223/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

223
VYHLÁŠKA
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
z 13. marca 2002,
ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") podľa § 80 písm. a) až p) zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) (ďalej len „zákon") ustanovuje:
Podrobnosti o náležitostiach prihlášky
§ 1
(1)
Patentová prihláška (ďalej len „prihláška“) obsahuje žiadosť o udelenie patentu v jednom vyhotovení. Prihláška ďalej obsahuje opis, anotáciu, prípadne výkresy a aspoň jeden uplatnený patentový nárok v troch vyhotoveniach, ktoré musia umožňovať ďalšiu reprodukciu.
(2)
Ak prihláška podľa odseku 1 obsahuje skutočnosť utajovanú podľa osobitného predpisu1) (§ 59 ods. 1 zákona), opis, anotácia, prípadne výkresy a aspoň jeden uplatnený patentový nárok sa predkladajú v štyroch vyhotoveniach.
(3)
Prihláška obsahuje len výrazy alebo obrázky, ktoré
a)
sú v súlade s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi a
b)
neznevažujú výrobky alebo postupy iných osôb, podstatu alebo hodnotu prihlášok alebo chránených technických riešení týchto osôb.
§ 2
(1)
Deň podania prihlášky je údajom o dni, mesiaci a roku podania.
(2)
Úrad pridelí prihláške spisovú značku a vydá prihlasovateľovi potvrdenie o podaní prihlášky.
(3)
Ak opis vynálezu (ďalej len „opis") nie je vyhotovený v štátnom jazyku2) (§ 35 ods. 3 zákona), prihlasovateľ predloží preklad opisu v lehote určenej úradom.
§ 3
Žiadosť o udelenie patentu
Žiadosť o udelenie patentu obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu pôvodcu vynálezu, ak nie je prihlasovateľom,
c)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený,
d)
názov vynálezu,
e)
výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o udelenie patentu.
§ 4
Opis
Opis obsahuje
a)
názov vynálezu,
b)
oblasť techniky, ktorej sa vynález týka,
c)
charakteristiku doterajšieho stavu techniky, pokiaľ možno s presnou citáciou dokumentov, z ktorých tento stav vyplýva,
d)
vysvetlenie podstaty vynálezu a jeho výhody, prípadne nevýhody oproti doterajšiemu stavu techniky,
e)
krátke opísanie obrázkov na výkresoch, ak sú priložené,
f)
aspoň jeden príklad uskutočnenia vynálezu,
g)
spôsob priemyselnej využiteľnosti vynálezu, ak to nie je zrejmé z údajov podľa písmen a) až f).
§ 5
Patentové nároky
(1)
Patentové nároky vymedzujú rozsah ochrany podľa § 13 ods. 1 zákona uvedením technických znakov vynálezu; patentové nároky musia byť jasné, stručné a podložené opisom.
(2)
Ak to charakter vynálezu nevylučuje, patentové nároky obsahujú
a)
úvodnú časť, ktorá obsahuje názov vynálezu alebo časť názvu vynálezu a technické znaky, ktoré sú nevyhnutné na vymedzenie vynálezu a ktoré sú vo vzájomnej kombinácii súčasťou stavu techniky, a
b)
význakovú časť, ktorá sa začína slovami „vyznačujúci sa tým, že“, obsahujúcu technické znaky, na ktoré sa v spojení so znakmi, ktoré sú uvedené v úvodnej časti, požaduje ochrana.
(3)
Každý patentový nárok, ktorý obsahuje všetky znaky ktoréhokoľvek predchádzajúceho patentového nároku (ďalej len „závislý patentový nárok“), odkazuje, ak je to možné v úvodnej časti, na tento predchádzajúci patentový nárok a vo význakovej časti definuje ďalšie znaky. Prípustný je aj závislý patentový nárok, ktorý odkazuje na iný predchádzajúci závislý patentový nárok. Všetky závislé patentové nároky, ktoré odkazujú na predchádzajúci patentový nárok alebo na niekoľko predchádzajúcich patentových nárokov, sú uvedené v logickom usporiadaní.
(4)
Počet patentových nárokov je primeraný povahe vynálezu, na ktorý sa požaduje ochrana. Patentové nároky sa číslujú vzostupne arabskými číslicami.
