250/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.05.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

250
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami
Slovenská republika
a
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,
Pravoslávna cirkev na Slovensku,
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť,
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,
Cirkev bratská v Slovenskej republike,
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,
Apoštolská cirkev na Slovensku,
Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike,
Starokatolícka cirkev na Slovensku,
Cirkev československá husitská na Slovensku,
ako cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z. (ďalej len „registrované cirkvi a náboženské spoločnosti"),
odvolávajúc sa na Ústavu Slovenskej republiky, medzinárodne uznávané princípy náboženskej slobody, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, dokumenty Organizácie Spojených národov, ktoré deklarujú slobodu vyznania, a na platné právne predpisy Slovenskej republiky, ktoré zakotvujú rovnosť registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike a ich právo uzatvárať zmluvy so Slovenskou republikou,
uznávajúc aktuálnu úlohu registrovaných cirkví a náboženských spoločností v morálnej, duchovnej, sociálnej a kultúrnej oblasti a ich historické zásluhy,
hlásiac sa k princípom humanity, demokracie, tolerancie a k spoločnému duchovnému dedičstvu,
deklarujúc vôľu prispievať k celkovému duchovnému a materiálnemu dobru človeka a k spoločnému dobru,
dohodli sa takto:
Článok 1
(1)
Slovenská republika považuje registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sa rozhodli byť jednotlivo stranami tejto zmluvy, za nezávislé a autonómne subjekty práva Slovenskej republiky.
(2)
Slovenská republika uznáva právnu subjektivitu registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ako aj všetkých právnických osôb a fyzických osôb, ktoré ju majú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a podľa vnútorných predpisov registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Podrobnosti ustanoví osobitná dohoda uzatvorená medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.
Článok 2
(1)
Slovenská republika uznáva právo registrovaných cirkví a náboženských spoločností a ich členov na slobodné a nezávislé pôsobenie, ktoré zahŕňa najmä verejné vyznávanie, hlásanie a uskutočňovanie ich viery, slobodu pri plnení ich poslania, vykonávanie ich kompetencií ustanovených vnútornými predpismi registrovaných cirkví a náboženských spoločností, vykonávanie vlastníckeho práva k ich finančným a materiálnym prostriedkom a spravovanie ich vnútorných vecí.
(2)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti podľa zodpovednosti ich viery využijú všetky vhodné prostriedky na mravné formovanie obyvateľov Slovenskej republiky v prospech spoločného dobra v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Článok 3
(1)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo ustanovovať a meniť svoje vnútorné predpisy, zriaďovať, meniť a rušiť vlastné cirkevné štruktúry v Slovenskej republike.
(2)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti dajú Slovenskej republike dôverným spôsobom na vedomie informáciu o zriadení, zmene alebo zrušení svojich cirkevných štruktúr pred ich zverejnením.
(3)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo zriaďovať právnické osoby. Slovenská republika zaručuje ochranu ich majetku a slobodu ich pôsobenia. Činnosť týchto právnických osôb musí byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Článok 4
(1)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo nadväzovať a udržiavať kontakty so svojimi partnerskými cirkvami, s náboženskými spoločnosťami a medzinárodnými organizáciami, ktorých sú členmi, a zúčastňovať sa na ich činnosti, misijnej a charitatívnej práci, ak to nie je v rozpore s právnym poriadkom a so záujmami Slovenskej republiky. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo udržiavať kontakty aj s inými cirkvami a náboženskými spoločnosťami a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami v Slovenskej republike i v zahraničí, ak to nie je v rozpore s právnym poriadkom a so záujmami Slovenskej republiky.
(2)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo prijímať na plnenie svojho poslania personálnu, materiálnu a finančnú podporu zo zahraničia, ak to nie je v rozpore s právnym poriadkom a so záujmami Slovenskej republiky.
(3)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo poskytovať personálnu, materiálnu a finančnú pomoc do zahraničia v súlade so svojím poslaním, ak to nie je v rozpore s právnym poriadkom a so záujmami Slovenskej republiky.
(4)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky určí diplomatického pracovníka Stálej misie Slovenskej republiky pri úradovni Organizácie Spojených národov a ďalších medzinárodných organizáciách v Ženeve alebo v iných centrách podľa osobitnej dohody, ktorý bude mať v pracovnej náplni okrem agendy vyplývajúcej zo zastupovania Slovenskej republiky pri medzinárodných vládnych organizáciách napomáhanie spolupráce registrovaných cirkví a náboženských spoločností s medzinárodnými cirkevnými organizáciami. Diplomatický pracovník bude určený po predchádzajúcich konzultáciách s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.
Článok 5
