191/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.04.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

191
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. marca 2001 bola v Belehrade podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o vzájomnej pomoci v colných otázkach.
Dohoda nadobudla platnosť podľa článku 19 ods. 1, t. j. 29. júla 2001.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa končí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach podpísanej v Prahe 17. mája 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 1/1968 Zb.).
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o vzájomnej pomoci v colných otázkach
Vláda Slovenskej republiky a zväzová vláda Zväzovej republiky Juhoslávie (ďalej len „zmluvné strany"),
berúc do úvahy, že porušovanie colných predpisov pôsobí negatívne na hospodárske, finančné a spoločenské záujmy oboch krajín,
berúc do úvahy dôležitosť zabezpečenia presného vymeriavania cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze a vývoze tovaru, rovnako správne uplatňovanie ustanovení o zákazoch a obmedzeniach a o kontrole,
presvedčené, že úsilie na zabránenie porušovaniu colných predpisov a úsilie na zabezpečenie správneho vyberania dovozného cla a vývozného cla, daní a iných platieb možno vynakladať účinnejšie prostredníctvom spolupráce medzi colnými orgánmi,
berúc do úvahy existujúce priateľské vzťahy medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávie,
so želaním rozšíriť a doplniť súčasnú úroveň vzájomnej pomoci medzi zmluvnými stranami,
rešpektujúc odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu z 5. decembra 1953 o vzájomnej administratívnej pomoci,
rešpektujúc ustanovenia Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961 tak, ako bol pozmenený a doplnený Protokolom z roku 1972, a Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971 vypracovaného pod záštitou Organizácie Spojených národov a rovnako Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z 19. decembra 1988,
dohodli sa takto:
Článok 1
Pojmy
Na účely tejto dohody
a)
„colné predpisy" sú ustanovenia obsiahnuté v zákonoch a iných právnych predpisoch, ktoré upravujú dovoz, vývoz a tranzit tovaru, týkajucich sa cla, daní a iných platieb, ktoré vyberajú colné orgány, alebo opatrení o zákazoch, obmedzeniach alebo o kontrole, ako aj ostatné právne predpisy, ktorých vykonávaním sú colné orgány poverené,
b)
„porušenie colných predpisov" znamená akékoľvek porušenie colných predpisov, ako aj akýkoľvek pokus o ich porušenie,
c)
„colný orgán" je v Slovenskej republike Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a vo Zväzovej republike Juhoslávia Zväzová colná správa,
d)
„dožadujúci colný orgán" je príslušný colný orgán zmluvnej strany, ktorý žiada o pomoc v colných otázkach,
e)
„dožiadaný colný orgán" je príslušný colný orgán zmluvnej strany, ktorý dostal žiadosť o pomoc v colných otázkach,
f)
„kontrolovaná dodávka" je postup, ktorý umožňuje, aby nezákonné alebo podozrivé zásielky omamných a psychotropných látok boli prepustené s vedomím a pod kontrolou príslušných orgánov z území, cez územia alebo na územia štátov zmluvných strán v záujme zistenia totožnosti osôb majúcich účasť na nezákonnom obchodovaní s omamnými a psychotropnými látkami.
Článok 2
Rozsah dohody
1.
Zmluvné strany si v súlade s ustanoveniami tejto dohody navzájom poskytnú pomoc prostredníctvom colných orgánov
a)
pri zabezpečení správneho uplatňovania colných predpisov,
b)
pri predchádzaní a zabraňovaní porušovaniu colných predpisov a pri jeho zisťovaní,
c)
v prípadoch doručovania alebo oznamovania rozhodnutí týkajúcich sa uplatňovania colných predpisov,
d)
pri výmene odborných skúseností v záujme zdokonalenia činnosti svojich colných orgánov.
2.
Pomoc poskytnutá podľa odseku 1 sa môže použiť na účely colných, správnych a súdnych konaní v súvislosti s colnými predpismi.
3.
Pomoc v rámci tejto dohody sa poskytne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany a v rámci právomoci a možností dožiadaného colného orgánu. Ak to bude nevyhnutné, môže dožiadaný colný orgán požiadať o pomoc iný príslušný orgán.
4.
