183/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

183
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. marca 2002,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Všeobecné ustanovenia
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušná smernica Európskych spoločenstiev.1)
(2)
Do skupiny určených výrobkov „zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu" podľa § 9 ods. 1 zákona patria zariadenia určené na prepravu osôb vo vozňoch alebo vlečnými zariadeniami, ktoré sú zavesené alebo presúvané jedným lanom alebo viacerými lanami umiestnenými pozdĺž trate (ďalej len „zariadenie"), ich podsystémy uvedené v prílohe č. 1 a bezpečnostné komponenty.
(3)
Zariadeniami podľa odseku 2 sú
a)
pozemné lanové dráhy a ostatné zariadenia s vozidlami pohybujúcimi sa na kolesách alebo na iných vodiacich zariadeniach, ktorých pohyb je zabezpečený jedným lanom alebo viacerými lanami,
b)
visuté lanové dráhy, ktorých vozne sú zavesené a presúvané jedným lanom alebo viacerými lanami; táto kategória zahŕňa tiež kabínové a sedačkové lanové dráhy,
c)
lanové vleky, ktorými sú prepravované osoby s vhodným vybavením.
(4)
Do skupiny určených výrobkov podľa odseku 2 nepatrí
a)
výťah,
b)
lanom poháňaná električka klasickej konštrukcie,
c)
lanové zariadenie používané na pôdohospodárske účely,
d)
pevné alebo mobilné zariadenie používané na výstaviskách alebo v zábavných parkoch, určené na využitie voľného času, a nie ako prostriedok prepravy osôb,
e)
banské zariadenie alebo pevné zariadenie používané na priemyselné účely,
f)
lanom poháňaný trajekt,
g)
ozubnicová železnica,
h)
reťazou poháňané zariadenie.
(5)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
zariadením celkový systém inštalovaný na mieste určenia, zložený z infraštruktúry a podsystémov uvedených v prílohe č. 1, pričom infraštruktúra osobitne navrhnutá pre každé zariadenie a inštalovaná na mieste sa skladá z trate, zo systémových údajov, z konštrukcie staníc a traťových konštrukcií vrátane základov potrebných na inštaláciu a prevádzku zariadenia,
b)
bezpečnostným komponentom každá základná súčiastka alebo skupina súčiastok, montážna podskupina alebo celková zostava vybavenia, alebo akýkoľvek prístroj zabudovaný v zariadení na dosiahnutie bezpečnostnej funkcie definovanej bezpečnostnou analýzou, ktorej zlyhanie ohrozuje bezpečnosť alebo zdravie prepravovaných osôb, prevádzkových zamestnancov alebo tretích osôb,
c)
investorom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá objednáva výstavbu a inštaláciu zariadenia,
d)
európskymi technickými špecifikáciami normy vhodné na posudzovanie zhody podľa § 5 ods. 6 zákona, technické osvedčenie2) a slovenské technické normy preberajúce európske normy podľa § 5 ods. 4 zákona.
§ 2
(1)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") uverejňuje vo vestníku oznámenie o harmonizovaných slovenských technických normách podľa § 5 ods. 5 zákona vhodných na posudzovanie splnenia základných požiadaviek podľa § 3 ods. 1.
(2)
Ak neexistujú harmonizované slovenské technické normy, úrad oznamuje vo vestníku, ktoré slovenské technické normy podľa § 5 ods. 6 zákona určil ako vhodné na posudzovanie zhody, a technické požiadavky, ktoré sa považujú za dôležité alebo príslušné na splnenie základných požiadaviek podľa § 3 ods. 1.
(3)
Technické špecifikácie, ktoré sa vyžadujú na doplnenie európskych technických špecifikácií podľa § 1 ods. 5 písm. d) a iných technických noriem podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona, nesmú ohroziť dodržiavanie základných požiadaviek podľa § 3 ods. 1.
§ 3
(1)
Zariadenia, ich infraštruktúra, bezpečnostné komponenty a podsystémy spĺňajú technické požiadavky uvedené v prílohe č. 2 (ďalej len „základné požiadavky").
(2)
Ak sú základné požiadavky konkretizované harmonizovanou slovenskou technickou normou podľa § 5 ods. 5 zákona, a zariadenia, ich infraštruktúra, bezpečnostné komponenty a podsystémy sú s ňou v zhode, považujú sa technické požiadavky podľa § 7 zákona za splnené.
(3)
Týmto nariadením nie sú dotknuté osobitné predpisy3) upravujúce špecifické požiadavky na zariadenia, ich infraštruktúru, bezpečnostné komponenty a podsystémy.
§ 4
(1)
Všetky navrhované zariadenia podliehajú bezpečnostnej analýze podľa prílohy č. 3. Bezpečnostná analýza pokrýva všetky bezpečnostné hľadiská zariadenia a jeho okolia týkajúce sa návrhu, výroby a uvedenia do prevádzky a umožňuje z doterajších poznatkov a skúseností identifikovať možné riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prevádzky; žiadosť o vykonanie bezpečnostnej analýzy podáva investor.
(2)
Na záver bezpečnostnej analýzy sa vypracúva bezpečnostná správa, ktorá obsahuje odporúčané opatrenia na zníženie rizík a zoznam bezpečnostných komponentov a podsystémov, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 5 až 8.
Bezpečnostné komponenty
§ 5
Bezpečnostné komponenty možno uviesť
a)
na trh len vtedy, ak zariadenie, v ktorom budú inštalované, spĺňa základné požiadavky podľa § 3 ods. 1,
b)
do prevádzky len vtedy, ak zariadenie, v ktorom sú inštalované, neohrozí oprávnený záujem podľa § 1 písm. a) zákona, ak sú odborne namontované, udržiavané a používané na určený účel.
§ 6
(1)
Ak bezpečnostné komponenty určené podľa § 4 ods. 2 majú umiestnené označenie CE podľa prílohy č. 9 a vydané vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 4, predpokladá sa, že spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia.
(2)
Pred uvedením bezpečnostných komponentov na trh výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v členskom štáte Európskych spoločenstiev alebo v Slovenskej republike (ďalej len „splnomocnenec")
a)
predloží bezpečnostný komponent na posúdenie zhody podľa prílohy č. 5,
b)
umiestni na bezpečnostný komponent označenie CE a na základe postupov posudzovania zhody vydá na bezpečnostný komponent vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 4.
(3)
Posúdenie zhody bezpečnostných komponentov vykonáva autorizovaná osoba, ktorú si vyberie výrobca alebo jeho splnomocnenec.
(4)
Ak sa na bezpečnostné komponenty vzťahujú aj iné technické predpisy,4) ktoré zahŕňajú iné hľadiská a súčasne ustanovujú použitie označenia CE, predpokladá sa, že toto označenie vyjadruje, že bezpečnostné komponenty spĺňajú aj ustanovenia týchto technických predpisov.
(5)
Ak výrobca bezpečnostných komponentov alebo jeho splnomocnenec nesplní podmienky podľa odsekov 1 až 4, táto povinnosť prechádza na osobu zodpovednú za uvedenie bezpečnostných komponentov na trh v členskom štáte Európskych spoločenstiev (ďalej len „dovozca"); rovnako to platí pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá vyrába bezpečnostné komponenty pre vlastnú potrebu.
Podsystémy
§ 7
Na trh možno uviesť podsystémy podľa prílohy č. 1 len vtedy, ak zariadenie, v ktorom budú inštalované, spĺňa základné požiadavky podľa § 3 ods. 1.
§ 8
(1)
Ak podsystémy majú vydané vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 6 a technickú dokumentáciu podľa odseku 3, predpokladá sa, že spĺňajú príslušné základné požiadavky podľa § 3 ods. 1.
(2)
Posúdenie zhody podsystému vykonáva autorizovaná osoba, ktorú si vyberie výrobca alebo jeho splnomocnenec; ak tak neurobia, autorizovanú osobu vyberie dovozca podsystému. Na základe posúdenia zhody výrobca, jeho splnomocnenec alebo dovozca vydá na podsystém vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 6.
(3)
Autorizovaná osoba vypracuje doklad o posúdení zhody podsystému podľa prílohy č. 7 a doloží technickú dokumentáciu, ktorá je jeho súčasťou. Technická dokumentácia obsahuje dokumenty týkajúce sa vlastností podsystému, a ak je to potrebné, dokumenty preukazujúce zhodu bezpečnostných komponentov. Technická dokumentácia obsahuje aj potrebné údaje o podmienkach a obmedzeniach na prevádzku a údržbu podsystému.
§ 9
Zariadenia
(1)
Výrobca, jeho splnomocnenec alebo dovozca po ukončení inštalácie zariadenia na mieste určenia vydá vyhlásenie o zhode zariadenia podľa § 13 zákona a prílohy č. 2.
