213/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

213
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. októbra 1961 sa v Haagu prijal Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 1 305 z 21. marca 2001 a prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru 15. mája 2001.
Listina o prístupe sa uložila na Ministerstve zahraničných vecí Holandského kráľovstva, depozitára dohovoru, 6. júna 2001.
Dohovor nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 18. februára 2002 v súlade s tretím odsekom článku 12.
Slovenská republika určila orgány oprávnené podľa článku 6 dohovoru vydávať osvedčenia („Apostille") takto:
1.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
a)
pre verejné listiny vydané alebo overené súdmi, notármi, exekútormi alebo inými justičnými pracovníkmi (ďalej len „justičné orgány");
b)
pre preklady písomností vyhotovené súdnymi tlmočníkmi;
2.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených v bode 6 písm. a);
3.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte;
4.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených v bode 6 písm. b);
5.
Generálny štáb Armády Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v rezorte ministerstva obrany;
6.
krajské úrady
a)
pre matričné doklady (okrem rozhodnutí o osobnom stave);
b)
pre verejné listiny vydané zdravotníckymi zariadeniami, ktorých zriaďovateľom je krajský úrad;
7.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky pre všetky ostatné verejné listiny vydané v Slovenskej republike.
Prílohou tohto oznámenia je zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru.
DOHOVOR o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (uzavretý 5. októbra 1961)
Signatárske štáty tohto dohovoru,
želajúc si zrušiť požiadavku diplomatického alebo konzulárneho overenia zahraničných verejných listín,
rozhodli sa uzavrieť na tento účel dohovor a dohodli sa na týchto ustanoveniach:
Článok 1
Dohovor sa vzťahuje na verejné listiny, ktoré boli vyhotovené na území jedného zmluvného štátu a majú sa predložiť na území iného zmluvného štátu.
Na účely tohto dohovoru sa za verejné listiny považujú
a)
listiny vydané justičným orgánom štátu alebo justičným pracovníkom vrátane listín vydaných verejným žalobcom, vyšším súdnym úradníkom alebo procesným doručovateľom („huissier de justice"),
b)
správne listiny,
c)
notárske písomnosti,
d)
úradné osvedčenia, ktoré sa umiestňujú na listiny podpísané súkromnými osobami, ako sú úradné osvedčenia potvrdzujúce registráciu listiny alebo skutočnosť, že listina existovala v určitom čase, a úradné a notárske osvedčenia podpisov.
Dohovor sa však nevzťahuje na
a)
listiny vystavené diplomatickými alebo konzulárnymi úradníkmi,
b)
správne listiny bezprostredne sa týkajúce obchodných alebo colných činností.
Článok 2
Žiadny zmluvný štát nebude vyžadovať overenie listín, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor a ktoré sa majú použiť na jeho území. Na účely tohto dohovoru pojem „vyššie overenie" označuje len formálnu náležitosť, v ktorej rámci diplomatickí alebo konzulárni úradníci krajiny, v ktorej sa má listina použiť, overujú hodnovernosť podpisu, funkcie osoby, ktorá listinu podpísala, a prípadne pravosť pečate alebo odtlačku pečiatky na listine.
Článok 3
Jedinou formálnou náležitosťou, ktorú možno požadovať na účely potvrdenia hodnovernosti podpisu, funkcie osoby, ktorá listinu podpísala, a prípadne pravosti pečate alebo odtlačku pečiatky na listine, je pripojenie osvedčenia podľa článku 4 vydaného príslušným orgánom štátu, z ktorého listina pochádza.
Formálnu náležitosť uvedenú v predchádzajúcom odseku však nemožno požadovať, ak ju právny poriadok alebo platná prax v štáte, v ktorom sa listina predkladá, alebo dohoda medzi dvoma alebo viacerými štátmi zrušili alebo zjednodušili, alebo vyňali listinu z požiadavky vyššieho overenia.
Článok 4
Osvedčenie podľa článku 3 ods. 1 sa umiestni priamo na listine alebo na jej nadstavení („allonge") v podobe uvedenej v prílohe k dohovoru.
Môže sa však vyhotoviť v úradnom jazyku orgánu, ktorý ho vydáva. Predtlač osvedčenia môže byť súčasne aj v ďalšom jazyku. Názov „Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)" musí byť vo francúzskom jazyku.
Článok 5
Osvedčenie sa vydáva na žiadosť osoby, ktorá listinu podpísala, alebo na žiadosť jej predkladateľa.
Ak je osvedčenie riadne vyplnené, osvedčuje hodnovernosť podpisu, funkciu osoby, ktorá listinu podpísala, a prípadne pravosť pečate alebo odtlačku pečiatky na listine.
Podpis, pečať alebo odtlačok pečiatky na osvedčení sú vyňaté z akéhokoľvek overenia.
Článok 6
Každý zmluvný štát určí orgány oprávnené vydávať osvedčenie podľa článku 3 ods. 1 a uvedie ich oficiálne postavenie.
Takéto určenie oznámi štát Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva pri uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, alebo vyhlásenia o rozšírení. Oznámi aj akúkoľvek zmenu určených orgánov.
Článok 7
Každý z orgánov určených podľa článku 6 vedie register alebo kartotéku, v ktorej eviduje vydané osvedčenia s uvedením
a)
čísla a dátumu osvedčenia,
b)
mena osoby, ktorá podpísala verejnú listinu, a postavením, v ktorom vystupovala, alebo v prípade nepodpísanej listiny názvu orgánu, ktorý listinu opatril pečaťou alebo odtlačkom pečiatky.
Na žiadosť zainteresovanej osoby orgán, ktorý vydal osvedčenie, potvrdí, či sa údaje v osvedčení zhodujú s údajmi uvedenými v registri alebo v kartotéke.
Článok 8
Ak zmluva, dohovor alebo dohoda uzavretá medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými štátmi obsahuje ustanovenia, ktoré upravujú požiadavky na overovanie podpisov, pečatí alebo pečiatok, nahradí tento dohovor takéto ustanovenia len vtedy, ak tieto požiadavky sú prísnejšie ako požiadavky podľa článkov 3 a 4.
Článok 9
Každý zmluvný štát prijme potrebné opatrenia, aby zabránil vykonávaniu vyšších overení svojimi diplomatickými alebo konzulárnymi úradníkmi v prípadoch, v ktorých tento dohovor určuje výnimku z overenia.
Článok 10
Dohovor je otvorený na podpis štátom, ktoré boli prítomné na deviatom zasadnutí Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného, a Islandu, Írsku, Lichtenštajnsku a Turecku.
Dohovor podlieha ratifikácii a ratifikačné listiny budú uložené na Ministerstve zahraničných vecí Holandského kráľovstva.
Článok 11
Dohovor nadobudne platnosť šesťdesiatym dňom po uložení tretej ratifikačnej listiny podľa článku 10 ods. 2.
Dohovor nadobudne platnosť pre každý štát, ktorý ho ratifikuje neskôr, šesťdesiatym dňom po uložení jeho ratifikačnej listiny.
Článok 12
Každý štát neuvedený v článku 10 môže k dohovoru pristúpiť po nadobudnutí platnosti dohovoru podľa prvého odseku článku 11. Listina o prístupe bude uložená na Ministerstve zahraničných vecí Holandského kráľovstva.
Prístup nadobudne platnosť iba vo vzťahu medzi pristupujúcim štátom a tými zmluvnými štátmi, ktoré neuplatnili námietku proti jeho prístupu do šiestich mesiacov po doručení oznámenia podľa článku 15 písm. d). Také námietky sa oznámia Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva.
Dohovor nadobudne platnosť medzi pristupujúcim štátom a štátmi, ktoré neuplatnili námietku proti jeho prístupu, šesťdesiaty deň po uplynutí obdobia šiestich mesiacov uvedeného v predchádzajúcom odseku.
Článok 13
Každý štát môže pri podpise, ratifikácii alebo prístupe vyhlásiť, že dohovor sa uplatní vo vzťahu k všetkým územným celkom, za ktorých zahraničné vzťahy je zodpovedný, alebo len k jednému územnému celku, alebo k niekoľkým z nich. Toto vyhlásenie nadobudne platnosť dňom nadobudnutia platnosti dohovoru pre tento štát.
Každé takéto vyhlásenie urobené neskôr treba oznámiť Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva.
