211/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

211
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. marca 2002,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania umývačiek riadu pre domácnosť energetickým štítkom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušné smernice Európskych spoločenstiev.1)
(2)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
energetickým štítkom štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na umývačku riadu pre domácnosť (ďalej len „umývačka riadu"),
b)
iným podstatným zdrojom voda, chemikália alebo akákoľvek iná látka, ktorú umývačka riadu potrebuje na svoju činnosť,
c)
doplnkovou informáciou každá ďalšia informácia týkajúca sa činnosti umývačky riadu, ktorá sa vzťahuje na hodnotenie jej spotreby energie alebo iné podstatné zdroje.
§ 2
Do skupiny určených výrobkov umývačky riadu podľa § 9 ods. 1 zákona patria všetky umývačky riadu s napájaním zo siete okrem umývačiek riadu, ktoré môžu využívať aj iné zdroje energie.
§ 3
(1)
Výrobca umývačky riadu alebo jeho splnomocnenec vykoná posúdenie zhody podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona. Informácia týkajúca sa hluku, ak je aplikovateľná, zisťuje sa podľa osobitného prepisu.2)
(2)
Dokumentácia sa vypracuje tak, aby postačovala na zabezpečenie presnosti informácie uvedenej na energetickom štítku a v energetickom opise umývačky riadu a obsahuje
a)
názov umývačky riadu, obchodné meno a adresu výrobcu,
b)
všeobecný opis umývačky riadu postačujúci na jej jednoznačnú identifikáciu,
c)
informácie, a ak je to potrebné, aj príslušné nákresy hlavných konštrukčných znakov daného modelu, a najmä častí, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú spotrebu energie,
d)
protokoly z príslušných skúšok a meraní uskutočnených podľa technických noriem,
e)
návod na obsluhu,
f)
všeobecnú charakteristiku umývačky riadu,
g)
výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, ak je to potrebné,
h)
skúšobné protokoly vrátane tých, ktoré realizovali autorizované osoby,
i)
hodnoty, ak sú odvodené od hodnôt vzťahujúcich sa na podobné modely.
§ 4
(1)
Informácia, ktorá sa má predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku a energetického opisu umývačky riadu určenej na predaj, prenájom, predaj na splátky alebo predvádzanie konečnému používateľovi, obsahuje údaje týkajúce sa spotreby elektrickej energie, iných foriem energie a iných podstatných zdrojov a doplnkovú informáciu.
(2)
Energetický štítok je v prílohe č. 1. Umiestňuje sa na vonkajšej strane, na prednej alebo vrchnej časti umývačky riadu, a to tak, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný.
(3)
Energetický opis umývačky riadu je v prílohe č. 2.
(4)
Ak sa umývačka riadu ponúka na predaj, prenájom alebo predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, katalógu alebo iným spôsobom, z ktorého vyplýva, že zákazník nemá záujem o predvedenie výrobku, treba prijať opatrenie, aby dostal informáciu uvedenú na energetickom štítku alebo v energetickom opise umývačky riadu ešte pred jej nákupom. Táto informácia zahŕňa všetky údaje podľa prílohy č. 3.
(5)
Trieda energetickej hospodárnosti umývačky riadu, trieda účinnosti čistenia a trieda účinnosti sušenia je špecifikovaná v prílohe č. 4.
(6)
Zoznam transponovaných smerníc je v prílohe č. 5.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 211/2002 Z. z.
ENERGETICKÝ ŠTÍTOK
Údaje na energetickom štítku
I. Názov a ochranná značka výrobcu.
II. Identifikačný kód umývačky riadu.
III. Trieda energetickej hospodárnosti podľa prílohy č. 4; trieda je uvedená vo výške príslušnej šípky.
IV. Ekologická značka EU (kvietok), ak bola umývačke riadu so sušičkou udelená.
V. Spotreba energie v kWh na jeden cyklus pri použití štandardného cyklu určená podľa skúšobných postupov podľa harmonizovaných noriem.
VI. Trieda účinnosti čistenia podľa prílohy č. 4.
VII. Trieda účinnosti sušenia podľa prílohy č. 4.
VIII. Kapacita zariadenia pri uložení na štandardných miestach určená podľa harmonizovaných noriem.
IX. Spotreba vody v litroch na kompletný cyklus pri použití štandardného cyklu určená podľa skúšobných postupov podľa harmonizovaných noriem.
X. Hlučnosť sa meria podľa osobitných predpisov.2)
Tlač