(2)
Bezpečnostné komponenty a podsystémy určené na začlenenie do zariadení inštalovaných na území Slovenskej republiky môžu byť do nich namontované a uvedené do prevádzky len vtedy, ak zariadenie, do ktorého budú inštalované, neohrozí oprávnený záujem podľa § 1 písm. a) zákona, ak sú odborne namontované, udržiavané a používané na určený účel.
(3)
Ak sú bezpečnostné komponenty alebo podsystémy navrhnuté alebo vyrobené v rámci inovácie, osoba zodpovedná za ich uvedenie na trh (§ 6 ods. 3 a 5, § 8 ods. 2) informuje o tom príslušnú autorizovanú osobu. Autorizovaná osoba môže určiť osobitné podmienky na konštrukciu zariadenia alebo na uvedenie zariadenia do prevádzky, ak sa v ňom použijú inovované bezpečnostné komponenty alebo podsystémy; okamžite o tom informuje prostredníctvom úradu Komisiu Európskej únie (ďalej len „komisia") s uvedením dôvodov.
(4)
Investor predloží bezpečnostnú správu, vyhlásenie o zhode a sprievodnú technickú dokumentáciu týkajúcu sa zariadenia, bezpečnostných komponentov a podsystémov príslušnému orgánu štátnej správy, ktorý zariadenie schvaľuje podľa osobitného predpisu;5) kópie týchto dokumentov sa uchovávajú tiež pri zariadení.
(5)
K zariadeniu je doložená bezpečnostná správa, dokumentácia týkajúca sa vlastností zariadenia, dokumenty preukazujúce zhodu zariadenia, bezpečnostných komponentov a podsystémov a dokumenty určujúce podmienky na prevádzku a jej obmedzenia, podmienky na údržbu, nastavenie a skúšanie zariadenia. Uvedené dokumenty sú v štátnom jazyku.6)
Ochranné opatrenia
§ 10
(1)
Ak orgán dohľadu podľa § 30 zákona zistí, že bezpečnostný komponent s označením CE, ktorý je uvedený na trh a používa sa na určený účel, alebo podsystém s vyhlásením o zhode podľa § 8 ods. 1, ktorý sa používa na určený účel, môže ohroziť oprávnený záujem podľa § 1 písm. a) zákona, uloží ochranné opatrenia podľa § 31 zákona na obmedzenie používania bezpečnostného komponentu alebo podsystému alebo zakáže ich používanie.
(2)
Orgán dohľadu okamžite informuje prostredníctvom úradu komisiu o prijatých ochranných opatreniach podľa odseku 1; zároveň uvedie dôvody svojho rozhodnutia a tiež uvedie, či je nesúlad spôsobený najmä
a)
nesplnením základných požiadaviek podľa § 3 ods. 1,
b)
nesprávnym uplatňovaním európskych technických špecifikácií podľa § 1 ods. 5 písm. d), ak sa použili,
c)
nedostatkami v európskych technických špecifikáciách podľa § 1 ods. 5 písm. d).
(3)
Ak orgán dohľadu podľa§ 30 zákona zistí nezhodu bezpečnostného komponentu označeného označením CE, uloží ochranné opatrenia podľa § 31 zákona a pokutu podľa § 32 zákona tomu, kto výrobok označil a vydal vyhlásenie o zhode; okamžite informuje o tom prostredníctvom úradu komisiu a členské štáty Európskych spoločenstiev.
(4)
Ak orgán dohľadu podľa § 30 zákona zistí nezhodu podsystému, na ktorý bolo vydané vyhlásenie o zhode, uloží ochranné opatrenia podľa § 31 zákona a pokutu podľa § 32 zákona tomu, kto vydal vyhlásenie o zhode; okamžite informuje o tom prostredníctvom úradu komisiu a členské štáty Európskych spoločenstiev.
(5)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka nevyhnutnej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.
§ 11
Ak orgán dohľadu podľa § 30 zákona zistí, že schválené zariadenie používané na určený účel môže ohroziť oprávnený záujem podľa § 1 písm. a) zákona, uloží ochranné opatrenia podľa § 31 zákona na obmedzenie podmienok prevádzky zariadenia alebo zakáže jeho prevádzku.
§ 12
Autorizovaná osoba
(1)
Autorizovaná osoba podľa § 11 zákona na vykonávanie činností v postupoch posudzovania zhody podľa tohto nariadenia spĺňa minimálne požiadavky podľa prílohy č. 8.
(2)
Autorizovanú osobu podľa odseku 1 môže úrad oznámiť Európskym spoločenstvám na plnenie úloh notifikovaného orgánu podľa § 8 ods. 3 písm. b) zákona. Schválená notifikácia obsahuje určenie rozsahu autorizácie a identifikačný kód, ktorý jej pridelí komisia.
(3)
Ak autorizovaná osoba prestane spĺňať požiadavky podľa prílohy č. 8, úrad autorizáciu zruší a informuje o tom komisiu a členské štáty Európskych spoločenstiev.
§ 13
Značka zhody
(1)
Na bezpečnostný komponent, ktorý spĺňa základné požiadavky podľa § 3 ods. 1, sa umiestňuje označenie CE podľa prílohy č. 9.
(2)
Označenie CE sa umiestňuje na každý bezpečnostný komponent jednotlivo a viditeľne. Ak sa nemôže označiť priamo bezpečnostný komponent, umiestňuje sa značka zhody na štítok neoddeliteľne pripevnený na bezpečnostný komponent.
(3)
Umiestňovanie ďalších značiek alebo nápisov na bezpečnostný komponent je prípustné len vtedy, ak viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE nie je obmedzená a ak neuvádzajú iné osoby do omylu v súvislosti so zamieňaním významu alebo formy označenia CE.
(4)
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 10,
a)
ak autorizovaná osoba podľa § 12 alebo orgán dohľadu podľa § 30 zákona zistí, že označenie CE je neoprávnene umiestnené, výrobca bezpečnostného komponentu alebo jeho splnomocnenec uvedie bezpečnostný komponent do zhody s označením CE,
b)
ak nezhoda naďalej trvá, orgán dohľadu podľa § 30 zákona uloží ochranné opatrenia podľa § 31 zákona na obmedzenie alebo zákaz uvedenia takého bezpečnostného komponentu na trh, alebo na zabezpečenie jeho stiahnutia z trhu a uloží pokutu podľa § 32 zákona.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 14
(1)
Zariadenia sa môžu vyrábať a uvádzať do prevádzky podľa doterajších predpisov najneskôr do 3. mája 2004.
(2)
Bezpečnostné komponenty a podsystémy, ktoré budú uvedené na trh po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, môžu namiesto základných požiadaviek ustanovených týmto nariadením spĺňať požiadavky na ich vlastnosti ustanovené doterajšími predpismi najdlhšie do 3. mája 2003.
§ 15
(1)
Na určené výrobky, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa pod pojmom vyhlásenie o zhode rozumie ES vyhlásenie o zhode, skúškou typu sa rozumie ES skúška typu, certifikátom typu sa rozumie ES certifikát typu, certifikátom návrhu sa rozumie ES certifikát návrhu a posúdením zhody sa rozumie ES posúdenie zhody. Na bezpečnostné komponenty sa umiestňuje označenie CE (príloha č. 9).
(2)
Ustanovenia odseku 1, § 12 ods. 2 a § 13 nadobúdajú účinnosť súčasne s účinnosťou medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(3)
Do nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa odseku 2 sa bezpečnostné komponenty pri uvedení na trh alebo do prevádzky označia slovenskou značkou zhody podľa § 17 ods. 3 zákona.
§ 16
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 183/2002 Z. z.
PODSYSTÉMY ZARIADENIA
Na účely tohto nariadenia je zariadenie rozdelené na infraštruktúru a podsystémy uvedené ďalej; v každom prípade sa zohľadňujú požiadavky na prevádzku a údržbu:
1.
Laná a lanové koncovky a spojky
2.
Pohony a brzdy
3.
Mechanické zariadenie
3.1
Napínacie zariadenie lán
3.2
Stanice
3.3
Trať
4.
Vozne
4.1
Kabíny, sedačky, korby a unášacie zariadenia
4.2
Závesy
4.3
Pohon vozňa
4.4
Uchytenia
5.
Elektrické zariadenie
5.1
Diagnostické, riadiace a bezpečnostné zariadenie
5.2
Komunikačné a informačné zariadenie
5.3
Zariadenie na ochranu pred bleskom
6.
Záchranné zariadenie
6.1
Pevne inštalované záchranné zariadenie
6.2
Prenosné záchranné zariadenie
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 183/2002 Z. z.
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY
1.
Účel
Táto príloha ustanovuje základné požiadavky vzťahujúce sa na návrh, výrobu a uvedenie do prevádzky zariadení uvedených v § 1 ods. 3 vrátane požiadaviek na prevádzku a údržbu.
