171/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.04.2002 do 31.10.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

171
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. marca 2002,
ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 36 ods. 1 zákona č. 95 /2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 6 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:
§ 1
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad") na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo zaisťovni tak, že sa prvýkrát dostane nad limit 10 %, 20 %, 33 %, 50 % alebo 66 % podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo zaisťovni priamo alebo konaním v zhode,1) podávaná
a)
fyzickou osobou obsahuje
1.
meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, obchodné meno, dátum narodenia alebo rodné číslo,
2.
štátnu príslušnosť,
3.
trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, miesto podnikania,
4.
odborný životopis,
5.
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, dokument obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiavala viac ako šesť mesiacov; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením fyzickej osoby,
6.
ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, alebo iné oprávnenie, na základe ktorého podniká, a ročnú účtovnú závierku za posledné tri kalendárne roky; ak fyzická osoba podnikala menej ako tri roky pred podaním žiadosti, predkladajú sa ročné účtovné závierky len za obdobie jej podnikania; pri zahraničnej fyzickej osobe podnikateľovi výpis z registra alebo z inej evidencie, na základe ktorej zahraničná fyzická osoba podniká, a číslo zápisu,
b)
právnickou osobou obsahuje
1.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
2.
výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom preukazujúci vznik právnickej osoby, nie starší ako tri mesiace,
3.
zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach právnickej osoby žiadajúcej o udelenie súhlasu tvorí viac ako 10 %,
4.
prehľadnú štruktúru skupiny osôb s úzkymi väzbami,2) ku ktorej patrí aj právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na poisťovni alebo zaisťovni žiadajúca o udelenie súhlasu, výpisy z obchodného registra alebo výpisy z účtov majiteľov zaknihovaných cenných papierov, alebo výpisy z registra emitenta cenných papierov a grafické znázornenia štruktúr takejto skupiny,
5.
účtovné závierky za posledné tri roky overené audítorom; ak právnická osoba je súčasťou konsolidovaného celku, aj konsolidované účtovné závierky za posledné tri roky; ak právnická osoba vznikla pred menej ako tromi rokmi pred podaním žiadosti, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku,
6.
písomné stanovisko k zámeru zahraničnej poisťovne alebo zahraničnej zaisťovne3) nadobudnúť alebo prekročiť podiel na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo zaisťovni tak, že sa prvýkrát dostane nad limit 10 %, 20 %, 33 %, 50 % alebo 66 % podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo zaisťovni vydané orgánom, ktorý nad ňou vykonáva dohľad, ako aj písomný prísľub tohto orgánu dohľadu o včasnom písomnom informovaní úradu o zmenách v solventnosti zahraničnej poisťovne alebo zahraničnej zaisťovne a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť zahraničnej poisťovne alebo zahraničnej zaisťovne plniť svoje záväzky, ak je žiadateľom zahraničná poisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa.
(2)
Náležitosťami žiadosti podľa odseku 1 sú aj
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poisťovne alebo zaisťovne, v ktorej podiel na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo zaisťovni chce fyzická osoba alebo právnická osoba žiadajúca o udelenie súhlasu podľa odseku 1 (ďalej len „nadobúdateľ") nadobudnúť alebo prekročiť,
b)
strategický zámer rozvoja poisťovne alebo zaisťovne pri nadobudnutí alebo zvýšení podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo zaisťovni vo výške najmenej 33 % vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade a informácia o tom, či žiadateľ rokoval so súčasnými akcionármi poisťovne alebo zaisťovne a či existuje zhoda o ďalšom rozvoji poisťovne alebo zaisťovne,
c)
obchodné meno, právna forma, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, výška základného imania právnických osôb, v ktorých má nadobúdateľ podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpený v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky, a výška tohto podielu v percentuálnom vyjadrení a doklady preukazujúce tieto skutočnosti, napríklad výpis z obchodného registra týkajúci sa týchto právnických osôb, výpis z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera nadobúdateľa,
d)
údaje o akciách poisťovne alebo zaisťovne, ktoré chce nadobúdateľ nadobudnúť, a to
1.
počet,
2.
menovitá hodnota,
3.
celková hodnota,
4.
podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
e)
údaje o hlasovacích právach poisťovne alebo zaisťovne, ktoré chce nadobúdateľ nadobudnúť, a to
1.
počet hlasov,
2.
podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
f)
údaje o akciách poisťovne alebo zaisťovne, ktorých je nadobúdateľ majiteľom, v čase podania žiadosti, a to
1.
počet,
2.
menovitá hodnota,
3.
podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
g)
údaje o hlasovacích právach poisťovne alebo zaisťovne, ktoré má nadobúdateľ v čase podania žiadosti, a to
1.
počet hlasov,
2.
podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
h)
zdôvodnenie účelu nadobudnutia podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo zaisťovni vrátane vyhlásenia nadobúdateľa, že nadobúda akcie na vlastný účet a nekoná v zhode s inými akcionármi poisťovne alebo zaisťovne a že neexistuje písomný záväzok nadobúdateľa rokovať alebo vykonávať akcionárske práva v prospech tretej osoby,
i)
doklady o prehľadnom a dôveryhodnom pôvode, dostatočnom objeme a vyhovujúcej skladbe finančných prostriedkov, ktoré nadobúdateľ použije na nadobudnutie akcií, napríklad pri fyzickej osobe prehľad o jej majetkovej a finančnej situácii, výpisy z účtov, výpis z katastra nehnuteľností, pri právnickej osobe účtovné závierky za posledné tri roky overené audítorom; ak právnická osoba je súčasťou konsolidovaného celku, aj konsolidované účtovné závierky za posledné tri roky; ak právnická osoba vznikla pred menej ako tromi rokmi pred podaním žiadosti, predkladajú sa tieto účtovné závierky len za obdobie od jej vzniku,
j)
písomné vyhlásenie žiadateľa podľa § 36 ods. 5 písm. a) zákona, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
§ 2
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zníženie základného imania poisťovne alebo zaisťovne, ak nejde o zníženie základného imania z dôvodu jeho zúčtovania so stratou, obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poisťovne alebo zaisťovne, ktorá chce znížiť svoje základné imanie,
b)
výšku základného imania a zoznam akcionárov poisťovne alebo zaisťovne vrátane ich podielov na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne vyjadrených v percentách ku dňu podania žiadosti o udelenie súhlasu podľa tohto paragrafu a doklady preukazujúce tieto skutočnosti, napríklad výpis z obchodného registra alebo výpis z registra emitenta cenného papiera,
c)
výšku základného imania poisťovne alebo zaisťovne po znížení, spôsob, akým sa má vykonať zníženie tohto základného imania, zdôvodnenie zníženia základného imania a navrhovaný dátum jeho zníženia,
d)
zápisnicu z rokovania predstavenstva poisťovne alebo zaisťovne, ktorého predmetom bol návrh na rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania poisťovne alebo zaisťovne,
e)
písomné vyhlásenie poisťovne alebo zaisťovne, že všetky ňou uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
§ 3
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne, vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poisťovne alebo zaisťovne, v ktorej sa navrhujú osoby na voľbu za členov predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne, alebo obchodné meno, sídlo zahraničnej poisťovne alebo zahraničnej zaisťovne a umiestnenie pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne na území Slovenskej republiky, pre ktorú sa navrhuje jej vedúci,
b)
meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia alebo rodné číslo osôb navrhovaných za členov predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne, alebo vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne,
c)
odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb navrhovaných za členov predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne, alebo vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne,
d)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, dokument obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiavala viac ako šesť mesiacov; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením osôb navrhovaných za členov predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne, vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne,
e)
písomné vyhlásenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne, alebo vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom,
f)
zápisnicu z rokovania príslušného orgánu poisťovne alebo zaisťovne, alebo zahraničnej poisťovne, alebo zahraničnej zaisťovne, ktorej predmetom je návrh na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva alebo návrh na vymenovanie prokuristu poisťovne alebo zaisťovne, alebo na vymenovanie vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne,