(5)
Patentové nároky neobsahujú odkazy na opis alebo výkresy; to neplatí, ak je uvedenie odkazov na opis alebo výkresy nevyhnutné na zabezpečenie jasnosti patentového nároku.
(6)
V patentových nárokoch sa technické znaky zobrazené a označené na výkresoch vzťahovými značkami uvádzajú s týmito vzťahovými značkami.
§ 6
Výkresy
(1)
Na výkresoch sa podstata vynálezu znázorní schematickým zobrazením princípu a všetkých znakov, na ktorých je vynález založený.
(2)
Plocha využitá na výkresoch nesmie prekročiť 26,2 cm x 17 cm. Využitá alebo využiteľná plocha výkresov nie je orámovaná. Okraje výkresov sú najmenej
a)
2,5 cm od hornej hrany výkresu,
b)
2,5 cm od ľavej hrany výkresu,
c)
1,5 cm od pravej hrany výkresu,
d)
1 cm od spodnej hrany výkresu.
(3)
Obrázky na výkresoch sú vyhotovené trvanlivými čiernymi, sýtymi, rovnomerne hrubými a zreteľnými čiarami.
(4)
Jedna strana výkresu môže obsahovať aj viac obrázkov; ak obrázky vyhotovené na viacerých listoch znázorňujú jeden obrázok, sú usporiadané tak, že je z nich možné zostaviť celkový obrázok bez zakrytia niektorej časti čiastkových obrázkov. Obrázky sa číslujú vzostupne arabskými číslicami nezávisle od číslovania strán výkresu.
(5)
Rezy v obrázku sa vyznačia šrafovaním, ktoré neznižuje čitateľnosť vzťahových značiek a vynášacích čiar.
(6)
Mierka obrázkov a ich grafické vyhotovenie je také, že elektronická reprodukcia alebo fotografická reprodukcia pri dvojtretinovom lineárnom zmenšení umožňuje rozoznať aj podrobnosti; ak je na výkrese uvedená mierka, je znázornená graficky.
(7)
Čísla, písmená a vzťahové značky na výkresoch sú jednoduché a jasné; zátvorky, krúžky a úvodzovky sa v spojení s číslami alebo písmenami nepoužívajú.
(8)
Jednotlivé prvky toho istého obrázka sa zobrazujú v rovnakej mierke; rôzna mierka môže byť použitá, ak je to nevyhnutné pre zrozumiteľnosť obrázka.
(9)
Výška čísel a písmen na výkresoch nesmie byť menšia ako 0,32 cm; písmená sú v latinskej abecede, a ak je to obvyklé, aj v gréckej abecede.
(10)
Výkresy neobsahujú text; to neplatí, ak ide o krátke kľúčové heslá nevyhnutné na pochopenie výkresu.
(11)
Vzťahové značky použité na výkresoch sú vysvetlené v opise.
(12)
Technologické schémy a diagramy sa považujú za obrázky.
§ 7
Anotácia
(1)
Anotácia je určená výlučne na technickú informáciu a obsahuje názov vynálezu a stručné zhrnutie toho, čo je uvedené v opise, patentových nárokoch, prípadne na výkresoch. V anotácii je uvedená oblasť techniky, ktorej sa vynález týka, a je spracovaná tak, že umožňuje pochopenie technického problému, podstatu jeho riešenia pomocou vynálezu a základné možnosti využitia vynálezu.
(2)
Anotácia nesmie obsahovať viac ako 150 slov. Anotáciu možno upraviť z úradnej moci.
(3)
Ak prihláška obsahuje výkresy, spolu s anotáciou sa zverejní obrázok alebo výnimočne obrázky, ktoré charakterizujú vynález. Za technickými znakmi uvedenými v anotácii a zobrazenými na obrázku, ktorý je zverejnený s anotáciou, sú uvedené vzťahové značky.
Forma a štandardy prihlášky
§ 7a
Všeobecné ustanovenia o forme prihlášky
(1)
Prihláška sa predkladá vo forme, ktorá umožňuje jej priamu elektronickú reprodukciu, je bez trhlín, bez záhybov a nepokrčená.
(2)
Prihláška sa predkladá na ohybnom, silnom, bielom, hladkom, matnom a trvanlivom papieri formátu A4. Strany prihlášky sú orientované na výšku; orientácia na šírku je prípustná, len ak ide o strany obsahujúce len obrázky alebo tabuľky, ktoré sa nezmestia na výšku.