2.
Všeobecné požiadavky
2.1
Bezpečnosť osôb
Bezpečnosť prepravovaných osôb, prevádzkových zamestnancov a ostatných osôb je základnou požiadavkou návrhu, výroby a prevádzky zariadení.
2.2
Bezpečnostné princípy
Všetky zariadenia sa navrhujú, prevádzkujú a udržiavajú v súlade s nasledujúcimi zásadami uplatňovanými v poradí, v akom sú uvedené, s cieľom
a)
vylúčiť alebo ak to nie je možné, obmedziť rizikové faktory spôsobom návrhu a vlastnosťami konštrukcie,
b)
definovať a realizovať všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu pred rizikami, ktoré nevylučuje spôsob návrhu a vlastnosti konštrukcie,
c)
definovať a ustanoviť opatrenia potrebné na predchádzanie rizikám, ktoré nie je možné úplne vylúčiť prijatím opatrení podľa písmen a) a b).
2.3
Vplyv vonkajších faktorov
Zariadenia sa navrhujú a vyrábajú spôsobom, ktorý umožňuje ich bezpečnú prevádzku so zreteľom na druh zariadenia, charakter a fyzické vlastnosti terénu, na ktorom sú vybudované, ich okolie, atmosférické a meteorologické faktory, ako aj možné stavby a prekážky nachádzajúce sa v ich blízkosti, na zemi alebo vo vzduchu.
2.4
Dimenzovanie
Zariadenia, podsystémy a všetky ich bezpečnostné komponenty sú dimenzované, navrhnuté a vyrobené tak, že umožňujú s primeranou úrovňou bezpečnosti odolávať všetkým namáhaniam, ktorým sú vystavené za predpokladaných podmienok vrátane tých, ktorým sú vystavené mimo prevádzky, s dôrazom na vonkajšie vplyvy, dynamické pôsobenia, únavu materiálu, v súlade s dosiahnutou úrovňou technického pokroku a s prihliadnutím na výber konštrukčných materiálov.
2.5
Montáž
2.5.1
Zariadenia, podsystémy a všetky bezpečnostné komponenty sú navrhnuté a vyrobené spôsobom, ktorý zabezpečí, že sa môžu bezpečne zmontovať a umiestniť na mieste použitia.
2.5.2
Bezpečnostné komponenty sú navrhnuté tak, že sú vylúčené omyly pri montáži, a to spôsobom konštrukcie alebo pomocou zodpovedajúceho označenia na samotných bezpečnostných komponentoch.
2.6
Kompletnosť (úplnosť) zariadenia
2.6.1
Bezpečnostné komponenty sú navrhované, vyrobené a použité spôsobom, ktorý zabezpečuje, že v každom prípade je zaručená ich funkčná schopnosť a bezpečnosť zariadenia tak, ako je definovaná v bezpečnostnej analýze v prílohe č. 3, takže ich zlyhanie je nepravdepodobné a majú primeranú úroveň bezpečnosti.
2.6.2
Zariadenie je navrhnuté a skonštruované tak, aby bolo pri prevádzke zabezpečené, že akákoľvek porucha bezpečnostného komponentu, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť, aj keď nepriamo, sa včas zistí a rieši zodpovedajúcim opatrením.
2.6.3
Požiadavky uvedené v bodoch 2.6.1 a 2.6.2 sú splnené počas celého obdobia medzi plánovanými kontrolami príslušných bezpečnostných komponentov, ktorých sa to týka. Časové obdobie medzi plánovanými kontrolami bezpečnostných komponentov je jasne definované v návode na použitie.
2.6.4
Bezpečnostné komponenty, ktoré sú zahrnuté v zariadení ako náhradné diely, spĺňajú základné požiadavky a podmienky ľahkej manipulácie a zlučiteľnosti s ďalšími časťami zariadení.
2.6.5
Vykonajú sa opatrenia zabezpečujúce, že vplyv ohňa na zariadenie neohrozí bezpečnosť prepravovaných osôb a prevádzkových zamestnancov.
2.6.6
Na ochranu osôb pred bleskom sa vykonajú potrebné opatrenia.
2.7
Bezpečnostné zariadenia
2.7.1
Poruchu zariadenia ohrozujúcu bezpečnosť zistí, registruje a vyhodnotí bezpečnostné zariadenie tam, kde je to možné. To isté sa vzťahuje na akúkoľvek predvídateľnú vonkajšiu udalosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť.
2.7.2
Zariadenie sa dá kedykoľvek manuálne vypnúť.
2.7.3
Po vypnutí zariadenia bezpečnostným zariadením nie je možné jeho opätovné uvedenie do chodu, ak sa nevykonalo príslušné opatrenie.
2.8
Požiadavky na údržbu
Zariadenie sa navrhuje a vyrába takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečné vykonávanie bežnej alebo osobitnej údržby a opráv.
2.9
Vplyv na okolie
Zariadenie sa navrhuje a vyrába tak, že akékoľvek vnútorné a vonkajšie vplyvy na okolie vyplývajúce z uvoľňovaných škodlivých exhalátov, hluku alebo vibrácií sú v medziach stanovených limitov.
3.
Požiadavky na infraštruktúru
3.1
Rozmiestnenie, rýchlosť, vzdialenosť medzi dvoma vozňami
3.1.1
Zariadenie je navrhnuté na bezpečnú prevádzku, berúc do úvahy charakteristiky terénu a jeho okolia, atmosférické a meteorologické podmienky, akékoľvek možné stavby a prekážky umiestnené v okolí, na zemi alebo vo vzduchu tak, že nepredstavuje zdroj žiadneho rušenia a nepredstavuje nebezpečenstvo počas prevádzky a údržby alebo pri záchrane osôb.
3.1.2
Medzi vozňami, vlečnými zariadeniami, koľajami, lanami atď. sa dodržiava dostatočná horizontálna a vertikálna vzdialenosť, takisto medzi možnými konštrukciami a prekážkami umiestnenými v okolí, na zemi alebo vo vzduchu, berúc do úvahy vertikálne, pozdĺžne a priečne pohyby lana a vozňov alebo vlečných zariadení pri najnepriaznivejších predpokladaných prevádzkových podmienkach.
3.1.3
Najväčšia vzdialenosť medzi vozňami a povrchom zeme berie do úvahy povahu zariadenia, druh vozňov a záchranné postupy. Pri otvorených kabínach sa berie do úvahy riziko pádu a psychologické aspekty spojené so vzdialenosťou medzi vozňami a povrchom zeme.
3.1.4
Najvyššia rýchlosť vozňov alebo vlečných zariadení, najmenšia vzdialenosť medzi nimi a ich zrýchlenie a účinnosť bŕzd sa volí tak, že zaisťuje bezpečnosť osôb a bezpečnú prevádzku zariadenia.
3.2
Stanice a stavby pozdĺž trate
3.2.1
Stanice a stavby pozdĺž trate sa navrhujú, inštalujú a vybavia tak, aby zabezpečovali stabilitu, umožňovali bezpečné vedenie lán, vozňov a vlečných zariadení a za všetkých prevádzkových podmienok bezpečnú údržbu.
3.2.2
Nástupištia a výstupištia sú navrhnuté tak, aby zaručovali bezpečnosť pohybu vozňov, vlečných zariadení a osôb. Na pohyb vozňov a vlečných zariadení je v staniciach dostatočný priestor bez ohrozenia osôb aj pri ich aktívnom pôsobení na tento pohyb.
4.
Požiadavky vzťahujúce sa na laná, pohony, brzdy, mechanické a elektrické zariadenia
4.1
Laná a ich nosné a kotviace prvky
4.1.1
Na trati sú v súlade s technologickým pokrokom vykonané opatrenia s týmto cieľom:
a)
zabrániť roztrhnutiu lán alebo ich uvoľneniu z kotvenia,
b)
zabezpečiť dodržanie minimálnych a maximálnych hodnôt zaťaženia,
c)
zaistiť bezpečné uloženie lán na nosných prvkoch a zabrániť ich vypadnutiu,
d)
umožniť kontrolu lán a ich nosných prvkov.
4.1.2
Keďže nemožno predísť všetkým nebezpečenstvám vyplývajúcim z vypadnutia lana, prijmú sa opatrenia, ktoré v prípade vypadnutia lana zariadenie vypnú bez ohrozenia osôb a umožnia lano vrátiť.
4.2
Mechanické zariadenia
4.2.1
Pohon
Pohon zariadenia má vhodný výkon a kapacitu prispôsobené rôznym prevádzkovým podmienkam a režimom prevádzky.
4.2.2
Núdzový pohon
Zariadenie má núdzový pohon so zdrojom energie, ktorý je nezávislý od hlavného pohonu. Núdzový pohon však nie je nevyhnutný, ak bezpečnostná analýza ukáže, že osoby môžu opustiť vozne a osobitne vlečné zariadenia rýchlo a bezpečne, aj keď nie je k dispozícii núdzový pohon.
