185/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.12.2019 do 26.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

185
ZÁKON
z 11. apríla 2002
o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje ďalšiu pôsobnosť Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada") a podrobnosti o spôsobe ustanovenia predsedu súdnej rady a jej členov, o organizácii a o vzťahoch k orgánom správy súdnictva a k orgánom sudcovskej samosprávy.
SÚDNA RADA
§ 2
Sídlo súdnej rady
Sídlom súdnej rady je Bratislava.
§ 3
Zloženie súdnej rady
(1)
Súdna rada má 18 členov. Sú nimi predseda súdnej rady a ďalší jej členovia.
(2)
Členom súdnej rady ustanoveným Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada"), prezidentom Slovenskej republiky (ďalej len „prezident") a vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") môže byť len osoba, ktorá je bezúhonná, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe. Národná rada, prezident a vláda ustanovia za člena súdnej rady spravidla osobu, ktorá nie je sudcom.
(3)
Vysokoškolské právnické vzdelanie člena súdnej rady sa na účely tohto zákona preukazuje
a)
diplomom vydaným vysokou školou podľa osobitného zákona1) po skončení magisterského štúdia na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike,
b)
dokladom o vysokoškolskom štúdiu vydanom zahraničnou vysokou školou, ktorý je nostrifikovaný právnickou fakultou vysokej školy v Slovenskej republike, alebo
c)
dokladom o štúdiu vydanom zahraničnou vysokou školou štátu, s ktorým Slovenská republika uzavrela medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.
(4)
Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, a to aj v prípade, ak jej bolo odsúdenie za úmyselný trestný čin zahladené, alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola za takýto trestný čin odsúdená podľa osobitného predpisu.1a) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.1b) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.1c) Údaje podľa tretej vety oprávnená osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.
(5)
Funkcia člena súdnej rady je nezlučiteľná s funkciou predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, prokurátora, príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníka Slovenskej informačnej služby.
§ 3a
Zabezpečovanie výkonu verejnej kontroly súdnictva
Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141a ods. 5 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky súdna rada
a)
sa podieľa v rozsahu ustanovenom zákonom na riadení a správe súdov Slovenskej republiky,
b)
vyhodnocuje správy o výsledkoch vnútornej revízie súdov, analyzuje príčiny zistených nedostatkov a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
c)
prijíma opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo,
d)
zabezpečuje aktívnu účasť svojich členov na zasadnutí pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a vo výberových komisiách podľa osobitného predpisu,
e)
plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.
§ 3b
Dohľad súdnej rady
Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141a ods. 5 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky súdna rada
a)
presadzuje opatrenia zamerané na trvalé spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že sudca bude svoju funkciu vykonávať riadne (ďalej len „predpoklady sudcovskej spôsobilosti“),
b)
schvaľuje harmonogram overovania spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti,
c)
vyhodnocuje informácie o konaní sudcu, ktoré je nezlučiteľné s predpokladmi sudcovskej spôsobilosti získané od súdov, iných orgánov verejnej moci alebo zistené z vlastnej činnosti.
§ 3c
Súdna rada vypracúva a na svojom webovom sídle zverejňuje každoročne k 30. marcu správu o výkone pôsobnosti podľa § 3a a 3b za prechádzajúci kalendárny rok a ďalšími vhodnými formami informuje verejnosť.
§ 4
Ďalšia pôsobnosť súdnej rady
(1)
Do ďalšej pôsobnosti súdnej rady2) podľa tohto zákona patrí
a)
prerokovať správy o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov,
b)
schvaľovať štatút súdnej rady a rokovací poriadok súdnej rady,
c)
predkladať ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) podnety na prijatie všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov,
d)
voliť podpredsedu súdnej rady,
e)
koordinovať činnosť sudcovských rád zriadených podľa osobitného predpisu,3)
f)
zaujímať stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov,
g)
zaujímať stanoviská k návrhom koncepčných dokumentov týkajúcich sa súdnictva, ktoré sa predkladajú na rokovanie národnej rady a vlády,
h)
volí určený počet členov rady Justičnej akadémie podľa osobitného predpisu,2a)
i)
podieľať sa na rozvoji ľudských zdrojov v súdnictve,
j)
rozhodovať o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, ak tak ustanovuje osobitný predpis.4)
(2)
Súdna rada po dohode s ministrom spravodlivosti ďalej
a)
schvaľuje zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie,
b)
schvaľuje zásady povoľovania práce v domácom prostredí,
c)
určuje obsahovú náplň vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu.
(3)
Ďalšiu pôsobnosť súdnej rady ustanovuje osobitný zákon.4)
(4)
Sudcovské rady3) poskytujú súdnej rade súčinnosť pri výkone jej pôsobnosti. Sudcovské rady poskytnú na požiadanie súdnej rade dokumenty a informácie, ktoré súdna rada potrebuje na rozhodovanie. Ak člen súdnej rady požiada sudcovskú radu o účasť na jej zasadnutí, sudcovská rada je povinná žiadosti vyhovieť.
Predseda súdnej rady
§ 4a
(1)
Návrh kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady môžu podať najmenej traja členovia súdnej rady. K návrhu sa prikladá vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.
(2)
O priebehu a výsledkoch volieb predsedu súdnej rady sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedie najmä
a)
celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť,
b)
počet hlasov členov súdnej rady odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
c)
poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady.
(3)
Výsledky volieb sa vyhlasujú na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa voľba predsedu súdnej rady vykonala.
(4)
Ak žiadny z kandidátov na predsedu súdnej rady nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady a na voľbe sa zúčastnili viac ako dvaja kandidáti, vykoná sa na tom istom zasadnutí súdnej rady opakovaná voľba. Na opakovanej voľbe sa zúčastnia tí dvaja kandidáti, ktorí vo voľbe získali najväčší počet hlasov.
(5)
Ak žiadny z kandidátov na predsedu súdnej rady nezíska vo voľbe, v prípade podľa odseku 4 v opakovanej voľbe, nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady, uskutočnia sa nové voľby na druhý deň po opakovanej voľbe.
§ 4b
(1)
Funkcia predsedu súdnej rady zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia člena súdnej rady,
b)
vzdaním sa funkcie predsedu alebo člena súdnej rady,
c)
odvolaním predsedu alebo člena súdnej rady,
d)
smrťou,
e)
neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti výkonu funkcie predsedu súdnej rady podľa čl. 141a ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, alebo
f)
ak predsedu súdnej rady už nemožno považovať za bezúhonného.
(2)
Predseda súdnej rady písomne oznámi vzdanie sa funkcie podpredsedovi súdnej rady, ak ho niet, vekovo najstaršiemu členovi súdnej rady. Funkcia predsedu súdnej rady zaniká uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov od doručenia oznámenia podľa prvej vety.
(3)
Návrh na odvolanie predsedu súdnej rady môžu podať najmenej piati členovia súdnej rady. Súdna rada môže predsedu súdnej rady odvolať, ak
a)
mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas troch mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie, alebo
b)
opakovane porušuje svoje povinnosti.
§ 5
Podpredseda súdnej rady
(1)
Súdna rada si volí zo svojich členov podpredsedu súdnej rady. Návrh kandidáta na podpredsedu súdnej rady môže podať každý člen súdnej rady.
(2)
Ak predseda súdnej rady4a) nie je zvolený a počas neprítomnosti predsedu súdnej rady vykonáva povinnosti predsedu súdnej rady podpredseda súdnej rady.
(3)
Počas neprítomnosti predsedu súdnej rady a podpredsedu súdnej rady vykonáva ich povinnosti prítomný vekovo najstarší člen súdnej rady.
(4)
Súdna rada na návrh najmenej troch členov súdnej rady môže podpredsedu súdnej rady odvolať.