g)
písomné vyhlásenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne, alebo vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne a žiadateľa podľa § 36 ods. 5 písm. c) zákona, že všetky nimi uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2)
Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 podáva akcionár poisťovne alebo zaisťovne, táto žiadosť obsahuje aj jeho meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie poisťovne s inou poisťovňou, zaisťovňou alebo inou právnickou osobou alebo zlúčenie zaisťovne s inou poisťovňou, zaisťovňou alebo inou právnickou osobou obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poisťovne alebo zaisťovne, ktorá sa má zlúčiť,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poisťovne, zaisťovne alebo inej právnickej osoby, s ktorou sa má poisťovňa alebo zaisťovňa zlúčiť,
c)
zdôvodnenie zlúčenia,
d)
zápisnicu z rokovania predstavenstva poisťovne alebo zaisťovne o návrhu na rozhodnutie valného zhromaždenia o zlúčení,
e)
navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k zlúčeniu,
f)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať na zlúčenie,
g)
harmonogram prevodu poistného kmeňa alebo harmonogram vysporiadania záväzkov voči klientom, ak sa má poisťovňa alebo zaisťovňa zlúčiť s inou právnickou osobou ako s poisťovňou alebo zaisťovňou alebo ak sa zaisťovňa zlučuje s poisťovňou, ktorej nebolo udelené povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti,
h)
návrh zmluvy o zlúčení,
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa podľa § 36 ods. 5 písm. d) zákona, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na splynutie poisťovne s inou poisťovňou, zaisťovňou alebo inou právnickou osobou alebo splynutie zaisťovne s inou poisťovňou, zaisťovňou alebo inou právnickou osobou obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poisťovne alebo zaisťovne, ktorá má splynúť,
b)
obchodné meno a sídlo novozaloženej obchodnej spoločnosti, s ktorou má splynúť, jej právnu formu a predmet podnikania,
c)
zdôvodnenie splynutia,
d)
zápisnicu z rokovania predstavenstva poisťovne alebo zaisťovne o návrhu na rozhodnutie valného zhromaždenia na splynutie,
e)
navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k splynutiu,
f)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať na splynutie,
g)
harmonogram prevodu poistného kmeňa alebo harmonogram vysporiadania záväzkov voči klientom, ak má poisťovňa alebo zaisťovňa splynúť s inou právnickou osobou ako s poisťovňou alebo zaisťovňou alebo ak zaisťovňa splýva s poisťovňou, ktorej nebolo udelené povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti,
h)
písomné vyhlásenie žiadateľa podľa § 36 ods. 5 písm. d) zákona, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(3)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na rozdelenie poisťovne alebo zaisťovne obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poisťovne alebo zaisťovne, ktorá sa má rozdeliť,
b)
obchodné meno, sídlo obchodnej spoločnosti alebo obchodných spoločností, na ktoré má prejsť základné imanie poisťovne alebo zaisťovne po rozdelení, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a predmet podnikania, ak nejde o už jestvujúce poisťovne alebo zaisťovne,
c)
zdôvodnenie rozdelenia,
d)
zápisnicu z rokovania predstavenstva poisťovne alebo zaisťovne o návrhu na rozhodnutie valného zhromaždenia na rozdelenie,
e)
navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k rozdeleniu,
f)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať na rozdelenie,
g)
harmonogram prevodu poistného kmeňa alebo harmonogram vysporiadania záväzkov voči klientom, ak sa má poisťovňa alebo zaisťovňa rozdeliť na inú právnickú osobu ako poisťovňu alebo zaisťovňu alebo ak sa zaisťovňa rozdeľuje na poisťovňu, ktorej nebolo udelené povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti,
h)
návrh zmluvy o rozdelení, ak základné imanie má prejsť na už jestvujúcu poisťovňu, zaisťovňu alebo inú právnickú osobu,
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa podľa § 36 ods. 5 písm. d) zákona, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(4)
Ak sa poisťovňa alebo zaisťovňa rozdeľuje, zlučuje alebo splýva s právnickou osobou, ktorá nie je poisťovňou alebo zaisťovňou, žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 obsahuje aj údaje o tejto právnickej osobe podľa § 1 ods. 1 písm. b) prvého až štvrtého bodu a § 1 ods. 2 písm. c).
