210/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

210
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. marca 2002,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú príslušné smernice Európskych spoločenstiev.1)
(2)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
energetickým štítkom štandardná informačná tabuľka, ktorá sa vzťahuje na kombinovanú práčku so sušičkou pre domácnosť (ďalej len „kombinovaná práčka so sušičkou"),
b)
iným podstatným zdrojom voda, chemikália alebo akákoľvek iná látka, ktorú kombinovaná práčka so sušičkou potrebuje na svoju činnosť,
c)
doplnkovou informáciou každá ďalšia informácia týkajúca sa činnosti kombinovanej práčky so sušičkou, ktorá sa vzťahuje na hodnotenie spotreby energie alebo na iné podstatné zdroje.
§ 2
Do skupiny určených výrobkov kombinované práčky so sušičkou podľa § 9 ods. 1 zákona patria všetky kombinované práčky so sušičkou s napájaním zo siete okrem kombinovaných práčok so sušičkou, ktoré môžu využívať aj iné zdroje energie.
§ 3
(1)
Výrobca kombinovanej práčky so sušičkou alebo jeho splnomocnenec posúdi zhodu podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona postupom uvedeným v prílohe č. 2. Ak je potrebná informácia týkajúca sa hluku, zisťuje sa podľa osobitného predpisu.2)
(2)
Informácia uvedená na energetickom štítku a v energetickom opise kombinovanej práčky so sušičkou obsahuje
a)
názov kombinovanej práčky so sušičkou, obchodné meno a adresu výrobcu,
b)
všeobecný opis kombinovanej práčky so sušičkou postačujúci na to, aby sa dala jednoznačne identifikovať,
c)
údaje, a ak sú dôležité aj príslušné nákresy hlavných konštrukčných znakov daného modelu a najmä častí, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú spotrebu energie,
d)
protokoly z príslušných skúšok a meraní uskutočnených podľa technických noriem,
e)
návod na obsluhu,
f)
všeobecnú charakteristiku kombinovanej práčky so sušičkou,
g)
výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, ak sú dôležité,
h)
skúšobné protokoly vrátane tých, ktoré realizovali autorizované osoby,
i)
hodnoty, ak sú odvodené od hodnôt vzťahujúcich sa na podobné modely.
§ 4
(1)
Informácia, ktorá sa poskytuje spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku a energetického opisu kombinovanej práčky so sušičkou určenej na predaj, prenájom, predaj na splátky alebo predvádzanie konečnému používateľovi, obsahuje údaje týkajúce sa spotreby elektrickej energie, iných zdrojov energie a iných podstatných zdrojov a doplnkovú informáciu.
(2)
Energetický štítok je v prílohe č.1.Umiestňuje sa na vonkajšej strane, na prednej alebo vrchnej časti kombinovanej práčky so sušičkou, a to tak, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný.
(3)
Energetický opis kombinovanej práčky so sušičkou je v prílohe č. 2.
(4)
Ak sa kombinovaná práčka so sušičkou ponúka na predaj, prenájom alebo predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, katalógu alebo iným spôsobom, z ktorého vyplýva, že zákazník nemá záujem o predvedenie výrobku, treba prijať opatrenie, aby dostal informáciu uvedenú na energetickom štítku alebo v energetickom opise kombinovanej práčky so sušičkou ešte pred jej nákupom. Táto informácia zahŕňa všetky údaje podľa prílohy č. 3.
(5)
Trieda energetickej hospodárnosti kombinovanej práčky so sušičkou a trieda účinnosti prania sú špecifikované v prílohe č. 4.
(6)
Zoznam transponovaných smerníc je v prílohe č. 5.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 210/2002 Z. z.
ENERGETICKÝ ŠTÍTOK
Údaje na energetickom štítku
I.
Názov a ochranná značka výrobcu.
II.
Identifikačný kód kombinovanej práčky so sušičkou.
III.
Trieda energetickej hospodárnosti podľa prílohy č. 4; trieda je uvedená vo výške príslušnej šípky.
IV.
Ekologická značka EU (kvietok), ak bola kombinovanej práčke so sušičkou udelená.
V.
Spotreba energie v kWh na kompletný štandardný pracovný cyklus (pranie, odstreďovanie a sušenie) pre bavlnu pri 60 oC podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách.
VI.
Spotreba energie v kWh na jeden štandardný pracovný cyklus (iba pranie a odstreďovanie) pre bavlnu pri 60 oC podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách.
VII.
Trieda účinnosti prania.
VIII.
Najvyšší počet dosiahnutých otáčok pri odstreďovaní v rámci štandardného cyklu pre bavlnu pri 60 oC podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách.
IX.
Kapacita prania (v kg) pri štandardnom cykle pre bavlnu pri 60 oC (bez sušenia) určená podľa harmonizovaných noriem.
X.
Kapacita sušenia (v kg) pri (sušiacom) cykle „sušenie bavlny“ určená podľa harmonizovaných noriem.
XI.
Spotreba vody v litroch na kompletný štandardný pracovný cyklus (pranie, odstreďovanie a sušenie) pre bavlnu pri 60 oC a cyklus „sušenie bavlny“ podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách.
XII.
Hlučnosť sa meria podľa osobitného predpisu.2)
Tlač