4.2.3
Brzdy
4.2.3.1
Pri nebezpečenstve je možnosť zastavenia chodu zariadenia a pohybu vozňov kedykoľvek, aj za najnepriaznivejších podmienok pri plnom zaťažení a adhézii vodiaceho zariadenia. Brzdná dráha je taká, ako si to vyžaduje bezpečnosť zariadenia.
4.2.3.2
Hodnoty spomalenia sú v stanovených toleranciách zaisťujúcich bezpečnosť osôb a primerané správanie sa vozňov, lán a ďalších častí zariadenia.
4.2.3.3
Vo všetkých zariadeniach sú dva brzdné systémy alebo viac brzdných systémov, každý z nich je schopný zariadenie zastaviť, a sú koordinované takým spôsobom, že aktívny systém je automaticky nahradený náhradným systémom, ak jeho efektívnosť je nedostatočná. Posledný brzdový systém pohyblivého lana pôsobí priamo na lanový kotúč pohonu. Tieto opatrenia sa nevzťahujú na vleky.
4.2.3.4
Zariadenie je vybavené účinným záchytným a blokovacím mechanizmom, ktorý ho chráni pred predčasným spustením.
4.3
Ovládacie zariadenia
Ovládacie zariadenia sú navrhnuté a vyrobené tak, že sú bezpečné a spoľahlivé, vydržia bežné prevádzkové namáhanie a vplyv vonkajších faktorov, ako vlhkosť, extrémne teploty alebo vplyv elektromagnetického poľa a nespôsobujú nebezpečné situácie ani v prípade chyby obsluhy.
4.4
Komunikačné zariadenia
Je potrebné mať vybavenie na komunikáciu zamestnancov obsluhy medzi sebou a možnosť informovať prepravované osoby.
5.
Vozne a vlečné zariadenia
5.1
Vozne a vlečné zariadenia sú navrhnuté a vybavené tak, aby za predpokladaných prevádzkových podmienok žiadna osoba nevypadla z vozňa a nebola ohrozená.
5.2
Vybavenie vozňov a vlečných zariadení je navrhované a vyrobené tak, aby ani za najnepriaznivejších podmienok
a)
nepoškodzovalo lano alebo
b)
sa po ňom nešmýkalo, okrem prípadov, keď šmýkanie preukázateľne neovplyvňuje bezpečnosť vozňa, vlečného zariadenia alebo celého zariadenia.
5.3
Dvere vozňov (na kabínach) sú navrhnuté a vyrobené tak, aby bolo možné ich zavrieť a uzamknúť. Podlaha vozňa a jeho steny sú navrhnuté a vyrobené tak, aby vydržali zaťaženie spôsobené hmotnosťou prepravovaných osôb za každých okolností.
5.4
Ak je z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti potrebné, aby bola obsluha vo vozni, vozeň sa vybaví zariadením umožňujúcim jej plnenie úloh.
5.5
Vozne a vlečné zariadenia a osobitne ich závesné mechanizmy sú navrhnuté a vybavené tak, aby boli schopné zaistiť bezpečnosť zamestnancov vykonávajúcich údržbu a opravy v súlade s príslušnými pravidlami a pokynmi.
5.6
Pri vozňoch s odpojiteľným uchytením sa vozeň zastaví bez ohrozenia prepravovaných osôb, keď uchytenie nebolo správne pripojené k lanu alebo odpojené od lana, a zabráni sa pádu vozňa.
5.7
Vozne pozemných lanových dráh a tam, kde to konštrukcia zariadení dovoľuje, aj kabíny dvojlanových lanových dráh sú vybavené automatickou vozňovou brzdou, ak nemožno primerane vylúčiť možnosť pretrhnutia ťažného lana.
5.8
Ak nemožno úplne vylúčiť nebezpečenstvo vykoľajenia vozňa inými prostriedkami, vozeň je vybavený zariadením zabraňujúcim vykoľajeniu, ktoré umožňuje vozňu zastaviť bez ohrozenia osôb.
6.
Zariadenie pre prepravované osoby
Prístup k nástupištiam a výstup z výstupíšť, nastupovanie a vystupovanie prepravovaných osôb sú organizované so zreteľom na pohyb a zastavovanie vozňov tak, že sa zaisťuje bezpečnosť osôb najmä v priestoroch, kde hrozí nebezpečenstvo pádu. Ak je zariadenie navrhnuté aj na prepravu detí a osôb so zníženou pohyblivosťou, umožňuje im bezpečné používanie.
7.
Požiadavky na prevádzku
7.1
Bezpečnosť
7.1.1
Vykonajú sa všetky technické opatrenia na to, aby sa zabezpečilo, že zariadenie sa používa na určený účel podľa technických špecifikácií a v súlade s vymedzenými prevádzkovými podmienkami a je v zhode s pokynmi na bezpečnú prevádzku a údržbu. K dispozícii je návod na použitie a súvisiace dokumenty v štátnom jazyku.6)
7.1.2
Osoby zodpovedné za prevádzku zariadenia sú vybavené potrebnými pracovnými prostriedkami a materiálom a sú kvalifikované na plnenie svojich úloh.
7.2
Bezpečnosť v prípade poruchy zariadenia
Vykonajú sa všetky technické opatrenia na to, aby sa zabezpečilo, že prepravované osoby sa dostanú do bezpečia v stanovenom čase vhodnom pre typ zariadenia a jeho okolie v prípade, že zariadenie je nepojazdné a nemôže byť v krátkom čase spojazdnené.
7.3
Ďalšie osobitné opatrenia týkajúce sa bezpečnosti
7.3.1
Stanovište obsluhy pohonu a pracoviská obsluhujúcich zamestnancov
Pohyblivé časti, ktoré sú bežne prístupné v staniciach, sú navrhnuté, vyrobené a namontované tak, že vylučujú vznik akéhokoľvek nebezpečenstva, alebo ak také nebezpečenstvo existuje, sú vybavené ochranným zariadením na zabránenie kontaktu osôb s časťami zariadenia, ktoré môžu spôsobiť úraz. Tieto zariadenia sú také, ktoré nemožno ľahko odstrániť alebo znefunkčniť.
7.3.2
Nebezpečenstvo pádu
Pracovné stanovištia a pracovné priestory vrátane tých, ktoré sa používajú iba príležitostne, a prístup k nim sú navrhnuté a vyrobené spôsobom, ktorý vylúči nebezpečenstvo pádu osôb, ktoré na nich pracujú alebo sa v nich pohybujú. Ak to nie je zabezpečené, sú vybavené kotviacimi bodmi na použitie ochranných prostriedkov na ochranu pred pádom.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 183/2002 Z. z.
BEZPEČNOSTNÁ ANALÝZA
Bezpečnostná analýza požadovaná pre každé zariadenie berie do úvahy každý možný druh prevádzky. Bezpečnostná analýza sa riadi uznávanou alebo zavedenou metódou a berie do úvahy súčasný stav rozvoja vedy a techniky a zariadenie v celej jeho komplexnosti. Cieľom bezpečnostnej analýzy je zabezpečiť, aby návrh a usporiadanie zariadenia zohľadňovali miestne pomery a najnepriaznivejšie situácie s cieľom zaistiť uspokojivé bezpečnostné podmienky.
Bezpečnostná analýza pokrýva aj bezpečnostné zariadenia a ich vplyv na celé zariadenie a súvisiace podsystémy, ktoré sú nimi aktivované tak, že sú schopné reagovať na poruchu alebo odhalenú chybu v počiatočnom štádiu a umožňujú systému zotrvať v stave zaručujúcom bezpečnosť, v utlmenom prevádzkovom režime alebo v stave vylučujúcom poruchu jedným z týchto spôsobov:
a)
sú znásobené a kontrolované alebo
b)
sú také, že pravdepodobnosť ich zlyhania sa dá vyhodnotiť a zodpovedá úrovni dosahovanej bezpečnostnými zariadeniami.
Bezpečnostná analýza sa používa na vypracovanie prehľadu rizík a nebezpečných situácií v súlade s § 4 ods. 1 a na určenie zoznamu bezpečnostných komponentov a podsystémov podľa § 4 ods. 2. Výsledok bezpečnostnej analýzy sa uvedie v bezpečnostnej správe.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 183/2002 Z. z.