(3)
Každá časť prihlášky podľa § 3 až 7 sa začína na novej strane.
(4)
Okraje strán prihlášky, okrem strán žiadosti o udelenie patentu a strán výkresov, sú najmenej
a)
2 cm od hornej hrany strany,
b)
2,5 cm od ľavej hrany strany,
c)
2 cm od pravej hrany strany,
d)
2 cm od spodnej hrany strany.
(5)
Strany častí prihlášky podľa § 4 až 7 sa číslujú vzostupne arabskými číslicami a čísla strán sa uvádzajú v strede spodného okraja strany; strany žiadosti o udelenie patentu sa nečíslujú.
(6)
V prihláške sa nepoužívajú poznámky pod čiarou.
(7)
Žiadosť o udelenie patentu, opis, patentové nároky a anotácia neobsahujú obrázky. Opis, patentové nároky a anotácia môžu obsahovať chemické vzorce, matematické vzorce a tabuľky. Ak anotácia obsahuje chemické vzorce, matematické vzorce alebo tabuľky, tieto sa predkladajú na samostatnom liste.
(8)
Hodnoty fyzikálnych veličín sa v prihláške vyjadrujú v zákonných meracích jednotkách2a) alebo v súlade s medzinárodnými zvyklosťami. V prihláške sa použijú len pojmy, vzorce, značky a symboly, ktoré sú v danej oblasti všeobecne uznávané.
(9)
Terminológia a vzťahové značky musia byť jednotné v celej prihláške. Vzťahové značky sa nepodčiarkujú, v anotácii a v patentových nárokoch sa vzťahové značky uvádzajú v okrúhlych zátvorkách, v iných častiach prihlášky sa vzťahové značky uvádzajú bez zátvoriek.
(10)
Ak sa v prihláške uvádzajú nukleotidové alebo aminokyselinové sekvencie, na ktoré sa vzťahuje štandard Svetovej organizácie duševného vlastníctva ST.26, ich zoznam, ktorý je súčasťou opisu, je vypracovaný v súlade s týmto štandardom a je poskytnutý v samostatnom elektronickom súbore.
(11)
V prihláške sa nepoužívajú odtlačky pečiatok, nálepky, čiarové kódy a iné označenia, ktoré nesúvisia s obsahom prihlášky.
(12)
Prihláška sa môže predložiť aj v inej forme, ako je uvedené v odsekoch 1 až 10, ak forma prihlášky umožní úradu jej priame elektronické spracovanie bez dodatočných nákladov.
§ 7b
Osobitné ustanovenia o prihláške vyhotovenej elektronickými prostriedkami
(1)
Prihláška sa vypracuje vo fontoch písma Courier New, Tahoma alebo Times New Roman. Veľkosť písma je 12 až 14 bodov a všetky znaky v jednom odseku textovej časti majú rovnakú veľkosť písma. Pri písaní textu sa nepoužíva kurzíva, tučné písmo, horný index, dolný index, text sa neodsadzuje, nepodčiarkuje a nezarovnáva.
(2)
Pri vypracovaní prihlášky sa používa čierna farba a riadkovanie 1,5.
(3)
Ak sú súčasťou prihlášky tabuľky, tieto sú ohraničené plnými čiarami, ktoré majú hrúbku najmenej 1,5 bodu. V tabuľkách sa používa biele pozadie.
(4)
Odsek 1 sa nevzťahuje na obrázky, grafické symboly, značky, chemické vzorce a matematické vzorce, ktoré sú súčasťou prihlášky.
§ 8
Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania práva prednosti
(1)
Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru3) (§ 36 ods. 2 alebo 4, alebo 5 zákona), uvedie v žiadosti o udelenie patentu alebo v žiadosti o dodatočné priznanie práva prednosti deň podania prihlášky, z ktorej právo prednosti odvodzuje, jej číslo a štát, v ktorom bola prihláška podaná, prípadne orgán, ktorému bola prihláška podľa medzinárodného dohovoru3) podaná.
(2)
Za prioritný doklad (§ 36 ods. 6 zákona) sa pokladá rovnopis prvej prihlášky (§ 36 ods. 1 písm. b) zákona) potvrdený orgánom, ktorému bola prihláška podľa medzinárodného dohovoru3) podaná.
