kapitola X/3 Predpis IMO MSC.36 (63) 7.2.2 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.40 (64), Rezolúcia IMO MSC.90 (71) x x x
A.1/3.34 Ohňovzdorné oddelenia pre rýchle plavidlá Kapitola X/3 Predpis IMO MSC.36 (63) 7.2.1 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.45 (65) x x x
A.1/3.35 Protipožiarne dvere na veľmi rýchlych plavidlách Kapitola X/3 Predpis IMO MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.45 (65) x x x
A.1/3.36 Protipožiarne clony na veľmi rýchlych plavidlách Kapitola X/3 Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.6.4. (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.45 (65) x x x
A.1/3.37 Priechody cez ohňovzdorné oddelenia na veľmi rýchlych plavidlách potrubím, kanálmi, ovládacími prvkami, elektrickými káblami atď. Kapitola X/3 Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 2.4.2.6. (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO MSC.45 (65) x x x
A.1/3.38 Ex A.1/1.35 Prenosné hasiace prístroje pre záchranné a záchranárske člny Kapitola III/4, Predpis X/3 Kapitola III/34, Rezolúcia IMO MSC.48 (66), Rezolúcia IMO A.602 (15), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1.2. (Kódex HSC 1994) EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999) x x x
A.1/3.39 Alternatívne mechanizmy pre halónové hasiace systémy v priestoroch strojovne a miestnosti s čerpadlami - rovnocenné vodné hasiace systémy Kapitola II-2/5.3, II-2/63.1.1 Kapitola II-2/5.3, II-2/63.1.1 IMO MSC/Obež. 668, IMO MSC/Obež. 728 x x x
1) Ak povrchový materiál musí mať určitú maximálnu kalorifickú hodnotu, táto sa bude merať v súlade s ISO 1716.
4.
Navigačné zariadenia
Položka číslo Označenie položky Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnkov, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnkov a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Medzinárodné skúšobné normy Postupy posudzovania zhody
b + c b + d b + e b + f g h
A.1/4.1 Magnetický kompas Kapitola V/12 (r) Kapitola s V/12 (b), Rezolúcia IMO A.382 (X), Rezolúcia IMO A.694 (17) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997); ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996) x x x x
A.1/4.2 Magnetické prenosové zariadenie (predtým elektromagnetický kompas) Kapitola V/12 (r), Kapitola X/3 Kapitola V/12 (b), Rezolúcia IMO MSC.86 (70), príloha 2, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.2 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.694 (17) ISO 11606 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11606 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 x x x x
A.1/4.3 Gyroskoplcký kompas Kapitola V/12 (r) Kapitola V/12 (d), Rezolúcia IMO A.424 (XI), Rezolúcia IMO A.694 (17) EN ISO 8728 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162 x x x x
A.1/4.4 Radarové zariadenie Kapitola V/12 (r) Kapitola V/12 (g), Kapitola V/12 (h), Rezolúcia IMO A.278 (VIII), Rezolúcia IMO A.477 (XII), v znení Rezolúcie IMO MSC 64 (67), príloha 4, Rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-RM.628-3 (11/93), ITU-RM.1177-(10/97) EN 60936-1 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (2000), IEC 60945(1996), IEC 61162 x x x x
A.1/4.5 Automatický prístroj na grafické radarové zobrazenie (ARPA) Kapitola V/12 (r) Kapitola V/12 (j), Rezolúcia IMO A.823 (19), Rezolúcia IMO A.694 (17) EN 60872-1 (1998), EN 61162; EC 60872-1 (1998), EC 61162 x x x x
A.1/4.6 Zariadenie na meranie hĺbky Kapitola V/12 (r), Kapitola X/3 Kapitola V/12 (k), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.4 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.224 (VII), v znení Rezolúcie IMO MSC74 (69), príloha 4, Rezolúcia IMO A.694 (17) EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162 x x x x
A.1/4.7 Zariadenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti Kapitola V/12 (r), Kapitola X/3 Kapitola V/12 (c), Rezolúcia IMO A.824 (19), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.3 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.694 (17) EN 61023 (1999), EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 61162 x x x x
A.1/4.9 Indikátor rýchlosti zatáčania Kapitola V/12 (r), Predpis X/3 Kapitola V/12 (n), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.7.1 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.526 (13), Rezolúcia IMO A.694 (17) Rezolúcia IMO A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162; Rezolúcia IMO A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162 x x x x