Zasadnutie súdnej rady
§ 6
(1)
Zasadnutie súdnej rady zvoláva a zasadnutie vedie predseda súdnej rady. Ak nejde o výkon pôsobnosti súdnej rady podľa čl. 141a ods. 5 písm. a) až j) Ústavy Slovenskej republiky alebo podľa § 4 ods. 1 písm. h), § 4 ods. 2 a voľbu a odvolanie predsedu súdnej rady a podpredsedu súdnej rady, môže predseda súdnej rady v neodkladných prípadoch požiadať členov súdnej rady, aby o návrhu uznesenia rozhodli aj mimo zasadnutia súdnej rady; ak aspoň traja členovia súdnej rady uplatnia k návrhu uznesenia pripomienky alebo s ním nesúhlasia, o návrhu uznesenia sa musí rozhodnúť na zasadnutí súdnej rady.
(2)
Program súdnej rady navrhuje predseda súdnej rady. Každý člen súdnej rady je oprávnený navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia súdnej rady. Ak najmenej traja členovia súdnej rady navrhnú zmenu alebo doplnenie programu, predseda súdnej rady zaradí tento návrh do programu zasadnutia súdnej rady.
(3)
Program zasadnutia súdnej rady schvaľuje súdna rada.
(4)
Predseda súdnej rady zvoláva zasadnutie súdnej rady podľa potreby, najmenej však raz za mesiac, alebo ak o zvolanie písomne požiada najmenej tretina členov súdnej rady.
(5)
Ak predseda súdnej rady nezvolá do 15 dní zasadnutie súdnej rady, za ktorého zvolanie sa vyslovila tretina členov súdnej rady, začne sa zasadnutie súdnej rady v sídle súdnej rady aj bez jej zvolania v tridsiaty deň po doručení žiadosti o 13. hodine. Ak tridsiaty deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je dňom zasadnutia súdnej rady najbližší nasledujúci pracovný deň.
(6)
Súdna rada rozhoduje vždy uznesením. Na prijatie uznesenia súdnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
(7)
Člen súdnej rady, ktorý je kandidátom vo voľbe, nemá právo hlasovať na tejto voľbe, ak sa o zvolenie do tej istej funkcie uchádza aspoň jeden ďalší kandidát, ktorý nie je členom súdnej rady. Člen súdnej rady, ktorý je sudcom, nemá právo hlasovať aj vtedy, ak súdna rada rozhoduje o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti tohto člena súdnej rady.
(8)
Hlasovanie súdnej rady je verejné.
(9)
Predseda súdnej rady je povinný jedno vyhotovenie uznesenia súdnej rady o návrhu súdnej rady na vymenovanie sudcu, odvolanie sudcu, pridelení sudcu alebo preložení sudcu zaslať ministrovi spravodlivosti do troch dní odo dňa, keď súdna rada o veci rozhodla.
(10)
Z každého zasadnutia súdnej rady sa vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica, z ktorej musí byť okrem účasti, programu zasadnutia súdnej rady a obsahu prijatých uznesení zrejmý aj obsah, priebeh rokovania a výsledok hlasovania o jednotlivých bodoch programu zasadnutia súdnej rady.
(11)
Predseda súdnej rady zabezpečí zverejnenie informácií o činnosti súdnej rady na webovom sídle súdnej rady. Na webovom sídle súdnej rady sa zverejňuje termín zasadnutia súdnej rady, návrh programu zasadnutia súdnej rady a materiály, o ktorých má podľa návrhu programu zasadnutia súdna rada rokovať, a to najmenej 15 dní pred termínom zasadnutia súdnej rady; materiály doplnené na rokovaní súdnej rady podľa § 6 ods. 2 sa zverejňujú v rovnakej lehote ako prijaté uznesenie súdnej rady. Na webovom sídle súdnej rady sa ďalej uverejní prijaté uznesenie súdnej rady, zápisnica z hlasovania, zápisnica zo zasadnutia súdnej rady a zvukový záznam zo zasadnutia súdnej rady. Prijaté uznesenie súdnej rady sa uverejní do 24 hodín od jeho prijatia súdnou radou. Zápisnica z hlasovania, zápisnica zo zasadnutia súdnej rady a zvukový záznam zo zasadnutia súdnej rady sa uverejnia zároveň s prijatými uzneseniami súdnej rady.
§ 7
(1)
Zasadnutie súdnej rady je verejné. Predseda súdnej rady je povinný vytvoriť podmienky na účasť verejnosti na zasadnutiach súdnej rady. Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o zasadnutie súdnej rady väčší záujem, je predseda súdnej rady povinný zvolať zasadnutie súdnej rady vo vhodnej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i možnosti.
(2)
Ak ide o prerokovanie vecí podľa § 4 ods. 1 písm. a), e) až g) a ods. 2, predseda súdnej rady udelí slovo ministrovi spravodlivosti, kedykoľvek o to požiada. Ak ide o rozhodovanie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, predseda súdnej rady udelí slovo, kedykoľvek o to požiadajú, tomu, kto návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podal, a dotknutému sudcovi.
(3)
Predseda súdnej rady môže vykázať z miestnosti, v ktorej zasadá súdna rada, alebo odoprieť prístup do tejto miestnosti osobám, ktoré rušia dôstojný priebeh zasadnutia súdnej rady alebo u ktorých je dôvodná obava, že by mohli rušiť dôstojný priebeh zasadnutia súdnej rady.
§ 8
(1)
Predsedovi súdnej rady patrí za výkon funkcie plat, príplatok a paušálne náhrady podľa osobitného predpisu.4b) Výkon funkcie ostatných členov súdnej rady nie je spojený s nárokom na odmenu. Predseda súdnej rady má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla súdnej rady. Náhrady pri zahraničných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie, mu patria v rovnakej výške ako členovi vlády. Počas výkonu svojej funkcie má právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.
(2)
Člen súdnej rady má nárok na náhradu výdavkov spojených s jeho činnosťou v súdnej rade podľa osobitného predpisu.5)
(3)
Členovi súdnej rady patria technické prostriedky potrebné na výkon jeho funkcie v rozsahu a za podmienok ustanovených uznesením súdnej rady; po skončení funkčného obdobia mu zostávajú.
§ 9
Kancelária súdnej rady
(1)
Úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti súdnej rady vykonáva Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária súdnej rady“).
(2)
Kanceláriu súdnej rady riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie súdnej rady. Vedúceho kancelárie súdnej rady vymenúva a odvoláva predseda súdnej rady, ktorému zodpovedá za jej činnosť.
(3)
Kancelária súdnej rady je rozpočtová organizácia.
(4)
Úlohy kancelárie súdnej rady plnia štátni zamestnanci5a) a zamestnanci.5b)
(5)
Podrobnosti o organizácii a činnosti kancelárie súdnej rady, o postavení štátnych zamestnancov a zamestnancov kancelárie súdnej rady upravuje organizačný poriadok. Organizačný poriadok vydáva vedúci kancelárie súdnej rady.
SPÔSOB USTANOVOVANIA ČLENOV SÚDNEJ RADY
Voľba členov súdnej rady sudcami
Volebné právo
§ 10
(1)
Voľba členov súdnej rady sudcami sa koná na základe ich všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.
(2)
Právo voliť členov súdnej rady majú všetci sudcovia, ktorí ku dňu volieb vykonávajú funkciu sudcu.
(3)
Prekážkou vo výkone práva voliť podľa odseku 2 je obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí podľa osobitného predpisu.6)
(4)
Zoznam sudcov obvodu príslušnej sudcovskej rady zabezpečí predseda sudcovskej rady. O námietkach vo veciach zápisu do zoznamu sudcov rozhoduje hlavná volebná komisia.
§ 11
(1)
Za člena súdnej rady môže byť zvolený každý sudca, ktorý ku dňu volieb vykonáva funkciu sudcu.
