223/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

223
VYHLÁŠKA
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
z 13. marca 2002,
ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") podľa § 80 písm. a) až p) zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) (ďalej len „zákon") ustanovuje:
Podrobnosti o náležitostiach prihlášky
§ 1
(1)
Prihláška obsahuje žiadosť o udelenie patentu v dvoch vyhotoveniach. Prihláška ďalej obsahuje opis, anotáciu, prípadne výkresy a aspoň jeden uplatnený patentový nárok v troch vyhotoveniach, ktoré musia umožňovať ďalšiu reprodukciu.
(2)
Ak prihláška podľa odseku 1 obsahuje skutočnosť utajovanú podľa osobitného predpisu1) (§ 59 ods. 1 zákona), opis, anotácia, prípadne výkresy a aspoň jeden uplatnený patentový nárok sa predkladajú v štyroch vyhotoveniach.
§ 2
(1)
Deň podania prihlášky je údajom o dni, mesiaci a roku podania.
(2)
Úrad pridelí prihláške spisovú značku a vydá prihlasovateľovi potvrdenie o podaní prihlášky.
(3)
Ak opis vynálezu (ďalej len „opis") nie je vyhotovený v štátnom jazyku2) (§ 35 ods. 3 zákona), prihlasovateľ predloží preklad opisu v lehote určenej úradom.
§ 3
Žiadosť o udelenie patentu
Žiadosť o udelenie patentu obsahuje
a)
priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
b)
priezvisko, meno a bydlisko pôvodcu vynálezu, ak nie je prihlasovateľom,
c)
priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu prihlasovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 zákona),
d)
názov vynálezu,
e)
výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o udelenie patentu.
f)
podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.
§ 4
Opis
(1)
Opis obsahuje
a)
názov vynálezu,
b)
oblasť techniky, ktorej sa vynález týka,
c)
charakteristiku doterajšieho stavu techniky, pokiaľ možno s presnou citáciou dokumentov, z ktorých tento stav vyplýva,
d)
vysvetlenie podstaty vynálezu a jeho výhody, prípadne nevýhody oproti doterajšiemu stavu techniky,
e)
krátke opísanie vyobrazení na výkresoch, ak sú priložené,
f)
aspoň jeden príklad uskutočnenia vynálezu,
g)
spôsob priemyselnej využiteľnosti vynálezu, ak to nie je zrejmé z opisu.
(2)
Jedno z vyhotovení opisu musí podpísať prihlasovateľ alebo jeho oprávnený zástupca.
§ 5
Patentové nároky
(1)
Patentové nároky musia vymedziť predmet, na ktorý sa požaduje udelenie ochrany; musia byť jasné, stručné a podložené opisom.
(2)
Jedno z vyhotovení patentových nárokov musí podpísať prihlasovateľ alebo jeho oprávnený zástupca.
§ 6
Výkresy
(1)
Na výkresoch sa podstata vynálezu znázorní schematickým zobrazením princípu a všetkých znakov, na ktorých je vynález založený.
(2)
Jedno z vyhotovení výkresov musí podpísať prihlasovateľ alebo jeho oprávnený zástupca.
§ 7
Anotácia
(1)
Anotácia je určená výlučne na technickú informáciu a obsahuje názov vynálezu a stručné zhrnutie toho, čo je uvedené v opise, patentových nárokoch, prípadne na výkresoch.
(2)
Anotácia nesmie obsahovať viac ako 150 slov. Anotáciu možno upraviť z úradnej moci.
§ 8
Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania práva prednosti
(1)
Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru3) (§ 36 ods. 2 alebo 4, alebo 5 zákona), uvedie v žiadosti o udelenie patentu alebo v žiadosti o dodatočné priznanie práva prednosti deň podania prihlášky, z ktorej právo prednosti odvodzuje, jej číslo a štát, v ktorom bola prihláška podaná, prípadne orgán, ktorému bola prihláška podľa medzinárodného dohovoru3) podaná.
(2)
Za prioritný doklad (§ 36 ods. 6 zákona) sa pokladá rovnopis staršej prihlášky (§ 36 ods. 1 písm. b) zákona) potvrdený orgánom, ktorému bola prihláška podľa medzinárodného dohovoru3) podaná.
§ 9
Podmienky opätovného uloženia biologického materiálu v uznávanej ukladacej inštitúcii a podmienky sprístupnenia uloženého biologického materiálu verejnosti
Na opätovné uloženie biologického materiálu v uznávanej ukladacej inštitúcii a na sprístupnenie uloženého biologického materiálu verejnosti sa vzťahujú podmienky ustanovené medzinárodným dohovorom.4)
Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach podania medzinárodnej prihlášky, o jej preklade a o jazykoch podania
§ 10
Na medzinárodnú prihlášku (§ 58 ods. 1 a 2 zákona) sa vzťahujú ustanovenia Zmluvy o patentovej spolupráci5). Medzinárodná prihláška musí byť podaná v troch vyhotoveniach, a to v anglickom alebo francúzskom, alebo nemeckom jazyku.