Ak vyhlásenie o rozšírení urobí štát, ktorý dohovor podpísal a ratifikoval, dohovor nadobudne platnosť pre všetky tieto územné celky podľa článku 11. Ak vyhlásenie o rozšírení urobí štát, ktorý k dohovoru pristúpil, dohovor nadobudne platnosť pre všetky tieto územné celky podľa článku 12.
Článok 14
Dohovor zostáva v platnosti päť rokov odo dňa nadobudnutia jeho platnosti podľa článku 11 ods. 1 aj pre štáty, ktoré ho ratifikovali alebo ktoré k nemu pristúpili neskôr.
Ak nebol vypovedaný, predĺži sa jeho platnosť automaticky o ďalších päť rokov.
Výpoveď sa doručí Ministerstvu zahraničných vecí Holandského kráľovstva najmenej šesť mesiacov pred skončením päťročného obdobia.
Výpoveď sa môže obmedziť len na niektoré z územných celkov, na ktorých sa dohovor uplatňuje.
Výpoveď nadobudne platnosť len vo vzťahu k štátu, ktorý výpoveď oznámil. Pre ostatné zmluvné štáty zostane dohovor v platnosti.
Článok 15
Ministerstvo zahraničných vecí Holandského kráľovstva oznámi štátom uvedeným v článku 10 a štátom, ktoré k dohovoru pristúpili podľa článku 12,
a)
oznámenia podľa článku 6 ods. 2,
b)
podpisy a ratifikácie podľa článku 10,
c)
dátum nadobudnutia platnosti dohovoru podľa článku 11 ods. 1,
d)
prístupy a námietky podľa článku 12 a dátum nadobudnutia platnosti takých prístupov,
e)
vyhlásenia o rozšírení podľa článku 13 a dátum nadobudnutia ich platnosti,
f)
výpovede podľa článku 14 ods. 3.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento dohovor.
Dané v Haagu 5. októbra 1961 vo francúzskom a v anglickom jazyku, pričom francúzske znenie má prednosť v prípade rozdielu medzi oboma zneniami, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží v archívoch vlády Holandského kráľovstva a ktorého overený odpis sa diplomatickou cestou zašle každému štátu prítomnému na deviatom zasadnutí Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného a Islandu, Írsku, Lichtenštajnsku a Turecku.
PRÍLOHA K DOHOVORU
VZOR OSVEDČENIA
Osvedčenie má tvar štvorca s dĺžkou strany minimálne 9 cm.
Dodatok k č. 213/2002 Z. z.
ZOZNAM ORGÁNOV ZMLUVNÝCH STRÁN PODĽA ČLÁNKU 6 DOHOVORU O ZRUŠENÍ POŽIADAVKY VYŠŠIEHO OVERENIA ZAHRANIČNÝCH VEREJNÝCH LISTÍN Z 5. OKTÓBRA 1961
Orgány zmluvných strán určené na vydávanie osvedčenia („Apostille“) podľa článku 6 dohovoru sú uvedené spôsobom, akým ich depozitárovi dohovoru oznámili zmluvné strany. Názvy sú v úradnom jazyku zmluvnej strany, ak boli v tomto jazyku oznámené depozitárovi dohovoru. Inak sú názvy orgánov uvedené v slovenskom preklade z jazyka, v ktorom boli oznámené depozitárovi.
Aktualizovaný prehľad príslušných orgánov zmluvných strán možno získať na internetovej stránke Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného, konkrétne na www.hcch.net/e/status/stat12e.html (v anglickom jazyku) alebo na www.hcch.net/f/status/stat12f.html (vo francúzskom jazyku).
Andorra
1.
Ministre/a ďAfers Exteriors (Minister of Foreign Affairs)
2.
Ministre/a de Presidčncia i Turisme (Minister of the Presidency and Tourism)
3.
Ministre/a de Justícia i Interior (Minister of Justice and Interior)
4.
Secretari/ aria ďEstat de Justícia i Interior (Secretary of State of Justice and Interior)
5.
Director/a de política exterior, afers bilaterals i Unió Europea (Director of Foreign Policy, Bilateral Affairs and European Union)
6.
Director/a ďafers multilaterals i cooperació al desenvolupament (Director of Multilateral Affairs and Co-operation for Development)
Antigua a Barbuda
„the Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda“ v St. Johns, Antigua
Albánsko
Konzulárne oddelenie Ministerstva zahraničných vecí
Argentína
1.
„Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto“
Reconquista 1088, 1003 Buenos Aires
2.
verejní notári
Arménsko
1.
Ministerstvo zahraničných vecí
2.
Ministerstvo spravodlivosti
Austrália
„the Secretary to the Department of Foreign Affairs and Trade of the Commonwealth of Australia“
Azerbajdžan
1.
Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané súdmi, prokuratúrou a orgánmi súdnej právomoci vrátane listín osvedčených notármi a matričných dokladov,
2.
Ministerstvo zahraničných vecí pre ostatné listiny.
Bahamy
Títo funkcionári ministerstva zahraničných vecí:
1.
„Permanent Secretary“
2.
„Director General“
3.
„Under Secretary“
4.
„Senior Assistant Secretary“
5.
„Deputy Permanent Secretary“
6.
„First Assistant Secretary“
Barbados
1.
„Solicitor-General“
2.
„Deputy Solicitor General“
3.
„Registrar of the Supreme Court“
4.
„Registrar of Corporate Affairs“
5.
„Permanent Secretary“ ministerstva zodpovedného za zahraničné veci
6.
„Chief of Protocol“
Belgicko
„Ministire des Affaires étrangires, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement“
Belize
„the Registrar General“
Bielorusko
1.
Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané justičnými orgánmi a súdmi
2.
Ministerstvo štátnej výchovy pre listiny vydané výchovnými zariadeniami
3.
Výbor pre archívy a správu pre listiny vydané príslušnými štátnymi archívmi
4.
Ministerstvo zahraničných vecí pre všetky ostatné listiny
Bosna a Hercegovina
1.
mestské súdy Republiky Bosna a Hercegovina a Republiky Srbskej
2.
osvedčenia orgánov uvedených v bode 1 musia byť ďalej overené Ministerstvom spravodlivosti Republiky Bosna a Hercegovina a Ministerstvom zahraničných vecí Republiky Bosna a Hercegovina
Botswana
1.
„Permanent Secretary“
2.
„Registrar of High Court“
3.
„District Commissioner“
4.
osoba poverená riadením súdu prvého stupňa
5.
osoba vymenovaná prezidentom, ktorej meno sa uverejní v úradnom vestníku
Brunei Darussalam
1.
na Najvyššom súde
a)
„Chief Registrar“
b)
„Deputy Chief Registrar“
c)
„Registrar“
2.
na ostatných súdoch
a)
„Chief Magistrate“
b)
„Magistrate“
c)
„Registrar“
Bulharsko
1.
Ministerstvo spravodlivosti pre všetky listiny súdov a notárov
2.
Ministerstvo zahraničných vecí pre všetky ostatné listiny
Cookove ostrovy
Ministerstvo zahraničných vecí a imigrácie
Cyprus
Ministerstvo spravodlivosti Cyperskej republiky
Česká republika
1.
medzinárodný odbor ministerstva spravodlivosti pre listiny vydané justičnými orgánmi vrátane notárov
2.
konzulárny odbor ministerstva zahraničných vecí pre všetky ostatné listiny
Čína (len zvláštne správne jednotky Hongkong a Macao)
I.
pre Hongkong Special Administrative Region
1.
„the Administrative Secretary“
2.
„the Registrar of the High Court“
3.
„the Deputy Registrar of the High Court“
4.
„the Assistant Registrar of the High Court“
II.
pre Macao Special Administrative Region
1.
„the Chief Executive“
2.
„the Secretary for Administration and Justice“
3.
„the Director of Justice Affairs Department“
Dominika (Dominické spoločenstvo)
1.
„the Attorney General“,
2.
„the Solicitor General“,
3.
„the Registrar“,
4.
„the Deputy Registrar“.
Ekvádor
Departamento de Legalizaciones
Dirección General de Asuntos Consulares y Legalizaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores
Carrión 10-40 y Av. 10 de Agosto
QUITO
Ecuador
Estónsko
1.
„Välisministeerium, konsulaarosakonna őigusbüroo“, Islandi väljak 1, 15049 Tallinn, phone +372 6317 440, fax +372 631 7454
2.
„Haridusministeerium, haldusosakond“, Tönismägi 11, EE0100 Tallinn, phone +372 6 281 243, fax +372 6 281 390
3.
„Haridusministeerium, haldusosakond“, Munga 18, EE 2400 Tartu, phone +372 7 350 252, fax +372 7 350 250
4.
