296/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

296
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. júna 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky smernica Európskych spoločenstiev uvedená v prílohe č. 11.“.
Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.
2.
V § 1 ods. 3 sa slová „odseku 1" nahrádzajú slovami „odseku 2".
3.
V § 1 ods. 4 sa slová „odseku 1" nahrádzajú slovami „odseku 2".
4.
V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka tej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.“.
5.
V § 4 ods. 1 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „s požiadavkami technických predpisov".
6.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa za slovo „pri" vkladá slovo „elektrických".
7.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
S účinnosťou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa na zariadenia, ochranné systémy a prístroje, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, neumiestňuje slovenská značka zhody podľa § 17 ods. 3 zákona.“.
8.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
Na výrobky, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa pojmom vyhlásenie o zhode rozumie ES vyhlásenie o zhode, pojmom skúška typu ES skúška typu, pojmom overovanie zhody ES overovanie zhody, pojmom inšpekcia zavedeného systému kvality ES inšpekcia zavedeného systému kvality. Na tieto výrobky sa umiestňuje označenie CE podľa § 21 zákona.“.
9.
V § 6 ods. 1 v poslednej vete sa za slovo „pripraví" vkladajú slová „v štátnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členských štátov Európskych spoločenstiev alebo".
10.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Do 30. júna 2003 možno na trh uvádzať aj tie zariadenia, ochranné systémy a prístroje podľa § 1, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia, za predpokladu, že spĺňajú všetky požiadavky ustanovené pre ich uvádzanie na trh v členských štátoch Európskych spoločenstiev.“.
11.
V prílohe č. 1 nadpis znie:
„KRITÉRIÁ URČUJÚCE KLASIFIKÁCIU SKUPÍN ZARIADENÍ DO KATEGÓRIÍ“.
12.
V prílohe č. 2 v bode 1.0.6 písm. b) v prvej a druhej vete sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „alebo v jednom z úradných jazykov členských štátov Európskych spoločenstiev.".
13.
V prílohe č. 4 v bode 1 sa vypúšťa veta „Ako výrobca môže konať aj dovozca, ak ho výrobca písomne splnomocní.".
14.
V prílohe č. 4 v bode 4.2 sa v úvodnej vete za slová „autorizovanej osobe" vkladajú slová „na účely inšpekcie".
15.
V prílohe č. 7 v bode 3.4 sa vypúšťa veta „Ako výrobca môže konať aj dovozca, ak ho výrobca písomne splnomocní.".
16.
Za prílohu č. 10 sa vkladá príloha č. 11, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 117/2001 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto nariadením sa úplne transponuje nasledujúca smernica:
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 94/09/ES z 23. marca 1994 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
2. Revidovaný preklad smernice sa nachádza v databáze prekladov v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.