225/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2002 do 31.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

225
ZÁKON
z 3. apríla 2002,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z. a zákona č. 346/1999 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Minimálna mzda za každú odpracovanú hodinu je určená pre zamestnancov, ktorých ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak ustanovený týždenný pracovný čas je nižší1) ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu sa úmerne zvýši.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 85 ods. 2 až 5 Zákonníka práce.“.
2.
V § 2 ods. 3 sa slová „dojednaný alebo povolený" nahrádzajú slovom „dohodnutý".
3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2)
§ 49 Zákonníka práce.
3)
§ 118 Zákonníka práce. § 78 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 15 ods. 1 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.“.
4.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo upraví vo vnútornom predpise vydanom po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom".
5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
„4)
§ 131 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce.
5)
§ 133 Zákonníka práce.“.
6.
§ 5 znie:
㤠5
Pri výpočte doplatku podľa § 3 ods. 1 sa do dosiahnutej mzdy nezahŕňa mzda za prácu nadčas,6) mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,6a) mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu6b) a mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.6c) Do počtu odpracovaných hodín sa na účely tohto zákona nezahŕňajú hodiny práce nadčas.6d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 6d znejú:
„6)
Napríklad § 121 Zákonníka práce, § 93 zákona č. 312/2001 Z. z., § 34 zákona č. 313/2001 Z. z.
6a)
Napríklad § 122 Zákonníka práce, § 88 zákona č. 312/2001 Z. z., § 33 zákona č. 313/2001 Z. z.
6b)
Napríklad § 123 Zákonníka práce, § 86 zákona č. 312/2001 Z. z., § 31 zákona č. 313/2001 Z. z.
6c)
Napríklad § 124 Zákonníka práce, § 89 zákona č. 312/2001 Z. z., § 24 zákona č. 313/2001 Z. z.
6d)
§ 120 ods. 2 Zákonníka práce.“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
9.
Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý znie:
㤠6b
Zamestnávateľ na výpočet doplatku uplatní § 5 prvýkrát za apríl 2002.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.