247/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

247
ZÁKON
z 9. apríla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 358/2000 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z., zákona č. 466/2000 Z. z., zákona č. 154/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z. a zákona č. 565/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
z dotácií zo štátneho rozpočtu daňovníkov, ktorí podnikajú v poľnohospodárskej výrobe alebo v lesnom a vodnom hospodárstve,“.
2.
V § 7 ods. 10 sa v prvej vete bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sú tieto dotácie, podpory a príspevky zahrňované do príjmov.".
3.
Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:
㤠51a
Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
(1)
Po zaplatení dane v lehote podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu125) je daňovník oprávnený predložiť miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma zodpovedajúca 1 % zaplatenej dane, ktorá nie je nižšia ako 250 Sk (ďalej len „podiel zaplatenej dane"), sa má poukázať ním určenej právnickej osobe alebo právnickým osobám podľa odseku 3 (ďalej len „prijímateľ").
(2)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daň platí (ďalej len „vyhlásenie"), obsahuje
a)
presné označenie daňovníka, ktorý podáva vyhlásenie, a to obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo daňovníka,
b)
sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane,
c)
zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka,
d)
identifikačné údaje prijímateľa alebo prijímateľov, obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo organizácie,
e)
uvedenie výšky sumy pripadajúcej na každého prijímateľa.
(3)
Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je
a)
občianske združenie,131a)
b)
nadácia,131b)
c)
neinvestičný fond,131c)
d)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,131d)
e)
účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,131e)
f)
organizácia s medzinárodným prvkom,131f)
g)
Slovenský Červený kríž.
(4)
Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorého predmetom činnosti je
a)
rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b)
ochrana ľudských práv,
c)
ochrana a tvorba životného prostredia,
d)
ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
e)
podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
f)
poskytovanie sociálnej pomoci,
g)
zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
(5)
Správca dane podľa odseku 1 poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
daňovník predloží vyhlásenie správcovi dane podľa odseku 1 do 15 dní po uplynutí lehoty na zaplatenie dane podľa osobitného predpisu,125)
b)
daňovník nemá do lehoty na podanie vyhlásenia podľa písmena a) nedoplatok na dani [§ 1 písm. a)],
c)
prijímateľ je uvedený k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v centrálnom registri prijímateľov vedenom komorou podľa osobitného predpisu,131g)
d)
prijímateľ je osobou uvedenou v odseku 3, ktorej predmetom činnosti sú činnosti uvedené v odseku 4,
e)
prijímateľ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom preukazuje splnenie podmienok podľa písmena i),
f)
prijímateľ nemá nedoplatok na dani [§ 1 písm. b)],
g)
prijímateľ preukáže, že nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie, na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na príspevku na poistení v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,40) potvrdením príslušného orgánu, nie starším ako 30 dní,
h)
prijímateľ preukáže, že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky nie starším ako 30 dní a oznámi číslo tohto účtu,
i)
notár131h) osvedčil prijímateľovi do 15. decembra bežného roka splnenie podmienok podľa písmen d), e), g) a h) a bez zbytočného odkladu oznámil komore na účely jeho zápisu do zoznamu prijímateľov na nasledujúci rok identifikačné údaje prijímateľa v rozsahu podľa odseku 2 písm. d), názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má zriadený účet, a číslo tohto účtu,
j)
daňovník vo vyhlásení určil ako prijímateľa jednu právnickú osobu alebo viac právnických osôb podľa odseku 3 s uvedením príslušných súm.
(6)
Notár osvedčuje prijímateľovi splnenie podmienok podľa odseku 5 počnúc 1. septembrom bežného roka. Notár, ktorý toto osvedčenie vykonal, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť identifikačné údaje prijímateľa, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má prijímateľ zriadený účet, a číslo tohto účtu komore. Komora vedie zoznamy prijímateľov, a to na každý rok osobitne. Zoznam prijímateľov obsahuje obchodné meno alebo názov prijímateľa a jeho sídlo, právnu formu prijímateľa, identifikačné číslo organizácie, číslo účtu a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má prijímateľ tento účet zriadený. Komora každoročne zverejňuje zoznam prijímateľov, a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane.
(7)
Správca dane podľa odseku 1 je povinný do 60 dní po splnení podmienok podľa odseku 5 previesť sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane na účet prijímateľa. Ak nebolo preukázané splnenie podmienok podľa odseku 5, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane podľa odseku 1 zanikne. O týchto skutočnostiach upovedomuje správca dane bez zbytočného odkladu daňovníka. Pri skúmaní podmienok podľa odseku 5 a pri poukazovaní sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane na účet prijímateľa správca dane nevydáva rozhodnutie podľa osobitného predpisu.125)
(8)
Ak sa zruší prijímateľ po osvedčení splnenia podmienok podľa odseku 5 do poukázania podielu zaplatenej dane správcom dane podľa odseku 1, nárok na podiel zaplatenej dane zaniká. Ak sa zruší prijímateľ do 12 mesiacov po poukázaní podielu zaplatenej dane správcom dane podľa odseku 1, je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť podiel zaplatenej dane správcovi dane podľa odseku 1. Na nedodržanie tejto povinnosti sa vzťahujú ustanovenia o porušení rozpočtovej disciplíny podľa osobitného predpisu.131i)
(9)
Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane podľa odseku 1 prijímateľovi nemožno dodatočne upravovať. Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou 1 % z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani.
(10)
Ak prijímateľ nepoužije poskytnutý podiel zaplatenej dane na činnosti podľa odseku 4 najneskôr do konca nasledujúceho roka po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný, vzťahujú sa na prijímateľa ustanovenia o porušení rozpočtovej disciplíny podľa osobitného predpisu.131i)
(11)
Z údajov správcov dane podľa odseku 1 o poskytnutí podielu zaplatenej dane zostavuje Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky ročný prehľad prijímateľov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. V ročnom prehľade prijímateľov sa uvádza názov prijímateľa a jeho sídlo a súhrn podielov zaplatenej dane, ktoré sa prijímateľovi poskytli. Ročný prehľad prijímateľov za predchádzajúci rok zverejňuje Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky vždy do 31. januára bežného roka.“.
4.
Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:
㤠56a
(1)
Prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v ročnom prehľade prijímateľov podľa § 48 ods. 11 a § 51a ods. 11 je vyšší ako 100 000 Sk, je povinný do 12 mesiacov odo dňa zverejnenia zoznamu podľa § 48 ods. 11 a § 51a ods. 11 zaslať presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu na zverejnenie v Obchodnom vestníku, ktorá obsahuje najmä výšku a účel použitia finančných prostriedkov, spôsob použitia finančných prostriedkov, prípadne výrok audítora, ak to určuje osobitný predpis.5)
(2)
V prípade, ak prijímateľ podielu zaplatenej dane nesplní povinnosť podľa odseku 1, komora nezaradí prijímateľa do zoznamu prijímateľov na obdobie troch rokov počnúc rokom, v ktorom došlo k nesplneniu povinnosti.
(3)
Ak prijímateľ nepoužije poskytnutý podiel zaplatenej dane na činnosti podľa § 46 ods. 4 a § 51a ods. 4 najneskôr do konca nasledujúceho roka po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný, alebo ich použije v rozpore s týmto účelom, je povinný podiel zaplatenej dane vrátiť do štátneho rozpočtu do 90 dní odo dňa vzniku stanovenej skutočnosti.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.