§ 5
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti (ďalej len „povolenie") obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poisťovne, zaisťovne, zahraničnej poisťovne alebo zahraničnej zaisťovne, ktorá chce vrátiť povolenie,
b)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
c)
zdôvodnenie vrátenia povolenia poisťovňou, zaisťovňou, zahraničnou poisťovňou alebo zahraničnou zaisťovňou,
d)
navrhovaný dátum vrátenia povolenia,
e)
zápisnicu z rokovania oprávneného orgánu poisťovne, zaisťovne, zahraničnej poisťovne alebo zahraničnej zaisťovne o návrhu na rozhodnutie valného zhromaždenia o vrátení povolenia,
f)
písomné vyhlásenie poisťovne, zaisťovne, zahraničnej poisťovne alebo zahraničnej zaisťovne, že všetky ňou uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
§ 6
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na predaj podniku poisťovne alebo zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, alebo ich časti obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poisťovne alebo zaisťovne, ktorej podnik alebo ktorej časť podniku sa má predať, alebo obchodné meno, sídlo zahraničnej poisťovne alebo zahraničnej zaisťovne, umiestnenie pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne na území Slovenskej republiky, ktorá sa má predať alebo ktorej časť sa má predať,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak jej bolo pridelené, ktorá má podnik poisťovne alebo zaisťovne, pobočku zahraničnej poisťovne alebo pobočku zahraničnej zaisťovne, alebo ich časť kúpiť,
c)
zdôvodnenie predaja podniku poisťovne alebo zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, alebo ich časti,
d)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese predaja podniku poisťovne alebo zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, alebo ich časti,
e)
návrh obchodno-finančného plánu poisťovne alebo zaisťovne na prvé tri kalendárne roky po predaji podniku poisťovne alebo zaisťovne, alebo ich časti alebo návrh obchodno-finančného plánu pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne na prvé tri kalendárne roky po predaji jej časti,
f)
návrh zmluvy o predaji podniku poisťovne alebo zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, alebo ich časti,
g)
zmluvu o budúcej zmluve o predaji podniku poisťovne alebo zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, alebo ich časti,
h)
zápisnicu z rokovania oprávneného orgánu poisťovne alebo zaisťovne, alebo zahraničnej poisťovne, alebo zahraničnej zaisťovne o návrhu rozhodnutia o predaji podniku poisťovne alebo zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, alebo ich časti,
i)
doklady o prehľadnom a dôveryhodnom pôvode, dostatočnom objeme a vyhovujúcej skladbe finančných prostriedkov použitých na vykonanie tohto úkonu, napríklad pri fyzickej osobe prehľad o jej majetkovej a finančnej situácii, výpisy z účtov, výpis z katastra nehnuteľností, pri právnickej osobe účtovné závierky za posledné tri roky overené audítorom; ak právnická osoba vznikla pred menej ako tromi rokmi pred podaním žiadosti, predkladajú sa tieto účtovné závierky len za obdobie od jej vzniku,
j)
písomné vyhlásenie žiadateľa podľa § 36 ods. 5 písm. f) zákona, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2)
Pri predaji podniku poisťovne alebo zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, alebo ich časti fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je poisťovňou alebo zaisťovňou, žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 obsahuje aj údaje o fyzickej osobe podľa § 1 ods. 1 písm. a) prvého až štvrtého bodu alebo o právnickej osobe podľa § 1 ods. 1 písm. b) druhého až štvrtého bodu a § 1 ods. 2 písm. c).
§ 7
Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 1 až 6 podávajú osoby konajúce v zhode,1) náležitosťou žiadosti je aj plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za splnomocniteľov, ktorým splnomocnitelia poverili nimi vybraného spoločného zástupcu na svoje zastupovanie v konaní o ich žiadosti.
§ 8
Doklady uvedené v § 1 až 6 sa predkladajú ako prílohy žiadosti v origináli, a ak nie je možné predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie. Ak žiadosť o udelenie súhlasu je vyhotovená v cudzom jazyku, jej náležitosťou je aj jej úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.
§ 9
Ak žiadateľ doklady uvedené v § 1 až 6 predložil úradu pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, môže ich nahradiť písomným vyhlásením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé, s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa a zoznamu už predložených dokladov a dátumu ich predloženia úradu.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
František Hajnovič v. r.
1)
§ 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 písm. c) zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.