303/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002 do 14.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

303
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. júna 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 149/2002 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 149/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Výrobca alebo dovozca môže na požiadanie orgánu podľa osobitného predpisu2) predložiť protokol vypracovaný autorizovanou osobou o zhode elektrického zariadenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Napríklad § 5 ods. 5 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo dovozca".
3.
V § 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo dovozcu".
4.
V § 5 písm. i) sa vypúšťajú slová „alebo dovozcu".
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.