§ 9
Podmienky opätovného uloženia biologického materiálu v uznávanej ukladacej inštitúcii a podmienky sprístupnenia uloženého biologického materiálu verejnosti
Na opätovné uloženie biologického materiálu v uznávanej ukladacej inštitúcii a na sprístupnenie uloženého biologického materiálu verejnosti sa vzťahujú podmienky ustanovené medzinárodným dohovorom.4)
Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach podania medzinárodnej prihlášky, o jej preklade a o jazykoch podania
§ 10
Na medzinárodnú prihlášku (§ 58 ods. 1 a 2 zákona) sa vzťahujú ustanovenia Zmluvy o patentovej spolupráci5). Medzinárodná prihláška sa podáva v troch vyhotoveniach, pričom žiadosť o udelenie ochrany sa podáva v anglickom jazyku, francúzskom jazyku alebo nemeckom jazyku.
§ 11
(1)
Preklad medzinárodnej prihlášky, podanej podľa Zmluvy o patentovej spolupráci5) (§ 58 ods. 3 zákona), predkladá prihlasovateľ v troch vyhotoveniach.
(2)
Ak sa v medzinárodnej prihláške podľa odseku 1 vykonali akékoľvek zmeny, musí sa predložiť preklad pôvodného znenia prihlášky, preklad zmeneného znenia prihlášky a preklad príslušných dokladov.
§ 12
Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach podania európskej patentovej prihlášky
Na európsku patentovú prihlášku (§ 66 zákona) sa vzťahujú ustanovenia Európskeho patentového dohovoru.
§ 13
Podrobnosti o vylúčení prihlášky
(1)
Úrad prizná vylúčenej prihláške deň podania, prípadne právo prednosti z pôvodne podanej prihlášky.
(2)
Ak dôjde k vylúčeniu prihlášky po začatí úplného prieskumu (§ 43 zákona), považuje sa vylúčená prihláška za prihlášku, v ktorej bola podaná žiadosť o úplný prieskum.
(3)
Ak dôjde k vylúčeniu prihlášky, prihlasovateľ uhradí správne poplatky podľa osobitného predpisu.6)
§ 14
Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach ponuky licencie a jej prijatia
(1)
Písomné vyhlásenie, že prihlasovateľ alebo majiteľ patentu (ďalej len „poskytovateľ“) komukoľvek poskytne právo na využívanie vynálezu za primeranú úhradu (ďalej len „ponuka licencie“), obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu poskytovateľa; ak je poskytovateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je poskytovateľ zastúpený,
c)
číslo prihlášky alebo číslo patentu.
(2)
Prijatie ponuky licencie, ktoré sa oznamuje poskytovateľovi a úradu, obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu osoby, ktorá ponuku licencie prijala; ak je touto osobou právnická osoba, jej názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá ponuku licencie prijala, zastúpená,
c)
výslovný prejav vôle, že ponuku licencie prijíma.
§ 15
Podrobnosti o režime konania vo veciach utajených prihlášok, patentov a osvedčení
(1)
Žiadosť o utajenie prihlášky (§ 59 ods. 1 zákona), ktorá sa musí podať v dvoch vyhotoveniach, obsahuje
a)
odôvodnenie žiadosti o utajenie prihlášky,
b)
podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.
(2)
Ak o rozhodnutie o utajení prihlášky požiada úrad (§ 59 ods. 4 zákona), upovedomí o tejto skutočnosti prihlasovateľa bez zbytočného odkladu.
§ 16
Podrobnosti o náležitostiach návrhu na zrušenie patentu a náležitostiach žiadosti o prepis
(1)
Návrh na zrušenie patentu alebo žiadosť o prepis obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu navrhovateľa alebo žiadateľa; ak je navrhovateľom alebo žiadateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je navrhovateľ alebo žiadateľ zastúpený,
c)
výslovný prejav vôle navrhovateľa, že navrhuje zrušenie patentu, alebo výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o prepis,
d)
číslo prihlášky alebo číslo patentu.
(2)
K žiadosti o prepis žiadateľ priloží rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti [§ 48 ods. 1 písm. a) zákona].
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na žiadosť o prepis práv z prihlášky.
