263/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2002 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

263
ZÁKON
zo 16. mája 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z. a zákona č. 400/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 74 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Vojenské rozkazy nepreskúmavajú súdy.“.
2.
V § 110 ods. 1 sa slovo „oddych" nahrádza slovom „odpočinok".
3.
V § 110 odsek 2 znie:
„(2)
Prestávka na odpočinok a jedenie poskytnutá podľa odseku 1 sa nezapočítava do času zamestnania.“.
4.
V § 129 ods. 6 sa za slová „cestu sa" vkladajú slová „na účely zamestnania nadčas podľa § 111".
5.
V § 134 ods. 2 sa vypúšťa text za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
6.
V § 144 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
V súvislosti s účasťou na preventívnej rehabilitácii patria profesionálnemu vojakovi náhrady podľa osobitného predpisu.70a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:
" 70a) § 41 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 563/2001 Z. z.".
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
7.
V § 162 ods. 1 sa slová „o spôsobe náhrady škody" nahrádzajú slovami „o náhrade škody a spôsobe jej náhrady (ďalej len „dohoda o náhrade škody").".
8.
V § 163 odsek 1 znie:
„(1)
Ak vojak riadne neplní dohodu uzavretú podľa § 162 alebo odmietne takúto dohodu uzavrieť aj napriek tomu, že za škodu spôsobenú inak ako trestným činom zodpovedá, služobný orgán je povinný rozhodnúť o náhrade škody vydaním rozhodnutia o povinnosti vojaka nahradiť škodu.“.
9.
V nadpise nad § 164 sa vypúšťa slovo „profesionálneho".
10.
Za § 172 sa vkladá § 172a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠172a
Náhrada škody a jednorazové mimoriadne odškodnenie
(1)
Na účely náhrady za stratu na zárobku vojaka podľa ustanovení osobitného predpisu sa nemocenským74a) rozumie aj náhrada nemocenského74b) a náhrada služobného príjmu.74c)
(2)
Pri poškodení zdravia, ku ktorému došlo pri plnení služobných povinností alebo v priamej súvislosti s ním bez zavinenia vojaka, patrí vojakovi, ktorý sa stal invalidným alebo čiastočne invalidným, okrem náhrady škody podľa osobitného predpisu74d) aj jednorazové mimoriadne odškodnenie až do sumy päťdesiatnásobku služobného príjmu74e) dosiahnutého v kalendárnom mesiaci predchádzajúcom mesiacu, v ktorom došlo k úrazu.
(3)
V prípadoch hodných osobitného zreteľa možno poškodenému vojakovi alebo pozostalým po vojakovi priznať finančný príspevok na zmiernenie škody až do sumy 50 000 Sk.
(4)
Podrobnosti o poskytovaní jednorazového mimoriadneho odškodnenia a finančného príspevku na zmiernenie škody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 74a, 74b, 74c, 74d a 74e znejú:
„74a)
§ 200 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
74b)
§ 12 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov.
74c)
§ 5 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z. v znení zákona č. 131/1999 Z. z.
74d)
§ 195 až 209 zákona č. 311/2001 Z. z.
74e)
§ 34 ods. 1 zákona č. 380/1997 Z. z. v znení zákona č. 563/2001 Z. z.“.
11.
§ 181 vrátane nadpisu znie:
㤠181
Použitie ustanovení Zákonníka práce
(1)
Na služobný pomer profesionálneho vojaka sa použijú aj ustanovenia § 1 ods. 2, § 15, 17, 18, § 19 ods. 1, § 20, 32, § 34 až 38, § 39 ods. 3 a 4, § 85 ods. 2, § 98, 134, § 152 ods. 1 až 4, § 166 až 170, § 192 až 209, § 211 až 213, § 214 ods. 1, 3 a 4, § 216 ods. 2 a 3, § 217 až 222, § 253 zákona č. 311/2001 Z. z.
(2)
Na vojenskú službu vojakov povinnej vojenskej služby, vojakov prípravnej služby a mimoriadnej vojenskej služby sa použijú aj ustanovenia § 1 ods. 2, § 15, 17, 18, § 19 ods. 1, § 20, 32, 34, 38, § 39 ods. 3 a 4, § 134, § 192 až 209, § 211, 213, § 214 ods. 1, 3 a 4, § 216 ods. 2 a 3, § 217 až 222 a § 253 zákona č. 311/2001 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.