(2)
Návrh kandidáta na člena súdnej rady (ďalej len „návrh kandidáta") môže podať sudcovská rada, stavovská organizácia sudcov alebo najmenej desať sudcov (ďalej len „navrhovateľ").
§ 12
Volebné orgány
(1)
Na voľby členov súdnej rady sa zriaďujú:
a)
hlavná volebná komisia,
b)
volebná komisia pre Najvyšší súd Slovenskej republiky, volebné komisie pre obvody krajských súdov a volebná komisia pre Špecializovaný trestný súd (ďalej len „volebná komisia“).
(2)
Kandidát na člena súdnej rady nemôže byť členom hlavnej volebnej komisie alebo volebnej komisie.
(3)
Členmi hlavnej volebnej komisie sú zástupcovia sudcovských rád Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Špecializovaného trestného súdu, a to vždy jeden z členov za každú sudcovskú radu, a zástupcovia kolégií predsedov sudcovských rád, a to vždy jeden z členov kolégia predsedov sudcovských rád za každé kolégium. Sudcovské rady a kolégiá predsedov sudcovských rád zvolia svojich zástupcov v hlavnej volebnej komisii najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia volieb. Členovia hlavnej volebnej komisie zvolia spomedzi seba predsedu hlavnej volebnej komisie; ak nemožno predsedu určiť voľbou, určí sa žrebom; žrebovanie riadi vedúci kancelárie súdnej rady.
(4)
Ustanovujúce zasadnutie hlavnej volebnej komisie zvolá predseda súdnej rady najneskôr 30 dní pred dňom konania volieb.
(5)
Volebná komisia je päťčlenná a jej členov volí zhromaždenie sudcov (§ 17 ods. 2) bezprostredne pred začatím volieb. Členovia volebnej komisie zvolia spomedzi seba predsedu volebnej komisie; ak nemožno predsedu určiť voľbou, určí sa žrebom; žrebovanie riadi vedúci kancelárie súdnej rady.
(6)
Hlavná volebná komisia a volebná komisia sú schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platnosť jej rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý.
Navrhovanie kandidátov
§ 13
(1)
Návrh kandidáta sa doručuje predsedovi súdnej rady. Predseda súdnej rady do 30 dní pred dňom konania volieb odovzdá všetky doručené návrhy kandidátov predsedovi hlavnej volebnej komisie.
(2)
Ak návrh kandidáta podáva sudcovská rada, k návrhu kandidáta pripojí výpis uznesenia zo svojho zasadnutia, z ktorého musí byť zrejmé, že návrh bol schválený ustanoveným spôsobom. Ak návrh kandidáta podáva záujmová stavovská organizácia sudcov, k návrhu kandidáta priloží doklad o registrácii a výpis uznesenia zo zasadnutia príslušného orgánu. Ak návrh kandidáta podáva najmenej desať sudcov, k návrhu kandidáta sa pripojí zoznam, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a podpis sudcov, ktorí návrh predkladajú.
(3)
Návrh kandidáta obsahuje meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, rodné číslo, deň ustanovenia do funkcie sudcu a miesto výkonu funkcie sudcu, ktorý je kandidátom na člena. Návrh môže obsahovať aj odôvodnenie zamerané najmä na údaje o odbornej praxi navrhovaného kandidáta.
(4)
K návrhu kandidáta sa prikladá vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.
(5)
V prílohe k návrhu kandidáta navrhovateľ určí svojho splnomocnenca a jeho náhradníka a uvedie ich meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu. Splnomocnencom ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát. Úkonmi svojho splnomocnenca vo volebných veciach je navrhovateľ viazaný. Nastúpenie náhradníka na miesto splnomocnenca navrhovateľ oznámi hlavnej volebnej komisii.
§ 14
(1)
Predložené návrhy kandidátov preskúma hlavná volebná komisia najneskôr do 15 dní pred dňom konania volieb. Ak hlavná volebná komisia zistí, že predložený návrh kandidáta nespĺňa náležitosti podľa tohto zákona, bezodkladne na to upozorní splnomocnenca navrhovateľa s určením lehoty, v akej má návrh kandidáta doplniť alebo opraviť. Na návrh kandidáta, ktorý nebol v určenej lehote doplnený alebo opravený, sa neprihliada. Podanie návrhu kandidáta hlavná volebná komisia potvrdí splnomocnencovi navrhovateľa.
(2)
Hlavná volebná komisia po preskúmaní návrhov kandidátov zostaví listinu kandidátov, v ktorej uvedie podľa abecedného poradia priezvisko a meno kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky podľa tohto zákona, s uvedením ich miesta výkonu funkcie sudcu a dňa ich posledného ustanovenia do funkcie sudcu. Takto zostavenú listinu kandidátov podpíše predseda hlavnej volebnej komisie a ďalší jej dvaja vekom najstarší členovia.
(3)
Predseda hlavnej volebnej komisie zabezpečí zverejnenie listiny kandidátov na všetkých súdoch najneskôr desať dní pred dňom konania voľby.
§ 15
Vzatie návrhu kandidáta späť a vzdanie sa kandidatúry
(1)
Navrhovateľ môže do piatich dní pred začatím volieb písomne vziať svoj návrh kandidáta späť.
(2)
Kandidát sa môže do začatia volieb svojej kandidatúry písomne vzdať.
(3)
Späťvzatie návrhu kandidáta a vzdanie sa kandidatúry nemožno vziať späť. Späťvzatie návrhu kandidáta a vzdanie sa kandidatúry sa doručí predsedovi hlavnej volebnej komisie, ktorý vhodným spôsobom zabezpečí jeho zverejnenie.
§ 16
Hlasovacie lístky
(1)
Hlavná volebná komisia najneskôr do troch dní pred dňom konania volieb zabezpečí vyhotovenie a rozoslanie hlasovacích lístkov v počte potrebnom na riadny priebeh volieb.
(2)
Na hlasovacom lístku sa uvedú v abecednom poradí navrhnutí kandidáti z listiny kandidátov (§ 14) vrátane ich prideleného poradového čísla; vylúčia sa kandidáti, u ktorých došlo k späťvzatiu návrhu kandidáta (§ 15 ods. 1) alebo ktorí sa vzdali kandidatúry (§ 15 ods. 2).
(3)
Hlasovacie lístky hlavná volebná komisia opatrí odtlačkom pečiatky a podpisom predsedu hlavnej volebnej komisie.
(4)
Hlavná volebná komisia prostredníctvom svojich členov z obvodov príslušných sudcovských rád zabezpečí doručenie hlasovacích lístkov predsedom príslušných volebných komisií.
(5)
Sudca dostane hlasovací lístok v deň a na mieste konania volieb.
§ 17
Deň, čas a miesto konania volieb
(1)
Deň a čas konania volieb vyhlasuje predseda súdnej rady najneskôr 60 dní pred ich konaním a súčasne oznámi počet členov súdnej rady, ktorí majú byť zvolení vo voľbách. Deň konania volieb musí byť najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia člena súdnej rady alebo najneskôr 75 dní po uprázdnení funkcie člena súdnej rady.
(2)
Voľby sa konajú na zhromaždeniach sudcov v obvodoch jednotlivých volebných komisií [§ 12 ods. 1 písm. b)] v ten istý deň a v tom istom čase.
(3)
Miesto konania zhromaždenia sudcov určí najneskôr 15 dní pred dňom konania volieb
a)
predseda sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pre zhromaždenie sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
b)
predseda sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu pre zhromaždenie sudcov Špecializovaného trestného súdu,
c)
predseda sudcovskej rady krajského súdu pre zhromaždenie sudcov obvodu tohto súdu.
§ 18
Hlasovanie
(1)
Vydanie hlasovacích lístkov sudcom, priebeh volieb a zistenie výsledkov hlasovania organizuje a riadi volebná komisia (§ 12). Prevzatie hlasovacieho lístka sudca potvrdí vlastnoručným podpisom.