„Haridusministeerium, järelevalve osakond“, Munga 18, Tartu, phone +372 7 350 231, fax +372 7 350 250
5.
„Justiitsministeerium, kohtute osakond“, Tartu mnt 85, EE0100 Tallinn, phone +372 612 7810, fax +372 612 7811
6.
„Siseministeerium, üldosakond“, Lai 40 , EE0100 Tallinn, phone +372 612 5199, fax +372 5198
7.
„Sotsiaalministeerium, avalike suhete ja koolituse osakond“, Gonsiori 29, EE0100 Tallinn, phone +372 626 9875, fax +372 699 2209
Fidži
„The Chief Registrar of the Supreme Court of Fiji“
Fínsko
Francúzsko
1.
pre departmenty v Európe a v zámorí (Guadeloupe, Guyana, Martinik a Réunion) „les Procureurs généraux pris les cours ďappel“
2.
pre zámorské územia
Nová Kaledónia „le Procureur général près  la Cour d'appel de Nouméa“
Wallis a Futuna „le juge de la section du Tribunal de premi re instance de Nouméa, siégeant à Mata Utu“
Francúzska Polynézia „le Procureur de la République près le Tribunal supérieur d'appel de Papeete“
Sv. Peter a Michal (St Pierre; Miquelon) „le Président du Tribunal supérieur d'appel de St. Pierre“
Grécko
1.
„nómos“ (prefektúra) pre administratívne listiny vydané orgánom v jej obvode
2.
súd prvého stupňa pre justičné listiny vydané orgánom v jeho obvode
Grenada
Ministry of Foreign Affairs and International Trade
The Permanent Secretary and the Senior Administrative Officer
Ministerial Complex
Botanical Gardens
St. Georges
Grenada W.I.
tel: 440-2640/2712/2255, fax: 440-4184
Holandsko
1.
pre kráľovstvo v Európe súdny tajomník („registrar“) súdov prvého stupňa
2.
pre Holandské Antily „Lieutenant Governor“ ostrova alebo skupiny ostrovov
Na ostrove Curacao pre listiny uvedené v prvom odseku čl. 3 dohovoru aj vedúci Registra narodení, úmrtí, manželstiev, obyvateľstva a voličov ostrova Curacao a jeho zástupca
3.
pre ostrov Aruba „de Directeur van het Centraal Bureau Juridische en Algemene Zaken“
Honduras
Ministerstvo zahraničných vecí
Chorvátsko
1.
„opinski sud“
2.
„Ministerstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave“
India
Ministerstvo vonkajších vecí
Island
Ministerstvo zahraničných vecí (Utanríkisráđuneytiđ)
Izrael
1.
„The Ministry of Foreign Affairs of the State of Israel“
2.
„Registrar of Magistrates' Court“ a štátni úradníci vymenovaní ministrom spravodlivosti podľa zákona o notároch z roku 1976
Írsko
„Department of Foreign Affairs“ v Dubline
Japonsko
Ministerstvo zahraničných vecí v Tokiu
Juhoafrická republika
1.
každý „magistrate“ alebo „additional magistrate“
2.
každý „registrar of the Supreme Court of South Africa“ alebo „assistant registrar of the Supreme Court of South Africa“
3.
ktorákoľvek osoba poverená „Director-General: Justice“
4.
ktorákoľvek osoba poverená „Director-General: Foreign Affairs“
Kazachstan
1.
Ministerstvo spravodlivosti Kazašskej republiky pre verejné listiny vydané justičnými orgánmi a inými štátnymi orgánmi vrátane notárov
2.
Ministerstvo vzdelávania a vedy Kazašskej republiky pre verejné listiny vydané orgánmi vzdelávania, vedy a vzdelávacími inštitúciami republiky
3.
Ministerstvo vnútra Kazašskej republiky pre verejné listiny vydané organizačnými jednotkami migračnej polície
4.
Výbor pre správu archívov a dokumentácie Ministerstva kultúry, informácií a verejného súhlasu Kazašskej republiky pre archívne overenia a kópie archívnych dokumentov vydaných štátnymi archívmi Kazašskej republiky
5.
Výbor justičnej správy Najvyššieho súdu pre verejné listiny vydané orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánmi výkonu trestu
6.
Ministerstvo financií Kazašskej republiky pre verejné listiny vydané organizačnými a územnými zložkami Ministerstva financií Kazašskej republiky
7.
Generálna prokuratúra Kazašskej republiky pre verejné listiny vydané orgánmi prokuratúry a orgánmi vyšetrovania
8.
Ministerstvo obrany Kazašskej republiky pre archívne overenia a kópie archívnych dokumentov vydaných zvláštnymi štátnymi archívmi Ministerstva obrany Kazašskej republiky
9.
Výbor národnej bezpečnosti Kazašskej republiky pre archívne overenia a kópie archívnych dokumentov vydaných zvláštnymi archívmi Výboru národnej bezpečnosti Kazašskej republiky
Uvedené orgány môžu právomoc na vydanie osvedčenia delegovať svojim územným orgánom.
Kolumbia
„Ministerio de Relaciones Extreriores“
Area de Legalizaciones, Dirección: Transversal 17 A No. 98-55, Bogotá, D.C.
Lesotho
1.
„the Attorney-General“
2.
„Permanent Secretary“ ministerstva alebo rezortu
3.
„the Registrar of the High Court“
4.
„Resident Magistrate“
5.
„Magistrate of the First Class“
6.
iná osoba vymenovaná ministrom, ktorej meno sa uverejní v úradnom vestníku
Libéria
1.
„Minister of Foreign Affairs“, „Deputy Minister of Foreign Affairs“, „Assistant Minister of Foreign Affairs“
2.
„Minister of Justice“, „Deputy Minister of Justice“, „Assistant Minister of Justice“
3.
„Clerk of Supreme Court“, „Deputy Clerk of Supreme Court“, „Clerk of Circuit Court“, „Deputy Clerk of Circuit Court“
4.
„Registrar“ alebo „Deputy Registrar“ obchodnej spoločnosti
6.
„Commissioner of Maritime Affairs“, „Deputy Commissioner of Maritime Affairs“ alebo „Special Agent of the Comissioner of Maritime Affairs“
Lichtenštajnsko
„Der Regierungskanslei der fürstlichen Regierung“ so sídlom vo Vaduze
Litva
konzulárny odbor ministerstva zahraničných vecí
Lotyšsko
Ministerstvo zahraničných vecí
Brivibas bvld 36
Riga LV-1395
Luxembursko
Ministerstvo zahraničných vecí
Macedónsko (bývalá juhoslovanská Republika Macedonija)
1.
Ministerstvo spravodlivosti
2.
všetkých 27 súdov prvého stupňa
Maďarsko
1.
Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané alebo overené justičnými orgánmi
2.
Ministerstvo zahraničných vecí pre ostatné listiny
Malawi
1.
„Attorney General“ alebo „Solicitor General“
2.
„Permanent Secretary“ ministerstva
3.
„Registrar of the High Court“
4.
„Registrar General“
5.
„Government Agent“
6.
„notary public“
7.
„Resident Magistrate“
Malta
„The Ministry of Commonwealth and Foreign Affairs“
Marshallove ostrovy
1.
„Minister of Foreign Affairs“
2.
„Attorney General“ a „Acting Attorney General“
3.
„Clerk of the High Court“ a „Deputy Clerk of the High Court“
4.
„Registrar“ alebo „Deputy Registrar“ obchodnej spoločnosti
5.
„Maritime Administrator“ a „Special Agent of Maritime Administrator“
6.
„Commissioner of Maritime Affairs“, „Deputy Commissioner of Maritime Affairs“ alebo „Special Agent of the Comissioner of Maritime Affairs“
Maurícius
1.
„The Permanent Secretary of the Prime Minister's Office“
2.
„Principal Assistant Secretary of the Prime Minister's Office“
Mexiko
I.
Orgány oprávnené overovať federálne listiny
1.
„DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO“
bucareli no 99 - planta baja - 06600 mexico, d.f. - tel. 535.31.12 ; 535.43.92 - fax 535.26.88
2.
„dirección de coordinación política con los poderes de la unión“
abraham gonzalez no 48 - planta baja - 06600 mexico, d.f. - tel. 535.51.31 - fax 566.12.25
3.