§ 11
(1)
Preklad medzinárodnej prihlášky, podanej podľa Zmluvy o patentovej spolupráci5) (§ 58 ods. 3 zákona), predkladá prihlasovateľ v troch vyhotoveniach.
(2)
Ak sa v medzinárodnej prihláške podľa odseku 1 vykonali akékoľvek zmeny, musí sa predložiť preklad pôvodného znenia prihlášky, preklad zmeneného znenia prihlášky a preklad príslušných dokladov.
§ 12
Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach podania európskej patentovej prihlášky
Na európsku patentovú prihlášku (§ 66 zákona) sa vzťahujú ustanovenia Európskej patentovej dohody.
§ 13
Podrobnosti o vylúčení prihlášky
(1)
Prihlasovateľ môže zároveň s odstránením nedostatkov prihlášky (§ 37 ods. 3 zákona) podať vylúčenú prihlášku.
(2)
Úrad prizná vylúčenej prihláške podľa odseku 1 deň podania, prípadne právo prednosti z pôvodne podanej prihlášky.
(3)
Ak dôjde k vylúčeniu prihlášky po začatí úplného prieskumu (§ 43 zákona), považuje sa vylúčená prihláška za prihlášku, v ktorej bola podaná žiadosť o úplný prieskum.
(4)
Ak dôjde k vylúčeniu prihlášky, prihlasovateľ uhradí správne poplatky podľa osobitného predpisu.6)
§ 14
Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach ponuky licencie a jej prijatia
(1)
Ponuka licencie, ktorú podáva poskytovateľ, obsahuje
a)
priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť poskytovateľa; ak je poskytovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu poskytovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je poskytovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 zákona),
c)
číslo prihlášky alebo číslo patentu.
d)
podpis poskytovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.
(2)
Prijatie ponuky licencie, ktoré sa oznamuje poskytovateľovi a úradu, obsahuje
a)
priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť osoby, ktorá ponuku licencie prijala; ak je touto osobou právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu osoby, ktorá ponuku licencie prijala, ako aj plnomocenstvo, ak je táto osoba zastúpená alebo musí byť zastúpená (§ 79 ods. 1 zákona),
c)
výslovný prejav vôle, že ponuku prijíma.
§ 15
Podrobnosti o režime konania vo veciach utajených prihlášok, patentov a osvedčení
(1)
Žiadosť o utajenie prihlášky (§ 59 ods. 1 zákona), ktorá sa musí podať v dvoch vyhotoveniach, obsahuje
a)
odôvodnenie žiadosti o utajenie prihlášky,
b)
podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.
(2)
Ak o rozhodnutie o utajení prihlášky požiada úrad (§ 59 ods. 4 zákona), upovedomí o tejto skutočnosti prihlasovateľa bez zbytočného odkladu.
§ 16
Podrobnosti o náležitostiach návrhu na zrušenie patentu a návrhu na odňatie patentu a prepis
(1)
Návrh na zrušenie patentu alebo návrh na odňatie patentu a prepis, ktorý sa podáva v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania, obsahuje
a)
priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu navrhovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je navrhovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 zákona),
c)
výslovný prejav vôle navrhovateľa, že žiada o zrušenie patentu alebo o odňatie patentu a prepis,
d)
údaje umožňujúce identifikáciu majiteľa patentu,
e)
číslo patentu,
f)
podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.
(2)
K návrhu na zrušenie patentu navrhovateľ predloží okrem údajov podľa odseku 1 odôvodnenie návrhu na zrušenie patentu, označenie dôkazov, listiny odôvodňujúce návrh na zrušenie patentu; ak tieto listiny nie sú v štátnom jazyku2), úrad vyzve navrhovateľa, aby predložil ich preklad alebo preklad príslušných častí týchto listín do štátneho jazyka2) s ich vyznačením v pôvodnom texte.
(3)
K návrhu na odňatie patentu a prepis navrhovateľ priloží rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti [§ 48 ods. 1 písm. a) zákona].
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane na návrh na odňatie práv z prihlášky a ich prepis.
