182/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

182
ZÁKON
z 13. marca 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
„(2)
Ak to nariadi počas konania podľa odseku 1 prezident republiky, výkon trestu sa odloží alebo preruší. Tieto úkony podľa nariadenia prezidenta republiky zabezpečí minister spravodlivosti.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z. a zákona č. 48/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 29a ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a pracovníkovi správcu dane".
2.
V § 29a ods. 2 sa slová „colných predpisov" nahrádzajú slovami „daňových predpisov, colných predpisov a osobitného predpisu11d)" a na konci sa pripája táto veta: „To neplatí, ak je trestný čin v súvislosti s používaním daňových predpisov a osobitného predpisu11d) páchaný v súbehu s iným trestným činom.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 11d znie:
„11d)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28 ods. 1 sa vypúšťajú slová „za účasti správcu dane14)" vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 14.
2.
V § 28 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a pracovníkovi správcu dane".
3.
V § 28 ods. 2 sa za slovo „používaním" vkladajú slová „daňových predpisov alebo".
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.