(1)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vykonávať svoje náboženské poslanie, najmä organizovať bohoslužobný život, hlásať a vyučovať svoju vieru.
(2)
Slovenská republika zaručuje nedotknuteľnosť posvätných miest, ako aj chrámov, ktoré sú podľa vnútorných predpisov registrovaných cirkví a náboženských spoločností určené na vykonávanie náboženských úkonov. Nedotknuteľnosťou posvätného miesta rozumejú zmluvné strany ochranu tohto miesta spočívajúcu v zamedzení jeho použitia na iné účely, než na aké je určené, zamedzenie narušenia jeho dôstojnosti a právo registrovaných cirkví a náboženských spoločností udeliť výnimku na použitie tohto miesta na iné účely.
(3)
Výnimka z pravidla nedotknuteľnosti posvätných miest sa pripúšťa, ak je to nevyhnutné v súvislosti s bezprostredným ohrozením života, zdravia alebo bezpečnosti majetku a ak nemožno vopred získať súhlas registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. V týchto prípadoch môže Slovenská republika na posvätných miestach zabezpečiť vykonanie nevyhnutných a primeraných opatrení tak, aby sa v čo najvyššej možnej miere zachoval ich posvätný charakter a v čo najmenšej miere dotkli práva a oprávnené záujmy osôb, ktoré sa na posvätných miestach zdržujú so súhlasom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
Článok 6
(1)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú výlučné právo obsadzovať cirkevné funkcie a cirkevné úrady v súlade so svojimi vnútornými predpismi.
(2)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú výlučné právo podľa vlastných vnútorných predpisov voliť, vymenúvať svojich členov do cirkevnej služby, prekladať ich, odvolávať a rozhodovať o zániku ich cirkevnej služby.
Článok 7
(1)
Slovenská republika uznáva právo každého uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad svojej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
(2)
Rozsah a podmienky uplatnenia tohto práva ustanovia osobitné dohody uzatvorené medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.
Článok 8
(1)
Spovedné tajomstvo je nedotknuteľné. Nedotknuteľnosť spovedného tajomstva zahŕňa právo odmietnuť vypovedať pred štátnymi orgánmi Slovenskej republiky.
(2)
Slovenská republika zaručuje aj nedotknuteľnosť tajomstva informácie, ktorá bola ústne alebo písomne zverená pod podmienkou mlčanlivosti osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.
Článok 9
(1)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti uznávajú právo Slovenskej republiky po dohode s nimi zákonom upraviť cirkevné sviatky ako dni pracovného pokoja.
(2)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo svätiť ďalšie vlastné sviatky. Tým nie je dotknutý počet dní pracovného pokoja podľa zákona.
Článok 10
(1)
Manželstvo uzavreté podľa vnútorných predpisov registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ktoré spĺňa aj podmienky uzavretia manželstva ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky, má na území Slovenskej republiky rovnaké právne postavenie a účinky ako manželstvo uzavreté občianskou formou. Štátnu evidenciu manželstiev uzavretých podľa vnútorných predpisov registrovaných cirkví a náboženských spoločností a ich zápis v matrike do knihy manželstiev upravuje právny poriadok Slovenskej republiky.
(2)
Rozvod manželstva sa riadi civilnoprávnymi predpismi.
(3)
Cirkevné rozviazanie manželstiev musí byť v súlade s vnútornými predpismi registrovaných cirkví a náboženských spoločností a s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Článok 11
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a Slovenská republika budú spolupracovať pri ochrane a podpore manželstva a rodiny.
Článok 12
(1)
Starostlivosť o deti a ich výchova sú právom a povinnosťou rodičov. Ak toto právo nemôžu zo závažných dôvodov uplatňovať rodičia, prechádza na základe rozhodnutia príslušného súdu Slovenskej republiky na iné osoby alebo zariadenia na výkon ústavnej alebo ochrannej výchovy.
(2)
Rodičia, iné osoby a zariadenia uvedené v odseku 1 majú právo vychovávať deti v súlade s vieroučnými a mravoučnými zásadami vlastnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
Článok 13
(1)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo zriaďovať, spravovať a využívať na výchovu a vzdelávanie základné školy a stredné školy, vysoké školy a školské zariadenia v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(2)
Školy a školské zariadenia uvedené v odseku 1 majú rovnaké postavenie ako štátne školy a školské zariadenia a sú neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky. Rozsah finančného zabezpečenia škôl a školských zariadení z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky upravia osobitné dohody uzatvorené medzi Slovenskou republikou a registrovanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá školu alebo školské zariadenie podľa odseku 1 zriadila.
(3)
Rodičia, iné osoby a zariadenia uvedené v článku 12 v súlade s právnym poriadkom a so záujmami Slovenskej republiky majú právo na slobodný výber školy a školského zariadenia.
(4)
Slovenská republika uznáva platnosť dokladov o absolvovaní štúdia v školách a školských zariadeniach uvedených v odseku 1 v rozsahu platnosti dokladov o absolvovaní štúdia rovnakého alebo rovnocenného odboru, druhu a stupňa v štátnych školách a školských zariadeniach za podmienok ustanovených právnym poriadkom Slovenskej republiky na platnosť dokladov o absolvovaní štúdia vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy v Slovenskej republike. Slovenská republika uznáva rovnocennosť týchto dokladov. Pravidlá uvedené v tomto ustanovení sa týkajú aj dokladov o akademických a vedeckých tituloch a hodnostiach.