§ 17
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o určenie
(1)
Žiadosť o určenie, ktorá sa podáva v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania, obsahuje
a)
priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 zákona),
c)
údaje umožňujúce identifikáciu majiteľa patentu,
d)
číslo patentu,
e)
podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene,
f)
odôvodnenie žiadosti o určenie a označenie dôkazov,
g)
listiny odôvodňujúce žiadosť o určenie; ak tieto listiny nie sú v štátnom jazyku2), úrad vyzve žiadateľa, aby predložil ich preklad alebo preklad príslušných častí týchto listín do štátneho jazyka2) s ich vyznačením v pôvodnom texte.
(2)
K žiadosti o určenie žiadateľ priloží samostatný opis predmetu určenia v štyroch vyhotoveniach.
§ 18
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o pokračovanie v konaní a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
Žiadosť o pokračovanie v konaní alebo žiadosť o uvedenie do predošlého stavu obsahuje
a)
priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 zákona).
Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach podania žiadosti o zápis práva do registra
§ 19
(1)
Žiadosť o zápis prevodu alebo prechodu patentu, alebo prevodu alebo prechodu práva na riešenie do registra, ktorú úradu podáva prevodca alebo nadobúdateľ patentu alebo práva na riešenie, obsahuje
a)
priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť prevodcu; ak je prevodcom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
b)
priezvisko, meno a bydlisko nadobúdateľa; ak je nadobúdateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 zákona),
d)
číslo prihlášky alebo číslo patentu,
e)
výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o zápis prevodu alebo prechodu patentu, alebo prevodu alebo prechodu práva na riešenie,
f)
podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.
(2)
K žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu patentu, alebo prevodu alebo prechodu práva na riešenie do registra žiadateľ priloží rovnopis zmluvy o prevode alebo jej časti, alebo rovnopis listín preukazujúcich prechod patentu alebo prechod práva na riešenie podľa osobitných predpisov.7)
(3)
Ak listiny podľa odseku 2 nie sú v štátnom jazyku2), úrad môže vyzvať žiadateľa, aby predložil ich preklad do štátneho jazyka.2)
§ 20
(1)
Žiadosť o zápis licencie do registra, ktorú podáva úradu poskytovateľ alebo nadobúdateľ licencie, obsahuje
a)
priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť poskytovateľa licencie; ak je poskytovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
b)
priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť nadobúdateľa licencie; ak je nadobúdateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 zákona),
d)
číslo prihlášky alebo číslo patentu,
e)
výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o zápis licencie,
f)
údaj, či ide o licenciu výlučnú alebo nevýlučnú,
g)
podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene,
h)
deň uzavretia licenčnej zmluvy a deň zániku licenčnej zmluvy.
(2)
K žiadosti o zápis licencie do registra žiadateľ priloží rovnopis licenčnej zmluvy alebo jej časti v dvoch vyhotoveniach.
(3)
Ak zmluva podľa odseku 2 nie je v štátnom jazyku2), úrad môže vyzvať žiadateľa, aby predložil jej preklad do štátneho jazyka.2)
§ 21
(1)
Žiadosť o zápis záložného práva do registra, ktorú podáva úradu záložný veriteľ, obsahuje
a)
priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť prihlasovateľa alebo majiteľa patentu; ak je prihlasovateľom alebo majiteľom patentu právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
b)
priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť záložného veriteľa; ak je záložným veriteľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu záložného veriteľa, ako aj plnomocenstvo, ak je záložný veriteľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 zákona),
d)
číslo prihlášky alebo číslo patentu,
e)
podpis záložného veriteľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene,
f)
deň uzavretia záložnej zmluvy a deň zániku záložnej zmluvy.
(2)
K žiadosti o zápis záložného práva do registra záložný veriteľ priloží rovnopis zmluvy o zriadení záložného práva alebo jej časti v dvoch vyhotoveniach.
(3)
Ak zmluva podľa odseku 2 nie je v štátnom jazyku2), úrad môže vyzvať žiadateľa, aby predložil jej preklad do štátneho jazyka.2)
§ 22
Podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach žiadosti o prevedenie autorského osvedčenia na patent
(1)
Žiadosť o prevedenie autorského osvedčenia na patent, ktorú podáva pôvodca vynálezu uvedeného v § 82 ods. 3 zákona, obsahuje
a)
priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť pôvodcu vynálezu,
b)
názov vynálezu, číslo autorského osvedčenia a deň jeho udelenia,
c)
označenie organizácie, ktorá má k vynálezu právo hospodárenia alebo bola týmto právom poverená.
(2)
Ak vynález uvedený v odseku 1 vytvorilo viac pôvodcov spoločnou tvorivou prácou, musia podať žiadosť o prevedenie autorského osvedčenia na patent spoločne. Ak spolupôvodcovia nemajú spoločného zástupcu, uvedú v žiadosti priezvisko, meno a bydlisko toho, ktorému sa má rozhodnutie úradu doručiť.
