182/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2002 do 30.04.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

182
ZÁKON
z 13. marca 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťajú slová „Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.".
2.
§ 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením osobitných predpisov4a) a zisťovania ich páchateľov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 2 ods. 1 sa slovo „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Úrad daňového preverovania".
4.
V § 2 ods. 2 druhá veta znie:
„Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov a Úradu daňového preverovania môže daňové riaditeľstvo vytvoriť pracoviská daňových úradov a pracoviská Úradu daňového preverovania.“.
5.
V § 3 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a Úradu daňového preverovania".
6.
V § 3 ods. 5 písm. e) sa slová „orgánom činným v trestnom konaní" nahrádzajú slovami „Úradu daňového preverovania, ak ide o trestné činy spáchané v súvislosti s porušením osobitných predpisov4a)".
7.
V § 3 sa odsek 5 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitných predpisoch.8)“.
8.
V § 3 ods. 6 písmeno f) znie:
„f)
vykonáva vzájomnú medzinárodnú spoluprácu vo veciach daní podľa medzinárodných zmlúv na základe poverenia ministerstva,“.
9.
V § 4 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.".
10.
V § 4 ods. 3 písm. g) sa slová „daňovému riaditeľstvu a orgánom činným v trestnom konaní" nahrádzajú slovami „Úradu daňového preverovania, ak ide o trestné činy spáchané v súvislosti s porušením osobitných predpisov4a)".
11.
V § 4 ods. 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
vykonáva vzájomnú medzinárodnú spoluprácu vo veciach daní podľa medzinárodných zmlúv na základe poverenia ministerstva,“.
Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená i) až k).
12.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Zriaďuje sa Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty. Sídlom Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty je Bratislava. Do pôsobnosti Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty prechádzajú vybrané daňové subjekty, ktoré sú v pôsobnosti Daňových úradov Bratislava I až VI, Daňového úradu Malacky, Daňového úradu Pezinok, Daňového úradu Senec. Na účely tohto zákona sa vybraným daňovým subjektom rozumie
a)
banka a pobočka zahraničnej banky,8a)
b)
poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne a zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne,8b)
c)
daňový subjekt, ktorý dosiahol ročný obrat viac ako 1 000 000 000 Sk; zmena príslušnosti tohto daňového subjektu k Daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty nastáva k 1. januáru roka nasledujúceho po roku, v ktorom dosiahol ročný obrat 1 000 000 000 Sk; ak ročný obrat pri takomto daňovom subjekte poklesne pod ustanovenú hranicu, príslušnosť k Daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty zostáva zachovaná počas dvoch rokov od uplynutia roku, v ktorom došlo k poklesu ročného obratu pod ustanovenú hranicu.
(8)
Ročným obratom sa na účely odseku 7 pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave podvojného účtovníctva rozumie súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie8c) a pri daňovom subjekte účtujúcom v sústave jednoduchého účtovníctva súhrn príjmov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie.8c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8c znejú:
„8a)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8b)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve.
8c)
§ 38 a 49 zákona č. 366/1999 Z. z.“.
13.
Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Pôsobnosť Úradu daňového preverovania
§ 4a
(1)
Úrad daňového preverovania sa zriaďuje pre územné obvody všetkých daňových úradov. Sídlom Úradu daňového preverovania je Banská Bystrica.
(2)
Úrad daňového preverovania riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ Úradu daňového preverovania. Riaditeľa Úradu daňového preverovania vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ daňového riaditeľstva. Riaditeľ Úradu daňového preverovania zodpovedá za činnosť Úradu daňového preverovania generálnemu riaditeľovi daňového riaditeľstva.
(3)
Úrad daňového preverovania
a)
plní úlohy v oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením osobitných predpisov4a) a zisťovania ich páchateľov,
b)
vytvára, udržiava a prevádzkuje informačný systém, v ktorom zhromažďuje, spracováva, uchováva a ochraňuje informácie o skutočnostiach a osobách, ktoré spáchali alebo je dôvodné podozrenie, že páchajú trestné činy v súvislosti s porušením osobitných predpisov,4a) takéto informácie využíva a vyraďuje,
c)
spolupracuje v oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením osobitných predpisov,4a) ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis,
d)
plní úlohy v rámci prevencie páchania trestných činov v súvislosti s porušením osobitných predpisov.4a)
(4)
Na informačný systém podľa odseku 3 písm. b) sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o povinnom súhlase dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a o registračnej povinnosti.8d) Ustanovenia osobitného predpisu o výkone štátneho dozoru nad ochranou osobných údajov v informačných systémoch tým nie sú dotknuté.8e)
(5)
Zamestnanci Úradu daňového preverovania, ktorí plnia úlohy podľa odseku 3 písm. a), sú poverenými daňovými orgánmi, ktoré majú rovnaké postavenie ako policajný orgán podľa osobitného predpisu.8f)
§ 4b
(1)
Zamestnanec, ktorý plní úlohy podľa § 4a ods. 3, je povinný sa preukázať služobným preukazom a odznakom Úradu daňového preverovania, pričom služobný preukaz alebo odznak nesmie vydať z rúk. Pri úkonoch podľa § 4a ods. 3 písm. a) nie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko ani funkciu; je však povinný na požiadanie oznámiť identifikačné číslo uvedené v služobnom preukaze a na odznaku Úradu daňového preverovania.
