208/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2002 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

208
ZÁKON
zo 4. apríla 2002,
ktorým sa mení zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 19 sa za slová „o dodávke elektriny" vkladajú slová „vyrobenej v tuzemsku" a na konci sa pripája táto veta: „Tento všeobecne záväzný právny predpis môže určiť aj najmenší objem ročnej spotreby elektriny, od ktorého je odberateľ obdobne oprávnený uzatvárať zmluvy o dodávke elektriny vyrobenej v zahraničí, prípadne aj najvyšší prípustný podiel elektriny vyrobenej v zahraničí na ročnej spotrebe elektriny oprávneného odberateľa a podrobnosti o spôsobe výpočtu a zabezpečenia dodržania tohto najvyššieho prípustného podielu.".
2.
V § 9 ods. 20 sa na konci pripája táto veta: „Držiteľ licencie na rozvod plynu túto povinnosť nemá, ak podľa dlhodobej zmluvy na nákup plynu uzavretej pred 1. januárom 2002 na obdobie dlhšie ako päť rokov (ďalej len „dlhodobá zmluva") je zaviazaný zaplatiť za dohodnuté minimálne množstvo plynu bez ohľadu na to, či toto dohodnuté minimálne množstvo plynu odobral, a ak by preprava plynu pre oprávneného odberateľa mala za následok, že množstvo plynu predané držiteľom licencie na rozvod plynu by bolo v príslušnom roku nižšie ako dohodnuté minimálne množstvo plynu podľa dlhodobej zmluvy.".
3.
V § 9 ods. 21 sa slová „prenosu elektriny a prepravy plynu" nahrádzajú slovami „rozvodu elektriny a plynu".
4.
V § 36 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2002.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.