§ 23
Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach podania žiadosti o udelenie osvedčenia
(1)
Žiadosť o udelenie osvedčenia, ktorú podáva žiadateľ, obsahuje
a)
priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 zákona),
c)
číslo základného patentu,
d)
názov patentu,
e)
výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o udelenie osvedčenia,
f)
číslo a dátum prvej registrácie lieku alebo výrobku na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu8),
g)
údaje umožňujúce stotožnenie látky alebo zmesi chránenej základným patentom s účinnou látkou alebo zmesou účinných látok liečiva alebo výrobku na ochranu rastlín.
(2)
K žiadosti o udelenie osvedčenia žiadateľ priloží rovnopis rozhodnutia o registrácii lieku alebo prípravku na ochranu rastlín vydaného podľa osobitného predpisu8), opatreného doložkou právoplatnosti, v ktorom je liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín identifikovaný.
§ 24
Podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach návrhu na zrušenie alebo zmenu osvedčenia
Návrh na zrušenie alebo zmenu osvedčenia, ktorý sa podáva v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania, obsahuje
a)
priezvisko, meno a bydlisko navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu navrhovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je navrhovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 zákona),
c)
výslovný prejav vôle navrhovateľa, že navrhuje zrušenie alebo zmenu osvedčenia,
d)
údaje umožňujúce identifikáciu majiteľa osvedčenia,
e)
číslo zápisu osvedčenia do registra,
f)
odôvodnenie návrhu na zrušenie alebo zmenu osvedčenia a označenie dôkazov,
g)
listiny odôvodňujúce návrh na zrušenie alebo zmenu osvedčenia; ak tieto listiny nie sú v štátnom jazyku2), úrad vyzve navrhovateľa, aby predložil ich preklad alebo preklad príslušných častí týchto listín do štátneho jazyka2) s ich vyznačením v pôvodnom texte,
h)
podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.
Podrobnosti o údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku
§ 25
(1)
Do registra prihlášok a udelených patentov sa zapisuje
a)
číslo patentu,
b)
deň udelenia patentu,
c)
deň zverejnenia udelenia patentu vo vestníku,
d)
názov prihlášky alebo patentu,
e)
číslo prihlášky,
f)
deň podania prihlášky,
g)
deň zverejnenia prihlášky,
h)
údaje o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodného dohovoru3),
i)
zatriedenie podľa medzinárodného patentového triedenia,
j)
ponuka licencie, licencia, nútená licencia,
k)
záložné právo, podzáložné právo, prevod a prechod práva na riešenie, prevod patentu, prechod patentu, prepis práva k prihláške, prepis oprávnenej osoby za majiteľa patentu, existencia súdneho sporu a predmet jeho konania,
l)
údaje o jednotlivých podaniach vo veci a úkonoch úradu,
m)
priezvisko, meno a adresa alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa,
n)
priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
o)
priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť majiteľa; ak je majiteľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
p)
priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť pôvodcu vynálezu,
q)
meno a priezvisko zamestnanca úradu, ktorému bola prihláška pridelená na konanie,
r)
zrušenie patentu, čiastočné zrušenie patentu,
s)
právo predchádzajúceho užívateľa,
t)
platby správnych poplatkov za patent,
u)
zánik patentu,
v)
ďalšie rozhodujúce údaje,
x)
číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci5),
y)
číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.5)
(2)
Úrad zverejní vo vestníku (§ 41 zákona) priezvisko, meno a štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo; priezvisko, meno a štátnu príslušnosť majiteľa; ak je majiteľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo; priezvisko, meno a štátnu príslušnosť pôvodcu vynálezu, anotáciu, deň a číslo staršej prihlášky, štát, v ktorom bola táto prihláška podaná, prípadne orgán, ktorému bola prihláška podľa medzinárodného dohovoru3) podaná a údaje uvedené v odseku 1 písm. a), d) až m).
§ 26
(1)
Do registra európskych patentových prihlášok sa zapisuje
a)
číslo európskej patentovej prihlášky,
b)
zatriedenie európskej patentovej prihlášky podľa medzinárodného patentového triedenia,
c)
deň podania európskej patentovej prihlášky,
d)
priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
e)
priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť pôvodcu vynálezu, ak nie je prihlasovateľom,
f)
priezvisko, meno a adresa alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu prihlasovateľa,
g)
názov európskej patentovej prihlášky,
h)
údaje o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodného dohovoru3),
i)
ďalšie rozhodujúce údaje.