OBSAH VYHLÁSENIA O ZHODE NA BEZPEČNOSTNÉ KOMPONENTY
Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona na bezpečnostný komponent obsahuje:
a)
odkaz na toto nariadenie,
b)
identifikačné údaje o výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi, prípadne o dovozcovi, ktorý vydáva vyhlásenie o zhode (obchodné meno, meno a priezvisko, bydlisko, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby),
c)
identifikačné údaje o výrobcovi, ak vyhlásenie o zhode podáva iný subjekt ako výrobca bezpečnostného komponentu,
d)
opis bezpečnostného komponentu (značka, typ atď.),
e)
údaje o postupe posudzovania zhody podľa prílohy č. 5,
f)
všetky ustanovenia, s ktorými je bezpečnostný komponent v zhode, a podmienky, za akých ho možno používať,
g)
údaje o autorizovanej osobe, ktorá sa podieľala na posudzovaní zhody, jej identifikačný kód a dátum vydania certifikátu s ďalšími údajmi o platnosti certifikátu,
h)
odkaz na harmonizované normy, ak je to potrebné,
i)
potvrdenie subjektu vydávajúceho vyhlásenie o zhode o tom, že bezpečnostný komponent spĺňa určené základné požiadavky podľa tohto nariadenia, prípadne ďalších technických predpisov,
j)
meno, priezvisko a funkciu zodpovednej osoby subjektu vydávajúceho vyhlásenie o zhode, podpis a odtlačok pečiatky,
k)
dátum a miesto vyhlásenia o zhode.
Vyhlásenie o zhode je v štátnom jazyku.6)
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 183/2002 Z. z.
PODROBNOSTI O POSTUPOCH POSUDZOVANIA ZHODY BEZPEČNOSTNÝCH KOMPONENTOV
1.
Rozsah
Táto príloha upravuje podrobnosti o postupoch posudzovania zhody bezpečnostných komponentov so základnými požiadavkami podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 2 autorizovanou osobou.
2.
Postupy posudzovania zhody
Pred uvedením bezpečnostných komponentov na trh podľa § 6 zabezpečuje výrobca, jeho splnomocnenec alebo dovozca podľa vlastného výberu posúdenie zhody niektorým z nasledujúcich postupov podľa § 12 ods. 3 zákona:
a)
v etape návrhu bezpečnostných komponentov
1.
posúdenie zhody vzorky typu (prototypu) výrobku autorizovanou osobou a vydanie certifikátu autorizovanou osobou (certifikácia typu výrobku) [§ 12 ods. 3 písm. b) zákona] podľa bodu I,
2.
overovanie zhody každého výrobku s technickými požiadavkami autorizovanou osobou [§ 12 ods. 3 písm. g) zákona] podľa bodu IV,
3.
inšpekcia riadneho fungovania systému kvality v podniku autorizovanou osobou a v prípade potreby overenie zhody výrobku s požiadavkami technických predpisov v etape návrhu výrobku [§ 12 ods. 3 písm. h) zákona] podľa bodu V,
b)
v etape výroby bezpečnostných komponentov
1.
posúdenie systému kvality výroby alebo jeho zložiek v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie inšpekcie nad jeho riadnym fungovaním [§ 12 ods. 3 písm. d) zákona] podľa bodu II,
2.
overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku alebo s ustanovenými požiadavkami, ktoré vykonáva autorizovaná osoba na každom výrobku alebo na štatisticky vybratej vzorke [§ 12 ods. 3 písm. f) zákona] podľa bodu III,
3.
overovanie zhody každého výrobku s technickými požiadavkami autorizovanou osobou [§ 12 ods. 3 písm. g) zákona] podľa bodu IV,
4.
inšpekcia riadneho fungovania systému kvality v podniku autorizovanou osobou a v prípade potreby overenie zhody výrobku s požiadavkami technických predpisov v etape návrhu výrobku [§ 12 ods. 3 písm. h) zákona] podľa bodu V.
I.
Posúdenie zhody vzorky typu podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona
1.
Tento postup opisuje tú časť, podľa ktorej autorizovaná osoba sa presvedčí a overí, že vzorka reprezentujúca posudzovaný bezpečnostný komponent spĺňa ustanovenia tohto nariadenia.
2.
Žiadosť o vykonanie skúšky typu podáva výrobca alebo jeho splnomocnenec autorizovanej osobe podľa vlastného výberu.
Žiadosť obsahuje
a)
meno a adresu výrobcu, a ak je žiadosť podaná jeho splnomocnencom, aj jeho meno a adresu,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že rovnaká žiadosť nebola podaná inej autorizovanej osobe,
c)
technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.
Žiadateľ predloží autorizovanej osobe vzorku typu reprezentujúcu posudzovaný výrobok (ďalej len „typ“). Autorizovaná osoba môže požadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie programu skúšok.
3.
Technická dokumentácia umožňuje posúdenie zhody bezpečnostného komponentu s požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia sa podľa požiadaviek posudzovania vzťahuje na návrh, výrobu a prevádzku bezpečnostného komponentu.
Dokumentácia obsahuje, ak je to potrebné na hodnotenie,
a)
všeobecný opis typu,
b)
koncepčný návrh, výrobné výkresy a schémy bezpečnostných komponentov, podzostáv, obvodov atď.,
c)
opisy a vysvetlenie nevyhnutné na pochopenie výkresov a schém a prevádzky výrobku,
d)
zoznam európskych technických špecifikácií podľa § 1 ods. 5 písm. d) vzťahujúcich sa úplne alebo čiastočne na bezpečnostný komponent a opis riešení na splnenie základných požiadaviek v prípade, ak neexistujú európske technické špecifikácie,
e)
výsledky výpočtov použitých pri návrhu, vykonaných skúšok atď.,
f)
protokoly zo skúšok.
Tiež obsahuje oblasť použitia výrobku.
4.
Autorizovaná osoba
4.1
preskúma technickú dokumentáciu, overí, či typ je vyrobený v zhode s technickou dokumentáciou, a identifikuje bezpečnostné komponenty, ktoré sú navrhnuté v súlade s dotknutými ustanoveniami európskych technických špecifikácií podľa § 1 ods. 5 písm. d), ako aj tie, ktoré sú navrhnuté bez ich uplatnenia,
4.2
vykoná alebo nechá vykonať požadované skúšky a nevyhnutné testy na overenie, či tam, kde neboli použité európske technické špecifikácie podľa § 1 ods. 5 písm. d), výrobcom použité riešenie spĺňa požiadavky tohto nariadenia,
4.3
vykoná alebo nechá vykonať požadované skúšky a nevyhnutné testy na overenie, či tam, kde výrobca vyhlasuje, že aplikoval príslušné európske technické špecifikácie podľa § 1 ods. 5 písm. d), sa tieto skutočne použili,
4.4
dohodne so žiadateľom miesto, kde vykoná skúšky a nevyhnutné testy.
5.
Ak typ spĺňa ustanovenia tohto nariadenia, autorizovaná osoba vydá žiadateľovi certifikát typu. Certifikát obsahuje názov a adresu výrobcu, výsledky skúšok, podmienky jeho platnosti, dobu platnosti a nevyhnutné údaje potrebné na identifikáciu schváleného typu. K certifikátu sa pripája zoznam príslušných častí technickej dokumentácie, podľa ktorej bolo posúdenie zhody vykonané. Jednu kópiu uchováva autorizovaná osoba. Ak autorizovaná osoba odmietne vydať výrobcovi certifikát typu, toto zamietnutie podrobne odôvodní.
6.
Žiadateľ upovedomí autorizovanú osobu, ktorá uchováva technickú dokumentáciu o certifikácii typu, o všetkých zmenách schváleného bezpečnostného komponentu, ktoré musia byť dodatočne schválené, ak tieto zmeny môžu ovplyvniť zhodu bezpečnostného komponentu so základnými požiadavkami alebo predpísanými podmienkami jeho používania. Toto dodatočné schválenie sa vykoná formou dodatku k pôvodnému certifikátu typu.
7.
Autorizovaná osoba poskytne iným autorizovaným osobám informácie týkajúce sa certifikátov typu a ich vydaných a zrušených dodatkov.
8.
Iné autorizované osoby môžu dostať kópie certifikátu typu a ich dodatkov. Prílohy k certifikátom zostávajú uchované pre potreby iných autorizovaných osôb.
9.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva kópie certifikátov typu spolu s technickou dokumentáciou a so súvisiacimi dokumentmi najmenej 30 rokov od skončenia výroby posledného bezpečnostného komponentu. Ak nie je stanovený výrobca ani jeho splnomocnenec, uchováva technickú dokumentáciu dovozca.
II.
Posúdenie systému kvality výroby podľa § 12 ods. 3 písm. d) zákona
1.
Tento postup opisuje tú časť, podľa ktorej výrobca, ktorý spĺňa ustanovenia bodu 2, zaručuje a vyhlasuje, že bezpečnostné komponenty, ktorých sa to týka, sú zhodné s typom opísaným v certifikáte typu a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni na každý bezpečnostný komponent označenie CE a vydá písomné vyhlásenie o zhode. Označenie CE je doplnené identifikačným kódom autorizovanej osoby zodpovednej za inšpekciu podľa bodu 4.