(5)
Slovenská republika vytvára nevyhnutné podmienky na náboženskú výchovu detí v školách a školských zariadeniach v súlade s náboženským presvedčením ich rodičov. Tento záväzok zahŕňa povinnosť Slovenskej republiky plniť požiadavky rodičov, aby sa náboženská výchova umožnila na všetkých stupňoch základných škôl a na všetkých stredných školách a v školských zariadeniach, a podporu cirkevných výchovných organizácií a hnutí mladých v záujme zdravého rozvoja mládeže.
(6)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky vyučovať náboženstvo vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky. Podmienky ustanoví dohoda podľa odseku 9. Učiteľ náboženstva má v pracovnoprávnom vzťahu rovnaké postavenie ako učitelia iných vyučovacích predmetov, ak spĺňa predpoklady ustanovené v právnom poriadku Slovenskej republiky pre učiteľa príslušného druhu a typu školy. Nevyhnutnou podmienkou na výkon pedagogickej činnosti učiteľa náboženstva vo všetkých školách je jeho poverenie vlastnou registrovanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou.
(7)
Slovenská republika uznáva právo členov registrovaných cirkví a náboženských spoločností uplatňovať vo výchovno-vzdelávacom procese svoje presvedčenie, ak ide o výchovu k rodičovstvu, v súlade so zásadami etiky vlastnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Týmto právom nie sú dotknuté požiadavky na splnenie osobitných podmienok pedagogického pôsobenia podľa právneho poriadku Slovenskej republiky v oblasti výchovy a vzdelávania.
(8)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti budú uplatňovať vo výchovno-vzdelávacom procese zásady náboženskej znášanlivosti, ekumenizmu a spolupráce a rešpektovať presvedčenie osôb iného náboženského vyznania a osôb bez náboženského vyznania.
(9)
Ďalšie pravidlá týkajúce sa škôl a školských zariadení uvedených v odseku 1, vyučovania náboženstva a náboženskej výchovy detí, bohosloveckých fakúlt a výchovno-vzdelávacích ustanovizní upraví Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v osobitných dohodách.
Článok 14
(1)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vykonávať pastoračnú službu v ozbrojených silách a policajných zboroch. Obsadzovanie systemizovaných miest pastoračnej služby registrovaných cirkví a náboženských spoločností podľa smerníc Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa dohodne podľa odseku 4.
(2)
Kňazi, diakoni, absolventi bohosloveckých fakúlt a im na roveň postavených seminárov a vzdelávacích inštitúcií majú právo vykonávať povinnú vojenskú službu formou duchovnej služby v ozbrojených silách.
(3)
Príslušníci ozbrojených síl a príslušníci policajných zborov majú právo zúčastňovať sa na bohoslužbách v dňoch cirkevných sviatkov podľa liturgickej praxe registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorej sú členmi, ak to nie je v rozpore s plnením služobných povinností. Na ďalších náboženských obradoch sa môžu zúčastňovať v čase zamestnania so súhlasom príslušného služobného orgánu.
(4)
Podrobnosti o výkone pastoračnej služby v ozbrojených silách a policajných zboroch a podrobnosti o výkone povinnej vojenskej služby, ako aj civilnej služby kňazov, diakonov, absolventov bohosloveckých fakúlt a im na roveň postavených seminárov a vzdelávacích inštitúcií upraví Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v osobitnej dohode.
Článok 15
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vykonávať pastoračnú starostlivosť v ústavoch na výkon väzby a v nápravnovýchovných ústavoch.
Článok 16
(1)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky vykonávať pastoračnú, duchovnú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť vo všetkých štátnych vzdelávacích, výchovných a zdravotníckych zariadeniach, v štátnych zariadeniach sociálnych služieb vrátane zariadení pre osoby s nariadenou ústavnou výchovou a v štátnych zariadeniach vykonávajúcich liečbu a resocializáciu drogovo a inak závislých osôb. Slovenská republika zabezpečí primerané podmienky na výkon tohto práva. Osoby, ktoré sú v starostlivosti týchto zariadení, majú právo zúčastňovať sa na bohoslužbách v nedeľu a v iných dňoch cirkevných sviatkov registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a slobodne vykonávať všetky náboženské úkony, ak to nie je na ujmu liečebného a resocializačného procesu.
(2)
Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti budú spolupracovať na uskutočňovaní spoločných projektov v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a výchovy a v oblasti starostlivosti o starých a chorých ľudí. Tieto projekty sa budú týkať škôl, výchovných a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, zariadení vykonávajúcich liečbu a resocializáciu drogovo a inak závislých osôb. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti zaručujú, že tieto projekty budú podporovať najmä personálne. Slovenská republika bude podporovať tieto projekty v primeranom rozsahu najmä materiálne a finančne.
Článok 17
(1)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vykonávať vzdelávaciu, výchovnú, vedeckovýskumnú, misijnú, charitatívnu, zdravotnícku a sociálnu činnosť. Toto právo zahŕňa aj zriaďovanie, vlastníctvo a prevádzkovanie zariadení takého charakteru v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(2)