A.1/4.11 Zariadenie Loran-C Kapitola V/12 (r), Kapitola X/3 Kapitola V/12 (p), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.6 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.694 (17), Rezolúcia IMO A.818 (19) EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945, (1996), EN 61162; x x x x
A.1/4.12 Zariadenie Chayka Kapitola V/12 (r), Kapitola X/3 Kapitola V/12 (p), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.6 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.818 (19), Rezolúcia IMO A.694 (17) EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945, EN 61162; x x x x
A.1/4.14 Zariadenie GPS Kapitola V/12 (r), Kapitola X/3 Kapitola V/12 (p), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.6 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.819 (19), Rezolúcia IMO A.694 (17) EN 61108-1 (1996), EN 61162; IEC 61108-1 (1994), IEC 61162 x x x x
A.1/4.15 Zariadenie GLONASS Kapitola V/12 (r), Kapitola X/3 Kapitola V/12 (p), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.6 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO MSC.53 (66), Rezolúcia IMO A.694 (17) EN 61108-2 (1996), EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945(1996), IEC 61162 x x x x
A.1/4.16 Kontrolný systém HCS (predtým autopilot) Kapitola V/18.7 Kapitola V/19.2.8.2, Rezolúcia ĽVÍO A.342 (IX), v znení Rezolúcie IMO MSC.64 (67), príloha 3, Rezolúcia IMO A.694 (17) ISO 11674 (400), IEC 60945 (1997), EN 61162; ISO 11674, IEC 60945 (1996), IEC 61162 x x x x
A.1/4.17 Mechanické výťahové zariadenie pre lodivod Kapitola V/17 (b) Kapitola V/17 (f), Rezolúcia IMO A.889 (21), IMO MSC/Obež. 773 ISO 799 (1986) x x x
A.1/4.18 Ex A.1/1.32 Transponder 9 GHz SAR (SART) Kapitola III/4, Kapitola IV/14 a Kapitola X/3 Kapitola III/6.2.2, Kapitola IV/7.1.3, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.2.1.2 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.530 (13), Rezolúcia IMO A.530 (13), Rezolúcia IMO A.802 (19), Rezolúcia MO A.694 (17), ITU-RM.628-3 (11/93) EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996) x x x
A.1/4.19 Radarové zariadenie pre rýchle plavidlá Kapitola X/3 Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.5 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.278 (8), Rezolúcia IMO A.820 (19), Rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-RM.628-3 (11/93), ITU-RM.1177-1 (10/97) EN 60936-2 (1999), EN 61162; IEC 60936-2 (1998), IEC 61162 x x x
A.1/4.20 Ex A.1/4.8 Ukazovateľ polohy kormidla Kapitola V/12 (r), Kapitola X/3 Kapitola V/12 (m), Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.7.2 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO A.694 (17) EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) x x x x
A.1/4.21 Ex A.1/4.8 Otáčkomer Kapitola V/12 (r) Kapitola V/12 (m), Rezolúcia IMO A.694 (17) EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) x x x x
A.1/4.22 Ex A.1/4.8 Ukazovateľ náklonu Kapitola V/12 (r) Kapitola V/12 (m), Rezolúcia IMO A.694 (17) EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) x x x x
A.1/4.23 Ex A.1/1.34 Kompas pre záchranné a záchranárske člny Kapitola III/4, Kapitola X/3 Kapitola III/34, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO MSC.48 (66) 4.4.8.5 ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990) x x x
A.1/4.24 Automatický prístroj na grafické radarové zobrazenie (ARPA) pre rýchle plavidlá Kapitola X/3 Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.5.3 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.823 (19), Rezolúcia IMO A.694 (17) EN 60872-1 (1998), EN 61162; IEC 60872-1 (1998), IEC 61162 x x x
A.1/4.25 Automatické sledovacie zariadenie (ATA) Kapitola V/12 (r) Kapitola V/12 (1), Rezolúcia IMO MSC.64 (67), príloha 4, príloha 1, Rezolúcia IMO A.694 (17) EN 60872-2 (1999), EN 61162; IEC 60872-2 (1999), IEC 61162 x x x
A.1/4.26 Automatické sledovacie zariadenie (ATA) pre rýchle plavidlá Kapitola X/3 Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.5.3 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO MSC.64 (67), príloha 4, príloha 1, Rezolúcia IMO A.694 (17) EN 60872-2 (1999), EN 61162; IEC 60872-2 (1999), IEC 61162 x x x
A.1/4.27 Elektronické zariadenie na grafické zobrazenie (EPA) Kapitola V/12 (r) Kapitola V/12 (1), Rezolúcia IMO MSC.64 (67), príloha 4, príloha 2, Rezolúcia IMO A.694 (17) EN 60872-3 (1999), EN 61162; IEC 60872-3 (1999), IEC 61162 x x x
5.
