186/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.04.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

186
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. novembra 2001 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie Asociačnej rady č. 6/2001 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa prijímajú implementačné pravidlá na uplatňovanie ustanovení o štátnej pomoci uvedené v článku 64 ods. 1 bode iii a ods. 2 podľa článku 64 ods. 3 Európskej dohody zakladajúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane a v článku 8 ods. 1 bode iii a ods. 2 podľa článku 8 ods. 3 Protokolu č. 2 k tejto dohode o výrobkoch Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO).
Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. decembra 2001 na základe článku 2.
ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY č. 6/2001
MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU
z 22. novembra 2001,
ktorým sa prijímajú implementačné pravidlá na uplatňovanie ustanovení o štátnej pomoci uvedené v článku 64 ods. 1 bode iii a ods. 2 podľa článku 64 ods. 3 Európskej dohody zakladajúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane a v článku 8 ods. 1 bode iii a ods. 2 podľa článku 8 ods. 3 Protokolu č. 2 k tejto dohode o výrobkoch Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO)
Asociačná rada,
so zreteľom na Európsku dohodu zakladajúcu pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane, a najmä na článok 64 ods. 3 tejto dohody,
so zreteľom na Protokol č. 2 k tejto dohode o výrobkoch Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO), a najmä na článok 8 ods. 3 tohto protokolu,
keďže:
1.
článok 64 ods. 3 Európskej dohody ustanovuje, že Asociačná rada musí do troch rokov od nadobudnutia platnosti Dohody prijať potrebné pravidlá na implementáciu odsekov 1 a 2 tohto článku,
2.
sa pripomína, že v súlade s článkom 64 ods. 2 Európskej dohody musí sa koncepcia „štátnej pomoci", tak ako je obsiahnutá v článku 64 ods. 1 bode iii Európskej dohody, posudzovať na základe kritérií vyplývajúcich z uplatňovania pravidiel článku 87 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a tým zahŕňať akúkoľvek pomoc poskytovanú štátom alebo zo štátnych zdrojov v akejkoľvek forme, ktorá narúša alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže zvýhodňovaním určitých podnikov alebo výroby určitých tovarov, do tej miery, že to môže ovplyvniť obchod medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou (štátna pomoc),
3.
Slovenská republika určí národnú inštitúciu alebo správu, ktorá sa stane monitorovacím orgánom a bude zodpovedná za problematiku štátnej pomoci,
4.
tento monitorovací orgán bude zodpovedný za analýzu existujúcej a budúcej individuálne poskytovanej pomoci a programov pomoci v Slovenskej republike a bude poskytovať stanovisko z hľadiska ich zlučiteľnosti s článkom 64 ods. 1 bodom iii a ods. 2 Európskej dohody a článkom 8 ods. 1 bodom iii, ods. 2 a ods. 4 Protokolu č. 2 k tejto dohode o výrobkoch Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO),
5.
Slovenská republika zabezpečí pri ustanovovaní nevyhnutných pravidiel na zabezpečenie účinnej kontroly najmä to, aby monitorovací orgán dostal včas všetky potrebné informácie od vládnych orgánov na centrálnej, regionálnej a miestnej úrovni,
6.
Komisia Európskych spoločenstiev bude v rámci príslušných programov Spoločenstva pomáhať monitorovaciemu orgánu pri zabezpečovaní dokumentácie, školeniach, študijných cestách a ostatnej príslušnej technickej pomoci,
rozhodla takto:
Článok 1
Týmto sa prijímajú implementačné pravidlá na uplatňovanie štátnej pomoci uvedené v článku 64 ods. 1 bode iii a ods. 2 podľa článku 64 ods. 3 Európskej dohody zakladajúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane a v článku 8 ods. 1 bode iii a ods. 2 podľa článku 8 ods. 3 Protokolu č. 2 k tejto dohode o výrobkoch Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO) tak, ako je to priložené k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2
Tieto implementačné pravidlá nadobudnú platnosť prvý deň mesiaca, ktorý bude nasledovať po ich prijatí.