„subdirección de formalización y control“
abraham gonzalez no 48 - planta baja - 06600 mexico, d.f. - tel. 535.53.84; 546.57.32 - fax 566.12.25
4.
v jednotlivých štátoch federácie
a)
Názov orgánu
„SECRETARIA DE GOBERNACION DIRECTORIO REPRESENTACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO“
b)
Adresy orgánu (prípadne útvar) v jednotlivých štátoch:
estado de baja california - servicios migratorios
línea internacional - agustín melgar no 1 - col. centro, - 21100 mexicali, b.c., - mexico - tel. 91(65) 556665 - fax 529050
estado de baja california sur
bravo no 406 - entre aquiles serdán - y guillermo preito - 23000 la paz, baja california sur - mexico - tel.: 91(112) 32083 - fax 32280
estado de campeche
av.
de las palmas s/n - junto al centro - bizantino bartimeo - 24020 campeche, camp., - mexico - tel.: 91(981) 53150; 53186 - fax 53149
chiapas
libramineto norte n/s - a un costado de esq. pablo - guardado chávez - tuxtla gutiérrez, chis. - tel.: 91(961) 43288 - fax: 899091
chihuahua
doblado y 3a no 117 - despacho 2 y 3 - col. centro - 31000 chihuahua, chih. - tel.: 91(14) 167499 - fax 370149
estado de coahuila
victoria no 406-1, - zona centro - 25000 saltillo, coah. - tel.: 91(18) 175506 - fax 175334; 178951
estado de colima
gabino barrera no 159-a - zona centro - 28000 colima, col. - tel.: 91(331) 45912 - fax: 45912
estado de durango
constitución no 210-1 - norte altos - zona centro - 34000 durango, dgo., - mexico - tel.: 91(18) 17506 - fax 175334; 178951
estado de guanajuato
agora del baratillo - despacho - 8, zona centro - 36000 guanajuato, gto., - tel.: 91(473) 29446 - fax 29110; 29111
estado de guerrero
av.
ignacio ramírez no 22-a - col. centro - 39000 chilpancingo, gro., - mexico - tel.: 91(74) 711772 - fax 721144
calle mina no 120
esq. morelos - col. centro - 39300 acapulco, gro. - tel.: 91(74) 828751 - fax 800341
estado de hidalgo
torre coby - art. 3 no 97-7 piso - fracc, constitución - 42080 pachuca, hgo., - mexico - tel.: 91(771) 34026 - fax 34026
estado de jalisco
chesterton 184 - jardines vallarta - 45030 guadalajara, jal. - tel.: 91(3) 673 2394 - fax 673 2138
mexico
chalco no 703-8 - col. sánchez - 50140 toluca, méx. - tel.: 91(72) 134679 - fax 134768; 158325
estado de michoacan
av.
siervo de la nación s/n - col. del valle - 58260 morelia, mich. - tel.: 91(43) 267 905/06 - fax 267 905/06
estado de morelos
galeana no 2-8 piso - edificio ocampo - col. centro - 62000 cuernavaca, mor., - mexico - tel.: 91(73) 188594 - fax 188708
estado de nayarit
zacatecas no 16 sur 1 y 2 piso - entre allende y abasolo - 63000 tepic, nayarit - tel.: 91(321) 46269 - fax 46271
estado de nuevo leon
zaragoza no 1000 sur - condominio acero ph - 64000 monterrey, n.l., - mexico - tel.: 91(8) 3403000 - fax 3403000
estado de oaxaca
calzada de la república - no 402-b - jalatlaco - 33606 oaxaca, oax., - mexico - tel.: 91(951) 42145 - fax 42145
estado de puebla
calla italia no 2224 - fracc las hadas - entre 15 de mayo y 26 pte. - 72070 puebla, pue., - mexico - tel.: 91(22) 494082 - fax 494072
estado de queretaro
boulevard hernando quintana - no 168 desp. 203 y 204 - 76050 querétaro, qro., - mexico -
tel.: 91(42) 234960; 234660 - fax 234960
estado de quintana roo
av.
primo de verdad no 181 - int. 1 esq. av. héroes - 67000 chetumal, q.roo., - mexico - tel.: 91(983) 27347 - fax 22744
estado de san luis potosi
av.
venustiano - carranza 707-402 - col. centro - 78250 san luis potosí, s.l.p. - mexico - tel.: 91(48) 144092 - fax 173988
estado de sinaloa
lázardo cárdenas - no 913 sur - primer piso - zona centro - 80129 culiacán, sin., - mexico - tel.: 91(67) 173988 - fax 173988
estado de sonora
blvd. navarrete no 125 - despacho 2 - edif. sonmol. - col. valle verde - 83200 hermosillo, son. - mexico - tel.: 91(62) 165044 - fax 165044
tabasco
centro admvo. del estado - tabasco 2000 - 86035 villahermosa, tab. - tel.: 91(93) 165152 - fax 165152
estado de tamaulipas
matamoros 11 y 12 no 613 - cd. victoria, tamps. - mexico - tel.: 91(131) 20462 - fax 20462
estado de tlaxcala
kilómetro 1 1/2 carretera - federal tlaxcala- puebla s/n - 90000 tlaxcala, tlax. - mexico - tel.: 91(246) 27147 - fax 27264
estado de veracruz
zaragoza no 2 esq. - miguel barragán - 91000 xalapa, ver. - mexico - tel.: 91(28) 189303 - fax 189395
estado de yucatan
calle 51 no 459 x 50 - zona centro - 90000 mérida, yuc., - mexico - tel.: 91(99) 239142; 239636; 239671; 240815 - fax 235535
estado de zacatecas
calle sabino no 114 fracc. - la penuela - 98060 zacatecas, zac., - mexico - tel.: 91(492) 42318 - fax 42318
5.
orgány príslušné na overovanie listín vydaných v jednotlivých štátoch (štát/názov a adresa):
estado de aguascalientes
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno, plaza de la - patria, zona centro, - c.p. 20000 aguascalientes, ags. - mexico - tel.: 91(49) 15 8188; 15 8175; 15 8643 - fax 16 9728
estado de baja california
secretaria general de gobierno - edificio poder ejecutivo, 3„ piso - calz. independencia y heroes - c.p. 21000 mexicali, b.c., - mexico - tel.: 91(65) 58 1114; 58 1053; 58 1042 - fax 58 1169
estado de baja california sur
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno - isabel la catolica entre bravo y rosales, 1“ piso, - c.p. 24000 la paz, b.c. - mexico - tel.: 91(112) 2 0866; 2 9477 - fax 5 2422
estado de campeche
secretaria general de gobierno - palacio de los poderes, 4„ piso, - calle n“ 8, s/n, col. centro - c.p. 24000 campeche, camp., - mexico - tel.: 91(981) 6 5070; 6 2341 - fax 6 5885
estado de coahuila
palacio de gobierno, 2„ piso, - plaza de las armas entre calle - allende y calle juarez, centro, - c.p. 25008 coahuila, saltillo, - mexico - tel.: 91(84) 14 8375; 14 0031; 14 3700 - fax 14 1672
estado de colima
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno, - calle reforma e hidalgo, col. centro, - c.p. 28000 colima, col. - mexico - tel.: 91(331) 4 4046; 2 2729; 2 1153 - fax 4 3508
estado de chiapas
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno, 2“ piso, - av. central y 1„ de oriente - col. centro, - c.p. 29000 tuxtla gtz., chis., - mexico - tel.: 91(962) 2 2133; 2 9047 - fax 3 2458
estado de chihuahua
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno 1“ piso - aldama y venustiano carranza, col. centro, - c.p. 31000 chihuahua, chih., - mexico - tel.: 91(14) 10 6324; 10 4643
estado de durango
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno s/n - calle 5 de febrero, col. centro - c.p. 34000 durango, dgo., - mexico - tel.: 91(181) 15600; 15702; 12092 - fax 32013
estado de guanajuato
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno - paseo de la presa n„ 103, 1“ piso - c.p. 36000 guanajuato, gto., mexico - tel.: 91(473) 22611; 20534; 24995 - fax 28204
estado de guerrero
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno - av. miguel aleman n„ 1, col. centro - c.p. 39009 chilpancingo, gro., - mexico - tel.: 91(747) 23006; 25512 - fax 27712
estado de hidalgo
secretaria de gobierno - palacio de gobierno, - plaza juarez s/n, 2“ piso, col. centro - c.p. 42000 pachuca, hgo., - mexico - tel.: 91(771) 30200; 30418; 30711 - fax 31470
estado de jalisco
