170/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2002 do 14.11.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

170
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. marca 2002
o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 3 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Výška poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh je uvedená v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
František Hajnovič v. r.
Príloha k vyhláške č. 170/2002 Z. z.
VÝŠKA POPLATKOV ZA ÚKONY ÚRADU PRE FINANČNÝ TRH
Položka 1 - Udeľovanie povolenia
a) na vznik a činnosť vrátane schválenia stanov správcovskej spoločnosti a schválenia štatútu a predajného prospektu podielového fondu1) 100 000 Sk
b) na zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na území Slovenskej republiky predajom cenných papierov vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo predajom cenných papierov vydávaných ňou spravovanou zahraničnou správcovskou spoločnosťou2) pre zahraničnú správcovskú spoločnosť alebo pre obchodníka s cennými papiermi, alebo pre zahraničného obchodníka s cennými papiermi 40 000 Sk
c) na nadobudnutie cenných papierov od akcionárov správcovskej spoločnosti do majetku v podielovom fonde, ktorý spravuje, alebo na predaj cenných papierov z majetku v tomto podielovom fonde akcionárom správcovskej spoločnosti3) 3 000 Sk
d) na predĺženie lehoty na zladenie podielov a obmedzení upravujúcich obmedzenie a rozloženie rizika majetku podielového fondu4) 5 000 Sk
e) na vytvorenie podielového fondu a na vydávanie podielových listov vrátane schválenia štatútu a predajného prospektu správcovskej spoločnosti5) 10 000 Sk
f) na zhromažďovanie peňažných prostriedkov zahraničnej správcovskej spoločnosti na území Slovenskej republiky vydávaním svojich cenných papierov6) 100 000 Sk
g) na zlúčenie otvorených podielových fondov vrátane schválenia zmeny štatútu7) 5 000 Sk
h) na prevod správy podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť vrátane schválenia zmeny štatútu8) 5 000 Sk
i) na predĺženie lehoty, na ktorú bol špeciálny podielový fond vytvorený9) 3 000 Sk
j) na premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond vrátane schválenia štatútu10) 4 000 Sk
k) na zrušenie správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením alebo splynutím s inou správcovskou spoločnosťou11) 10 000 Sk
l) na vznik burzy cenných papierov12) 110 000 Sk
m) na poskytovanie investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej len „zákon“) obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý nebude oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta, pričom základné imanie tohto obchodníka s cennými papiermi je najmenej 2 500 000 Sk13) 30 000 Sk
n) na poskytovanie investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona, pričom základné imanie tohto obchodníka s cennými papiermi je najmenej 6 000 000 Sk13) 50 000 Sk
o) na poskytovanie investičných služieb pre obchodníka s cennými papiermi v inom rozsahu, ako je uvedené v písmenách m) a n) tejto položky, pričom základné imanie tohto obchodníka s cennými papiermi je najmenej 35 000 000 Sk13) 80 000 Sk
p) na poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi14) 80 000 Sk
q) na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb pre právnické osoby15) 10 000 Sk
r) na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb pre fyzické osoby15) 3 000 Sk
s) na vznik a činnosť centrálneho depozitára16) 110 000 Sk
t) na vydanie dlhopisov vrátane osobitných druhov dlhopisov podľa súčtu menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov17)
1 000 000 Sk - 100 000 000 Sk 15 000 Sk
100 000 001 Sk - 500 000 000 Sk 65 000 Sk
nad sumu 500 000 000 Sk 250 000 Sk
u) na nezverejnenie určitej informácie z prospektu cenného papiera18) emitentovi 10 000 Sk
v) na zúženie obsahu prospektu cenného papiera19) vyhlasovateľovi verejnej ponuky 10 000 Sk
w) na nezverejnenie určitej informácie z prospektu investície20) vyhlasovateľovi verejnej ponuky 10 000 Sk
x) na vynechanie určitej informácie z polročnej alebo ročnej správy alebo povinnosti zverejnenia polročnej alebo ročnej správy21) emitentovi 10 000 Sk
y) na vynechanie určitej informácie z povinnosti zverejnenia finančnej situácie emitenta alebo iných skutočností, ktoré môžu vyvolať významnú zmenu kurzu ním vydaného cenného papiera alebo zhoršiť schopnosť emitenta plniť záväzky z emisie cenného papiera21) 10 000 Sk
z) na zverejnenie polročnej alebo ročnej správy emitentovi v znení požadovanom podľa práva štátu, v ktorom boli jeho akcie prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov22) 5 000 Sk
za) na vykonávanie poisťovacej činnosti právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej poisťovni23) 100 000 Sk
zb) na vykonávanie zaisťovacej činnosti právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, poisťovni, zahraničnej poisťovni alebo zahraničnej zaisťovni24) 100 000 Sk
