177/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

177
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. marca 2002,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
(1)
Do skupiny určených výrobkov „spotrebiče pre domácnosť" patria stroj, časť stroja alebo montážna časť (ďalej len „zariadenie") určené na údržbu, čistenie, prípravu a uskladnenie potravín, na výrobu a rozvod teplého a chladného vzduchu a na klimatizáciu a ďalšie spotrebiče, používané hlavne v obytných priestoroch vrátane pivníc, garáží a iných vedľajších budov a používané na neprofesionálne účely.
(2)
Do skupiny určených výrobkov podľa odseku 2 nepatria
a)
spotrebiče, ktoré sú zhotovené výhradne na priemyselné alebo profesionálne účely,
b)
spotrebiče, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou budovy alebo jej inštalácie, ako sú najmä
1.
zariadenia na klimatizáciu, vykurovanie a ventiláciu okrem ventilátorov pre domácnosť, odsávačov pár a voľne stojacich vykurovacích spotrebičov,
2.
olejové horáky na ústredné kúrenie,
3.
čerpadlá na vodovodné a kanalizačné systémy,
4.
komponenty zariadení, ako sú motory,
5.
elektroakustické spotrebiče.
§ 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
triedou spotrebičov pre domácnosť všetky typy rôznych spotrebičov pre domácnosť skonštruované na ten istý účel a poháňané tým istým základným zdrojom energie; vo všeobecnosti trieda zahŕňa viaceré typy spotrebičov,
b)
radom spotrebičov pre domácnosť všetky spotrebiče, ktoré patria k tomu istému typu, ktorý má presne definované vlastnosti a vyrába ich ten istý výrobca,
c)
dávkou spotrebičov pre domácnosť vymedzené množstvo radu spotrebičov, ktoré sa vyrába za rovnakých podmienok a je stanovené na určovanie a overovanie deklarovanej hodnoty emisie hluku,
d)
hlukom prenášaným vzduchom, vyžarovaným spotrebičom pre domácnosť A-vážená hladina akustického výkonu LWA vyjadrená v decibeloch dB k referenčnému akustickému výkonu v picowattoch (1 pW),
e)
deklarovanou hodnotou emisie hluku celočíselná hodnota veličiny emisie hluku určená pre presne špecifikovaný rad spotrebičov,
f)
neprofesionálnym účelom používanie spotrebičov v podmienkach podobných domácnostiam, napríklad v hostincoch, kaviarňach, čajovniach, hoteloch, holičských a kaderníckych prevádzkach, samoobslužných práčovniach a podobne.
§ 3
(1)
Všeobecná metóda merania, ktorá sa použije na určovanie a overovanie hodnôt emisie hluku vyžarovaného spotrebičmi pre domácnosť, musí byť dostatočne presná z hľadiska neistoty merania, aby sa dala dosiahnuť celková smerodajná odchýlka 2 dB pri meraní hladín A akustického výkonu LWA v dB(A). Celková smerodajná odchýlka predstavuje kumulovaný účinok smerodajnej odchýlky reprodukovateľnosti a smerodajnej odchýlky výroby bez smerodajnej odchýlky opakovateľnosti. Ak sa ako všeobecná metóda merania použije všeobecná metóda merania uvedená v harmonizovanej slovenskej technickej norme, považuje sa za všeobecnú metódu merania podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Všeobecná metóda merania, ktorá je uvedená v odseku 1, sa pre každú triedu spotrebičov doplní opisom montáže, zaťaženia a prevádzkového stavu spotrebiča tak, aby sa pri meraní napodobnilo normálne použitie skúšaného spotrebiča pre domácnosť. Pritom sa zabezpečí primeraná opakovateľnosť a reprodukovateľnosť merania. Smerodajná odchýlka reprodukovateľnosti sa musí špecifikovať pre každú triedu spotrebičov. Ak opis montáže, zaťaženia a prevádzkového stavu spĺňa požiadavky harmonizovanej slovenskej technickej normy, považuje sa za opis montáže, zaťaženia a prevádzkového stavu podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Štatistická metóda, ktorá sa použije na určovanie a overovanie deklarovaných hladín hluku pri vzorke spotrebičov, je metóda prebierky jednostranným výberom. Základné štatistické parametre tejto štatistickej metódy pritom vychádzajú z predpokladu, že pravdepodobnosť prijatia je 95 %, ak deklarovanú hodnotu emisie hluku nepresahuje viac ako 6,5 % hodnôt emisie hluku skúšanej vzorky. Veľkosť vzorky musí byť 3. Zvolená štatistická metóda si vyžaduje použitie celkovej referenčnej smerodajnej odchýlky 3,5 dB. Ak sa ako štatistická metóda na určovanie a overovanie deklarovaných hodnôt emisie hluku použije štatistická metóda uvedená v harmonizovanej slovenskej technickej norme, považuje sa za štatistickú metódu podľa tohto nariadenia vlády.
