237/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2005 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

237
ZÁKON
z 19. februára 2002
o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov sa za položku 161 vkladajú položky 161a a 161b, ktoré znejú:
„Položka 161a
Podanie žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov alebo o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. fyzická osoba ........................................... 200 Sk
2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou, alebo právnická osoba ............................ 2 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a Zoologická záhrada Bojnice.
Položka 161b
Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. fyzická osoba ........................................... 200 Sk
2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou, alebo právnická osoba ............................ 2 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a Zoologická záhrada Bojnice.“.
Čl. IV
Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., zákona č. 60/1992 Zb., nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo 4. septembra 1992 uverejneného v čiastke 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z., zákona č. 13/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 10/1999 Z. z., zákona č. 183/1999 Z. z., zákona č. 399/2000 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 485/2001 Z. z. a zákona č. 38/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 89 ods. 14 sa za slovo „živočíchov" vkladá čiarka a slovo „exemplárov".
2.
V § 181c ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „bez súhlasu" a slová „a spôsobí tým ujmu nie malú" sa nahrádzajú slovami „a v rozsahu nie malom".
3.
V § 181c ods. 2 písm. a) sa za slovo „rastlinu" vkladajú slová „alebo exemplár".
4.
V § 181c ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „bez súhlasu".
5.
V § 181c ods. 2 písm. c) sa za slovo „živočíchov" vkladajú slová „alebo exemplárov".
6.
V § 181c ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 vo väčšom rozsahu,“.
7.
V § 181c ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 v značnom rozsahu,“.
8.
V § 181c ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 vo veľkom rozsahu,“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.