§ 17
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o určenie
(1)
Žiadosť o určenie, či predmet uvedený a opísaný v žiadosti patrí do rozsahu ochrany konkrétneho patentu (ďalej len „žiadosť o určenie“), obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,
c)
číslo prihlášky alebo číslo patentu.
(2)
K žiadosti o určenie žiadateľ priloží samostatný opis predmetu určenia, v ktorom sú uvedené technické znaky predmetu určenia tak, že je ich možné porovnať so znakmi uvedenými v patentových nárokoch konkrétneho patentu, ktorého sa žiadosť o určenie týka. Opis predmetu určenia môže obsahovať aj obrázky; technické znaky uvedené v opise predmetu určenia sa označujú vzťahovými značkami použitými v obrázkoch. Opis predmetu určenia žiadateľ priloží v troch vyhotoveniach.
§ 18
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o pokračovanie v konaní a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
Žiadosť o pokračovanie v konaní alebo žiadosť o uvedenie do predošlého stavu obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,
c)
číslo prihlášky alebo číslo patentu,
d)
výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o pokračovanie v konaní alebo o uvedenie do predošlého stavu.
§ 19
(1)
Žiadosť o zápis prevodu patentu alebo prechodu patentu do patentového registra úradu (ďalej len „register“) obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu pôvodného majiteľa; ak je pôvodným majiteľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu nadobúdateľa alebo nového majiteľa; ak je nadobúdateľom alebo novým majiteľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,
d)
číslo prihlášky alebo číslo patentu,
e)
výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o zápis prevodu patentu alebo prechodu patentu.
(2)
K žiadosti o zápis prevodu patentu žiadateľ priloží zmluvu o prevode patentu, úradne overenú kópiu zmluvy o prevode patentu, úradne overený výňatok zo zmluvy o prevode preukazujúci zmenu majiteľa patentu alebo iný doklad preukazujúci prevod patentu.
(3)
K žiadosti o zápis prechodu patentu žiadateľ priloží doklad preukazujúci prechod patentu.7)
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis prevodu práv z prihlášky a na žiadosť o zápis prechodu práv z prihlášky.
§ 20
(1)
Žiadosť o zápis oprávnenia na využívanie vynálezu chráneného patentom (ďalej len „licencia“) do registra obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu majiteľa patentu; ak je majiteľom patentu právnická osoba, jej názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu nadobúdateľa licencie; ak je nadobúdateľom licencie právnická osoba, jej názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,
d)
číslo prihlášky alebo číslo patentu,
e)
údaj, či ide o licenciu výlučnú alebo nevýlučnú,
f)
deň uzavretia licenčnej zmluvy a deň zániku licenčnej zmluvy, ak je licenčná zmluva uzatvorená na dobu určitú.
(2)
K žiadosti o zápis licencie do registra priloží žiadateľ licenčnú zmluvu, úradne overenú kópiu licenčnej zmluvy, úradne overený výňatok z licenčnej zmluvy preukazujúci uzatvorenie licenčnej zmluvy alebo vyhlásenie o existencii licenčnej zmluvy podpísané zmluvnými stranami licenčnej zmluvy.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis licencie, ktorou prihlasovateľ udeľuje oprávnenie na využívanie vynálezu, ktorý je predmetom prihlášky.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis ukončenia licencie.
§ 21
(1)
Žiadosť o zápis záložného práva do registra obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu záložcu; ak je záložcom právnická osoba, jej názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu záložného veriteľa; ak je záložným veriteľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,
d)
číslo prihlášky alebo číslo patentu,
e)
deň zriadenia záložného práva.
(2)
K žiadosti o zápis záložného práva do registra žiadateľ priloží zmluvu o zriadení záložného práva, úradne overenú kópiu zmluvy o zriadení záložného práva, úradne overený výňatok zo zmluvy o zriadení záložného práva, rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia súdu opatreného doložkou právoplatnosti, alebo iný doklad preukazujúci zriadenie záložného práva.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis záložného práva k prihláške.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na žiadosť o výmaz záložného práva z registra.
§ 21a
(1)
Žiadosť o zápis skutočnosti, že patent alebo prihláška sú postihnuté exekúciou do registra (ďalej len „zápis exekúcie“), obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,
c)
číslo prihlášky alebo číslo patentu.