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno, corona y pedro moreno, sec. centro, - c.p. 44100 guadalajara, jal., - mexico - tel.: 91(36) 14 5375; 14 3258; 13 1605 - fax 13 1846
estado de mexico
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno, primer piso - puerta „a“. n„ 222, col. centro, - c.p. 50000 toluca, edo de mexico, - mexico - tel.: 91(72) 14 1233; 14 1451; 14 1017 - fax 13 4925
estado de michoacan
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno, primer patio - planta alta, col. centro, - c.p. 58000 morelia, mich. - mexico - tel.: 91(43) 12 0322 ; 12 3536 ; 12 3134 - fax 13 4925
estado de morelos
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno, - jardines juarez s/n, col. centro, - c.p. 62009 cuernavaca, mor., - mexico - tel.: 91(73) 12 0056 ; 12 5131 (ext. 1110) - fax 18 3378
estado de nayarit
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno, - av. mexico y abasolo, col. centro, - c.p. 63000 tepic, nayarit, - mexico - tel.: 91(321) 2 5414 ; 2 4144 ; 2 7147 - fax 2 5364
estado de nuevo leon
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno, 2“ piso, - zaragoza y 5 de mayo, centro, - c.p. 64000 monterrey, n.l., - mexico - tel.: 91(83) 42 8022 ; 40 1845 - fax 45 0331
estado de oaxaca
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno, - bustamante s/n, planta alta - col. centro, - c.p. 68000 oaxaca, oax., - mexico - tel.: 91(951) 6 2281 ; 6 2221 - fax 6 7962
estado de puebla
secretaria de gobernacion - palacio de gobierno - av. reforma 711, col. centro, - c.p. 72000 puebla, pue., - mexico - tel.: 91(22) 32 3123 ; 32 6119 ; 46 9964 - fax 46 6566
estado de queretaro
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno - pasteur y corregidora, col. centro - c.p. 76000 queretaro, qro., - mexico - tel.: 91(42) 24 1250 ; 12 9100 ; 12 9626 - fax 12 9626
estado de quintana roo
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno - av. 22 de enero s/n, col. centro - c.p. 77000 chetumal, q.roo., - mexico - tel.: 91(983) 2 1177 ; 2 2685 ; 2 0266 (ext. 112) - fax 2 2366
estado de san luis potosi
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno - jardin hidalgo s/n, col. centro - c.p. 78000 san luis potosi, s.l.p. - mexico - tel.: 91(48) 14 4681 ; 12 5892 ; 14 9597 - fax 12 1433
estado de sinaloa
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno - insurgentes y lazaro cardenas - c.p. 80000 culiacan, sin., mexico - tel.: 91(67) 14 2297 ; 14 1523 - fax 14 5722
estado de sonora
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno - dr. paliza y comonfort, centro - c.p. 83260 hermosillo, son., - mexico - tel.: 91(62) 17 2055 ; 17 2049 ; 13 4540 - fax 12 7424
estado de tabasco
secretaria general de gobierno - anexo palacio de gobierno, 2„ piso, - col. centro - c.p. 86000 villahermosa, tab., - mexico - tel.: 91(93) 12 1065 ; 12 7858 ; 12 2610 - fax 12 2841
estado de tamaulipas
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno, 3“ piso - 15 y 16, hidalgo y juarez, zona centro, - c.p. 87000 cd. victoria, tamps., - mexico - tel.: 91(131) 2 5872 ; 2 1964 ; 2 5921 - fax 2 5017
estado de tlaxcala
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno, - plaza de la constitucion n„ 3, - col. centro, - c.p. 90000 tlaxcala, tlax., mexico - tel.: 91(246) 2 0006 ; 2 0366 (ext. 103) - fax 2 5326
estado de veracruz
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno - calle henriquez s/n - col. centro, - c.p. 91000 japala, ver. - tel.: 91(28) 17 8670 ; 17 5648 ; 17 4516 - fax 18 9776
estado de yucatan
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno - calle 61 y 60 s/n - col. centro - c.p. 97000 merida, yuc., mexico - tel.: 91(99) 23 0336 ; 23 8921 ; 23 7045 - fax 24 6374
estado de zacatecas
secretaria general de gobierno - palacio de gobierno - av. miguel hidalgo n“ 602 - col. centro, - c.p. 98000 zacatecas, zac., mexico - tel.: 91(492) 2 1211 ; 2 5288 - fax 2 8327
distrito federal
direccion general juridica y de estudios legislativos del departamento del distrito federal, - izazaga 89, 8„ piso, col. centro - c.p. 06080 mexico, d.f. - tel.: (525) 709 0884 - fax 709 7846
Monako
Direction des Services Judiciaires
Palais de Justice
BP 513
MC 98015 Monaco Cedex
Namíbia
1.
všetci sudcovia („magistrate") vrátane oblastných a dodatkových sudcov
2.
„Registrar of High Court"
3.
„Permanent Secretary" a „Deputy Permanent Secretary" ministerstva spravodlivosti („Ministry of Justice and Office of the Attorney-General")
Niue (závislé územie Nového Zélandu)
1.
„Attorney General"
2.
„Financial Secretary"
3.
„Crown Counsel"
4.
„Registrar" medzinárodnej obchodnej spoločnosti
5.
„Deputy Registrar" medzinárodnej obchodnej spoločnosti
6.
„Registrar, High Court of Niue"
7.
„Secretary to Government"
Nórsko
1.
Kráľovské nórske ministerstvo zahraničných vecí
2.
títo oblastní guvernéri:
Fylkesmannen i Aust-Agder
Serviceboks 606
4809 Arendal
tel.: +47.37017500
fax: +47.37017610
e-mail: postmottak@fm-aa.stat.no
Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604
3007 Drammen
tel.: +47.32 26 66 00
fax: +47.32 89 32 36
e-mail: postmottak@fm-bu.stat.no
Fylkesmannen i Finnmark
Damsv. 1
9815 Vadso
tel.: +47.78 95 03 00
fax: +47.78 95 03 07
e-mail: postmottak@fm-fi.stat.no
Fylkesmannen i Hedmark
Postboks 4034
2306 Hamar
tel.: +47.62 55 10 00
fax: +47.62 55 10 01
e-mail: postmottak@fm-he.stat.no
Fylkesmannen i Hordaland
Postboks 7310
5020 Bergen
tel.: +47.55 57 20 00
fax: +47.55 57 20 09
e-mail: postmottak@fm-ho.stat.no
Fylkesmannen i More og Romsdal
Julsundv. 9
6404 Molde
tel.: +47.71 25 84 43
fax: +47.71 25 85 10
e-mail: postmottak@fm-mr.stat.no
Fylkesmannen i Nordland
Molov. 10
8002 Bodo
tel.: +47.75 53 15 00
fax: +47.75 52 09 77
e-mail: postmottak@fm-no.stat.no
Fylkesmannen i Nord-Trondelag
Strandv. 38
7734 Steinkjer
tel.: +47.74 16 80 00
fax: +47.74 16 80 53
e-mail: postmottak@fm-nt.stat.no
Fylkesmannen i Oppland
Storg. 170
2626 Lillehammer
tel.: +47.61 26 60 00
fax: +47.61 26 61 67
e-mail: postmottak@fm-op.stat.no
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep
0032 Oslo
tel.: +47.22 00 35 00
fax: +47.22 00 35 35
e-mail: postmottak@fm-oa.stat.no
Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001 Stavanger
tel.: +47.51 56 87 00
fax: +47.51 56 88 11
e-mail: postmottak@fm-ro.stat.no
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Postboks 43
6861 Leikanger
tel.: +47.57 65 50 00
fax: +47.57 65 50 55
e-mail: postmottak@fm-sf.stat.no
Fylkesmannen i Sor-Trondelag
Prinsens g. 1 A
7468 Trondheim
tel.: +47.73 19 91 00
fax: +47.73 19 91 01
e-mail: postmottak@fm-st.stat.no
Fylkesmannen i Telemark
Gjerpens g. 14
3708 Skien
tel.: +47.35 58 61 10
fax: +47.35 52 85 90
e-mail: postmottak@fm-te.stat.no
Fylkesmannen i Troms
Strandv. 13
9291 Tromso
tel.: +47.77 64 20 00
fax: +47.77 64 21 39
e-mail: postmottak@fm-tr.stat.no
Fylkesmannen i Vest-Agder
Serviceboks 513
4605 Kristiansand S
tel.: +47.38 17 60 00
fax: +47.38 17 60 13
e-mail: postmottak@fm-va.stat.no
Fylkesmannen i Vestfold
Postboks 2076
3103 Tonsberg
tel.: +47.33 37 10 00
fax: +47.33 37 12 60
e-mail: postfmve@fm-ve.stat.no
Fylkesmannen i Ostfold
Postboks 325
1502 Moss
tel.: +47.69 24 70 00
fax: +47.69 24 70 31
e-mail: postmottak@fm-os.stat.no
Nový Zéland (nevzťahuje sa zatiaľ na Tokelau)
„the New Zealand Department of Interal Affairs“
Panama
1.