Za Asociačnú radu predseda
Louis Michel v. r.
IMPLEMENTAČNÉ PRAVIDLÁ NA UPLATŇOVANIE USTANOVENÍ O ŠTÁTNEJ POMOCI UVEDENÉ V ČLÁNKU 64 ODS. 1 BODE iii A ODS. 2 PODĽA ČLÁNKU 64 ODS. 3 EURÓPSKEJ DOHODY ZAKLADAJÚCEJ PRIDRUŽENIE MEDZI EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI A ICH ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA JEDNEJ STRANE A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE A V ČLÁNKU 8 ODS. 1 BODE iii A ODS. 2 PODĽA ČLÁNKU 8 ODS. 3 PROTOKOLU Č. 2 K TEJTO DOHODE O VÝROBKOCH EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA UHLIA A OCELE (ESUO)
DOHĽAD MONITOROVACÍCH ORGÁNOV NAD ŠTÁTNOU POMOCOU
Článok 1
Dohľad monitorovacích orgánov nad štátnou pomocou
Podľa procedurálnych pravidiel platných v Európskom spoločenstve (ďalej len „Spoločenstvo") a v Slovenskej republike budú zodpovedné monitorovacie orgány v Spoločenstve, resp. v Slovenskej republike sledovať a posudzovať poskytovanie štátnej pomoci z hľadiska jej zlučiteľnosti s Európskou dohodou. Monitorovacím orgánom v Spoločenstve bude Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia") a v Slovenskej republike Úrad pre štátnu pomoc.
SMERNICE NA RIEŠENIE PRÍPADOV
Článok 2
Kritériá zlučiteľnosti
1.
Posúdenie zlučiteľnosti jednotlivých prípadov poskytnutej pomoci a programov pomoci s Európskou dohodou podľa článku 1 týchto pravidiel sa vykoná na základe kritérií, ktoré vyplývajú z uplatňovania pravidiel článku 87 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva vrátane súčasnej a budúcej sekundárnej legislatívy, rámcov, usmernení a ostatných relevantných platných správnych aktov Spoločenstva, ako aj práva tvoreného súdom prvej inštancie a Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a akéhokoľvek rozhodnutia prijatého Asociačnou radou podľa článku 4 ods. 3.
Ak sa poskytne pomoc alebo programy pomoci určené pre výrobky zahrnuté v Protokole č. 2 Európskej dohody, prvý pododsek tohto odseku bude platiť v plnom rozsahu s výnimkou toho, že posúdenie sa nevykoná na základe kritérií, ktoré vyplývajú z uplatňovania pravidiel článku 87 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ale na základe kritérií, ktoré vyplývajú z uplatňovania pravidiel o štátnej pomoci Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.
2.
Monitorovací orgán Slovenskej republiky bude informovaný o akýchkoľvek krokoch týkajúcich sa prijatia, zrušenia alebo úpravy kritérií zlučiteľnosti Spoločenstva, uvedených v odseku 1, ak tieto nie sú zverejnené, ale sú špecifickým spôsobom dané na vedomie všetkým členským štátom.
3.
Ak Slovenská republika nevznesie námietky proti týmto zmenám do troch mesiacov odo dňa prijatia oficiálnych informácií o nich, stanú sa kritériami zlučiteľnosti tak, ako je ustanovené v odseku 1 tohto článku.
Ak proti týmto zmenám Slovenská republika vznesie námietky, s odvolaním sa na zbližovanie legislatívy podľa Európskej dohody uskutočnia sa konzultácie v súlade s článkami 7 a 8 týchto pravidiel.
4.
Tie isté princípy sa uplatnia v súvislosti s ostatnými závažnými zmenami v politike Spoločenstva týkajúcej sa štátnej pomoci.