(2)
K žiadosti o zápis exekúcie žiadateľ priloží exekučný príkaz, upovedomenie o začatí exekúcie a súpis práv podľa osobitného predpisu.7a)
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa použije primerane aj na žiadosť o ukončenie zápisu exekúcie. K žiadosti o ukončenie zápisu exekúcie žiadateľ priloží právoplatné rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie, ak ide o zastavenie exekúcie súdom, alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že patent alebo prihláška nie je postihnutý exekúciou.
(4)
Ak došlo k výkonu exekúcie podľa osobitného predpisu,7b) správny poplatok za žiadosť o ukončenie zápisu exekúcie podľa osobitného predpisu6) žiadateľ neplatí.
§ 21b
(1)
Žiadosť o zápis súdneho sporu o právo na riešenie vrátane práva podať prihlášku (ďalej len „právo na riešenie“) do registra obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,
c)
číslo prihlášky alebo číslo patentu.
(2)
K žiadosti o zápis súdneho sporu o právo na riešenie do registra žiadateľ priloží rovnopis žaloby potvrdený súdom.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa použije primerane aj na žiadosť o zápis ukončenia súdneho sporu o právo na riešenie. K žiadosti o ukončenie súdneho sporu o právo na riešenie žiadateľ priloží rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia súdu opatreného doložkou právoplatnosti.
§ 22
Podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach žiadosti o prevedenie autorského osvedčenia na patent
(1)
Žiadosť o prevedenie autorského osvedčenia na patent, ktorú podáva pôvodca vynálezu uvedeného v § 82 ods. 3 zákona, obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu pôvodcu vynálezu,
b)
názov vynálezu, číslo autorského osvedčenia a deň jeho udelenia,
c)
označenie organizácie, ktorá má k vynálezu právo hospodárenia alebo bola týmto právom poverená.
(2)
Ak vynález uvedený v odseku 1 vytvorilo viac pôvodcov spoločnou tvorivou prácou, musia podať žiadosť o prevedenie autorského osvedčenia na patent spoločne. Ak spolupôvodcovia nemajú spoločného zástupcu, uvedú v žiadosti priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu toho, ktorému sa má rozhodnutie úradu doručiť.
§ 23
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o vykonanie rešerše medzinárodného typu
Žiadosť o vykonanie rešerše medzinárodného typu obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ zastúpený,
c)
číslo prihlášky,
d)
výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada, aby úrad umožnil orgánu pre medzinárodnú rešerš7c) vykonať rešerš medzinárodného typu na predmet prihlášky,
e)
určenie orgánu pre medzinárodnú rešerš, ktorému úrad umožní vykonať rešerš medzinárodného typu.
Podrobnosti o údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku
§ 25
(1)
Do registra [§ 57 ods. 1 písm. a) zákona] sa zapisuje
a)
číslo patentu,
b)
deň udelenia patentu,
c)
deň oznámenia o udelení patentu vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“),
d)
názov prihlášky alebo patentu,
e)
číslo prihlášky,
f)
deň podania prihlášky,
g)
deň zverejnenia prihlášky,
h)
údaje o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodného dohovoru3),
i)
zatriedenie podľa medzinárodného patentového triedenia,
j)
ponuka licencie, licencia, nútená licencia; tieto údaje sa zapisujú aj vo vzťahu k prihláške,
k)
záložné právo, prevod patentu, prechod patentu, prepis patentu, zápis exekúcie na patent, súdny spor o právo na riešenie; tieto údaje sa zapisujú aj vo vzťahu k prihláške,
l)
údaje o jednotlivých podaniach vo veci a úkonoch úradu,
m)
priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa,
n)
priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
o)
priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu majiteľa; ak je majiteľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
p)
priezvisko, meno, obec trvalého pobytu a štát trvalého pobytu pôvodcu vynálezu,
q)
meno a priezvisko zamestnanca úradu, ktorému bola prihláška pridelená na konanie,
r)
zrušenie patentu, čiastočné zrušenie patentu,
s)
platby správnych poplatkov a udržiavacích poplatkov za patent,
t)
zánik patentu,
u)
ďalšie rozhodujúce údaje,
v)
číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci5),
x)
číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.5)
(2)
Úrad zverejní vo vestníku (§ 57 ods. 6 zákona) údaje uvedené v odseku 1 písm. a), c) až k), m) až p), r), t) až x) a anotáciu (§ 7).