2.
Výrobca má certifikovaný systém kvality na výrobu, výstupnú kontrolu a skúšanie bezpečnostného komponentu podľa bodu 3, ktorý podlieha inšpekcii podľa bodu 4.
3.
Systém kvality
3.1
Výrobca podá žiadosť o posúdenie svojho systému kvality autorizovanej osobe podľa vlastného výberu na bezpečnostné komponenty, ktorých sa to týka.
Žiadosť obsahuje:
a)
všetky dôležité informácie pre kategóriu, do ktorej bezpečnostný komponent spadá,
b)
dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
c)
ak je to potrebné, technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu certifikátu typu.
3.2
Systém kvality zaručuje zhodu výrobku s typom tak, ako je opísaná v certifikáte typu a s požiadavkami tohto nariadenia. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa systematicky a usporiadane dokumentujú vo forme písomných pravidiel, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje celistvú interpretáciu programu kvality, plánovania, uplatňovania a záznamov o kvalite. Obsahuje najmä náležitý opis
a)
cieľov kvality, organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu s ohľadom na kvalitu výrobkov,
b)
výrobných postupov, kontroly a dodržiavania kvality, použitých postupov a systémových opatrení,
c)
skúšok a testov už vykonaných, vykonávaných počas výroby a po nej a tiež stanovenie periodicity, s akou sa majú vykonávať,
d)
záznamov o kvalite, ako sú záznamy z inšpekcií, protokoly a údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, údaje o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.,
e)
prostriedkov používaných na dohľad nad dosiahnutou úrovňou systému kvality a jeho riadnym fungovaním.
3.3
Autorizovaná osoba posúdi systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpokladá sa zhoda s týmito požiadavkami, ak systém kvality spĺňa potrebné harmonizované normy.
V skupine vykonávajúcej inšpekciu je aspoň jeden člen, ktorý má kvalifikáciu zodpovedajúcu oblasti technológie bezpečnostného komponentu. Postup posudzovania zahŕňa kontrolnú prehliadku prevádzky výrobcu. Rozhodnutie inšpekcie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery z inšpekcie a zdôvodnenie rozhodnutia.
3.4
Výrobca sa zaviaže vykonať úlohy vyplývajúce mu zo schváleného systému kvality, udržiavať a rozvíjať ho vhodným a efektívnym spôsobom na primeranej a účinnej úrovni.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o akejkoľvek zamýšľanej zmene systému kvality. Autorizovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či zmenený systém kvality spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné nové posúdenie celého systému kvality. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery posúdenia a zdôvodnenie rozhodnutia.
4.
Výkon inšpekcie v rámci zodpovednosti autorizovanej osoby
4.1
Účelom inšpekcie je preveriť, či výrobca náležite plní záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2
Na účely inšpekcie výrobca umožní autorizovanej osobe vstup na miesta výroby, kontroly a skúšok, do skladov a poskytne jej všetky potrebné informácie, najmä
a)
dokumentáciu systému kvality vrátane záznamov o zmenách,
b)
záznamy o kvalite, ako sú záznamy z inšpekcií, údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, údaje o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.
4.3
Autorizovaná osoba vykonáva periodické inšpekcie s cieľom overiť, či výrobca aplikuje a dodržuje systém kvality, a predkladá mu záznam z inšpekcie.
4.4
Autorizovaná osoba môže navyše vykonať neočakávanú inšpekciu u výrobcu, počas ktorej môže vykonať alebo nechať vykonať skúšky na overenie správnej funkcie systému kvality, ak je to nevyhnutné. Autorizovaná osoba predloží výrobcovi záznam z inšpekcie, a ak vykonala skúšky, protokoly o týchto skúškach.
5.
Výrobca uchováva najmenej 30 rokov od vyrobenia posledného bezpečnostného komponentu na účely kontroly
a)
dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,
b)
zmeny uvedené v bode 3.4,
c)
rozhodnutia a zápisy autorizovanej osoby, ktoré sú uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.
6.
Autorizovaná osoba poskytne ďalším autorizovaným osobám informácie týkajúce sa všetkých vydaných a zrušených rozhodnutí o posúdení systémov kvality.
III.
Overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom podľa § 12 ods. 3 písm. f) zákona
1.
Tento postup opisuje tú časť, podľa ktorej výrobca alebo jeho splnomocnenec posudzuje a osvedčuje, že bezpečnostné komponenty podľa bodu 3 sú zhodné s typom opísaným v certifikáte typu a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia.
2.
Výrobca prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby výrobný proces trvale zaručoval zhodu bezpečnostných komponenov s typom opísaným v certifikáte typu a s požiadavkami tohto nariadenia. Výrobca umiestni na každý bezpečnostný komponent označenie CE a vydá písomné vyhlásenie o zhode.
3.
Autorizovaná osoba vykoná príslušné skúšky a testy na overenie zhody bezpečnostných komponentov s požiadavkami tohto nariadenia skúškami a posúdením každého bezpečnostného komponentu, ako je to špecifikované v bode 4, alebo skúškami a posúdením bezpečnostných komponentov na štatistickom základe, ako je to špecifikované v bode 5, podľa požiadavky výrobcu. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uschováva kópiu vyhlásenia o zhode najmenej 30 rokov od skončenia výroby posledného bezpečnostného komponentu.
4.
Overovanie skúškami a posúdením každého bezpečnostného komponentu
4.1
Všetky vyrobené bezpečnostné komponenty sú posudzované individuálne a sú vykonané skúšky stanovené v príslušných európskych technických špecifikáciách podľa § 1 ods. 5 písm. d) alebo rovnocenné, aby sa overila ich zhoda s typom opísaným v certifikáte typu výrobku a s požiadavkami tohto nariadenia.
4.2
Autorizovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoj identifikačný kód na každý schválený bezpečnostný komponent a vydá písomný certifikát typu na základe vykonaných skúšok.
4.3
Výrobca alebo jeho splnomocnenec poskytne na požiadanie certifikáty typu od autorizovanej osoby.
5.
Štatistické overovanie
5.1
Výrobca predkladá svoje bezpečnostné komponenty vo forme homogénnych dávok a prijme všetky potrebné opatrenia, aby výrobný proces zaručoval homogenitu každej vyrobenej dávky.
5.2
Všetky bezpečnostné komponenty sú dostupné na overenie vo forme homogénnej dávky. Z každej dávky sa vyberie náhodná vzorka. Bezpečnostné komponenty zo vzorky sú posudzované individuálne a sú vykonané skúšky podľa príslušných európskych technických špecifikácií podľa § 1 ods. 5 písm. d) alebo rovnocenné, ktoré sú potrebné na zabezpečenie posúdenia zhody s požiadavkami tohto nariadenia s cieľom rozhodnúť, či je príslušná dávka akceptovaná, alebo nevyhovuje.
5.3
Štatistický postup obsahuje tieto prvky:
a)
štatistickú metódu,
b)
plán odoberania vzoriek (so svojimi štatistickými charakteristikami).
5.4
Ak dávka spĺňa požiadavky tohto nariadenia, autorizovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoj identifikačný kód na každý bezpečnostný komponent a vydá písomný certifikát typu na základe vykonaných skúšok. Všetky bezpečnostné komponenty v dávke možno uviesť na trh okrem tých bezpečnostných komponentov zo vzorky, pri ktorých nebola zistená zhoda.
Ak dávka nespĺňa požiadavky tohto nariadenia, autorizovaná osoba alebo orgán dohľadu prijme príslušné opatrenia na zabránenie uvedeniu tejto dávky na trh. V prípade častého nevyhovujúceho výsledku posudzovania zhody dávok môže autorizovaná osoba zrušiť proces štatistického overovania. Výrobca môže so súhlasom autorizovanej osoby označiť bezpečnostné komponenty identifikačným kódom autorizovanej osoby počas výrobného procesu.
5.5
Výrobca alebo jeho splnomocnenec poskytne na požiadanie certifikáty typu od autorizovanej osoby.
IV.
Overovanie zhody každého výrobku s certifikovaným typom podľa § 12 ods. 3 písm. g) zákona
1.
Tento postup opisuje časť, podľa ktorej výrobca zabezpečuje a vyhlasuje, že bezpečnostný komponent, na ktorý bol vydaný certifikát podľa bodu 2, spĺňa požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni na bezpečnostný komponent označenie CE a vydá vyhlásenie o zhode.
2.
Autorizovaná osoba posúdi výrobok a vykoná skúšky uvedené v príslušných európskych technických špecifikáciách podľa § 1 ods. 5 písm. d) alebo rovnocenné s cieľom zabezpečiť jeho zhodu s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú. Autorizovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoj identifikačný kód na každý schválený bezpečnostný komponent a vydá písomný certifikát typu na základe vykonaných skúšok.