(2)
Hlasovanie sa uskutoční zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, ktorému sudca odovzdáva svoj hlas, v osobitne vyhradenom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov a vhodením hlasovacieho lístka do volebnej schránky. Sudca je oprávnený voliť najviac taký počet kandidátov, koľko členov súdnej rady je potrebné zvoliť (§ 17 ods. 1).
§ 19
Zistenie a vyhlásenie výsledkov hlasovania
(1)
V miestnosti, kde volebná komisia spočítava hlasy, majú právo byť prítomní len členovia volebnej komisie a hlavnej volebnej komisie.
(2)
Po skončení hlasovania dá predseda volebnej komisie zapečatiť neprevzaté volebné lístky a otvoriť volebnú schránku.
(3)
Volebná komisia vyberie hlasovacie lístky a porovná ich počet s potvrdením o prevzatí hlasovacích lístkov, následne vylúči neplatné hlasovacie lístky a zráta počet hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom.
(4)
Neplatný je hlasovací lístok, ktorý nie je na predpísanom tlačive (§ 16), ktorý obsahuje väčší počet zakrúžkovaných kandidátov (§ 17 ods. 1) alebo na ktorom sudca neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta.
(5)
V prípade pochybností o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhodne volebná komisia.
§ 20
Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania
(1)
Volebná komisia vyhotoví v dvoch vyhotoveniach zápisnicu o priebehu a výsledkoch hlasovania, ktorú podpíšu všetci členovia volebnej komisie. Ak niektorý z členov volebnej komisie zápisnicu o priebehu a výsledkoch hlasovania nepodpíše, uvedú sa v nej dôvody, pre ktoré ju nepodpísal.
(2)
V zápisnici o priebehu a výsledkoch hlasovania sa uvedie
a)
celkový počet sudcov obvodu príslušnej volebnej komisie, ktorí majú právo voliť (§ 10 ods. 2 a 3),
b)
počet sudcov obvodu príslušnej volebnej komisie, ktorí si prevzali hlasovacie lístky,
c)
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
d)
počet platných hlasovacích lístkov,
e)
počet neplatných hlasovacích lístkov,
f)
počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.
(3)
Volebná komisia odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledkoch hlasovania spolu s volebnou dokumentáciou zástupcovi hlavnej volebnej komisie a jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu a výsledkoch hlasovania odovzdá predsedovi príslušnej sudcovskej rady (§ 17 ods. 3). Ten zabezpečí bezodkladné zverejnenie výsledkov hlasovania v obvode sudcovskej rady vhodným spôsobom.
§ 21
Zistenie výsledkov volieb
(1)
Hlavná volebná komisia po prevzatí zápisníc o priebehu a výsledkoch hlasovania od všetkých volebných komisií zráta počet všetkých sudcov zapísaných v zoznamoch a počet vydaných hlasovacích lístkov.
(2)
Hlavná volebná komisia zráta počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v obvodoch všetkých volebných komisií a zostaví poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov.
(3)
Pri rovnosti počtu hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov získa skoršie poradie kandidát s dlhším časom výkonu funkcie sudcu.
§ 22
Zápisnica o výsledku volieb
(1)
V zápisnici o výsledku volieb sa uvedie
a)
celkový počet sudcov, ktorí majú právo voliť (§ 10 ods. 2 a 3),
b)
počet sudcov, ktorí si prevzali hlasovacie lístky,
c)
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
d)
počet platných hlasovacích lístkov,
e)
počet neplatných hlasovacích lístkov,
f)
počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.
(2)
V zápisnici o výsledku volieb sa ďalej uvedie aj meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo a miesto výkonu funkcie sudcu, ktorý bol zvolený za člena súdnej rady. V prípade vyhlásenia volieb na obsadenie miest viacerých členov súdnej rady sa uvedie i poradie kandidátov (§ 21 ods. 2 a 3).
(3)
Zápisnicu o výsledku volieb podpisujú všetci členovia hlavnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov hlavnej volebnej komisie zápisnicu o výsledku volieb nepodpíše, uvedú sa v nej dôvody, pre ktoré ju nepodpísal.
(4)
Po podpise zápisnice o výsledku volieb predseda hlavnej volebnej komisie zverejní výsledky volieb.
§ 23
(1)
Počet zvolených kandidátov sa rovná počtu neobsadených funkcií členov súdnej rady, ktorých majú zvoliť sudcovia. Za členov súdnej rady sú zvolení kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov (§ 21).
(2)
Hlavná volebná komisia vydá zvolenému členovi súdnej rady osvedčenie o jeho zvolení za člena súdnej rady. V osvedčení sa uvedie meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo a miesto výkonu funkcie sudcu, ktorého zvolili sudcovia za člena súdnej rady.
(3)
Predseda hlavnej volebnej komisie bezodkladne oznámi údaje podľa odseku 2 predsedovi súdnej rady, predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, prezidentovi a predsedovi vlády Slovenskej republiky.
USTANOVOVANIE ĎALŠÍCH ČLENOV SÚDNEJ RADY
§ 24
Voľba členov súdnej rady národnou radou
(1)
Národná rada volí členov súdnej rady podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky oznámi predsedovi súdnej rady meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo a trvalý pobyt člena súdnej rady zvoleného národnou radou do 60 dní po zániku funkcie člena súdnej rady zvoleného národnou radou. Tieto údaje predseda Národnej rady Slovenskej republiky oznámi aj prezidentovi a predsedovi vlády Slovenskej republiky.
§ 25
Vymenovanie členov súdnej rady prezidentom a vládou
(1)
Prezident oznámi predsedovi súdnej rady meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo a trvalý pobyt člena súdnej rady vymenovaného prezidentom po zániku funkcie člena súdnej rady vymenovaného prezidentom.
(2)
Predseda vlády Slovenskej republiky oznámi predsedovi súdnej rady meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo a trvalý pobyt člena súdnej rady vymenovaného vládou do 60 dní po zániku funkcie člena súdnej rady vymenovaného vládou.
Zánik funkcie člena súdnej rady
§ 26
(1)
Funkcia člena súdnej rady zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia člena súdnej rady,
b)
vzdaním sa funkcie člena súdnej rady,
c)
odvolaním člena súdnej rady,
d)
smrťou člena súdnej rady,
e)
zánikom funkcie sudcu, ak ho za člena súdnej rady zvolili sudcovia,
f)
prerušením výkonu funkcie sudcu; to neplatí, ak ide o prerušenie výkonu funkcie sudcu u predsedu súdnej rady,
g)
neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti funkcie člena súdnej rady podľa § 3 ods. 5,
h)
ak člena súdnej rady už nemožno považovať za bezúhonného.
(2)
Člen súdnej rady písomne oznámi vzdanie sa funkcie člena súdnej rady predsedovi súdnej rady. Funkcia člena súdnej rady zaniká uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov od doručenia oznámenia predsedovi súdnej rady.
(3)
Členovi súdnej rady, ktorý neodstráni dôvody nezlučiteľnosti funkcie člena súdnej rady podľa § 3 ods. 5 do 30 dní odo dňa ich vzniku, zaniká uplynutím tejto lehoty funkcia člena súdnej rady.
§ 27
(1)
Na odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami sa primerane použijú ustanovenia § 10 až 23, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Návrh na odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami môžu podať najmenej tri sudcovské rady (§ 17 ods. 3), tri kolégiá predsedov sudcovských rád alebo najmenej štvrtina sudcov oprávnených voliť.
(3)
Odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami je platné, ak sa za jeho odvolanie vyslovila nadpolovičná väčšina všetkých sudcov (§ 10 ods. 2).
(4)
Na odvolanie člena súdnej rady zvoleného národnou radou sa primerane použije § 24 a na odvolanie člena súdnej rady vymenovaného prezidentom alebo vládou sa primerane použije § 25.