(2)
Úrad zverejní vo vestníku (§ 60 ods. 2 zákona) priezvisko, meno a štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo; priezvisko, meno a štátnu príslušnosť pôvodcu vynálezu, ak nie je prihlasovateľom, a údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až c), f) až i).
(3)
Do registra európskych patentov sa zapisuje
a)
číslo európskeho patentu,
b)
deň udelenia európskeho patentu,
c)
názov európskeho patentu,
d)
číslo európskej patentovej prihlášky,
e)
deň podania európskej patentovej prihlášky,
f)
deň zverejnenia európskej patentovej prihlášky,
g)
údaj o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodného dohovoru3),
h)
priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť majiteľa; ak je majiteľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
i)
priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť pôvodcu vynálezu, ak nie je majiteľom,
j)
priezvisko, meno a adresa alebo obchodné meno a sídlo oprávneného zástupcu majiteľa,
k)
zatriedenie európskeho patentu podľa medzinárodného patentového triedenia,
l)
prevod európskeho patentu, prechod európskeho patentu, prepis oprávnenej osoby za majiteľa patentu,
m)
zrušenie európskeho patentu, čiastočné zrušenie európskeho patentu,
n)
zánik európskeho patentu,
o)
ďalšie rozhodujúce údaje.
(4)
Úrad po udelení európskeho patentu (§ 63 ods. 6 zákona) alebo jeho zrušení, alebo zmene (§ 65 ods. 2 a 3 zákona) zverejní vo vestníku priezvisko, meno a štátnu príslušnosť majiteľa; ak je majiteľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo; priezvisko, meno a štátnu príslušnosť pôvodcu vynálezu, ak nie je majiteľom, a údaje uvedené v odseku 3 písm. a) až g), j) až o).
§ 27
(1)
Do registra osvedčení sa zapisuje
a)
číslo osvedčenia,
b)
deň udelenia osvedčenia,
c)
deň podania žiadosti o udelenie osvedčenia,
d)
priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť žiadateľa o udelenie osvedčenia; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,
e)
číslo základného patentu,
f)
názov patentu,
g)
číslo a dátum registrácie lieku alebo prípravku na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu8),
h)
doba platnosti osvedčenia,
i)
zmena, zrušenie a zánik osvedčenia,
j)
ďalšie rozhodujúce údaje.
(2)
Po podaní žiadosti o udelenie osvedčenia úrad zverejní vo vestníku priezvisko, meno a štátnu príslušnosť žiadateľa o udelenie osvedčenia; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo a údaje podľa odseku 1 písm. a), c) až e).
(3)
Po udelení osvedčenia úrad zverejní vo vestníku priezvisko, meno a štátnu príslušnosť žiadateľa o udelenie osvedčenia; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo a údaje uvedené v odseku 1 písm. c) až f).
(4)
Ak úrad žiadosť o udelenie osvedčenia zamietne (§ 75 ods. 2 zákona), túto skutočnosť oznámi vo vestníku, ako aj údaje podľa odseku 2.
(5)
Ak osvedčenie zanikne (§ 76 zákona), alebo ak úrad osvedčenie zruší (§ 77 ods. 1 zákona), úrad túto skutočnosť oznámi vo vestníku.
Spoločné ustanovenie
§ 28
Podrobnosti o spôsobe podania a doručovania
(1)
Podanie možno doručiť osobne, poštou alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov.
(2)
Podanie prostredníctvom elektronických prostriedkov sa musí v lehote určenej úradom doplniť podaním v písomnej forme, inak naň úrad nebude prihliadať.
(3)
V prípade, že charakter podania vzhľadom na jeho rozsah neumožňuje predložiť ho v písomnej forme, úrad bude považovať podanie prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré umožňuje výstup v písomnej forme, za podanie spĺňajúce formálne náležitosti podľa zákona a tejto vyhlášky.
(4)
Ak úrad vo výzve určí účastníkovi konania lehotu na vykonanie úkonu, výzva prostredníctvom elektronických prostriedkov sa považuje za doručenú prvým dňom mesiaca nasledujúceho po odoslaní výzvy, kým účastník konania nepreukáže skutočný deň doručenia výzvy alebo skutočnosť, že výzva nebola doručená. Na túto skutočnosť musí byť účastník konania vo výzve upozornený.
§ 29
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2002 s výnimkou § 12, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2002.
Darina Kyliánová v. r.
1)
Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 v znení vyhlášky č. 81/1985 Zb.
4)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 212/1989 Zb. o Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania a vykonávacom predpise k nej.
5)
Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb. o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci v znení neskorších úprav.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
7)
8)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.