Táto dohoda sa nedotýka medzinárodných zmlúv z oblasti poskytovania právnej pomoci v trestných veciach, ktorých účastníkmi sú štáty zmluvných strán.
Poskytovanie informácií
Článok 3
1.
Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie navzájom poskytnú všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri zabezpečení správneho
a)
vyberania cla, daní a iných platieb vyberaných colnými orgánmi, a informácie, ktoré pomôžu určiť colnú hodnotu tovaru a zistiť jeho zaradenie podľa colného sadzobníka,
b)
uplatňovania zákazov a obmedzení pri dovoze a vývoze tovaru,
c)
použitia pravidiel pôvodu, ktoré nie sú predmetom dohôd o obchodných výhodách uzavretých jednou zmluvnou stranou alebo obidvomi zmluvnými stranami.
2.
Ak dožiadaný colný orgán nemá požadovanú informáciu, o ktorej poskytnutie bol požiadaný, pokúsi sa získať ju v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany.
3.
Dožiadaný colný orgán pri získavaní informácie postupuje vo vlastnom mene.
Článok 4
Colné orgány si na požiadanie navzájom poskytnú všetky informácie o tom, či
a)
tovar dovezený na územie štátu jednej zmluvnej strany bol zákonne vyvezený z územia štátu druhej zmluvnej strany,
b)
tovar vyvezený z územia štátu jednej zmluvnej strany bol zákonne dovezený na územie štátu druhej zmluvnej strany a do akého colného režimu bol prepustený.
Článok 5
Colný orgán jednej zmluvnej strany poskytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colnému orgánu druhej zmluvnej strany všetky informácie, ktoré súvisia s porušovaním colných predpisov a ktoré sa týkajú najmä
a)
osôb, o ktorých je známe alebo ktoré sú podozrivé, že porušujú alebo porušili colné predpisy štátu druhej zmluvnej strany,
b)
tovaru, o ktorom je známe alebo existuje podozrenie, že je predmetom nezákonnej prepravy,
c)
dopravných prostriedkov a kontajnerov, o ktorých je známe alebo existuje podozrenie, že boli použité, používajú sa alebo by sa mohli používať na porušenie colných predpisov štátu druhej zmluvnej strany,
d)
nových spôsobov a prostriedkov používaných na porušenie colných predpisov.
Článok 6
1.
Colný orgán jednej zmluvnej strany poskytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colnému orgánu druhej zmluvnej strany správy, záznamy z evidencie, záznamy z výpovedí svedkov alebo overené kópie dokladov, ktoré obsahujú všetky dostupné informácie o zistených alebo pripravovaných činnostiach, ktorými sa porušili alebo sa majú porušiť colné predpisy štátu tejto zmluvnej strany.
2.
Originály dokladov sa budú požadovať len v prípadoch, ak by overené kópie neboli postačujúce. Originály prijaté od colného orgánu druhej zmluvnej strany sa vrátia pri najbližšej príležitosti.
Článok 7
Doklady, ktoré sú uvedené v tejto dohode, sa môžu nahradiť informáciou v elektronickej forme alebo sa môžu odovzdať v akejkoľvek inej podobe na rovnaký účel. Súčasne sa poskytnú všetky dôležité informácie týkajúce sa výkladu alebo použitia tohto materiálu.
Článok 8
Dohľad nad osobami, tovarom a dopravnými prostriedkami
Colný orgán jednej zmluvnej strany z vlastného podnetu alebo na požiadanie colného orgánu druhej zmluvnej strany vykoná v rámci svojej právomoci a svojich možností osobitný colný dohľad nad
a)
pohybom osôb vstupujúcich na colné územie svojho štátu a vystupujúcich z tohto územia, o ktorých je známe, že porušili colné predpisy, alebo sú podozrivé, že porušujú alebo že porušili colné predpisy štátu druhej zmluvnej strany,
b)
dopravnými prostriedkami a kontajnermi, o ktorých je známe alebo existuje podozrenie, že boli použité, používajú sa alebo by sa mohli použiť na porušenie colných predpisov štátu druhej zmluvnej strany,
c)
pohybom tovaru, ktorým podľa oznámenia colného orgánu druhej zmluvnej strany mohlo dôjsť k nezákonnej preprave na colné územie jeho štátu alebo z tohto územia, najmä ak ide o zbrane a strelivo, výbušniny a výbušné systémy, omamné a psychotropné látky a prekurzory, jedy a látky nebezpečné pre životné prostredie a zdravie ľudí, vysokozdaniteľný tovar a predmety vysokej historickej, umeleckej či archeologickej hodnoty a ohrozené druhy živočíchov a rastlín.