VOĽBA A ODVOLANIE PREDSEDU NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A PODPREDSEDU NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A USTANOVENIE DO ĎALŠÍCH FUNKCIÍ V PÔSOBNOSTI SÚDNEJ RADY
Postup pri vymenovaní do funkcie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
§ 27a
(1)
Návrh na vymenovanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho súdu") alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda najvyššieho súdu") predkladá súdna rada bez zbytočného odkladu prezidentovi na základe výsledkov ňou uskutočnených volieb; voľby sa konajú na verejnom zasadnutí súdnej rady.
(2)
Kandidátov na predsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho súdu môže súdnej rade navrhnúť člen súdnej rady, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, plénum sudcov Najvyššieho súdu, sudca Najvyššieho súdu a minister spravodlivosti (ďalej len „navrhovateľ").
(3)
Deň a čas konania volieb vyhlasuje predseda súdnej rady najneskôr 45 dní pred ich konaním. Predseda súdnej rady oznámi všetkým navrhovateľom vyhlásenie volieb s výzvou na predloženie kandidátov na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o vyhlásení volieb.
(4)
Návrh kandidáta na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu obsahuje meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, dátum ustanovenia do funkcie sudcu a dátum pridelenia alebo preloženia sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. K návrhu sa prikladá vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.
(5)
Návrh kandidáta na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu sa doručuje predsedovi súdnej rady; na návrhy doručené predsedovi súdnej rady po uplynutí lehoty podľa odseku 3 a na návrhy, ktoré nemajú všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom, sa neprihliada.
(6)
Predseda súdnej rady zabezpečí doručenie zoznamu kandidátov na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu členom súdnej rady najneskôr 15 dní predo dňom konania volieb.
(7)
Návrh kandidáta na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu možno do začatia volieb vziať písomne späť. Kandidát na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu sa môže do začatia volieb písomne vzdať svojej kandidatúry. Späťvzatie návrhu kandidáta a vzdanie sa kandidatúry je účinné doručením predsedovi súdnej rady.
§ 27b
(1)
Kandidáti na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu majú právo zúčastniť sa na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa konajú voľby predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu. Predseda súdnej rady zabezpečí doručenie pozvánky kandidátom na zasadnutie súdnej rady najneskôr sedem dní predo dňom konania volieb.
(2)
Súdna rada vytvorí pre všetkých kandidátov na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu rovnaké podmienky na prezentáciu svojej osoby a svojej predstavy o pôsobení vo funkcii predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu.
§ 27c
(1)
O priebehu a výsledkoch volieb sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedie najmä
a)
celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť,
b)
počet hlasov členov súdnej rady odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
c)
poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady.
(2)
Výsledky volieb sa vyhlasujú na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa voľba predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu vykonala.
(3)
Ak žiadny z kandidátov na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady a na voľbe sa zúčastnili viac ako dvaja kandidáti, vykoná sa na tom istom zasadnutí súdnej rady opakovaná voľba. Na opakovanej voľbe sa zúčastnia kandidáti, ktorí vo voľbe získali najväčší počet hlasov a druhý najväčší počet hlasov.
(4)
Ak žiadny z kandidátov na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu nezíska vo voľbe, v prípade podľa odseku 3 v opakovanej voľbe, nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady, uskutočnia sa nové voľby.
§ 27d
Nová voľba
(1)
Ak ani v opakovanej voľbe nebol zvolený kandidát na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu, vykoná sa najneskôr do 120 dní na zasadnutí súdnej rady nová voľba.
(2)
Na novej voľbe sa nemôžu zúčastniť kandidáti, o ktorých sa už hlasovalo v predchádzajúcich voľbách.
(3)
Pri novej voľbe sa postupuje primerane podľa § 27a až 27c.
§ 27e
Ďalšia voľba
(1)
Ak ani v novej voľbe nebol zvolený kandidát na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu, vyhlási súdna rada ďalšiu voľbu tak, aby sa uskutočnila do 120 dní, a to aj opakovane, až do zvolenia kandidáta.
(2)
V ďalšej voľbe sa o zvolenie môžu uchádzať aj kandidáti, o ktorých sa hlasovalo v prvej voľbe (§ 27a ods. 2). Z ďalšej voľby sú vylúčení kandidáti, o ktorých sa hlasovalo v bezprostredne predchádzajúcej voľbe.
(3)
Pri ďalšej voľbe sa postupuje primerane podľa § 27a až 27c.
§ 27f
Návrh na odvolanie predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu
(1)
Návrh na odvolanie predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu podá súdna rada prezidentovi z dôvodov uvedených v čl. 147 Ústavy Slovenskej republiky.
(2)
O tomto návrhu súdna rada rozhodne do 15 dní od zistenia dôvodu.
§ 27fa
Obsadzovanie voľných miest sudcov na okresných súdoch a voľných miest hosťujúcich sudcov
(1)
Minister spravodlivosti bezodkladne písomne oznámi predsedovi súdnej rady určenie voľných miest sudcov na okresných súdoch alebo voľných miest hosťujúcich sudcov a oznámenie o určení voľných miest sudcov zverejní na webovom sídle ministerstva.
(2)
Ak sa v obvode krajského súdu obsadzuje jedno voľné miesto sudcu a voľné miesto hosťujúceho sudcu, predseda súdnej rady písomne vyzve kandidáta na funkciu sudcu, aby udelil súhlas s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na voľné miesto na okresnom súde alebo na voľné miesto hosťujúceho sudcu; predseda súdnej rady vo výzve uvedie počet voľných miest hosťujúcich sudcov. Ak sa v obvode krajského súdu obsadzujú voľné miesta na dvoch alebo viacerých okresných súdoch a voľné miesto hosťujúceho sudcu, predseda súdnej rady písomne vyzve kandidáta na funkciu sudcu, aby udelil súhlas s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na jeden z okresných súdov, ktorých sa výzva predsedu súdnej rady týka, alebo na voľné miesto hosťujúceho sudcu; predseda súdnej rady vo výzve uvedie zoznam všetkých okresných súdov, na ktorých sa obsadzujú voľné miesta, a počet voľných miest hosťujúcich sudcov.
(3)
Ak sa v obvode krajského súdu obsadzuje len voľné miesto hosťujúceho sudcu, predseda súdnej rady písomne vyzve kandidáta na funkciu sudcu, aby udelil súhlas s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na voľné miesto hosťujúceho sudcu. Ak sa v obvode krajského súdu obsadzuje len voľné miesto sudcu na okresnom súde alebo voľné miesta sudcu na dvoch alebo viacerých okresných súdoch, výzva podľa odseku 2 neobsahuje počet voľných miest hosťujúcich sudcov a predseda súdnej rady vyzve kandidáta na funkciu sudcu na udelenie súhlasu s pridelením na voľné miesto sudcu na okresnom súde.
(4)
Predseda súdnej rady postupuje podľa odsekov 2 a 3 tak, že najprv vyzve kandidáta na funkciu sudcu, ktorý je v príslušnej databáze uvedený ako prvý v poradí, následne ďalších kandidátov na funkciu sudcu, pokiaľ nie sú obsadené všetky voľné miesta sudcov a voľné miesta hosťujúcich sudcov.
(5)
Predseda súdnej rady na základe oznámenia ministra spravodlivosti podľa odseku 1 písomne prizve na najbližšie zasadnutie súdnej rady kandidátov na funkciu sudcu, ktorí spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktorí absolvovali prípravné vzdelávanie a udelili súhlas podľa odseku 2 alebo odseku 3 tak, aby súdna rada mohla rozhodnúť o podaní návrhu na vymenovanie za sudcu a obsadiť voľné miesta podľa odseku 1.