zc) na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra alebo poisťovacieho agenta, ktorý vykonáva sprostredkovanie poistenia pre viac ako jednu poisťovňu,25)
1. fyzickej osobe 3 000 Sk
2. právnickej osobe 10 000 Sk
zd) na zápis do zoznamu aktuárov26) fyzickej osobe 3 000 Sk
ze) na vydanie hypotekárnych záložných listov hypotekárnej banke alebo komunálnych obligácií a obci na vydanie komunálnych obligácií podľa súčtu menovitých hodnôt vydávaných hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií17)
1 000 000 Sk - 100 000 000 Sk 10 000 Sk
100 000 001 Sk - 500 000 000 Sk 40 000 Sk
nad sumu 500 000 000 Sk 150 000 Sk
Položka 2 - Zmena rozhodnutia, ktorým bolo udelené povolenie
a) na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vrátane schválenia stanov správcovskej spoločnosti a schválenia štatútu a predajného prospektu podielového fondu27) 1 000 Sk
b) rozšírenie udeleného povolenia na poskytovanie investičných služieb pre obchodníka s cennými papiermi, resp. zahraničného obchodníka s cennými papiermi, za každú ďalšiu hlavnú investičnú službu28) 10 000 Sk
c) rozšírenie udeleného povolenia na poskytovanie investičných služieb pre obchodníka s cennými papiermi, resp. zahraničného obchodníka s cennými papiermi, za každú vedľajšiu investičnú službu28) 5 000 Sk
d) na vznik a činnosť centrálneho depozitára29) 10 000 Sk
e) iná ako v písmenách b) a c)28) pre obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi 2 000 Sk
f) na vykonávanie poisťovacej činnosti právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej poisťovni30) 5 000 Sk
g) na vykonávanie zaisťovacej činnosti právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, poisťovni, zahraničnej poisťovni alebo zahraničnej zaisťovni30) 5 000 Sk
Položka 3 - Vydávanie predchádzajúceho súhlasu
a) na voľbu alebo vymenovanie nových členov predstavenstva, dozornej rady alebo prokuristu správcovskej spoločnosti31) 2 000 Sk
b) s fyzickými osobami navrhovanými za členov predstavenstva burzy cenných papierov32) 2 000 Sk
c) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode33) 10 000 Sk
d) na zníženie základného imania obchodníka s cennými papiermi, ak nejde o zníženie z dôvodov straty34) 20 000 Sk
e) na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi; ak činnosť obchodníka s cennými papiermi vykonáva banka, na voľbu osôb, ktoré budú zodpovedné za výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi35) 2 000 Sk
f) na zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi36) 1 000 Sk
g) na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi37) 20 000 Sk
h) na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý nebol oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta38) 1 000 Sk
i) na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb38) podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona 2 000 Sk
j) na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb iného, ako je uvedené v písmenách h) a i) tejto položky38) 5 000 Sk
k) na vrátenie povolenia na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb udeleného pre fyzické osoby39) 1 000 Sk
l) na vrátenie povolenia na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb udeleného pre právnické osoby39) 2 000 Sk
m) na predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti, ktorému bolo udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona a obchodník s cennými papiermi nie je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta40) 10 000 Sk
n) na predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti,40) ktorému bolo udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona 20 000 Sk
o) na predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti iného, ako je uvedené v písmenách m) a n) tejto položky40) 50 000 Sk
p) na nadobudnutie alebo prekročenie akéhokoľvek podielu na základnom imaní centrálneho depozitára v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode41) 5 000 Sk
q) na nadobudnutie majetkového podielu centrálneho depozitára na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33 % základného imania právnickej osoby42) 3 000 Sk
r) na voľbu členov predstavenstva a dozornej rady a na vymenovanie prokuristu centrálneho depozitára43) 2 000 Sk
s) na rozhodnutie o zrušení spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára44) 10 000 Sk
t) na zníženie základného imania centrálneho depozitára, ak nejde o zníženie z dôvodu jeho zúčtovania so stratou45) 20 000 Sk
u) na zlúčenie centrálneho depozitára s iným centrálnym depozitárom alebo právnickou osobou so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti46) 20 000 Sk
v) na vykonávanie činnosti člena centrálneho depozitára47) 5 000 Sk
w) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo zaisťovni tak, že sa po prvýkrát dostane nad limit 10 %, 20 %, 33 %, 50 % alebo 66 % podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo zaisťovni priamo alebo konaním v zhode48) 10 000 Sk
x) na zníženie základného imania poisťovne alebo zaisťovne, ak nejde o zníženie základného imania z dôvodu jeho zúčtovania so stratou49) 20 000 Sk
