203/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

203
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 3. apríla 2002,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Úvodné ustanovenia
Materiál civilnej ochrany1) (ďalej len „materiál") sa člení na
a)
centrálne zabezpečovaný,
b)
ostatný.“.
2.
Nadpis nad § 2 znie:
„Obstarávanie a správa materiálu“.
3.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Centrálne zabezpečovaný materiál podľa prílohy č. 1 obstaráva2) a spravuje3) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
(2)
Ostatný materiál obstaráva2) a spravuje3) okresný úrad.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2)
Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 557/2001 Z. z.
3)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
4.
Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:
㤠2a
(1)
Okresný úrad na základe výsledkov analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí môže prenechať materiál okrem prístrojov na monitorovanie radiačnej situácie a zariadení a prostriedkov na zabezpečenie hlásnej a informačnej služby do výpožičky4) právnickej osobe vrátane obce alebo fyzickej osobe. Prednostne ho prenecháva právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktoré zriaďujú jednotky pre potrebu územia.
(2)
Prístroje na monitorovanie radiačnej situácie a zariadenia a prostriedky na zabezpečenie hlásnej a informačnej služby prenecháva ministerstvo do výpožičky4) okresnému úradu a krajskému úradu.
(3)
S neupotrebiteľným materiálom sa nakladá spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.5a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5a znejú:
„4)
§ 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Skutočný stav materiálu sa zisťuje každoročne inventarizáciou podľa osobitného predpisu7) a podľa pokynov ministerstva. Inventarizácia sa vykonáva so stavom k 31. decembru.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Skúšky a opravy centrálne zabezpečovaného materiálu zabezpečuje ministerstvo.“.
7.
V § 6 ods. 5 sa slová „v opravárenskom zariadení ministerstva" nahrádzajú slovami „na ministerstve".
8.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu11)".
9.
V § 8 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
10.
Slová „centrálne obstarávaný materiál" vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „centrálne zabezpečovaný materiál" v príslušnom tvare.
11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6, 8 a 9 znejú:
„6)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
8)
§ 34 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad § 3 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z., vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.“.
12.
Za § 8 sa vkladá nový § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Prechodné ustanovenie
Materiál centrálne obstarávaný pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky spravuje ministerstvo. Ostatný materiál nadobudnutý pred účinnosťou tejto vyhlášky spravuje okresný úrad.“.
13. Príloha č. 1 k vyhláške č. 314/1998 Z. z. znie:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 314/1998 Z. z.
CENTRÁLNE ZABEZPEČOVANÝ MATERIÁL
1.
PROSTRIEDKY INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA A SÚVISIACI MATERIÁL
detský ochranný vak
detská kazajka
lícnica detskej ochrannej masky
lícnica ochrannej masky
malý ochranný filter
kapsa textilná na ochrannú masku
prepravné obaly
opravárska súprava
meradlo na meranie veľkosti ochrannej masky
2.
MATERIÁL NA PLNENIE ÚLOH JEDNOTKAMI CIVILNEJ OCHRANY
a)
prostriedky individuálnej ochrany príslušníkov jednotiek
lícnica ochrannej masky
malý ochranný filter
kombinovaný ochranný filter
dýchací prístroj1)
izolačný prístroj1)
špeciálny ochranný odev1) vodotesný
špeciálny ochranný odev1) plynotesný-pretlakový
prostriedky na ochranu zdravia pred účinkami zbraní hromadného ničenia
prostriedky osobnej operatívnej a diagnostickej dozimetrie1)
b)
dozimetrické prístroje
intenzimeter1)
rádiometer1)
hlásič úrovne radiácie1)
signalizátor rádioaktívnych látok
c)
prístroje na monitorovanie radiačnej situácie
radiačný monitor
vyhodnocovacia jednotka
d)
prístroje chemickej kontroly
prenosné chemické laboratórium
chemický preukazník1)
preukazníkové trubičky
detektor nebezpečných látok1)
roztoky a činidlá na preukazovanie prítomnosti nebezpečných látok
e)
prostriedky na dekontamináciu
rozmetávadlo ručné na chlórové vápno
rozstrekovač1)
f)
prostriedky na poskytnutie prvej pomoci
zdravotnícka kapsa1)
zdravotnícke nosidlá
ručný kriesiaci prístroj1)
g)
telekomunikačné prostriedky
rádiostanica VKV1)
nabíjač zdrojov rádiostanice1)
h)
prostriedky na zabezpečenie funkčnosti ochranných stavieb
filter jemný prachový
kolektívny filter
filter pohlcovač
rádiosignalizačné zariadenie na lokalizáciu miesta zavaleného úkrytu1)
rádiosignalizačné zariadenie na vyhľadávanie signálu z miesta zavaleného úkrytu1)
pohlcovač P-1 k filtračnému a ventilačnému zariadeniu
predfilter
regeneračná patróna
filtračné a ventilačné zariadenie
filtračná jednotka
i)
prostriedky preukazovania príslušnosti k civilnej ochrane
rukávová páska civilnej ochrany1)
vesta civilnej ochrany1)
medzinárodný rozoznávací znak civilnej ochrany
j)
prostriedky na zisťovanie prízemnej meteorologickej situácie
prístroj na zisťovanie prízemnej meteorologickej situácie1)
k)
prostriedky na zabezpečenie núdzového stravovania a ubytovania
poľná kuchyňa vrátane príslušenstva1)
stan vrátane príslušenstva1)
zariadenia na prípravu pitnej vody
3.
ZARIADENIA A PROSTRIEDKY NA ZABEZPEČENIE HLÁSNEJ A INFORMAČNEJ SLUŽBY
a)
technické zariadenia
elektromotorická siréna1)
elektronická siréna1)
siréna ručná1)
súprava mobilného varovacieho a vyrozumievacieho centra1)
súprava stacionárneho varovacieho a vyrozumievacieho centra
súprava informačného strediska
koncentrátor siete sirén1)
špeciálne hardvérové zariadenia
b)
programové prostriedky
na zisťovanie a zber radiačných dát
grafického, informačného a geodátového systému
na zabezpečenie varovania a vyrozumenia
na zisťovanie meteorologickej situácie
4.
PROSTRIEDKY NA ZABEZPEČENIE EVIDENCIE, SERVISNEJ A OPRAVÁRENSKEJ ČINNOSTI
softvér na evidenciu materiálu
skúšobné zariadenia na vykonávanie skúšok materiálu
opravárenské zariadenia na vykonávanie opráv materiálu
náhradné diely na materiál„
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Materiál sa označuje medzinárodným rozoznávacím znakom civilnej ochrany.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2002.
Ivan Šimko v. r.