175/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.04.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

175
ZÁKON
z 13. marca 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z. a zákona č. 447/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa slová „priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky" a slovo „zaokrúhlený" sa nahrádza slovom „zaokrúhlenej".
2.
V nadpise pod § 3 sa vypúšťajú slová „a odmeny" a v § 3 sa vypúšťa odsek 6.
3.
Doterajší text § 9 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Poslanec má nárok na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v mieste rokovania národnej rady.“.
4.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Platové pomery predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
Predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda kontrolného úradu") patrí plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol zvolený. Podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda kontrolného úradu") patrí plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol zvolený. Predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu patrí plat ešte tri mesiace po skončení výkonu ich funkcie.“.
5.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Paušálne náhrady a cestovné náhrady pri zahraničných cestách
(1)
Predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu patria paušálne náhrady vo výške, ktorú určí národná rada uznesením.
(2)
Výšku náhrady pri zahraničných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie predsedu kontrolného úradu a podpredsedu kontrolného úradu, určí národná rada uznesením.“.
6.
V § 22 odsek 2 znie:
„(2)
Podpredseda kontrolného úradu má právo podľa odseku 1 len vtedy, ak má trvalý pobyt mimo sídla Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.“.
7.
V § 22 ods. 3 sa za slová „na zriadenie a" vkladá slovo „bezplatné".
8.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Výšku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka a za predchádzajúci kalendárny rok na účely stanovenia platu niektorých ústavných činiteľov potvrdzuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.“.
9.
Za § 29b sa vkladá § 29c, ktorý znie:
㤠29c
Predsedovi kontrolného úradu a podpredsedovi kontrolného úradu, ktorí už vykonávajú funkciu ku dňu účinnosti tohto zákona, patria nároky podľa tohto zákona od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.