Rádiokomunikačné zariadenia
Položka číslo Označenie položky Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnkov, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnkov a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Medzinárodné skúšobné normy Postupy posudzovania zhody
b + c b + d b + e b + f g h
A.1/5.1 VHF rádiová inštalácia schopná vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu Kapitola IV/14, Kapitola X/3 Kapitola IV/7.1.1, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.6.1.1 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.385 (X), Rezolúcia IMO A.524 (13), Rezolúcia IMO A.803 (19), v znení Rezolúcie IMO MSC.68 (68), príloha 1, Rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-RM.489-2 (10/95), ITU-RM.493-9 (10/97), ITU-RM.541-8 (10/97), ITU-RM.689-2 (11/93), IMO MSC/Obež. 862 ETS 300 162-1 (200012), EN 300 338 (VI .2.1 1999.04), EN 300 828 (VI. 1.1 1998-03), IMO MSC/Obež. 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), IMO MSC/Obež. 862, IEC 61 162 x x x x
A.1/5.2 VHF DSC strážny prijímač Kapitola IV/14, Kapitola X/3 Kapitola IV/7.1.2, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.6.1.2 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.803 (19), v znení Rezolúcie IMO MSC.68 (68), príloha 1, Rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-RM.489-2 (10/95), ITU-RM.493-9 (10/97), ITU-RM.541-8 (10/97) EN 300 338 (VI.2.1 1999.04), EN 301 033 (VI. 1.1 1998-08), EN 300 828 (VI. 1.1 1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) x x x x
A.1/5.3 Prijímač NAVTEX Kapitola IV/14, Kapitola X/3 Kapitola IV/7.1.4, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.6.1.4 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.525 (13), Rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-RM.540-2 (06/90), ITU-RM.625-3 (10/95) ETS 300 065 VI. 1.3 (2001-5), EN 301 011 VI. 1.1 (1998-09); IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996) x x x x
A.1/5.4 Prijímač EGC Kapitola IV/14, Kapitola X/3 Kapitola IV/7.1.5, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.6.1.5 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.570 (14), Rezolúcia IMO A.664 (16), Rezolúcia IMO A.694 (17) ETS 300 460 Vyd. 1 (1997-11) + A1 (1997-11), EN 300 829 VI. 1.1 (1998-03); IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996) x x x x
A.1/5.5 HF námorný záchranný Informačný systém (MSI) - HF NBDP prijímač Kapitola IV/14, Kapitola X/3 Kapitola IV/7.1.5, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.6.1.5 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.699 (17), Rezolúcia IMO A.700 (17), Rezolúcia IMO A.806 (19), Rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-RM.491-1 (07/86), ITU-RM.492-6 (10/95), ITU-RM.540-2 (06/90), ITU-RM.625-3 (10/95), ITU-RM.688 (06/90) ETS 300 067 Vyd. 1 (1992-09) + A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61097-11 (2000), EN 61162 x x x x
A.1/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) Kapitola IV/14, Kapitola X/3 Kapitola IV/7.1.6, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.6.1.6 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.662 (16), Rezolúcia IMO A.696 (17), Rezolúcia IMO A.810 (19) v znení Rezolúcie IMO MSC.56 (66), Rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-RM.633-1 (06/90), ITU-RM.690-1 (10/95), IMO MSC/Obež. 862 ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), MSC/Obež. 862;1) IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), MSC/Obež. 862 x x x x
A.1/5.7 EPIRB pásmo L (INMARSAT) Kapitola IV/14, Kapitola X/3 Kapitola IV/7.1.6, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.6.1.6 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.662 (16), Rezolúcia IMO A.812 (19), Rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-RM.632-3 (02/97), ITU-RM.690-1 (10/95), IMO MSC/Obež. 862 ETS 300 372 Vyd. 1 (1996-05), EN 60945 (1997), MSC/Obež. 862;1) IEC 61097-5 (1997), MSC/Obež. 862 x x x x