(6)
Ak kandidát na funkciu sudcu ani druhýkrát neudelí súhlas podľa odseku 2 alebo odseku 3 druhej vety, je vyradený z databázy kandidátov na funkciu sudcu; to neplatí, ak ide o kandidáta na funkciu sudcu z databázy kandidátov na funkciu sudcu pre iný obvod krajského súdu. Kandidát na funkciu sudcu je vyradený z databázy aj vtedy, ak za návrh na jeho vymenovanie do funkcie sudcu a pridelenie nehlasovala väčšina členov súdnej rady. Vyradenie kandidáta na funkciu sudcu podľa prvej a druhej vety predseda súdnej rady bezodkladne oznámi ministrovi spravodlivosti.
§ 27g
Ďalšie personálne návrhy v pôsobnosti súdnej rady
(1)
Návrh na voľbu kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch, môže súdnej rade podať
a)
člen súdnej rady,
b)
minister spravodlivosti,
c)
stavovská organizácia sudcov,
d)
iná stavovská právnická organizácia.8)
(2)
Za kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch, možno navrhnúť občana, ktorý
a)
získal právnické vzdelanie absolvovaním magisterského štúdia na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný9) alebo nostrifikovaný doklad o získaní právnického vzdelania absolvovaním štúdia rovnakej úrovne na vysokej škole v zahraničí,10)
b)
je bezúhonný, preukázateľne je významnou osobnosťou v odbore práva a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu sudcu bude riadne vykonávať,
c)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu,11)
e)
zložil odbornú justičnú skúšku, prokurátorskú skúšku, advokátsku skúšku alebo notársku skúšku a aspoň päť rokov vykonával právnickú prax.
(3)
Návrh na kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodnom súdnom orgáne, sa podáva súdnej rade. Návrh obsahuje
a)
meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, dátum narodenia, profesionálny životopis kandidáta preukazujúci splnenie podmienok podľa odseku 2, dátum a podpis navrhovateľa,
b)
doklad o tom, že kandidát zložil odbornú justičnú skúšku, advokátsku skúšku, prokurátorskú skúšku alebo notársku skúšku a že aspoň päť rokov vykonával právnickú prax,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov,1c)
d)
písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou,
e)
v prípade návrhu podľa odseku 1 písm. c) a d) aj doklad o prerokovaní návrhu v príslušných orgánoch.
Na návrhy, ktoré nemajú všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom, sa neprihliada.
(4)
Pri voľbe kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodnom súdnom orgáne, sa primerane použijú ustanovenia § 6 ods. 7, § 27a ods. 3 a § 27b až 27e.
(5)
Pri návrhoch podľa odsekov 1 a 2 môže súdna rada kandidátov vypočuť, a to pred svojím rozhodnutím. Návrh je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov súdnej rady. Na opakované a nové hlasovanie o návrhoch sa primerane použijú ustanovenia § 27c ods. 3 a § 27d.
§ 27h
Súčinnosť súdov a orgánov verejnej moci so súdnou radou
(1)
Súdy a orgány verejnej moci sú povinné poskytnúť súdnej rade súčinnosť pri výkone jej pôsobnosti, najmä sú povinné poskytnúť súdnej rade na požiadanie dokumenty a informácie, ktoré súdna rada potrebuje na jej rozhodovanie.
(2)
V súvislosti s výkonom pôsobnosti súdnej rady sú poverení členovia súdnej rady oprávnení vykonať úkony potrebné na zistenie skutočností a zabezpečenie dôkazov nevyhnutných na rozhodovanie súdnej rady, súdna rada je najmä oprávnená nahliadnuť do spisu orgánu verejnej moci alebo súdneho spisu vrátane spisov v trestnom konaní, tým nie sú dotknuté ustanovenia Trestného poriadku a robiť si z nich odpisy, výpisy a kópie.
(3)
Pri výkone pôsobnosti v súvislosti s oprávnením predsedu súdnej rady podať návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi je predseda súdnej rady oprávnený požadovať od disciplinárne zodpovedného sudcu stanovisko k disciplinárnemu previneniu a k veciam súvisiacim s disciplinárnym previnením; na tento účel si predseda súdnej rady môže vyžiadať súdny spis vrátane spisov v trestnom konaní, tým nie sú dotknuté ustanovenia Trestného poriadku a robiť z neho odpisy, výpisy, kópie a žiadať doplňujúce vyjadrenia.
(4)
Orgán činný v trestnom konaní je povinný bezodkladne oznámiť súdnej rade
a)
začatie trestného konania, ktoré môže súvisieť s dohľadom súdnej rady (§ 3b),
b)
vznesenie obvinenia voči sudcovi.
(5)
Členovia súdnej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone pôsobnosti súdnej rady; povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu funkcie a tej ich môže zbaviť len súdna rada.
§ 27i
Člen súdnej rady má právo na zabezpečenie primeraného času na prípravu na zasadnutie súdnej rady a na prípravu materiálov na rokovanie súdnej rady.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 28
(1)
Členov prvej súdnej rady zvolených národnou radou oznámi predseda Národnej rady Slovenskej republiky predsedovi súdnej rady do 75 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Členov prvej súdnej rady vymenovaných prezidentom oznámi prezident predsedovi súdnej rady.
(3)
Členov prvej súdnej rady vymenovaných vládou oznámi predseda vlády Slovenskej republiky predsedovi súdnej rady do 75 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(4)
Deň volieb členov prvej súdnej rady volených sudcami vyhlási predseda súdnej rady tak, aby sa voľba uskutočnila do 75 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Členov prvej súdnej rady zvolených sudcami oznámi hlavná volebná komisia bezodkladne predsedovi súdnej rady po vyhotovení zápisnice o výsledku volieb.
(5)
Prvé zasadnutie súdnej rady podľa tohto zákona zvolá predseda súdnej rady do 30 dní od ustanovenia všetkých jej členov.
§ 29
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2003.
Člen súdnej rady zvolený do funkcie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona nemusí preukazovať bezúhonnosť podľa tohto zákona.
§ 32
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 15. októbra 2019
Kandidát na funkciu sudcu zaradený do databázy kandidátov na funkciu sudcu k 14. októbru 2019, ktorý neudelí súhlas s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na voľné miesto hosťujúceho sudcu, sa z databázy kandidátov na funkciu sudcu nevyradí.
Čl. II
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovo „prísediacich" vkladá slovo „sudcov".
2.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a pri rozhodovaní viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a zákonom. Právny názor Ústavného súdu Slovenskej republiky obsiahnutý v jeho rozhodnutí vydanom v konaní podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na základe návrhu súdu je pre súd záväzný.“.
3.
V druhej časti prvej hlave nadpis prvého dielu znie: „Predpoklady na vymenovanie sudcu a vymenovanie sudcu".
4.
Nadpis pod § 5 znie: „Predpoklady na vymenovanie sudcu".
5.
V § 5 ods. 1 v úvodnej vete sa slovo „zvolený" nahrádza slovom „vymenovaný".
6.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa slovo „zvolenia" nahrádza slovom „vymenovania".
7.
V § 5 ods. 1 písm. g) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.".
8.
V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Za sudcu nemožno vymenovať občana, ktorý už vykonával funkciu sudcu a bol z nej odvolaný z dôvodu uvedeného v ustanovení § 18 ods. 1 písm. c).“.
Doterajšie odseky 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.
9.
V § 5 ods. 3 sa slová „Rady sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada")".
10.
V § 5 ods. 4 sa slovo „voľbu" nahrádza slovom „vymenovanie".
11.
V § 5 odsek 5 znie:
„(5)
Bezúhonný na účely tohto zákona je občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, čo preukázal výpisom z registra trestov5) nie starším ako tri mesiace.“.
12.
Nadpis nad § 6 vrátane § 6 a 7 znejú:
„Vymenovanie sudcu a funkčné obdobie sudcu
§ 6
Sudcu vymenúva prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident") na návrh súdnej rady; vymenúva ho bez časového obmedzenia.
