300/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

300
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. júna 2002,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 85/1996 Z. z. o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 85/1996 Z. z. o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov sa mení takto:
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Odvod sa platí na účet Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.