3.
Technická dokumentácia umožňuje posúdenie zhody s požiadavkami tohto nariadenia a pochopenie návrhu, výroby a prevádzky bezpečnostného komponentu. Na účely posudzovania zhody dokumentácia obsahuje
a)
všeobecný opis typu,
b)
koncepčný návrh, výrobné výkresy a schémy bezpečnostných komponentov, zostáv, obvodov atď.,
c)
opisy a vysvetlivky nevyhnutné na pochopenie výkresov a schém uvedených v písmene b) a návod na použitie bezpečnostného komponentu,
d)
zoznam európskych technických špecifikácií podľa § 1 ods. 5 písm. d) použitých úplne alebo čiastočne, ako aj opis riešení prijatých výrobcom na splnenie požiadaviek tohto nariadenia v prípade, ak sa európske technické špecifikácie nemôžu použiť,
e)
výsledky výpočtov použitých pri návrhu, výsledky vykonaných skúšok atď.,
f)
protokoly zo skúšok,
g)
účel použitia bezpečnostného komponentu.
V.
Posúdenie systému výstupnej kontroly kvality výrobku podľa § 12 ods. 3 písm. h) zákona
1.
Tento postup opisuje tú časť, podľa ktorej výrobca, ktorý spĺňa ustanovenia bodu 2, zabezpečuje a vyhlasuje, že bezpečnostné komponenty spĺňajú požiadavky tohto nariadenia. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni na bezpečnostný komponent označenie CE a vydá písomné vyhlásenie o zhode. Označenie CE je doplnené identifikačným kódom autorizovanej osoby zodpovednej za inšpekciu podľa bodu 4.
2.
Výrobca má schválený riadne fungujúci systém kvality zahŕňajúci návrh, výrobu, výstupnú kontrolu a skúšanie bezpečnostných komponentov podľa bodu 3, ktorý podlieha inšpekcii podľa bodu 4.
3.
Systém kvality
3.1
Výrobca podá žiadosť o posúdenie systému kvality na bezpečnostné komponenty autorizovanej osobe podľa vlastného výberu.
Žiadosť obsahuje
a)
podstatné informácie týkajúce sa kategórie, do ktorej bezpečnostný komponent spadá,
b)
dokumentáciu systému kvality.
3.2
Systém kvality zabezpečuje zhodu výrobkov s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa systematicky usporiadajú a zdokumentujú vo forme písomných pravidiel, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality zabezpečuje všeobecné porozumenie politiky kvality a postupov, ako sú programy kvality, príručky a záznamy.
Obsahuje najmä náležitý opis
a)
cieľov kvality, organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu s ohľadom na návrh a kvalitu bezpečnostného komponentu,
b)
technických podmienok návrhu bezpečnostného komponentu vrátane uplatnených európskych technických špecifikácií podľa § 1 ods. 5 písm. d); v prípade, ak sa európske technické špecifikácie nebudú uplatňovať v plnom rozsahu, opis prostriedkov používaných na splnenie základných požiadaviek tohto nariadenia vzťahujúcich sa na bezpečnostný komponent,
c)
techniky riadenia a overenia návrhu výrobku, procesov a systémových opatrení, ktoré sú použité pri návrhu bezpečnostného komponentu patriaceho do príslušnej kategórie bezpečnostných komponentov,
d)
zodpovedajúcej techniky výroby, riadenia kvality a udržovania kvality, procesov a systémových opatrení, ktoré sú použité,
e)
skúšok a testov už vykonaných, vykonávaných počas výroby a po nej a tiež stanovenie periodicity, s akou sa majú vykonávať,
f)
záznamov o kvalite, napríklad záznamy z inšpekcií, protokoly a údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, údaje o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.,
g)
prostriedkov používaných na dohľad nad dosiahnutím požadovaného návrhu a kvality bezpečnostného komponentu a riadneho fungovania systému kvality.
3.3
Autorizovaná osoba posúdi systém kvality s cieľom rozhodnúť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpoklad zhody s týmito požiadavkami je splnený v systéme kvality, ktorý zodpovedá príslušným harmonizovaným slovenským technickým normám. V skupine vykonávajúcej inšpekciu je aspoň jeden člen, ktorý má kvalifikáciu zodpovedajúcu oblasti technológie bezpečnostného komponentu. Postup posudzovania zahŕňa kontrolnú prehliadku prevádzky výrobcu. Rozhodnutie inšpekcie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery z inšpekcie a odôvodnenie rozhodnutia.
3.4
Výrobca sa zaviaže plniť úlohy, ktoré mu vyplývajú zo schváleného systému kvality, udržiavať ho vhodným a efektívnym spôsobom na primeranej a efektívnej úrovni.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality. Autorizovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či zmenený systém kvality aj naďalej spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2 alebo či je potrebné nové posúdenie celého systému kvality. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery posúdenia a zdôvodnenie rozhodnutia.
4.
Výkon inšpekcie v rámci zodpovednosti autorizovanej osoby
4.1
Účelom inšpekcie je preveriť, či výrobca náležite plní úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2
Na účely inšpekcie výrobca umožní autorizovanej osobe vstup na miesta výroby, kontroly a skúšok, do skladov a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä
a)
dokumentáciu systému kvality vrátane záznamov o zmenách,
b)
záznamy o kvalite, ktoré sa týkajú návrhu bezpečnostného komponentu v systéme kvality, ako sú výsledky analýz, výpočtov, skúšok atď.,
c)
záznamy o kvalite, ktoré sa týkajú výroby v systéme kvality, ako sú záznamy z inšpekcií, protokoly a údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, údaje o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.
4.3
Autorizovaná osoba vykonáva periodické inšpekcie s cieľom overiť, či výrobca aplikuje a používa systém kvality, a predkladá mu záznam z inšpekcie.
4.4
Autorizovaná osoba môže navyše vykonať neočakávanú inšpekciu u výrobcu, počas ktorej môže vykonať alebo nechá vykonať skúšky na overenie správnej funkcie systému kvality, ak je to nevyhnutné. Autorizovaná osoba predloží výrobcovi záznam z inšpekcie, a ak vykonala skúšky, protokoly o skúškach.
5.
Výrobca uchováva najmenej 30 rokov od vyrobenia posledného bezpečnostného komponentu podľa schváleného typu na účely kontroly
a)
dokumentáciu podľa bodu 3.1 písm. b),
b)
aktualizáciu uvedenú v bode 3.4,
c)
rozhodnutia a zápisy autorizovanej osoby uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.
6.
Autorizovaná osoba poskytne ďalším autorizovaným osobám informácie týkajúce sa všetkých vydaných a zrušených rozhodnutí o posúdení systémov kvality.
7.
Podporné požiadavky: posúdenie návrhu bezpečnostného komponentu
7.1
Výrobca žiada o posúdenie návrhu bezpečnostného komponentu jedinú autorizovanú osobu.
7.2
Žiadosť obsahuje informácie potrebné na pochopenie návrhu, výroby a prevádzky bezpečnostného komponentu a na posúdenie zhody s požiadavkami tohto nariadenia.
Žiadosť obsahuje
a)
príslušné technické podmienky na návrh bezpečnostného komponentu vrátane európskych technických špecifikácií podľa § 1 ods. 5 písm. d),
b)
potrebné dodatočné údaje potvrdzujúce vhodnosť doplňujúcich technických podmienok, najmä ak neboli v plnom rozsahu použité európske technické špecifikácie podľa § 1 ods. 5 písm. d). Tieto doplňujúce podklady obsahujú výsledky skúšok vykonaných v skúšobných laboratóriách výrobcu alebo na jeho žiadosť v iných vhodných skúšobných laboratóriách.
7.3
Autorizovaná osoba preskúma žiadosť, a ak návrh bezpečnostného komponentu spĺňa ustanovenia tohto nariadenia, vydá žiadateľovi certifikát návrhu bezpečnostného komponentu. Certifikát obsahuje závery posúdenia, podmienky jeho platnosti, údaje potrebné na identifikáciu schváleného návrhu bezpečnostného komponentu, a ak je to potrebné, opis funkcie bezpečnostného komponentu.
7.4
Žiadateľ upovedomí autorizovanú osobu, ktorá vydala certifikát návrhu bezpečnostného komponentu, o každej zmene schváleného návrhu bezpečnostného komponentu. Zmeny schváleného návrhu bezpečnostného komponentu podliehajú dodatočnému schváleniu autorizovanou osobou, ktorá vydala certifikát návrhu bezpečnostného komponentu, ak takéto zmeny môžu ovplyvniť zhodu so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 2 alebo s predpísanými podmienkami použitia tohto bezpečnostného komponentu. Dodatočné schválenie autorizovaná osoba vydáva formou dodatku k originálnemu certifikátu návrhu bezpečnostného komponentu.
