205/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.05.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

205
ZÁKON
z 20. marca 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z. a zákona č. 453/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,".
2.
V § 11 odsek 2 znie:
„(2)
Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou
a)
starostu,
b)
zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c)
štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d)
podľa osobitného zákona.10b)“.
3.
V § 13 odsek 3 znie:
„(3)
Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou
a)
poslanca obecného zastupiteľstva,
b)
zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c)
štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d)
predsedu samosprávneho kraja,
e)
vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f)
podľa osobitného zákona.10b)“.
4.
V § 13 ods. 7 sa slovo „nadpolovičnou" nahrádza slovom „trojpätinovou".
5.
V § 13a ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,".
6.
V § 25 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,“.
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená h) až k).
7.
V § 30 ods. 6 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najneskôr však 31. marca 2003.".
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.