pre listiny vydané súdmi a súdnymi úradníkmi „el Secretario de la Corte Suprema de justicia“ alebo jeho zástupcovia
2.
pre notárske listiny alebo súkromné listiny, na ktorých notár overil podpis, úradníci „Dirección de Servicios Administrativos“ ministerstva spravodlivosti („Ministerio de Gobierno y Justicia“)
3.
pre iné listiny vydané ústrednými orgánmi štátnej správy, samosprávnymi a čiastočne samosprávnymi orgánmi, miestnymi a policajnými orgánmi alebo orgánmi prokuratúry („Ministerio Público“), úradníci „Departamento Consular y Legalizaciones“ ministerstva zahraničných vecí („Ministerio de Relaciones Exteriores“)
4.
pre iné listiny ktorýkoľvek z orgánov uvedených v bodoch 1 - 3
Poľsko
Ministerstvo zahraničných vecí
Portugalsko
1. Portugalsko (územnie v Európe) generálny prokurátor republiky a prokurátori republiky pri odvolacích súdoch
2. ostatné zámorské departmenty „Governador“
Rakúsko
1.
„das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten“ pre všetky listiny vydané týmito osobami a orgánmi
a)
„Bundespräsident“ alebo „die Präsidentschatskanzlei“
b)
„Präsident des Nationalrates“, „Vorsitzende des Bundesrates“ alebo „die Parlamentdirektion“
c)
„die Bundesregierung“
d)
von einem Bundesministerium
e)
„Verfassungsgerichtshof“ alebo „Verwaltungsgerichtshof“
f)
„Oberste Gerichtshof“, „Kartellobergericht beim Obersten Gerichtshof“, „Oberste Rückstellungskommission beim Obersten Gerichtshof“ alebo „Oberste Rückgabekommission beim Obersten Gerichtshof“, alebo
g)
„Rechnungshof“
2.
„der Präsident“ súdov prvého stupňa, ktoré sa zaoberajú civilnými vecami alebo ním poverený zástupca na vystavovanie osvedčenia s výnimkou „Handelsgericht Wien“ a „Jugendgerichtshof Wien“ pre všetky listiny vydané iným súdom v obvode uvedeného súdu, s výnimkou orgánov uvedených v bode 1 písm. e) a f), „staatsanwaltschaftliche Behörde“, „Notar“, „Notariatskammer“ alebo „Rechtsanwaltskammer“ - v rozsahu, v ktorom tieto komory vykonávajú spolkové právomoci
3.
pre všetky ostatné listiny
a)
„Landeshauptman“ , ak ide o listiny týkajúce sa výkonu spolkových právomocí v spolkovej krajine
b)
„die Landesregierung“, ak ide o listiny týkajúce sa výkonu právomocí spolkovej krajiny
Rumunsko
1.
Súdy pre listiny uvedené v článku 1 písm. a), c), d) dohovoru
2.
Prefektúry pre listiny uvedené v článku 1 písm. b) dohovoru
Ruská federácia
1.
Ministerstvo spravodlivosti Ruskej federácie pre listiny vydané orgánmi priamo jemu podriadenými
2.
ministerstvá spravodlivosti jednotlivých ruských republík a justičné orgány správy krajov, oblastí a autonómnych celkov, ako aj miest Moskvy a St. Peterburgu pre listiny vydané im podriadeným orgánom
3.
republikové matriky, centrálne matriky krajov, oblastí a obvodov, ako aj mesta Moskvy a St. Peterbugru pre doklady o osobnom stave vydané týmito orgánmi a im podriadenými orgánmi
4.
odbor dokumentácie a rešerše Výboru pre archívy Ruskej federácie pre listiny vydané centrálnymi archívmi
5.
archívne odbory autonómnych celkov a archívne odbory krajov a oblastí pre listiny vydané im podriadenými archívmi
6.
Generálna prokuratúra Ruskej federácie pre listiny vydané orgánmi prokuratúry
Salvador
Ministerstvo zahraničných vecí
Samoa
„The Secretary for Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs“
P. O. Box L1861
APIA
Samoa
San Maríno
1.
„il Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino“
2.
alebo iná ním určená osoba
Fabio Berardi (Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, la Programmazione Economica e la Giustizia)
Loris Francini (Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Protezione Civile e i Rapporti con le Giunte di Castello)
Pier Marino Mularoni (Segretario di Stato per le Finanze, il Bilancio, i Trasporti e i Rapporti con ľ Azienda Autonoma di Stato Filarelica e Numismatica e ľ Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici)
Luciano Bollini (Coordinatore, Dipartimento Affari Esteri)
Pietro Giacomini (Direttore Generale, Dipartimento Affari Esteri)
Maria Lea Pedini (Direttore degli Affari Culturali e Informazione, Dipartimento Affari Esteri)
Savina Zafferani (Collaboratore nella Direzione degli Affari Economici e Sociali, Dipartimento Affari Esteri)
Maria Alessandra Albertini (Incaricata della gestione della Direzione Affari Politici, Dipartimento Affari Esteri)
Dario Galassi (Collaboratore nella Direzione degli Affari Politici e nella Direzione degli Affari Economici e Sociali, Dipartimento Affari Esteri)
Luca Brandi (Incaricato della gestione della Direzione dei Rapporti con le Comunitŕ alľ estero e della Direzione Affari Politici, Dipartimento Affari Esteri)
Marcello Beccari (Incaricato della gestione del Cerimoniale dello Stato, Dipartimento Affari Esteri)
Corrado Carattoni (Incaricato della gestione del Cerimoniale dello Stato, Dipartimento Affari Esteri)
Silvia Berti (Segretario d' Ambasciata, Dipartimento Affari Esteri)
Eros Gasperoni (Segretario d' Ambasciata, Dipartimento Affari Esteri)
Giovanna Crescentini (Dirigente Segretaria Istituzionale, Dipartimento Affari Interni)
Domenico Gasperoni (Dirigente Segretaria Esecutiva, Dipartimento Affari Interni)
Lucio Leopoldo Daniele (Avvocato dello Stato Dirigente, Dipartimento Affari Interni)
Seychely
1.
minister zodpovedný za zahraničné veci alebo iná ním úradne poverená osoba
2.
„Attorney General“ alebo iná ním úradne poverená osoba
3.
„Secretary to the Cabinet“
4.