7.5
Autorizovaná osoba oznámi ďalším autorizovaným osobám informácie týkajúce sa
a)
vydaných certifikátov návrhu bezpečnostného komponentu a ich dodatkov,
b)
zrušených certifikátov návrhu bezpečnostného komponentu a ich dodatkov,
c)
zamietnutých certifikátov návrhu bezpečnostného komponentu a ich dodatkov.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 183/2002 Z. z.
OBSAH VYHLÁSENIA O ZHODE PODSYSTÉMOV
Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona na podsystém obsahuje
a)
odkaz na toto nariadenie,
b)
identifikačné údaje o výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi, prípadne o dovozcovi, ktorý vydáva vyhlásenie o zhode (obchodné meno, meno a priezvisko, bydlisko, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby),
c)
identifikačné údaje o výrobcovi, ak vyhlásenie o zhode podáva iný subjekt ako výrobca podsystému,
d)
opis podsystému,
e)
údaje o autorizovanej osobe, ktorá vykonala posúdenie zhody, jej identifikačný kód,
f)
všetky ustanovenia, s ktorými je podsystém v zhode, najmä všetky prevádzkové podmienky alebo obmedzenia prevádzky,
g)
certifikát zhody podľa prílohy č. 7,
h)
potvrdenie subjektu vydávajúceho vyhlásenie o zhode o tom, že podsystém spĺňa určené základné požiadavky podľa tohto nariadenia, prípadne ďalších technických predpisov a je bezpečný za podmienok obvyklého, prípadne predpísaného spôsobu použitia,
i)
meno, priezvisko a funkciu zodpovednej osoby subjektu vydávajúceho vyhlásenie o zhode, podpis a odtlačok pečiatky,
j)
dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode.
Vyhlásenie o zhode je v štátnom jazyku.6)
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 183/2002 Z. z.
POSÚDENIE ZHODY PODSYSTÉMOV
1.
Posudzovanie zhody podsystému je postup, pri ktorom na žiadosť výrobcu alebo jeho splnomocnenca, a ak takáto osoba nie je, na žiadosť dovozcu autorizovaná osoba posudzuje a osvedčuje, že podsystém
a)
spĺňa ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú,
b)
je v zhode s európskymi technickými špecifikáciami podľa § 1 ods. 5 písm. d),
c)
je dokončený a pripravený na uvedenie na trh.
2.
Posudzovanie podsystému sa vykonáva v každom z týchto štádií:
a)
pri návrhu podsystému,
b)
pri výrobe podsystému,
c)
po dokončení podsystému.
3.
Technická dokumentácia priložená k certifikátu zhody obsahuje
a)
konštrukčné výkresy a výpočty, schémy zapojenia obvodov ovládania (elektrické, hydraulické, pneumatické a pod.), opis počítačových a automatizovaných systémov, pokyny na prevádzku a údržbu atď.,
b)
zoznam bezpečnostných komponentov podľa § 4 ods. 2 použitých v podsystéme,
c)
kópie vyhlásenia o zhode na bezpečnostné komponenty podľa prílohy č. 4 spolu s konštrukčnými výkresmi a kópiami protokolov o ďalších vykonaných skúškach.
4.
Dokumentácia a korešpondencia v súvislosti s postupmi posudzovania zhody sú v štátnom jazyku.6)
5.
Výkon inšpekcie v rámci zodpovednosti autorizovanej osoby
5.1
Účelom inšpekcie je preveriť, či výrobca náležite plní požiadavky vyplývajúce z technickej dokumentácie počas výroby podsystému.
5.2
Na účely inšpekcie výrobca umožní autorizovanej osobe vstup do výrobných priestorov a skladovacích priestorov podsystémov, a keď je to potrebné, aj do výrobných priestorov bezpečnostných komponentov, skúšobných zariadení a do akýchkoľvek priestorov, ktoré uzná za potrebné navštíviť v súvislosti s posudzovaním. Výrobca alebo jeho splnomocnenec, a ak taká osoba nie je, dovozca poskytne autorizovanej osobe všetky nevyhnutné informácie, najmä technickú dokumentáciu týkajúcu sa podsystému.
5.3
Autorizovaná osoba zodpovedná za posúdenie vykonáva periodické inšpekcie s cieľom zistiť, či výrobca dodržiava zhodu s ustanoveniami tohto nariadenia. Z každej inšpekcie vypracuje záznam, ktorý predkladá zodpovednému vedúcemu zamestnancovi výrobcu, u ktorého bola vykonaná inšpekcia.
5.4
Autorizovaná osoba môže navyše vykonať neočakávanú čiastočnú alebo úplnú inšpekciu výrobných priestorov. Autorizovaná osoba vypracuje záznam z inšpekcie, ktorý predkladá zodpovednému vedúcemu zamestnancovi výrobcu, u ktorého bola vykonaná inšpekcia.
6.
Autorizovaná osoba poskytne ďalším autorizovaným osobám informácie týkajúce sa
a)
prijatých žiadostí o posúdenie zhody,
b)
vydaných certifikátov zhody vrátane zmien a dodatkov,
c)
zrušených certifikátov zhody.
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 183/2002 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA AUTORIZOVANÉ OSOBY
1.
Autorizovaná osoba, jej vedúci (riaditeľ) a zamestnanci zodpovední za vykonávanie posudzovania nie sú konštruktérmi, výrobcami, dodávateľmi alebo montérmi bezpečnostných komponentov alebo podsystémov, ktoré posudzujú, ani ich splnomocnenými zástupcami. Nie sú zainteresovaní priamo alebo ako splnomocnení zástupcovia na navrhovaní, výrobe, konštrukcii, predaji, údržbe alebo prevádzke uvedených výrobkov. Táto požiadavka nevylučuje možnosť výmeny technických informácií medzi výrobcom a autorizovanou osobou.
2.
Autorizovaná osoba a jej zamestnanci zodpovední za posudzovanie vykonávajú postupy posudzovania s najvyšším stupňom profesionality a technickej spôsobilosti a nie sú vystavení žiadnym tlakom a pohnútkam, osobitne finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich posudok alebo výsledok kontroly, osobitne od osôb alebo skupín osôb, ktoré sú zainteresované na výsledkoch posudzovania.
3.
Autorizovaná osoba disponuje potrebnými zamestnancami a vlastní nevyhnutné zariadenia, ktoré jej umožňujú riadne vykonávať administratívne a technické úlohy spojené s postupmi posudzovania, a má aj prístup k zariadeniu potrebnému pre špeciálne prípady posudzovania.
4.
Zamestnanci zodpovední za posudzovanie majú
a)
dôkladnú technickú a odbornú prípravu,
b)
dostatočné znalosti o požiadavkách na vykonávanie skúšok a zodpovedajúce skúsenosti z týchto skúšok,
c)
spôsobilosť vystavovať certifikáty, záznamy, protokoly a správy potrebné na preukázanie hodnovernosti vykonaného posudzovania.
5.
Nestrannosť zamestnancov zodpovedných za posudzovanie je zaručená. Ich odmena nezávisí od počtu vykonaných skúšok ani od výsledku týchto skúšok. Autorizovaná osoba má uzatvorené poistenie zodpovednosti, ak nie je táto zodpovednosť krytá štátom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
6.
Zamestnanci autorizovanej osoby sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých informáciách získaných pri plnení svojich úloh s výnimkou priameho rokovania s kompetentnými orgánmi štátu na základe tohto nariadenia vlády alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 183/2002 Z. z.
ZNAČKA ZHODY - OZNAČENIE CE
Označenie CE sa skladá z písmen „CE“, ktoré má túto grafickú podobu:
Ak je označenie CE zmenšené alebo zväčšené, mierka rozmerov zostáva zachovaná.
Jednotlivé prvky označenia CE majú rovnakú výšku, ktorá je najmenej 5 mm. Tieto najmenšie rozmery sa nemusia dodržať pre bezpečnostné komponenty s malými rozmermi.
Za označením CE nasleduje posledné dvojčíslie roka, v ktorom sa posúdenie zhody vykonalo, a identifikačný kód autorizovanej osoby podľa § 6 ods. 3 tohto nariadenia.
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 183/2002 Z. z.
1.
Týmto nariadením vlády Slovenskej republiky sa transponuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č.2000/9/ES z 20. marca 2000, ktorá sa týka lanovkových zariadení určených na prepravu osôb, Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 106, uverejnená 3. mája 2000, strana 21.
2.
Preklad transponovanej smernice je v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
1)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2000/9/ES z 20. 3. 2000, ktorá sa týka lanovkových zariadení určených na prepravu osôb.
2)
Napríklad § 3 ods. 1 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.
3)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility, vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 250/1997 Z. z., ktorou sa vydáva dopravný poriadok dráh.
4)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z.
5)
§ 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 260/2001 Z. z.
§ 77 a 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.