A.1/5.10 MF rádiová Inštalácia schopná vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu2) Kapitola IV/14, Kapitola X/3 Kapitola IV/9.1.1, IV/10.1.2, Rezolúcia MO MSC.36 (63) 14.8.1.1 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.804 (19) v znení Rezolúcie IMO MSC.68 (68), príloha 2, Rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-RM.1173 (10/95), ITU-RM.493-9 (10/97), ITU-RM.541-8 (10/97) ETS 300 338 VI. 2.1 (1999-04), ETS 300 373 Vyd. 1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997) MSC/Obež. 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), MSC/Obež. 862, IEC 61162 x x x x
A.1/5.11 MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač Kapitola IV/14, Kapitola X/3 Kapitola IV/9. 1.2, IV/10.1.3, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.8.1.2 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.804 (19) v znení Rezolúcie IMO MSC.68 (68), príloha 2, Rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-RM.493-9 (10/97), ITU-RM.541-8 (10/97), ITU-RM.1173 (10/95) EN 301 033 VI. 1.1 (1998-08), ETS 300 338 VI. 2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) x x x x
A.1/5.12 Inmarsat-B SES Kapitola IV/14, Kapitola X/3 Kapitola IV/10.1.1, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.9.1.1 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.570 (14), Rezolúcia IMO A.808 (14), Rezolúcia IMO A.694 (17), IMO MSC/Obež. 862 IEC 61097-10 (1999), MSC/Obež. 862 x x x x
A.1/5.13 Inmarsat-C SES Kapitola IV/14, Predpis X/3 Kapitola IV/10.1.1, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.9.1.1 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.570 (14), Rezolúcia IMO A.664 (16),3) Rezolúcia IMO MSC.807 (19) v znení Rezolúcie IMO MSC.68 (68), príloha 4, Rezolúcia IMO A.694 (17), IMO MSC/Obež. 862 ETS 300 460 Vyd. 1 (1996-05) + A1 (1997-11), EN 300 829 VI. 1.1 (1998-03), EN 61162, MSC/Obež. 862; IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/Obež. 862 x x x x
A.1/5.14 MF/HF rádiová Inštalácia schopná vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu4) Kapitola IV/14, Kapitola X/3 Kapitola IV/10.1.2, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.9.2.1 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.806 (19) v znení Rezolúcie IMO MSC.68 (68), príloha 3, Rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-RM.476-5 (10/95), ITU-RM.491-1 (07/86), ITU-RM.492-6 (10/95), lTU-RM.493-9 (10/97), ITU-RM.541-8 (10/97), ITU-RM.625-3 (10/95), ITU-RM. 1173 (10/95), IMO MSC/Obež. 862 ETS 300 373 vyd. 1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 300 338 VI .2.1 (1999-04), ETS 300 067 Vyd. 1 (1992-09) + A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162, MSC/Obež. 862; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/Obež. 862 x x x x
A.1/5.15 Rádiotelefónny MF/HF DSC strážny prijímač Kapitola IV/14, Kapitola X/3 Kapitola IV/10.1.2, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 14.9.2.2 (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.806 (19) v znení Rezolúcie IMO MSC.68 (68), príloha 3, Rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-RM.493-9 (10/97), ITU-RM.541-8 (10/97) EN 301 033 VI. 1.1 (1998-08), ETS 300 338 VI. 2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996) x x x x
A.1/5.16 Letecký dvojcestný rádiotelefónny prijímač VHF Kapitola IV/14, Kapitola X/3 Kapitola IV/7.5, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO MSC.80 (70), prílohy 1 a 2, Rezolúcia IMO A.694 (17), Dohovor ICAO, príloha 10, Rádiokomunikačné nariadenia EN 301 688 VI. 1.1 (2000-07), EN 60945 (1997); EN 301 688 VI. 1.1 (2000-07), IEC 60945 (1996) x x x x
A.1/5.17 Prenosný dvojcestný rádlotelefónny prijímač VHF pre záchranné plavidlá Kapitola III/14, Kapitola X/3 Kapitola III/6.2.1, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.809 (19), príloha 1, Rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-RM.489-2 (10/95), ITU-RM.542.1 (07/82) ETS 300 225 Vyd.3 (1998-01), EN 300 828 VI. 1.1 (1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996) x x x x
A.1/5.18 Pevný dvojcestný rádiotelefónny prijímač VHF pre záchranné plavidlá Kapitola III/14, Kapitola X/3 Kapitola III/6.2.1, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) (Kódex HSC 1994), Rezolúcia IMO A.809 (19), príloha 2, Rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-RM.489-2 (10/95) EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997) x x x x
1) IMO MSC/Obež. 862 sa môže použiť iba pre voliteľné zariadenie s diaľkovou aktiváciou, nie pre samotné EPIRB.