„Registrar of the Supreme Court“
Slovinsko
Ministerstvo spravodlivosti a verejnej správy Slovinskej republiky
Spolková republika Nemecko
Druh listiny: Overujúci orgán:
1. Na úrovni spolkovej republiky  
a) pre listiny vydané všetkými spolkovými úradmi a súdmi (s výnimkou listín uvedených pod písmenom b) „Bundesverwaltungsamt in Köln“
b) pre listiny vydané „Bundespatentsgerichts“ a „Deutsche Patentamt“ „Präsident des Deutschen Patentamtes“
2. Na úrovni spolkových krajín  
a) pre listiny vydané orgánmi justičnej správy, riadnymi súdmi (civilnými a trestnými) a notármi „Ministerium für Justiz“
„Senator für Justiz“
„Landgerichtspräsident“
„Amtsgerichtspräsident“
b) pre listiny všetkých správnych orgánov (okrem justičnej správy) „Ministerium für Inneres“
„Senator für Inneres“
„Regierungspräsident“
„Präsident des Verwaltungsbezirks“
c) pre listiny iných súdov než uvedených pod písmenom a) „Ministerium für Inneres“
„Senator für Inneres“
„Regierungspräsident“
„Präsident des Verwaltungsbezirks“
„Ministerium für Justiz“
„Senator für Justiz“
„Landgerichtspräsident“
„Amtsgerichtspräsident“
3. S účinnosťou od 22. novembra 1994 boli určené orgány príslušné pre nové spolkové krajiny Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt a Thüringen takto:
a) pre listiny vydané orgánmi justičnej správy, riadnymi súdmi (civilnými a trestnými) a notármi „Ministerium für Justiz“
„Präsident des Landgerichts“
„Präsident des Bezirksgerichts“
b) pre listiny všetkých správnych orgánov (okrem justičnej správy) „Ministerium für Inneres“
„Regierungspräsident“
„Bezirksregierung“
a „das Landesverwaltungsamt“ (v Durinsku)
c) pre listiny iných súdov než uvedených pod písmenom a) „Ministerium für Inneres“
„Regierungspräsident“
„Bezirksregierung“
„Ministerium für Justiz“
„Präsident des Landgerichts“
„Präsident des Bezirksgerichts“
4. S účinnosťou od 2. augusta 2004 boli v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko určené apostilné orgány takto:
a) Ministerstvo spravodlivosti Bádenska-Württemberska pre listiny vydané týmto ministerstvom, vyšším krajinským súdom a prokuratúrou pri „Oberlandsgericht",  „Oberlandsgericht"
b) predsedovia krajinských súdov pre listiny vydané v ich pôsobnosti inými riadnymi súdmi (civilnými a trestnými) a prokuratúrami, inými orgánmi, na ktoré boli prenesené úlohy súdu, notármi a pre iné listiny vydané justičnou správou,  „Präsident des Landsgericht"
c) prezident správnej oblasti Tübingen pre listiny vydané krajinskými ministerstvami s výnimkou ministerstva spravodlivosti,  „Präsident des Verwaltungsbezirks"
d) oblastné vlády pre listiny vydané v ich obvode ostatnými orgánmi štátnej správy a všetkými súdmi okrem riadnych súdov.  „Bezirksregierung"

Písmeno c) znamená zmenu vo vzťahu k doteraz uplatňovanému postupu, keď ministerstvo vnútra bolo označené ako orgán oprávnený na vydanie osvedčenia.
Spojené štáty americké
I.
„Authentification Officer“ a „Acting Authentification Officer“ v „United States Department of State“
II.
všetci úradníci a ich zástupcovia („clerks“, „deputy clerks“) týchto súdov:
1.
Supreme Court of the United States
2.
United States Court of Claims
3.
United States Court of Customs and Patent Appeals
4.
United States Court of International Trade
5.
federálnych odvolacích súdov (United States Courts of Appeals) v nasledujúcich federálnych obvodoch:
District of Columbia Circuit
First Circuit
Second Circuit
Third Circuit
Fourth Circuit
Fifth Circuit
Sixth Circuit
Seventh Circuit
Eighth Circuit
Ninth Circuit
Tenth Circuit
Eleventh Circuit
6.
federálnych obvodných súdov (United States District Courts) v týchto federálnych obvodoch:
Middle District of Alabama
Northern District of Alabama
Southern District of Alabama
District of Alaska
District of Arizona
Eastern District of Arkansas
Western District of Arkansas
Central District of California
Eastern District of California
Northern District of California
Southern District of California
District of Colorado
District of Connecticut
District of Delaware
District of Columbia
Middle District of Florida
Northern District of Florida
Southern District of Florida
District of Hawaii
District of Idaho
Central District of Illinois
Northern District of Illinois
Southern District of Illinois
Northern District of Indiana
Southern District of Indiana
Northern District of Iowa
Southern District of Iowa
District of Kansas
Eastern District of Kentucky
Western District of Kentucky
Eastern District of Louisiana
Middle District of Louisiana
Western District of Louisiana
District of Maine
District of Maryland
District of Massachusetts
Eastern District of Michigan
Western District of Michigan
District of Minnesota
Northern District of Mississippi
Southern District of Mississippi
Eastern District of Missouri
Western District of Missouri
District of Montana
District of Nebraska
District of Nevada
District of New Hampshire
District of New Jersey
District of New Mexico
Eastern District of New York
Northern District of New York
Southern District of New York
Western District of New York
Eastern District of North Carolina
Middle District of North Carolina
Western District of North Carolina
District of North Dakota
Northern District of Ohio
Southern District of Ohio
Eastern District of Oklahoma
Northern District of Oklahoma
Western District of Oklahoma
District of Oregon
Eastern District of Pennsylvania
Middle District of Pennsylvania
Western District of Pennsylvania
District of Puerto Rico
District of Rhode Island
District of South Carolina
District of South Dakota
Eastern District of Tennessee
Middle District of Tennessee
Western District of Tennessee
Eastern District of Texas
Northern District of Texas
Southern District of Texas
Western District of Texas
District of Utah
District of Vermont
Eastern District of Virginia (E)
Western District of Virginia (W)
Eastern District of Washington
Western District of Washington
Northern District of West Virginia
Southern District of West Virginia
Eastern District of Wisconsin
Western District of Wisconsin
District of Wyoming
District Courts for the following territories
District Court for the District of the Canal Zone
District Court of Guam
District Court for the Northern Mariana Islands
District Court of the Virgin Islands
III.
Úradníci jednotlivých štátov únie a iných územných celkov podľa nasledujúceho zoznamu
Štát Organ
Alabama Secretary of State
Alaska Lieutenant Governor; Attorney General and Clerk of the Appellate Courts
Arizona Secretary of State; Assistant Secretary of State
Arkansas Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State
California Secretary of State; any Assistant Secretary of State; any Deputy Secretary of State
Colorado Secretary of State; Deputy Secretary of State
Connecticut Secretary of the State; Deputy Secretary of the State
Delaware Secretary of State; Acting Secretary of State
Florida Secretary of State
Georgia Georgia Superior Court Clerks' Cooperative Authority
Hawaii Lieutenant Governor of the State of Hawaii
Idaho Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Deputy Secretary of State; Notary Public Clerk
Illinois Secretary of State; Assistant Secretary of State; Deputy Secretary of State
Indiana Secretary of State; Deputy Secretary of State
Iowa Secretary of State; Deputy Secretary of State
Kansas Secretary of State; Assistant Secretary of State; any Deputy Assistant Secretary of State
Kentucky Secretary of State; Assistant Secretary of State
Louisiana Secretary of State
Maine Secretary of State; Deputy Secretary of State
Maryland Secretary of State
Massachusetts Secretary of the Commonwealth of Massachusetts
Michigan Secretary of State; Deputy Secretary of State
Minnesota Secretary of State; Deputy Secretary of State
Mississippi Secretary of State; any Assistant Secretary of State
Missouri Secretary of State; Deputy Secretary of State
Montana Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Government Affairs Bureau Chief
Nebraska Secretary of State; Deputy Secretary of State
Nevada Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Deputy Secretary of State
New Hampshire Secretary of State; Deputy Secretary of State
New Jersey Secretary of State; Assistant Secretary of State
New Mexico Secretary of State
New York Secretary of State; Executive Deputy Secretary of State; any Deputy Secretary of State; any Special Deputy Secretary of State
North Carolina Secretary of State; Deputy Secretary of State
North Dakota Secretary of State; Deputy Secretary of State
Ohio Secretary of State; Assistant Secretary of State
Oklahoma Secretary of State; Assistant Secretary of State; Budget Officer of the Secretary of State
Oregon Secretary of State; Acting Secretary of State; Deputy Secretary of State; and Assistant to the Secretary of State
Pennsylvania Secretary of the Commonwealth; any Deputy Secretary of the Commonwealth; Commissioner of the Bureau of Commissions, Elections and Legislation
Rhode Island Secretary of State; First Deputy Secretary of State; Second Deputy Secretary of State
South Carolina Secretary of State
South Dakota Secretary of State; Deputy Secretary of State
Tennessee Secretary of State
Texas Secretary of State; Assistant Secretary of State
Utah Lieutenant Governor; Deputy Lieutenant Governor; Administrative Assistant
Vermont Secretary of State; Deputy Secretary ofState
Virginia Secretary of Commonwealth; Chief Clerk, Office of the Secretary of the Commonwealth
Washington (štát) Secretary of State; Assistant Secretary of State; Director, Department of Licensing
West Virginia Secretary of State; Under Secretary of State; any Deputy Secretary of State
Wisconsin Secretary of State; Assistant Secretary of State
Wyoming Secretary of State; Deputy Secretary of State
Ostatné územné celky Orgán
Americká Samoa Secretary of American Samoa; Attorney General of American Samoa
District of Columbia (Washington, D. C.) Executive Secretary; Assistant Executive Secretary; Mayor's Special Assistant and Assistant to the Executive Secretary; Secretary of the District of Columbia
Guam Director, Department of Administration; Acting Director, Department of Administration; Deputy Director, Department of Administration; Acting Deputy Director, Department of Administration
Severné Mariany Attorney General; Acting Attorney General; Clerk of the Court, Commonwealth Trial Court; Deputy Clerk, Commonwealth Trial Court
Portoriko Under Secretary of State; Assistant Secretary of State for External Affairs; Assistant Secretary of State; Chief, Certifications Office; Director, Office of Protocol; Assistant Secretary of State for International Affairs, Chief, Certification Office
Americké Panenské ostrovy bez určenia orgánu
Srbsko a Čierna Hora
1.
mestské súdy (súdy prvého stupňa)
2.