§ 4
(1)
Spotrebič pre domácnosť uvádzaný na trh musí mať v návode na používanie uvedený údaj o hluku podľa tohto nariadenia vlády. Táto povinnosť sa nevzťahuje na spotrebič pre domácnosť, na ktorý sa vzťahuje povinnosť štítkového označenia spotreby energie podľa osobitného predpisu;1) v tomto prípade sa údaj o hluku uvedie v príslušnej časti tohto štítku.
(2)
Výrobca alebo splnomocnenec uvádza údaj o hluku spotrebičov pre domácnosť pre triedy spotrebičov pre domácnosť, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
V návode na používanie sa údaj o hluku uvedie spôsobom, z ktorého je zrejmá hladina A akustického výkonu vyjadrená v decibeloch dB vzhľadom na referenčný akustický výkon v picowattoch (1pW).
(4)
Nesmie sa zamietnuť, zakázať ani obmedziť uvedenie zariadenia na trh alebo do prevádzky na základe informácie týkajúcej sa emisií hluku prenášaného vzduchom pri tomto zariadení, ak je táto informácia v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.
(5)
Výrobca alebo splnomocnenec je zodpovedný za správnosť uvádzanej deklarovanej hodnoty emisie hluku príslušnej triedy spotrebiča pre domácnosť.
(6)
Ak orgán dohľadu zistí, že spotrebič pre domácnosť prekračuje deklarovanú hodnotu emisie hluku, výrobca alebo splnomocnenec príslušnú dávku spotrebičov stiahne z trhu alebo bez meškania vykoná korekciu deklarovanej hodnoty emisie hluku.
(7)
Orgán dohľadu prijme potrebné opatrenia v záujme zabezpečenia, že ak výrobca alebo dovozca nestiahne z trhu chybné zariadenia, musí neodkladne spresniť informáciu, že emitovaná hladina hluku prenášaného vzduchom pri chybných zariadeniach je vyššia ako deklarovaná hladina.
(8)
Orgán dohľadu predpokladá, že indikácia emisie hluku prenášaného vzduchom pri zariadení je podľa požiadaviek tohto nariadenia a že kontroly sa uskutočnili primerane v prípade, ak sa vykonali podľa
a)
harmonizovaných slovenských technických noriem,
b)
slovenských technických noriem vhodných na posudzovanie zhody, o ktorých bola informovaná Európska komisia podľa § 8 zákona, a technických predpisov.
§ 4a
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 177/2002 Z. z.
ZOZNAM TRIED SPOTREBIČOV PRE DOMÁCNOSŤ, NA KTORÝCH SA UVÁDZA ÚDAJ O HLUKU
1.
Prenosné elektrické vysávače pre domácnosť, ktoré sú určené na suché vysávanie, a na podobné použitie napájané zo siete alebo z batérií.
2.
Elektrické konvekčné ohrievače vzduchu s núteným obehom (ohrievače s ventilátorom), ktoré sú zhotovené na použitie na dlážke, stole alebo pulte atď. alebo na namontovanie na stenu.
3.
Umývačky riadu na použitie v domácnosti a podobne s automatickou programovou reguláciou alebo bez nej, na studenú a/alebo teplú vodu, určené na postavenie na dlážke oproti stene, na zabudovanie alebo umiestnenie pod stolom, kuchynským stolom alebo pod drezom alebo na namontovanie na stenu alebo na pult.
4.
Elektrické práčky a odstredivky pre domácnosť a na podobné použitie.
5.
Elektrické akumulačné pece, ktoré majú nútené výstupné prúdenie tepla.
6.
Elektrické bubnové sušičky pre domácnosť.
7.
Elektrické ventilátory vrátane ich príslušenstiev a ich súčastí pre domácnosť a na podobné použitie určené na zdroj striedavého alebo jednosmerného prúdu.
8.
Elektrické holiace strojčeky pre domácnosť a na podobné použitie napájané zo siete alebo z batérií.
9.
Elektrické spotrebiče na ošetrovanie vlasov, ktoré majú zdroj hluku.
10.
Elektrické sporáky, rúry, grily, mikrovlnné rúry a akékoľvek ich kombinácie, ktoré majú zdroj hluku.
11.
Elektrické spotrebiče na prípravu jedla vo forme samostatných strojov s jednou funkciou alebo vo forme viacúčelových strojov s príslušnými nástrojmi alebo nadstavcami pre viaceré funkcie určené na umiestnenie na pulty, stoly, pracovné dosky alebo drezy, na namontovanie na stenu, na zabudovanie alebo na ručné použitie, napájané zo siete alebo z batérií a ktoré majú zdroj hluku.
12.
Elektrické odsávače pár vrátane ich príslušenstiev a ich súčastí pre domácnosť a na podobné použitie.
13.
Elektrické chladničky, konzervátory zmrazených potravín, mrazničky a ich kombinácie určené na použitie v domácnosti a na podobné účely, ktoré sa napájajú zo siete alebo z batérií.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 177/2002 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 86/594/EHS z 1. decembra 1986 o hluku prenášanom vzduchom, ktorý spôsobujú domáce spotrebiče (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8).
1)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 178/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 379/2004 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 210/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 211/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania umývačiek riadu pre domácnosť energetickým štítkom, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetických štítkom, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 231/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania klimatizačných jednotiek pre domácnosť energetickým štítkom.