y) na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne, vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne50) 2 000 Sk
z) na zlúčenie alebo splynutie poisťovne s inou poisťovňou, zaisťovňou alebo inou právnickou osobou alebo na zlúčenie alebo splynutie zaisťovne s inou poisťovňou, zaisťovňou alebo inou právnickou osobou; predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou aj na rozdelenie poisťovne alebo zaisťovne51) 20 000 Sk
za) na vrátenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti52) 1 000 Sk
zb) na predaj podniku poisťovne alebo zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, alebo ich časti53) 20 000 Sk
zc) na tvorbu ďalších technických rezerv poisťovne54) 500 Sk
zd) na vrátenie povolenia na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra alebo poisťovacieho agenta, ktorý vykonáva sprostredkovanie poistenia pre viac ako jednu poisťovňu,54a)
1. fyzickej osobe 500 Sk
2. právnickej osobe 1 000 Sk
Položka 4 - Schvaľovanie
a) zmeny štatútu podielového fondu pre správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť55) 2 000 Sk
b) odňatia povolenia na vytvorenie podielového fondu pre správcovskú spoločnosť56) 2 000 Sk
c) odňatia povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti na zrušenie správcovskej spoločnosti s likvidáciou a vymenovanie likvidátora správcovskej spoločnosti57) 5 000 Sk
d) vymenovania nového likvidátora správcovskej spoločnosti58) 2 000 Sk
e) likvidačného plánu alebo jeho zmeny59) pre likvidátora správcovskej spoločnosti 3 000 Sk
f) účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku60) pre likvidátora správcovskej spoločnosti 2 000 Sk
g) odňatia povolenia na vznik burzy cenných papierov61) 10 000 Sk
h) burzových pravidiel62) 50 000 Sk
i) zmeny burzových pravidiel62) 10 000 Sk
j) prevádzkového poriadku centrálneho depozitára63) 50 000 Sk
k) zmien prevádzkového poriadku centrálneho depozitára63) 10 000 Sk
l) ponuky na prevzatie64) 10 000 Sk
m) povinnej ponuky na prevzatie,65)
1. ak podiel na hlasovacích právach spojených s akciami jedného emitenta kótovaných akcií presiahne 33 % všetkých hlasovacích práv spojených s akciami tejto akciovej spoločnosti podľa výšky základného imania emitenta:
1 000 000 Sk - 100 000 000 Sk 10 000 Sk
100 000 001 Sk - 500 000 000 Sk 40 000 Sk
nad sumu 500 000 000 Sk 150 000 Sk
2. ak podiel na hlasovacích právach jedného emitenta kótovaných akcií presiahne 50 % alebo 66 % všetkých hlasovacích práv spojených s akciami tejto akciovej spoločnosti podľa výšky základného imania emitenta:
1 000 000 Sk - 100 000 000 Sk 15 000 Sk
100 000 001 Sk - 500 000 000 Sk 60 000 Sk
nad sumu 500 000 000 Sk 240 000 Sk
n) povinnej ponuky na prevzatie vyhlásenej na základe rozhodnutia valného zhromaždenia akcionárov emitenta kótovaných akcií, že akcie vydané týmto emitentom prestanú byť kótované65a) 50 000 Sk
o) zmeny ponuky na prevzatie a povinnej ponuky na prevzatie66) 1 000 Sk
p) prospektu investície z celkového objemu majetkových aktív, ktoré sa majú nadobudnúť z peňažných prostriedkov zhromaždených na základe verejnej ponuky67) 0,05 %
najmenej 2 000 Sk
najviac 1 000 000 Sk
q) prospektu cenných papierov podľa objemu emisie, ktorá je predmetom verejnej ponuky cenných papierov67)
do 1 000 000 Sk 5 000 Sk
1 000 001 Sk - 100 000 000 Sk 30 000 Sk
100 000 001 Sk - 500 000 000 Sk 120 000 Sk
nad sumu 500 000 000 Sk 500 000 Sk
r) prospektu cenných papierov67) pre vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, ktorý nie je emitentom ponúkaných cenných papierov 5 000 Sk
s) dodatku prospektu cenného papiera alebo prospektu investície68) 1 000 Sk
t) uznania prospektu cenného papiera schváleného príslušným orgánom v štáte sídla emitenta69) 5 000 Sk
u) prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti70) 20 000 Sk
v) štatútu Slovenskej kancelárie poistiteľov71) 10 000 Sk
w) zmien štatútu Slovenskej kancelárie poistiteľov71) 5 000 Sk
Položka 5 - Vydanie náhradného rozhodnutia, súhlasu alebo schvaľovania (duplikátu) 500 Sk
1)
§ 7 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
2)
§ 15 zákona č. 385/1999 Z. z.
3)
4)
6)
7)
§ 38 zákona č. 385/1999 Z. z.
9)
10)
§ 47 zákona č. 385/1999 Z. z.
11)
§ 16 zákona č. 385/1999 Z. z.
12)
§ 3 zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
13)
§ 55 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
14)
15)
16)
17)
§ 7 ods. 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
18)
19)
20)
21)
22)
§ 130 ods. 13 zákona č. 566/2001 Z. z.
23)
§ 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24)
§ 11 zákona č. 95/2002 Z. z.
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
39)
54)
56)
§ 40 zákona č. 385/1999 Z. z.
57)
§ 18 zákona č. 385/1999 Z. z.
58)
§ 66 zákona č. 385/1999 Z. z.
59)
60)
62)
63)
64)
66)
67)
68)
69)
§ 125 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z.
70)
71)
§ 21 ods. 3 písm. f) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z.