168/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

168
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 99 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 27. marca 2002 č. 115. 541/2002, ktorým sa ustanovujú platové relácie.
Opatrením sa s účinnosťou od 1. apríla 2002 ustanovujú platové relácie.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.