2) V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachu a prenos na H3E už nie sú použiteľné v skúšobných normách.
3) Môže sa použiť, iba ak Inmarsat C SES obsahuje funkcie EGC.
4) V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU požiadavky na generátor dvojtónového poplachu a prenos na A3H už nie sú použiteľné v skúšobných normách.
Časť A. 2
Zariadenie, pre ktoré neexistujú v medzinárodných dokumentoch podrobné skúšobné normy
1.
Záchranné zariadenia
Položka číslo Označenie položky Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnkov, v ktorom sa požaduje „typové schválenie “ Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnkov a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Medzinárodné skúšobné normy Postupy posudzovania zhody
b + c b + d b + e b + f g h
A.2/1.1 Radarový odrážač v záchranných pltiach Kapitola III/4, Kapitola IIl/34, Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC 48 (66)
A.2/1.2 Materiály záchranných oblekov Kapitola III/4, IIl/34, Rezolúcia IMO MSC 48 (66)
A.2/1.3 Ex A.1/1.22 Uvoľňovacie zariadenia pre záchranné plavidlá Kapitola IIl/34, Rezolúcia IMO MSC 48 (66)
2.
Zariadenie na predchádzanie znečisťovaniu morí
p.m.
3.
Protipožiarne zariadenia
Položka číslo Označenie položky Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnkov, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnkov a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Medzinárodné skúšobné normy Postupy posudzovania zhody
b + c b + d b + e b + f g h
A.2/3.1 Neprenosné a prenosné hasiace prístroje Kapitola II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, Kapitola X/3 Kapitola II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (Kódex HSC 1994) EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999)
A.2/3.2 Trysky pre pevné tlakové vodné rozprašovacie hasiace prístroje pre špeciálne priestorové kategórie Kapitola II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, Kapitola X/3 Kapitola II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.8.2 (Kódex HSC 1994) Rezolúcia IMO A 123 (V) (Výkonnosť) IMO MSC/Obež. 914
A.2/3.3 Súpravy na štartovanie generátorov za studeného počasia Kapitola II-1/44.2, Kapitola X/3 Kapitola II-1/44.2, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 12.4 (Kódex HSC 1994)
A.2/3.4 Dvojúčelové trysky (rozprašovacie/prúdové) Kapitola II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, Kapitola X/3 Kapitola II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5 Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.8.6 (Kódex HSC 1994)
A.2/3.5 Pevné požiarne detekčné a poplašné systémy pre kontrolné stanice, obslužné, ubytovacie, motorové a neobsluhované motorové priestory Kapitola II-2/13, II-2/14.1, Kapitola X/3 Kapitola II-2/13, II-2/14.1, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Kódex HSC 1994) EN 54-2 (1997) + AC (1999) EN 54-4 (1997) + AC (1999)
A.2/3.6 Dymové detektory Kapitola II-2/13.3.2, Kapitola X/3 Kapitola II-2/13.3.2, Rezolúcia IMO MSC 36 (63) 7.7.1 (Kódex HSC 1994) EN 54-7 (2000), pr EN 54-12, pr EN 54- 15
A.2/3.7 Tepelné detektory Kapitola II-2/13.3, Kapitola X/3 Kapitola II-2/13.3.3, Rezolúcia IMO MSC.36(63) 7.7.1 (Kódex HSC 1994) EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr EN 54-15 x x
A.2/3.8 Elektrické bezpečnostné svietidlá Kapitola II-2/17.1.1.4, Kapitola X/3 Kapitola II-2/17.1.1.4, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.4 (Kódex HSC 1994) Publikácia IEC 79
A.2/3.9 Ochranné oblečenie odolné proti pôsobeniu chemických látok Kapitola II-2/54.2.6.1 Kapitola II-1/54.2.6.1 EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994)
A.2/3.10 Nízko položené osvetľovacie systémy Kapitola II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 Kapitola II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 Rezolúcia IMO A.752 (18), ISO/CD 15370
A.2/3.11 Ex A.1/3.10 Trysky pre pevné tlakové vodné rozprašovacie hasiace prístroje pre motorové priestory Kapitola II-2/10.1, Kapitola X/3 Kapitola II-2/10.1, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.4 (Kódex HSC 1994)
A.2/3.12 Ekvivalentné pevné plynové hasiace prístroje pre motorové a nákladné čerpadlové priestory Kapitola II-2/5.1.12, Kapitola X/3 Kapitola II-2/5.1.12, Rezolúcia IMO MSC 36 (63) 7.7.6.1 (Kódex HSC 1994) IMO MSC/Obež. 848
A.2/3.13 Dýchací prístroj na stlačený vzduch Kapitola II-2/17.1.2, Kapitola X/3 Kapitola II-2/17.1.2, Rezolúcia IMO MSC 36 (63) 7.10.3.2.1 (Kódex HSC 1994) EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999)
A.2/3.14 Požiarne hadice (navíjacie) Kapitola II-2/4.7.1, Kapitola X/3 Kapitola II-2/4.7.1, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.8.5 (Kódex HSC 1994) EN 671-1 (1994)
A.2/3.15 Vzorkovacle dymové detekčné systémy Kapitola II-2/13-1 Kapitola II-2/13-1
A.2/3.16 Detektory plameňov Kapitola II-2/13, Kapitola X/3 Kapitola II-2/13, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Kódex HSC 1994) Pr EN 54- 10
A.2/3.17 Ručné „call points“ Kapitola II-2/13, Kapitola X/3 Kapitola II-2/13, Rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Kódex HSC 1994) Pr EN 54-11
A.2/3.18 Poplašné zariadenia Kapitola II-2/13, Kapitola X/3 Kapitola II-2/13, Rezolúcia IMO MSC.36(63) 7.7.1 (Kódex HSC 1994) Pr EN 54-3 (2000) x x