§ 26
(1)
Do registra európskych patentov [§ 57 ods. 1 písm. b) zákona] sa zapisuje
a)
číslo európskeho patentu,
b)
deň udelenia európskeho patentu,
c)
názov európskej patentovej prihlášky alebo názov európskeho patentu,
d)
číslo európskej patentovej prihlášky,
e)
deň podania európskej patentovej prihlášky,
f)
deň zverejnenia európskej patentovej prihlášky,
g)
údaj o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodného dohovoru3),
h)
priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa; ak je prihlasovateľom alebo majiteľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
i)
priezvisko, meno, obec trvalého pobytu a štát trvalého pobytu pôvodcu vynálezu, ak nie je prihlasovateľom alebo majiteľom,
j)
priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa,
k)
zatriedenie európskej patentovej prihlášky alebo európskeho patentu podľa medzinárodného patentového triedenia,
l)
ponuka licencie, licencia, nútená licencia; tieto údaje sa vyznačia aj vo vzťahu k európskej patentovej prihláške, ak sú zapísané v Európskom patentovom registri,7d)
m)
záložné právo, prevod európskeho patentu, prechod európskeho patentu, prepis európskeho patentu, zápis exekúcie na európsky patent, súdny spor o právo na riešenie; tieto údaje sa vyznačia aj vo vzťahu k európskej patentovej prihláške, ak sú zapísané v Európskom patentovom registri,7d)
n)
zrušenie európskeho patentu, čiastočné zrušenie európskeho patentu,
o)
zánik európskeho patentu,
p)
ďalšie rozhodujúce údaje.
(2)
Úrad zverejní vo vestníku (§ 57 ods. 6 zákona) údaje uvedené v odseku 1 písm. a) a c) až p).
§ 27
(1)
Do registra dodatkových ochranných osvedčení [§ 57 ods. 1 písm. c) zákona] sa zapisuje
a)
číslo dodatkového ochranného osvedčenia (ďalej len „osvedčenie“),
b)
deň udelenia osvedčenia,
c)
deň podania žiadosti o udelenie osvedčenia a číslo žiadosti,
d)
priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu žiadateľa o udelenie osvedčenia; ak je žiadateľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
e)
priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu majiteľa; ak je majiteľom právnická osoba, jej názov a sídlo,
f)
priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa alebo majiteľa,
g
) číslo základného patentu,
h)
názov základného patentu,
i)
číslo a dátum registrácie liečiva alebo výrobku na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu8),
j)
doba platnosti osvedčenia,
k)
deň predĺženia doby platnosti osvedčenia,
l)
ponuka licencie, licencia, nútená licencia,
m)
záložné právo, prevod osvedčenia, prechod osvedčenia, prepis osvedčenia, zápis exekúcie na osvedčenie, súdny spor o právo na riešenie,
n)
zmena, neplatnosť a zánik osvedčenia,
o)
ďalšie rozhodujúce údaje.
(2)
Úrad zverejní vo vestníku (§ 57 ods. 6 zákona) údaje uvedené v odseku 1 písm. a) a c) až o).
§ 28
Spoločné ustanovenia
(1)
Ak nie je ustanovené inak, podanie urobené v listinnej podobe sa predkladá v takom počte rovnopisov s prílohami, že jeden rovnopis s prílohami sa založí do administratívneho spisu a každý ďalší účastník konania dostane jeden rovnopis s prílohami.
(2)
Každé podanie na úrad podľa tretej časti zákona obsahuje identifikátor osoby9) účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený.
§ 29
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2002 s výnimkou § 12, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2002.
Darina Kyliánová v. r.
1)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 7 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 v znení vyhlášky č. 81/1985 Zb.
4)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 212/1989 Zb. o Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania a vykonávacom predpise k nej.
5)
Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb. o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci v znení neskorších úprav.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho zákonníka, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
7a)
§ 113a ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z. z.
7b)
§ 113 a 113a zákona č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 32/2002 Z. z.
7c)
Čl. 15 ods. 5 písm. c) prvá veta Zmluvy o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb.).
7d)
Čl. 127 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 376/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).
8)
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2013 Z. z.
9)
§ 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.