Na zariadenia uvedené v odseku 1 sa vzťahujú rovnaké práva a povinnosti ako na štátne zariadenia rovnakého druhu v oblasti úhrad výkonov za zdravotnú starostlivosť z povinného poistenia.
(3)
Rozsah finančného zabezpečenia zariadení podľa odseku 1 z prostriedkov štátneho rozpočtu a verejných fondov upraví osobitná dohoda podľa článku 20 tejto zmluvy. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti sa budú podieľať na finančnom zabezpečení týchto zariadení.
Článok 18
(1)
Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti uznávajú, že spoločenské informačné prostriedky sú dôležitým prostriedkom ochrany slobody myslenia a svedomia, ako aj náboženského presvedčenia a viery.
(2)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo na slobodu prejavu vrátane práva rozširovať svoje názory a podávať informácie slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom.
(3)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vlastniť prostriedky na vydavateľskú činnosť, rozhlasové, televízne a iné spoločenské informačné prostriedky a zariadenia a využívať tieto prostriedky a zariadenia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(4)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo vstupovať v primeranom rozsahu do vysielania verejnoprávnych spoločenských informačných prostriedkov. Podmienky ustanoví osobitná dohoda.
Článok 19
Slovenská republika uznáva právo registrovaných cirkví a náboženských spoločností nadobúdať vlastnícke právo k hnuteľným i nehnuteľným hmotným veciam, ako aj k nehmotným veciam a právo tieto veci scudzovať. Tieto práva sa môžu uplatňovať len v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Článok 20
(1)
Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti uzavrú osobitnú dohodu o finančnom zabezpečení registrovaných cirkví a náboženských spoločností.
(2)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo organizovať zbierky na zabezpečenie vlastnej činnosti. Príjmy z hospodárenia s takto získanými prostriedkami sú oslobodené od zdanenia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a nepodliehajú povinnosti verejného vyúčtovania.
(3)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo získavať materiálne a finančné prostriedky zo zahraničia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Oslobodenie od cla a dane upravujú právne predpisy Slovenskej republiky.
Článok 21
(1)
Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti sa budú podieľať na udržiavaní a obnove nehnuteľností nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ku ktorým majú vlastnícke práva registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a ktoré sú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky kultúrnymi pamiatkami. Rozsah finančného zabezpečenia pri ich udržiavaní a obnove z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky upraví osobitná dohoda podľa článku 20 tejto zmluvy v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(2)
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo stavať a upravovať kostoly, cirkevné školy a cirkevné budovy v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Článok 22
Sporné otázky týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy bude Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti riešiť spoločnými dohodami.
Článok 23
(1)
Vláda Slovenskej republiky po vyjadrení súhlasu predloží návrh zmluvy Národnej rade Slovenskej republiky na prerokovanie.
(2)
Schválený text zmluvy podpísaný zmluvnými stranami sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Článok 24
Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody Slovenskej republiky a registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ktoré podpísali túto zmluvu. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou.
Článok 25
(1)
Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti uznávajú samostatnosť a rovnocennosť každej registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti, ktorých štatutárni zástupcovia podpísali túto zmluvu.
(2)
Slovenská republika a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti majú právo uzatvárať osobitné dohody na vykonanie tejto zmluvy aj samostatne.
(3)
Registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť, ktorých štatutárni zástupcovia podpísali túto zmluvu, dostanú jej originál v pôvodnom vyhotovení.
(4)
Registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť môžu poveriť Ekumenickú radu cirkví v Slovenskej republike, aby v ich mene koordinovala postup registrovaných cirkví a náboženských spoločností, zastupovala ich záujmy a konala v ich mene.
(5)
Zmluva je otvorená na pristúpenie aj pre ďalšie cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. O ich pristúpení rozhodnú na základe písomnej žiadosti registrované cirkvi a náboženské spoločnosti zúčastnené na tejto zmluve, ktorých štatutárni zástupcovia podpísali túto zmluvu. S pristúpením musia súhlasiť všetky zmluvné strany.
(6)
Registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť, ktorých štatutárni zástupcovia podpísali túto zmluvu, môžu písomne od zmluvy odstúpiť. Podrobnosti ustanoví osobitná dohoda podľa odseku 2.
Zmluva bola vyhotovená v 16 exemplároch.
ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU:
Rudolf Schuster v. r.