A.2/3.19 Pevné vodné hasiace prístroje pre miestne použitie v motorových priestoroch kategórie „A“ Kapitola II-2/7.71) Kapitola II-2/7.7 IMO MSC/Obež. 913
1) Odkaz na SOLAS, kapitola II je odkaz na SOLAS 1974 v znení MSC 73, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2002.
4.
Navigačné zariadenia
Položka číslo Označenie položky Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnkov, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnkov a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Medzinárodné skúšobné normy Postupy posudzovania zhody
b + c b + d b + e b + f g h
A.2/4.1 Gyroskoplcký kompas pre rýchle plavidlá Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97(73) 13.17.4 (Kódex HSC 2000) Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.2.6 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO A.821 (19), Rezolúcia IMO A.694 (17) Budúca EN/ISO 16328, EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 16328 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162 x x x
A.2/4.2 Systém kontroly kurzu pre rýchle plavidlá (predtým autopilot) Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kódex HSC 2000) Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.12 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO A.822 (19), Rezolúcia IMO A.694 (17) Projekt ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162; Projekt ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162) x x x
A.2/4.3 Vysielacie zariadenie THD (metóda GNSS) (predtým elektromagnetický kompas) Kapitola V/18.1, Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kódex HSC 2000) Kapitola V/19.2.5.1, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.2.5 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO A.382 (X), Rezolúcia IMO MSC.116 (73), Rezolúcia IMO A.694 (17) Budúca ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162; Budúca ISO 22090-X, IEC 60945(1996), IEC 61162 x x x
A.2/4.4 Denné signalizačné svetlo Kapitola V/18.1, Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kódex HSC 2000) Kapitola V/19.2.2.2, Rezolúcia IMO MSC.95 (72) 13.2.5 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO MSC.97(73) 13.9 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO A. 694 (17) EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996) x x x
A.2/4.5 Hľadacle svetlo pre rýchle plavidlá Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kódex HSC 2000) Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.9 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO A. 694 (17) EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 60945 (1996) IEC 61162 x x x
A.2/4.6 Zariadenie pre nočné videnie pre rýchle plavidlá Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kódex HSC 2000) Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.10 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO MSC.94 (72), Rezolúcia IMO A. 694 (17) Budúca EN 16273, EN 60945 (1997), EN 61 162; Budúca ISO 16273, IEC 60945 (1997), IEC 61162 x x x
A.2/4.7 Systém kontroly dráhy Kapitola V/18.7, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Kódex HSC 2000) Kapitola V/19.2.8.2, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.12 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO MSC.74 (69), príloha 2, Rezolúcia IMO A.694 (17) Budúca EN 62065, EN 60945 (1997), EN 61162; Budúca IEC 62065, IEC 60945 (1996), IEC 61162 x x x
A.2/4.8 Systém elektronického zobrazovania mapy a Informácií (ECDIS) Kapitola V/18.1, Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kódex HSC 2000) Kapitola V/19.2.1.4, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.8 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO A.817 (19) v znení Rezolúcie IMO MSC.64 (67), príloha 5, a Rezolúcie IMO MSC.86 (70), príloha 4, Rezolúcia IMO A.694 (17) Budúca EN 61174 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Budúca IEC 61174 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162 x x x
A.2/4.9 Záložný systém elektronického zobrazovania mapy a Informácií (ECDIS) - záložný Kapitola V/18.1, Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kódex HSC 2000) Kapitola V/19.2.1.5, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.8 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO A.817 (19) v znení Rezolúcie IMO MSC.64 (67), príloha 5, a Rezolúcie IMO MSC.86 (70), príloha 4, Rezolúcia IMO A.694 (17) Budúca EN 61174 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Budúca IEC 61174 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162 x x x
A.2/4.10 Systém rastrového zobrazenia mapy (RCDS) Kapitola V/18.1, Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kódex HSC 2000) Kapitola V/19.2.1.4, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.8 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO A.817 (19) v znení Rezolúcie IMO MSC.64 (67), príloha 5, a Rezolúcie IMO MSC.86 (70), príloha 4, Rezolúcia IMO A.694 (17) Budúca EN 61174 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Budúca IEC 61174 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162 x x x
A.2/4.11 Kombinované zariadenie GPS/GLONASS Kapitola V/18.1, Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kódex HSC 2000) Kapitola V/19.2.1.6, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.6 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO MSC.74 (69), príloha 1, Rezolúcia IMO A.694 (17) Budúca EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162; Budúca IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162 x x x