Článok 9
Kontrolovaná dodávka
1.
Colné orgány na základe vzájomného súhlasu a v rámci svojej právomoci vymedzenej vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu využiť kontrolovanú dodávku, aby zistili totožnosť osôb majúcich účasť na nezákonnom obchodovaní s omamnými a psychotropnými látkami. Ak rozhodnutie o využití kontrolovanej dodávky nie je v právomoci colných orgánov, tieto orgány požiadajú o spoluprácu príslušné vnútroštátne orgány alebo odovzdajú prípad týmto orgánom.
2.
Nezákonné zásielky uznané ako kontrolovaná dodávka sa môžu na základe vzájomnej dohody príslušných orgánov zadržať alebo prepustiť do režimu tranzitu.
3.
Rozhodnutia o využití kontrolovanej dodávky budú vykonané individuálne pre každý prípad. V prípade potreby treba brať do úvahy príslušné dohody o finančnom vyrovnaní a dohody medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.
Článok 10
Zisťovanie
1.
Dožiadaný colný orgán na žiadosť začne úradné zisťovanie týkajúce sa operácií, ktoré sú v rozpore, alebo existuje podozrenie, že môžu byť v rozpore s colnými predpismi štátu dožadujúcej zmluvnej strany. Výsledky zisťovania sa oznámia dožadujúcemu colnému orgánu.
2.
Toto zisťovanie sa bude vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany. Dožiadaný colný orgán bude postupovať vo vlastnom mene.
3.
Dožiadaný colný orgán môže povoliť, aby sa úradníci dožadujúceho colného orgánu zúčastnili na tomto zisťovaní, keď sa vyšetruje porušenie colných predpisov štátu dožadujúcej zmluvnej strany.
4.
Ak sa predstavitelia colného orgánu jednej zmluvnej strany nachádzajú na území štátu druhej zmluvnej strany, sú povinní kedykoľvek sa preukázať úradným splnomocnením. Nesmú byť uniformovaní a nesmú mať pri sebe zbraň.
Článok 11
Znalci a svedkovia
1.
Ak o to súdy alebo príslušné orgány jednej zmluvnej strany požiadajú v súvislosti s porušovaním colných predpisov, colný orgán druhej zmluvnej strany môže splnomocniť svojich úradníkov, ak s tým títo úradníci súhlasia, aby vystúpili pred týmito súdmi alebo orgánmi ako znalci alebo svedkovia. Títo úradníci poskytnú svedectvo týkajúce sa skutočností, ktoré zistili pri výkone svojich povinností. Žiadosť musí jasne určovať, v akej veci a v akom rozsahu bude úradník vystupovať.
2.
Úradník vystupujúci ako znalec alebo svedok má v priebehu konania právo odoprieť poskytnúť svedectvo alebo výpoveď, ak je splnomocnený alebo povinný tak urobiť na základe vnútroštátnych právnych predpisov svojho štátu.
3.
Dožadujúci colný orgán v spolupráci s príslušnými orgánmi vykoná všetky nevyhnutné kroky na zabezpečenie bezpečnosti týchto úradníkov počas ich pobytu na území svojho štátu v súlade s odsekom 1. Náklady na cestovné a ubytovanie týchto úradníkov ponesie dožadujúci colný orgán.
Článok 12
Použitie informácií a dokumentov
1.
Informácie, doklady a ďalšie oznámenia získané podľa tejto dohody sa môžu použiť len na účely uvedené v tejto dohode. Použitie informácií, dokladov a iných oznámení na iné účely vyžaduje písomný súhlas colného orgánu, ktorý ich poskytol. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na informácie, doklady a iné oznámenia týkajúce sa porušenia colných predpisov v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami.
2.