Článok 3
Pomoc de minimis
Programy pomoci alebo jednotlivé poskytnutia pomoci, ktoré nezahŕňajú pomoc pri vývoze a ktoré patria pod hranicu platnú v Spoločenstve pre pomoc de minimis1), sa budú považovať za také, ktoré majú len zanedbateľný vplyv na hospodársku súťaž a obchod medzi stranami, a preto sa nebudú posudzovať v rámci týchto pravidiel. Tento článok sa nevzťahuje na odvetvia zahrnuté v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, na stavbu lodí, na dopravu ani na pomoc v prospech výdavkov v súvislosti s poľnohospodárstvom alebo rybolovom.
Článok 4
Obmedzenia
1.
V súlade s obmedzeniami článku 64 ods. 4 písm. a) Európskej dohody a v rámci nich sa Slovenská republika bude považovať za oblasť zhodnú s tými oblasťami Spoločenstva, ktoré sú uvedené v článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.
2.
Monitorovacie orgány spoločne vyhodnotia maximálne intenzity pomoci a špecifické regionálne pokrytie oblastí v Slovenskej republike, ktoré sú oprávnené na poskytovanie národnej regionálnej pomoci. Spoločný návrh predložia Asociačnému výboru, ktorý prijme rozhodnutie v tomto zmysle.
3.
Monitorovacie orgány môžu, ak je to nevyhnutné a na požiadanie Slovenskej republiky, spoločne vyhodnotiť problémy vzniknuté implementáciou acquis Spoločenstva v oblasti štátnej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou pri dokončení transformácie na trhové hospodárstvo. Vyhodnotenie takýchto problémov sa nesmie týkať poľnohospodárskeho odvetvia, rybolovu, uhlia a ocele, ani citlivých odvetví (automobilový priemysel, umelé vlákna a výroba lodí), pre ktoré platia osobitné úpravy Spoločenstva. Ak je to vhodné, monitorovacie orgány predložia spoločný návrh Asociačnej rade, ktorá môže prijať rozhodnutie.
POSTUPY NA KONZULTÁCIE A NA RIEŠENIE PROBLÉMOV
Článok 5
Preverovanie určitej pomoci
1.
Ak je suma príslušnej pomoci vyššia ako tri milióny EUR, môžu byť programy pomoci alebo jednotlivé poskytnutia pomoci, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zahrnuté v rámcoch a usmerneniach Spoločenstva, zverené príslušným monitorovacím orgánom podvýboru, ktorý sa zaoberá politikou hospodárskej súťaže a štátnej pomoci, na preverenie. Podvýbor môže predložiť správu Asociačnému výboru, ktorý môže prijať vhodné rozhodnutia alebo odporúčania ohľadom zlučiteľnosti programov pomoci alebo poskytnutia pomoci s Európskou dohodou a týmito pravidlami.
2.
Hlavným účelom takých rozhodnutí alebo odporúčaní je zabrániť použitiu ochranných obchodných opatrení ako následku danej pomoci.
3.
Asociačný výbor môže rozhodnúť o ďalšom rozšírení možnosti preskúmavania, ako je to ustanovené v tomto článku.
Článok 6
Žiadosť o informácie
Kedykoľvek sa monitorovací orgán zmluvnej strany domnieva, že program pomoci alebo individuálne poskytnutie pomoci ovplyvňuje dôležité záujmy tejto strany, môže o takej pomoci vyžadovať informácie od zodpovedného orgánu. V akomkoľvek prípade sa oba monitorovacie orgány musia snažiť o vzájomnú informovanosť o dôležitom vývoji, ktorý môže mať praktický význam pre druhú stranu.
Článok 7
Konzultácie a dorozumenie
1.