Ministerstvo spravodlivosti a miestnej samosprávy Srbskej republiky,
Belehrad, ulica Nemanjina 22,
telefón/fax +381 11 361 287
kontaktná osoba: pán Milisav Coguric, vedúci odboru medzinárodnej právnej pomoci
3.
Ministerstvo spravodlivosti Republiky Čierna Hora,
Sekcia súdnictva,
Podgorica, ulica Vuka Karadzica 3,
telefón/fax +381 081 248 541
kontaktná osoba: pani Vesna Ratkovic, zástupkyňa ministra spravodlivosti pre súdne záležitosti Republiky Čierna Hora
telefón/fax +381 081 248 531, e-mail: vesnarat@cg.yu.
Sv. Kitts a Nevis
I.
pre ostrov Sv. Kitts:
1.
„Attorney General“
2.
„Solicitor General“
3.
„Chief Secretary in the Office of the Prime Minister“
4.
„Permanent Secretary in the Ministry of Foreign Affairs“
5.
„Registrar of the Supreme Court“
II.
pre ostrov Nevis:
1.
„Chief Secretary in the Office of the Premier“
2.
„Legal Adviser in the Legal Department“
3.
„Deputy Registrar of the Supreme Court“
Svazijsko
„the Principal Secretary's Office in the Ministry of Foreign Affairs and Trade“
Surinam
úradník („registrar“) Súdneho dvora Surinamu
Svätá Lucia
1.
The Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Trade,
2.
The Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Trade,
3.
The Permanent Secretary, Ministry of Finance,
4.
The Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance,
5.
The Registrar of Companies and Intellectual Property,
6.
The Registrar of the Supreme Court,
7.
The Solicitor General.
Sv. Vincent a Grenadíny
1.
„The Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs“,
2.
„The Registrar, High Court“.
3.
„The Senior Crown Counsel, The Ministry of Legal Affairs“
Španielsko
1.
pre listiny vydané justičnými orgánmi „Secretario de Gobierno de las Audiencias“ alebo jeho zástupca
2.
pre listiny overené notármi a pre súkromné listiny, na ktorých overil notár podpis, prezident príslušného združenia verejných notárov alebo ich konateľ
3.
pre iné verejné listiny, okrem listín vydaných orgánmi ústrednej štátnej správy, ktorýkoľvek z funkcionárov uvedených v bode 1 a 2 vyššie
4.
pre listiny orgánov ústrednej štátnej správy „Jefe de la Sección Central de la Subsecretaría“ ministerstva spravodlivosti
Švajčiarsko
1.
na úrovni konfederácie „la Chancellerie fédérale“
2.
na úrovni kantonov:
Kanton Názov orgánu
Canton de Zurich Die Staatskanzlei
Canton de Berne Die Staatskanzlei (La Chancellerie d'Etat)
Canton de Lucerne Die Staatskanzlei
Canton d'Uri Die Standeskanzlei
Canton de Schwyz Die Staatskanzlei
Canton d'Unterwald-le-Haut Die Staatskanzlei
Canton d'Unterwald-le-Bas Die Standeskanzlei
Canton de Claris Die Regierungskanzlei
Canton de Zoug Die Staatskanzlei
Canton de Fribourg La Chancellerie d'Etat (Die Staatskanzlei)
Canton de Soleure Die Staatskanzlei
Canton de Bh↦le-Ville Die Staatskanzlei
Canton de Bh↦le-Campagne Die Landeskanzlei
Canton de Schaffhouse Die Staatskanzlei
Canton d'Appenzell Rh.-Ext. Die Kantonskanzlei
Canton d'Appenzell Rh.-Int. Die Ratskanzlei
Canton de Saint-GaU Die Staatskanzlei
Canton des Grisons Die Standeskanzlei (La Cancelleria dello Stato)
Canton d'Argovie Das Pass- und Patentamt
Canton de Thurgovie Die Staatskanzlei
Canton du Tessin La Cancelleria dello Stato
Canton de Vaud La Chancellerie d'Etat
Canton de Valais La Chancellerie d'Etat (Die Staatskanzlei)
Canton de Neuchi↦tel La Chancellerie d'Etat
Canton de Gen ve La Chancellerie d'Etat
Canton du Jura La Chancellerie d'Etat
Švédsko
1.
všetci verejní notári
Taliansko
1.
pre listiny vydané justičnými orgánmi prokurátor republiky pri súde, v obvode ktorého bola listina vydaná
2.
pre všetky ostatné listiny:
- prefekt podľa jeho miestnej príslušnosti
- pre autonómnu oblasť Valle ďAosta prezident oblasti
- pre provincie Trento a Bolzano vládny komisár
Tonga
„Secretary to Government, Prime Minister's Office, Nuku'alofa“
Trinidad a Tobago
„Registrar General in Port of Spain“
Turecko
1.
pre správne listiny:
a)
v provinciách guvernér, zástupca guvernéra, riaditeľ pre právne veci
b)
v mestách viceguvernér
2.
pre justičné listiny:
predsedníctva justičných komisíí v sídle vyšších trestných súdov
Ukrajina
1.
Ministerstvo spravodlivosti Ukrajiny pre listiny vydané justičnými orgánmi a súdmi vrátane listín osvedčených ukrajinskými notármi
2.
Ministerstvo vzdelávania a vedy Ukrajiny pre verejné listiny vydané vzdelávacími orgánmi, štátnymi orgánmi, zariadeniami a organizáciami v oblasti vzdelávania a vedy
3.
Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny pre všetky ostatné listiny
Veľká Británia
1.
pre Veľkú Britániu:
The Legalisation Office
Foreign and Commonwealth Office
The Old Admiralty Building
The Mall
LONDON SW1A 2LG
tel.: +44(0)20 7008 1111
2.
pre iné územia:
Anguilla Britské antarktické územie
Government House Overseas Territories Department
Anguilla Foreign and Commonwealth Office
tel.: +1-264-497 2621/2622 King Charles Street
LONDON SW1A 2AH
tel.: +44(0)20 7008 2890
Bermudy
„Parliamentary Registrar“
Britské Panenské ostrovy Kajmanské ostrovy
Government House 4th floor Government Administration
Road Town Building
Tortola Elgin Avenue
British Virgin Islands George Town
tel.: +1-284-494 2345/494 Grand Cayman
Cayman Islands
tel.: +1-345-949 7900
Falklandy – Malvíny Gibraltar
Government House The Convent
Stanley Main Street
Falkland Islands Gibraltar
tel.: +500 27433 tel.: +350 45440
Guernsey Isle of Man
The Legalisation Office Isle of Man Courts of Justice
Greffe Deemsters Walk
Royal Court House Bucks Road
St Peter Port Douglas
Guernsey Isle of Man
GY1 2PB IM1 3AR
tel.: +44(0)1481 725277 tel.: +44(0)1624 685265
Jersey Montserrat
The Legalisation Office Lancaster House
Maritime House Olveston
La Route du Port Elizabeth Montserrat
St Helier tel.: +1-664-491 2688/9
Jersey
JE1 1JD
tel.: +44(0)1534 838838
Sv. Helena Ostrovy South Georgia
The Castle a South Sandwich
Jamestown Government House
St Helena Island Stanley
Sout Atlantic Ocean Falkland Islands
tel.: +290 2555 tel.: +500 27433
Ostrovy Turks a Caicos
Waterloo
Government House
Grand Turk
Turks and Caicos Islands
tel.: +1-649-946 2309
Venezuela
Ministerstvo zahraničných vecí, generálne riaditeľstvo konzulárnych vecí
Zväzová republika Juhoslávia
1.
The Ministry of Justice and Local Self-Government of the Republic of Serbia
Belgrade, 22 Nemanjina Street
tel./fax: + 381 11 361 287
2.
Ministry of Justice of the Republic of Montenegro
Sector for Justice
Podgorica, 3 Vuka Karadzica Street
tel./fax: + 381 081 248 541