A.2/4.12 Zariadenie DGPS, DGLONASS Kapitola V/18.1, Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kódex HSC 2000) Kapitola V/19.2.1.6, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.6 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO MSC.64 (67), príloha 2, Rezolúcia IMO A.694 (17) Budúca EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162; Budúca IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162 x x x
A.2/4.13 Univerzálne automatické identifikačné zariadenie AIS Kapitola V/18.1, Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kódex HSC 2000) Kapitola V/2.4, Rezolúcia IMO MSC.74 (69), príloha 3, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.5 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-RM.1371-1 (10/00) Budúca EN 61993-2, EN 60945 (1997), EN 61162; Budúca IEC 61993-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.14 Záznamník cestovných výdavkov Kapitola V/18.1, V/20.2, Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97(73) 13.17.1 (Kódex HSC 2000) Kapitola V/20, Rezolúcia IMO MSC.861 (20), Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.16 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO A. 694 (17) EN 61996 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.15 Integrovaný navigačný systém Kapitola V/18.7, Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97(73) 13.17.4 (Kódex HSC 2000) Kapitola V/19.6, Rezolúcia IMO MSC.86 (70), príloha 3, Rezolúcia IMO A. 694 (17) Budúca EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162; Budúca IEC 61924, IEC 60945(1996), IEC 61162
A.2/4.16 Integrovaný systém na mostíku Kapitola V/18.7, Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Kódex HSC 2000) Kapitola V/19.6, Rezolúcia IMO MSC.64 (67), príloha 1, Rezolúcia IMO A. 694 (17) EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.17 Zosilňovač rádlolokačného cieľa Kapitola V/18.7, Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Kódex HSC 2000) ITU-RM.1176-(10/95), Rezolúcia IMO A. 694 (17) EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)
A.2/4.18 Systém na príjem zvuku Kapitola V/18.1, Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kódex HSC 2000) Kapitola V/19.2. 1.8, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.14 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO MSC.86 (70), príloha 1, Rezolúcia IMO A.694 (17) EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.19 Magnetický kompas pre rýchle plavidlá Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Kódex HSC 2000) Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.2 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO A.382 (X), Rezolúcia IMO A.694 (17) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997); ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)
A.2/4.20 Systém kontroly dráhy pre rýchle plavidlá Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Kódex HSC 2000) Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.12 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO A.694 (17) EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.21 Navigačné zariadenia pre lodný radar Kapitola V/18.1, X/3, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Kódex HSC 2000) Kapitola V/19.2.3. 2, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.2 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO A.817 (19) v znení Rezolúcie IMO MSC.64 (67), príloha 5, Rezolúcia IMO A.477 (XII) v znení Rezolúcie IMO MSC 64 (67), príloha 4, Rezolúcia IMO A.694 (17) Budúca EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Budúca IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.22 Vysielacie zariadenie THD (gyroskoplcká metóda) Kapitola V/18.1, Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Kódex HSC 2000) Kapitola V/19.2.3.5, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.2 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO MSC. 116 (73), Rezolúcia IMO A.694 (17) Budúca ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162; Budúca ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162 x x x
A.2/4.23 Vysielacie zariadenie THD (magnetická metóda) Kapitola V/18.1, Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97(73) 13.1.2 (Kódex HSC 2000) Kapitola V/19.2.3.5, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.2 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO MSC.86 (70), príloha 2, Rezolúcia IMO MSC. 116 (73), Rezolúcia IMO A.694 (17) Budúca ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162; Budúca ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.24 Ukazovateľ tlaku Kapitola V/18.1, Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97(73) 13.1.2 (Kódex HSC 2000) Kapitola V/19.2.5.4, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.7.2 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO A.694 (17)
A.2/4.25 Ukazovateľ bočného tlaku, náklonu a režimu Kapitola V/18.1, Kapitola X/3, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Kódex HSC 2000) Kapitola V/19.2.5.4, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.11.2 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO A.694 (17)
5.