§ 7
Súdna rada podá prezidentovi návrh na vymenovanie sudcu, len ak ide o osobu, ktorá spĺňa predpoklady podľa § 5 ods. 1 a 3 a ktorá súhlasí so svojím vymenovaním za sudcu a s pridelením na vopred určený súd.“.
13.
§ 8 a 9 sa vypúšťajú.
14.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Sudca po svojom vymenovaní skladá Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub do rúk prezidenta a potvrdzuje ho svojím podpisom.“.
15.
V § 10 sa vypúšťajú odseky 3 a 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.
16.
V § 11 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Sudcu prideľuje na výkon funkcie na určitý súd s jeho predchádzajúcim súhlasom súdna rada na návrh ministra.
(2)
Na Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd") možno prideliť len sudcu, ktorý dovŕšil vek 35 rokov.“.
17.
V § 11 ods. 4 sa slovo „voľby" nahrádza slovom „vymenovania".
18.
§ 12 až 14 vrátane nadpisov znejú:
㤠12
Dočasné pridelenie sudcu
(1)
Na zabezpečenie riadneho chodu súdnictva možno sudcu s jeho súhlasom dočasne prideliť na výkon funkcie na iný súd. Vykonávanie funkcie na dvoch súdoch je vylúčené okrem výkonu funkcie sudcu disciplinárneho súdu.
(2)
Sudcu možno s jeho súhlasom dočasne prideliť na súd vyššieho stupňa aj na účely prehlbovania kvalifikácie alebo zvyšovania kvalifikácie na výkon súčasnej alebo budúcej funkcie. Počas dočasného pridelenia na vyšší súd môže vykonávať funkciu sudcu len na tomto súde.
(3)
O dočasnom pridelení sudcu rozhoduje súdna rada.
(4)
Dočasné pridelenie sudcu nesmie presahovať jeden rok v období troch rokov.
§ 13
Stáž sudcu
(1)
Sudca, ak s tým súhlasí, môže na využitie svojich skúseností vykonávať stáž
a)
na ústrednom orgáne štátnej správy súdov alebo na inštitúcii, ktorá zabezpečuje vzdelávanie sudcov,
b)
ako súdny poradca6) na Ústavnom súde Slovenskej republiky,
c)
v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky a na Úrade vlády Slovenskej republiky.
(2)
Sudca, ak s tým súhlasí, môže vykonávať stáž na ústrednom orgáne štátnej správy súdov aj na účely prehlbovania kvalifikácie alebo zvyšovania kvalifikácie na výkon súčasnej alebo budúcej funkcie.
(3)
Sudca počas stáže podľa odseku 1 písm. a) a c) a odseku 2 nemôže vykonávať funkciu sudcu. Stáž podľa odsekov 1 a 2 sa považuje za výkon funkcie sudcu.
(4)
Stáž sudcu nesmie presahovať jeden rok v období troch rokov okrem prípadu uvedeného v odseku 1 písm. a).
(5)
O stáži sudcu rozhoduje minister.
(6)
Ustanovenia tohto zákona o dočasnom pridelení sudcu sa použijú primerane aj na stáž sudcu.
§ 14
Preloženie sudcu na iný súd
(1)
Súdna rada môže preložiť sudcu na iný súd len s jeho súhlasom alebo na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu.
(2)
Na najvyšší súd možno preložiť len sudcu, ktorý dovŕšil vek 35 rokov.
(3)
Na súd vyššieho stupňa sa sudca preloží na základe výsledkov výberového konania a v súlade so zásadami funkčného postupu sudcov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 17 sa vypúšťajú písmená j) a k). Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno j).
20.
V § 18 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Prezident na návrh súdnej rady sudcu odvolá
a)
na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin,
b)
ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd v jeho prípade nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,
c)
na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu,
d)
ak zanikla jeho voliteľnosť do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada").
(2)
Prezident na návrh súdnej rady môže sudcu odvolať, ak
a)
mu zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, riadne vykonávať sudcovské povinnosti,
b)
dosiahol vek 65 rokov.
(3)
Ak sú dôvody na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 1 alebo 2, súdna rada musí predložiť prezidentovi návrh na odvolanie sudcu.“.
21.
V § 18 sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
22.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Vzdanie sa funkcie sudcu
Sudca sa môže funkcie sudcu vzdať písomným oznámením prezidentovi. Funkcia sudcu v takom prípade zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené prezidentovi.“.
23.
V § 22 ods. 1 sa slová „národnej rady" nahrádzajú slovom „prezidenta".
24.
V § 22 ods. 2 sa slová „národná rada" nahrádzajú slovami „súdna rada".
25.
V § 22 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta a v druhej vete sa slová „Rada sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdna rada".
26.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Nezlučiteľnosť výkonu funkcie sudcu
(1)
Výkon funkcie sudcu je nezlučiteľný s funkciou v inom orgáne verejnej moci, so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom, s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, ani s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku, vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti a okrem členstva v súdnej rade.
(2)
V prípade pochybností súdna rada rozhodne o povinnosti skončiť túto funkciu alebo činnosť okrem členstva v súdnej rade.
(3)
Sudca môže vykonávať funkciu v stavovskej organizácii sudcov a v odborovej organizácii.“.
27.
V § 24 ods. 1 sa slová „prezidentom Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „prezidentom, členom vlády, poslancom národnej rady".
28.
V § 24 odsek 4 znie:
„(4)
Minister preruší výkon funkcie sudcovi na základe jeho žiadosti s uvedením dátumu, od ktorého požiada o výplatu starobného dôchodku, a aj sudcovi, ktorý sa stal poberateľom invalidného dôchodku. Minister výkon funkcie sudcovi preruší, ak sa sudca nevzdal výkonu funkcie alebo ak mu z iného dôvodu funkcia nezanikla.“.
29.
V § 25 ods. 1 sa slovo „Voľbou" nahrádza slovom „Vymenovaním".
30.
V § 25 ods. 4 druhá veta znie: „Osobný úrad sudcu je ministerstvo, ak sudca prerušil výkon funkcie sudcu alebo ak je sudca alebo jeho pozostalý poberateľom príplatku k dôchodku.".
31.
§ 26 vrátane nadpisu znie:
㤠26
Sudcovské rady
Sudcovské rady zriadené podľa osobitného predpisu10) vystupujú aj na ochranu práv a oprávnených záujmov sudcov. Ak sa príslušná sudcovská rada nevyjadrí alebo ak nerozhodne vo veciach, ktoré sú jej dané na vyjadrenie alebo rozhodnutie podľa tohto zákona, do 30 dní, postupuje sa ďalej bez jej vyjadrenia alebo rozhodnutia. Vyjadrenie príslušnej sudcovskej rady je však potrebné vyžiadať, ak ide o ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie (§ 15).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 58 zákona č. 335/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
32.
V § 27 odsek 1 znie:
„(1)
Hodnotenie sudcu sa uskutočňuje
a)
vždy po piatich rokoch výkonu funkcie sudcu,
b)
vždy v súvislosti s výberovým konaním,
c)
na návrh oprávnenej osoby (§ 120 ods. 2) v súvislosti s disciplinárnym konaním,
d)
ak sudca požiada o hodnotenie.“.
33.
V § 27 sa vypúšťa odsek 5. Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
34.
V § 29 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „vždy po vyhlásení výberového konania".
35.
V § 29 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
36.
Za § 29 sa vkladá deviaty diel, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Deviaty diel
Rozsah imunity a podmienky trestného stíhania sudcov a prísediacich
§ 29a
(1)
Za rozhodovanie nemožno sudcu ani prísediaceho stíhať, a to ani po zániku ich funkcií.
(2)
Prísediaceho možno pre činy spáchané pri výkone sudcovskej funkcie alebo v súvislosti s výkonom tejto funkcie trestne stíhať alebo vziať do väzby len so súhlasom súdnej rady.“.
37.