Akékoľvek informácie, doklady a iné oznámenia získané podľa tejto dohody sú dôvernej povahy a budú chránené podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvnej strany, ktorá ich prijala.
3.
Colné orgány zmluvných strán môžu v súlade s cieľom a v rozsahu tejto dohody použiť ako dôkaz informácie a doklady
a)
vo svojich záznamoch z evidencie, v správach a vo svedectvách,
b)
v súdnom konaní a správnom konaní.
4.
Použitie týchto informácií, dokladov a iných oznámení ako dôkazu na súdoch a význam, ktorý im bude prisúdený, budú určené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán.
Článok 13
Doručovanie a oznamovanie
Dožiadaný colný orgán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany doručí alebo oznámi na požiadanie fyzickým osobám, ktoré majú bydlisko, alebo právnickým osobám, ktoré majú sídlo na území štátu dožiadanej zmluvnej strany, akékoľvek doklady a rozhodnutia v rozsahu tejto dohody vydané dožadujúcou zmluvnou stranou.
Článok 14
Forma a obsah žiadostí o poskytnutie vzájomnej pomoci
1.
Žiadosti sa podľa tejto dohody budú vyhotovovať v písomnej forme. Doklady nevyhnutné na vybavenie žiadostí sa k nim priložia. V naliehavej situácii sa môžu prijať ústne žiadosti, ale tie sa musia bezodkladne potvrdiť písomne.
2.
Žiadosť podľa odseku 1 bude obsahovať tieto údaje:
a)
dožadujúci colný orgán,
b)
požadované opatrenie,
c)
predmet a účel žiadosti,
d)
právne predpisy,
e)
presné a podrobné údaje o fyzických osobách alebo právnických osobách, ktoré sú predmetom zisťovania,
f)
prehľad dôležitých skutočností, ak nejde o prípady uvedené v článku 13 tejto dohody.
3.
Žiadosti sa budú predkladať v úradnom jazyku dožiadanej zmluvnej strany alebo v anglickom jazyku.
4.
V prípade, ak žiadosti nezodpovedajú požiadavkám podľa odsekov 2 a 3, dožiadaný colný orgán môže žiadať ich opravu alebo doplnenie.
Článok 15
Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc
1.
V prípade, ak dožiadaný colný orgán dôjde k záveru, že by vybavenie žiadosti mohlo spôsobiť porušenie suverenity, bezpečnosti, verejného poriadku alebo iných podstatných záujmov jeho štátu, môže úplne alebo čiastočne odmietnuť poskytnutie takejto pomoci alebo ju poskytnúť po splnení určitých podmienok a požiadaviek.
2.
V prípade, ak žiadosti o pomoc nemožno vyhovieť, rozhodnutie a dôvody odmietnutia sa dožadujúcemu colnému orgánu neodkladne oznámia písomne.
Článok 16
Náklady
Všetky náklady, ktoré vznikli pri vybavovaní žiadostí na základe ustanovení tejto dohody, uhradí dožiadaný colný orgán s výnimkou nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s vystúpením úradníkov ako svedkov či znalcov podľa článku 11.
Článok 17
Vykonávanie
1.
Vykonávaním tejto dohody sú poverené colné orgány zmluvných strán. Tieto orgány sa navzájom dohodnú na formách a metódach jej vykonávania.
2.
Colné orgány zmluvných strán môžu zabezpečiť, aby ich orgány zisťovania boli v priamom vzájomnom styku.
Článok 18
Územné uplatňovanie
Táto dohoda sa vykonáva na colnom území Slovenskej republiky a colnom území Zväzovej republiky Juhoslávie.
Záverečné ustanovenia
Článok 19
1.
Táto dohoda podlieha vnútroštátnemu schváleniu každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť tridsať dní od doručenia neskoršej nóty o tomto schválení.
2.
Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia diplomatickou cestou o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Článok 20
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávie sa končí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach podpísanej v Prahe 17. mája 1967.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to poverení splnomocnenci podpísali túto dohodu.
Dané v Belehrade 28. marca 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a srbskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Jasenovec v. r.

Za zväzovú vládu

Zväzovej republiky Juhoslávie:

Vladan Begovič v. r.