Rádiokomunikačné zariadenia
Položka číslo Označenie položky Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplkov, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnkov a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Medzinárodné skúšobné normy Postupy posudzovania zhody
b + c b + d b + e b + f g h
A.2/5.1 VHF EPIRB Kapitola IV/14, Kapitola X/3 Kapitola IV/8.3, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.8.3 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO A.662 (16), Rezolúcia IMO A.805 (19), Rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-RM.489-2 (10/95), ITU-R M.693 (06/90) EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)
A.2/5.2 Rádiový rezervný zdroj energie Kapitola IV/14, Kapitola X/3 Kapitola IV/13.2, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.13 (Kódex HSC 2000), Obež. Comsar 16, Rezolúcia IMO A. 694 (17) Budúca EN 61097-14; Budúca IEC 61097-14
A.2/5.3 Inmarsat-F SES Kapitola IV/14, Kapitola X/3 Kapitola IV/10.1.1, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.10.1 (Kódex HSC 2000), Rezolúcia IMO A.570 (14), Rezolúcia IMO A.808 (19), Rezolúcia IMO A.694 (17), IMO MSC/Obež. 862 Budúca IEC 61097-13, IMO MSC/Obež. 862
A.2/5.4 Panel núdzových signálov Kapitola IV/14, Kapitola X/3 Kapitola IV/6.6, Rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.6.4 (Kódex HSC 2000)
6.
Zariadenia požadované podľa Colreg-u 72
Položka číslo Označenie položky Dohovor Colreg 72 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Použiteľný dohovor Colreg 72 v znení zmien a doplnkov a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Medzinárodné skúšobné normy Postupy posudzovania zhody
b + c b + d b + e b + f g h
A.2/6.1 Navigačné svetlá Príloha I/14 Príloha I/14, Rezolúcia IMO A.694 (17) EN 60945 (1997), Colreg 72, príloha I (Výkonnosť); IEC 60945 (1996), Colreg 72, príloha I (Výkonnosť)
A.2/6.2 Prostriedky zvukovej signalizácie Príloha III/3 Príloha III/3, Rezolúcia IMO A.694 (17) EN 60945 (1997), Píšťaly - Colreg 72, príloha III/1 (Výkonnosť), Zvony a gongy - Colreg 72, príloha III/2 (Výkonnosť) IEC 60945 (1996), Píšťaly - Colreg 72, príloha III/1 (Výkonnosť), Zvony a gongy - Colreg 72, príloha III/2 (Výkonnosť)
7.
Bezpečnostné zariadenia lodí na prepravu sypkých substrátov
Položka číslo Označenie položky Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnkov, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnkov a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Medzinárodné skúšobné normy Postupy posudzovania zhody
b + c b + d b + e b + f g h
A.2/7.1 Nakladacie zariadenie Kapitola XII/11, 1997 Konferencia SOLAS Rezolúcia 5 Kapitola XII/11, 1997 Konferencia SOLAS Rezolúcia 5 Odporúčanie IACS č. 48 o nakladacích zariadeniach (SOLAS/CONF.4/7)“.
5.
Za prílohu č. 4 sa pripája príloha č. 5, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto nariadením sa úplne transponuje nasledujúca smernica:
1.
Smernica Rady č. 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí v znení Smernice Komisie č. 2001/53/ES z 10. júla 2001.
2.
Revidovaný preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.