V § 30 ods. 2 písm. f) sa slovo „pravidlá" nahrádza slovom „zásady".
38.
V § 30 ods. 5 sa na konci druhej vety vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ako aj funkciu sudcu disciplinárneho senátu alebo predsedu disciplinárneho senátu, ak bol do tejto funkcie zvolený súdnou radou".
39.
V § 32 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Majetkové priznanie musí obsahovať údaje o
a)
právnom dôvode a o dátume nadobudnutia nehnuteľného majetku, a ak o to požiada predseda príslušnej sudcovskej rady alebo predseda súdnej rady, aj cenu jeho obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu podľa osobitného predpisu,11a)
b)
každej hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 200 000 Sk, právny dôvod a dátum nadobudnutia tejto veci, cenu obstarania, pri vlastnom zhotovení výdavky na zhotovenie, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu obvyklú,
c)
každom majetkovom práve a inej majetkovej hodnote, ktorej hodnota presahuje 200 000 Sk, právny dôvod a dátum nadobudnutia tohto majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, pri odplatnom prevode cenu obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu obvyklú,
d)
hnuteľných veciach, majetkových právach a iných majetkových hodnotách, aj keď ich hodnota jednotlivo nepresahuje 200 000 Sk, ak ich súhrnná hodnota presahuje 500 000 Sk, na účely majetkového priznania sa ocenia cenou obvyklou.
(3)
Sudca je povinný deklarovať v majetkovom priznaní aj majetkové pomery svojho neplnoletého dieťaťa a manžela, ktorý s ním žije v domácnosti, a to aj vtedy, ak manželia uzavreli dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva alebo o správe spoločného majetku. Ak manželia uzavreli dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva alebo o správe spoločného majetku, sudca deklaruje majetkové pomery svojho manžela v majetkovom priznaní oddelene od svojich majetkových pomerov.
(4)
Súčasťou majetkového priznania je aj čestné vyhlásenie sudcu, že nemá vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich s ním v domácnosti, ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 32 ods. 5 sa slová „Rady sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdnej rady".
41.
V § 32 sa vypúšťa odsek 6. Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
42.
V § 33 sa slová „Rada sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdna rada" a slová „Rady sudcov Slovenskej republiky" sa nahrádzajú slovami „súdnej rady".
43.
V § 35 ods. 2 sa slová „Rada sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdna rada".
44.
V § 41 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „O žiadosti sudcu je predseda súdu povinný rozhodnúť do 60 dní od jej podania. Ak predseda súdu žiadosti sudcu nevyhovie, musí svoje rozhodnutie odôvodniť.".
45.
§ 45 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Sudca má nárok na dovolenku na zotavenie za obdobie dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu iba v prípade, ak sa toto obdobie bude posudzovať ako výkon funkcie sudcu [§ 62 písm. j)].“.
46.
V § 47 ods. 1 sa slová „správa súdu je však povinná" nahrádzajú slovami „predseda súdu je však povinný".
47.
V § 52 ods. 1 sa vypúšťa slovo „základnej".
48.
V § 54 ods. 5 sa vypúšťajú slová „zvolená na štyri roky,".
49.
§ 61 vrátane nadpisu znie:
㤠61
Upovedomenie o pracovnom voľne a dĺžke jeho trvania
(1)
Ak je sudcovi vopred známy dôvod pracovného voľna, je povinný včas o ňom a o predpokladanom trvaní pracovného voľna upovedomiť predsedu súdu. Inak je sudca povinný o dôvode pracovného voľna predsedu súdu upovedomiť bez zbytočného odkladu.
(2)
Dôvod pracovného voľna a jeho trvanie je sudca povinný predsedovi súdu preukázať.“.
50.
V § 82 ods. 3 sa slová „Rady sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdnej rady".
51.
V § 95 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „bezhotovostne na bankové účty poberateľov alebo na vkladné knižky, ktoré si poberatelia zriaďujú na vlastné náklady".
52.
V § 101 ods. 1 sa za slovo „príplatku" vkladajú slová „podľa § 93 a 94".
53.
V § 116 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za disciplinárne previnenie sa považuje nepreukázanie požadovaných výsledkov podľa zásad hodnotenia sudcov schválených podľa osobitného predpisu28a) na základe hodnotenia práce sudcu a úmyselné uvedenie neúplných údajov alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní alebo v čestnom vyhlásení podľa § 32.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
§ 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
54.
V § 117 ods. 4 a 6 sa slová „národná rada" nahrádzajú slovom „prezident".
55.
V § 118 ods. 1 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o disciplinárne previnenie, ktorého sa sudca dopustil tým, že neviedol súdne konanie bez zbytočných prieťahov.".
56.
V § 119 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
57.
V § 119 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „disciplinárne konanie vo veci predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vykonáva Ústavný súd Slovenskej republiky.".
58.
V § 119 ods. 3 sa slová „Rada sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdna rada" a slová „Rady sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdnej rady".
59.
V § 119 ods. 5 sa slová „Rada sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdna rada".
60.
V § 119 odsek 6 znie:
„(6)
Disciplinárny senát prvého stupňa je trojčlenný; jeden člen disciplinárneho senátu je zvolený sudca krajského súdu, ďalší člen je zvolený sudca okresného súdu a senátu predsedá podľa odseku 5 zvolený sudca najvyššieho súdu. Odvolací disciplinárny senát je päťčlenný a za jeho členov môžu byť zvolení len sudcovia najvyššieho súdu.“.
61.
V § 119 ods. 8 sa slová „Rady sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdnej rady".
62.
V § 120 ods. 2 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
verejný ochranca práv,
c)
súdna rada,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená d) a e).
63.
V § 121 ods. 3 sa slová „Rada sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdna rada".
64.
§ 136 sa vypúšťa.
65.
V § 138 ods. 3 sa slová „národná rada" nahrádzajú slovom „prezident".
66.
V § 151 ods. 6 sa slová „Rady sudcov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „súdnej rady".
67.
Za § 151 sa vkladá § 151a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠151a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 16. apríla 2002
(1)
Do prijatia zásad súdnou radou podľa osobitného zákona35) sa zásady prijaté Radou sudcov Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov považujú za zásady prijaté súdnou radou.
(2)
Sudcu zvoleného na štyri roky podľa doterajších predpisov po uplynutí jeho volebného obdobia prezident na návrh súdnej rady vymenuje za sudcu bez časového obmedzenia aj vtedy, ak v deň vymenovania nedosiahol vek 30 rokov. Za výkon funkcie sudcu sa na účely tohto zákona považuje aj čas od uplynutia štvorročného volebného obdobia sudcu zvoleného na štyri roky do jeho vymenovania prezidentom za sudcu bez časového obmedzenia.
(3)
Sudca zvolený podľa doterajších predpisov za sudcu bez časového obmedzenia sa považuje za sudcu vymenovaného prezidentom.
(4)
Sudca zvolený podľa odseku 2 alebo 3 môže uplatniť do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona výhradu k sľubu sudcu. Výhrada má za následok zánik funkcie sudcu.
(5)
Sudca disciplinárneho súdu zvolený podľa doterajších predpisov zostáva vo funkcii až do uplynutia lehoty, na ktorú bol zvolený.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
„35)
Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovení uvedených v čl. III v sedemnástom bode v § 26 ods. 2, odseku 3 písm. f) a odseku 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2002, a ustanovenia uvedeného v čl. III v dvadsiatom siedmom bode, ktoré nadobúda účinnosť dňom ustanovenia všetkých členov súdnej rady.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
1b)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 6 ods. 1 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 45 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4a)
Čl. 141a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
4b)
§ 19a a 29k zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 195/2014 Z. z.
5)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
5a)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5b)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 51 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
8)
§ 66 a 67 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
9)
§ 106 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
12)
§ 11 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 69a zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 195/2014 Z. z.
14)
§ 28 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 74da zákona č. 38/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 195/2014 Z. z.