Kedykoľvek sa Komisia alebo monitorovací orgán Slovenskej republiky budú domnievať, že poskytnutie štátnej pomoci na území, za ktoré je zodpovedný druhý orgán, závažne vplýva na ich dôležité záujmy, môžu žiadať o konzultáciu s druhým orgánom a následne môžu požiadať, aby monitorovací orgán druhej strany začal príslušné postupy s cieľom uskutočniť nápravné kroky. Uvedené však neovplyvňuje akékoľvek kroky v rámci príslušnej legislatívy každej zo strán a nebráni to úplnej slobode konečného rozhodnutia orgánu takto osloveného v rámci Európskej dohody.
2.
Takto oslovený monitorovací orgán musí venovať plnú a vhodnú pozornosť takým stanoviskám a faktickému materiálu, ktoré možno predložiť žiadajúcim orgánom, a najmä uvádzaným škodlivým vplyvom na dôležité záujmy žiadajúcej strany.
3.
Bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti monitorovacích orgánov zainteresovaných na konzultáciách v rámci tohto článku, musia sa tieto snažiť do troch mesiacov nájsť vzájomne prijateľné riešenie v zmysle existujúcich príslušných dôležitých záujmov.
Článok 8
Riešenie problémov
1.
Ak konzultácie v rámci článku 7 nevedú ku vzájomne prijateľnému riešeniu, na žiadosť jednej zo strán do troch mesiacov od predloženia žiadosti sa uskutoční výmena názorov v rámci podvýboru, ktorý sa zaoberá politikou hospodárskej súťaže a štátnou pomocou, ustanoveného v rámci Európskej dohody.
2.
Ak táto výmena názorov nevedie ku vzájomne prijateľnému riešeniu alebo už uplynula lehota uvedená v odseku 1, možno túto záležitosť predložiť Asociačnému výboru, ktorý môže prijať vhodné odporúčania na urovnanie týchto prípadov.
3.
Tieto postupy nesmú mať vplyv na akýkoľvek krok v rámci článku 64 ods. 6 Európskej dohody a článku 8 ods. 6 Protokolu č. 2 k Európskej dohode o výrobkoch Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO). Obchodné nástroje by sa však mali využiť až ako krajné riešenie.
Článok 9
Utajenie a dôvernosť informácií
1.
Vzhľadom na článok 64 ods. 7 Európskej dohody nie je žiadny monitorovací orgán povinný poskytovať informácie inému orgánu, ak je prezradenie týchto informácií žiadajúcemu orgánu zakázané právnym poriadkom orgánu, ktorý týmito informáciami disponuje.
2.
Každý monitorovací orgán súhlasí, že bude zachovávať dôvernosť akýchkoľvek informácií, ktoré mu dôverne poskytuje iný orgán.
TRANSPARENTNOSŤ
Článok 10
Inventár
1.
V rámci príslušných programov Spoločenstva bude Komisia pomáhať Slovenskej republike zostavovať a potom aktualizovať inventár jej programov pomoci a individuálnych poskytnutí pomoci, ustanovených na tom istom základe ako v rámci Spoločenstva, s cieľom zabezpečiť a nepretržite zlepšovať transparentnosť.
2.
Komisia poskytne Slovenskej republike pravidelné informácie o dokumentácii, ktorú vypracúva s podobným cieľom vo vzťahu k členským štátom Spoločenstva.
Článok 11
Vzájomné informácie
Obe strany musia zabezpečiť transparentnosť v oblasti štátnej pomoci poskytovaním vhodných publikácií a výmenou informácií o politike štátnej pomoci pravidelne a recipročne.
RÔZNE
Článok 12
Administratívna pomoc (jazyky)
Komisia a monitorovací orgán Slovenskej republiky zabezpečia praktické úpravy na vzájomnej pomoci alebo iné vhodné riešenia, ktoré sa týkajú najmä oblasti prekladov.
1)
V súčasnosti je horná hranica pomoci de minimis Spoločenstva podľa nariadenia Komisie (ES) č. 69/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES pre pomoc de minimis (Úradný vestník L 10, 13. 1. 2001, str. 30) spolu 100 000 EUR na firmu počas akéhokoľvek trojročného obdobia.