Predpis bol zrušený predpisom 339/2002 Z. z.

218/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.04.2002 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

218
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 17. apríla 2002
o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. sa výška sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách1) upravuje takto:
1.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa suma „1,25 Sk" upravuje na sumu „1,30 Sk".
2.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa suma „4,60 Sk" upravuje na sumu „4,70 Sk".
Čl. II
Sadzby základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Čl. III
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Peter Magvaši v. r.
1)
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 249/2000 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.