(2)
Zamestnanec podľa odseku 1 pri plnení úloh podľa § 4a ods. 3 je povinný dbať na to, aby osobám, ktoré sú dotknuté plnením jeho úloh, nevznikla bezdôvodná ujma, boli zachované ich základné práva a slobody a je povinný ich poučiť o ich právach ustanovených osobitným predpisom.8g)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8d až 8g znejú:
„8d)
§ 4 a 19 zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.
8e)
Zákon č. 52/1998 Z. z. v znení zákona č. 241/2001 Z. z.
8f)
§ 12 ods. 2 Trestného poriadku.
8g)
Trestný poriadok.“.
14.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
(1)
Správa daní, ktorú vykonávali k 30. aprílu 2002 daňové úrady, ktoré nie sú od 1. mája 2002 príslušné na správu daní vybraných daňových subjektov podľa § 4 ods. 7, prechádza dňom 1. mája 2002 na Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty.
(2)
Daňové subjekty uvedené v § 4 ods. 7 písm. a) a b) sa stávajú vybranými daňovými subjektmi dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(3)
Daňové subjekty, ktoré dosiahli ročný obrat podľa § 4 ods. 7 písm. c) za zdaňovacie obdobie roka 2000, sa stávajú vybranými daňovými subjektmi dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak tieto daňové subjekty nedosiahli v roku 2001 a nedosiahnu v roku 2002 obrat podľa § 4 ods. 7 písm. c), prestávajú byť vybranými daňovými subjektmi od 1. januára 2004.“.
Čl. II
Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona č. 57/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 149/1969 Zb., zákona č. 48/1973 Zb., zákona č. 29/1978 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 178/1990 Zb., zákona č. 303/1990 Zb., zákona č. 558/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 6/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 178/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1994 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 222/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 272/1999 Z. z., zákona č. 173/2000 Z. z., zákona č. 366/2000 Z. z. a zákona č. 253/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 2 sa za slová „colných predpisov," vkladajú slová „poverený daňový orgán,7a) ak ide o trestné činy spáchané v súvislosti s porušením osobitných predpisov,7b)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:
„7a)
§ 4a zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z.
7b)
§ 29a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 227 sa vypúšťajú slová „udelenia milosti, amnestie,".
3.
V § 279 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
4.
§ 367 vrátane nadpisu znie:
㤠367
Konanie o udelení milosti
(1)
Podklady na rozhodnutie prezidenta republiky v konaní o udelení milosti zabezpečí minister spravodlivosti.
(2)
Ak to nariadi počas konania podľa odseku 1 prezident republiky, výkon trestu sa odloží alebo preruší. Tieto úkony podľa nariadenia prezidenta republiky zabezpečí minister spravodlivosti.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z. a zákona č. 48/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 29a ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a pracovníkovi správcu dane".
2.
V § 29a ods. 2 sa slová „colných predpisov" nahrádzajú slovami „daňových predpisov, colných predpisov a osobitného predpisu11d)" a na konci sa pripája táto veta: „To neplatí, ak je trestný čin v súvislosti s používaním daňových predpisov a osobitného predpisu11d) páchaný v súbehu s iným trestným činom.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 11d znie:
„11d)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28 ods. 1 sa vypúšťajú slová „za účasti správcu dane14)" vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 14.
2.
V § 28 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a pracovníkovi správcu dane".
3.
V § 28 ods. 2 sa za slovo „používaním" vkladajú slová „daňových predpisov alebo".
Čl. V
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 55/1999 Z. z., zákona č. 332/2000 Z. z. a zákona č. 218/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 42d sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „na príjmový rozpočtový účet ministerstva".
2.
Za § 49a sa vkladá § 49b, ktorý znie:
㤠49b
(1)
Ak odvody alebo ich preddavky podľa § 4a a 42d, pokuty a penále podľa tohto zákona neboli v lehote splatnosti uhradené, orgán štátneho dozoru môže začať nedoplatok vymáhať.
(2)
Na vymáhanie podľa odseku 1 sa primerane použijú predpisy o daňovom exekučnom konaní.11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.