prezident

Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

predseda Národnej rady

Slovenskej republiky

Mikuláš Dzurinda v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky
ZA REGISTROVANÉ CIRKVI A NÁBOŽENSKÉ SPOLOČNOSTI:
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, štatutárni zástupcovia

Július Filo v. r.

generálny biskup

Ján Holčík v. r.

generálny dozorca

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, štatutárni zástupcovia

Géza Erdélyi v. r.

biskup

Árpád Asszonyi v. r.

generálny kurátor

Pravoslávna cirkev na Slovensku, štatutárny zástupca

Nikolaj v. r.

arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť, štatutárny zástupca

Pavel Procházka v. r.

predseda Slovenskej oblasti

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, štatutárny zástupca

Jozef Kulačík v. r.

tajomník

Cirkev bratská v Slovenskej republike, štatutárni zástupcovia

Miroslav Oravec v. r.

predseda

Ondrej Kerekréty v. r.

tajomník

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie, štatutárny zástupca

Emanuel Duda v. r.

predseda

Apoštolská cirkev na Slovensku, štatutárny zástupca

Ján Lacho v. r.

biskup

Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, štatutárny zástupca

František Alexander v. r.

výkonný predseda

Starokatolícka cirkev na Slovensku, štatutárny zástupca

Augustín Gustáv Bačinský v. r.

biskup elektus

Cirkev československá husitská na Slovensku, štatutárni zástupcovia

Jan Hradil v. r.

biskup, predseda Diecéznej rady

Miroslav Vitáček v. r.

podpredseda Diecéznej rady
S uzavretím zmluvy vyjadrila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením č. 216 zo 6. marca 2002 a Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1951 zo 14. marca 2002. Prezident Slovenskej republiky podpísal zmluvu 11. apríla 2002.